پیک گرام

کلیپ تازه از hasti

عشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشد تو را تاریخ در کار نباشد یعنی تو با صدایم سخن گویی با چشمانم ببینی و جهان را با انگشتانم کشف کنی مرا ندید،دوست بدار بنشین روبرویم مات مات آبگوشت پلک نباید رو وقت تماشای حیفی

Instagram

عشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشد تو را تاریخ در کار نباشد یعنی تو با صدایم سخن گویی با چشمانم ببینی و جهان را با انگشتانم کشف کنی مرا ندید،دوست بدار بنشین روبرویم مات مات آبگوشت پلک نباید رو وقت تماشای حیفی