پیک گرام

کلیپ تازه از hasti

مرد را به عقلش بنگر نه به ثروتش زن را به وفایش بنگر نه به جمالش دوست را به محبتش نه به کلامش عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش نه به مقدارش خانه را به آرامش نه به بزرگیش شخص را با انسانیتی نه به ظاهرش سخن را به معنایش نه به گوینده اش و دل را به پاکیش نه به صاحبش

Instagram

مرد را به عقلش بنگر نه به ثروتش زن را به وفایش بنگر نه به جمالش دوست را به محبتش نه به کلامش عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش نه به مقدارش خانه را به آرامش نه به بزرگیش شخص را با انسانیتی نه به ظاهرش سخن را به معنایش نه به گوینده اش و دل را به پاکیش نه به صاحبش