پیک گرام

عکس تازه از انجمن آدم‌های بسیار حساس

📚 آیا می دانید هفتاد درصد از ها ( آدم های بسیار حساس ) درونگرا هستند ؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب نوشته دکتر آرون ترجمه پرنیانی مراجعه نمایید .

Instagram
📚
 آیا می دانید هفتاد درصد از  ها ( آدم های بسیار حساس ) درونگرا هستند ؟ 
  #درونگرا   #برونگرا   #بسیار_حساس   #حساس  
 برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب  #آدم_بسیار_حساس  نوشته دکتر آرون ترجمه پرنیانی مراجعه نمایید .

📚 آیا می دانید هفتاد درصد از ها ( آدم های بسیار حساس ) درونگرا هستند ؟ #درونگرا #برونگرا #بسیار_حساس #حساس برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب #آدم_بسیار_حساس نوشته دکتر آرون ترجمه پرنیانی مراجعه نمایید .