ایران _ لوسیفر Profile Image - @iran_lucifer

پست اينستاگرام ایران _ لوسیفر (@iran_lucifer)

اسلام آمد تا انسان بت پرست نباشد ولی ما ایرانی که بت پرست نبودیم اسلام امد تا دختران را زنده بگور نکنند ولی در ایران که کسی دختر ها را زنده بگور نمی کرد اسلام امد تا یکتا پرستی را نهادینه کند گرچه خرافات است ولی یکتا پرستی سه هزار سال قبل از اسلام در ایران رواج داشته است اسلام امد برده داری را ریشه کن کند ولی برده داری که در ایران رواج نداشت و در جامعه خود عربستان حتی بعد از اسلام غیر مسلمان را کافر نامیده و به عنوان برده در بازار مدینه فروختند اسلام امد تا روش زندگی را اموزش دهد ایران که خودش صاحب فرهنگ دانشگاه و دولت و تمدنی بزرگ بود اسلام امد .. ولی برای چه امد دلیل امدن اسلام مشخص است برای قتل غارت امد برای تحمیل قوانین فبیله های عربستان به سرزمین های مجاور امد به همین دلیل که چنگیز خان مغول امد محمد خان عرب امد به همان دلیل که تموچین خان مغول امد عمر خان و ابوبکر خان و علی خان و حسین خان هم امدند احترام گذاشتن به قبایل مهاجم عرب در صدر اسلام یک اجبار بود زیرا که ایرنیان را به اسارت گرفته و سرزمین ایران را اشغال کرده بودند حال که بیش از هزار سال است که از این جنایات تاریخی میگذرد نیازی نیست خرافات دین و مقدسان انها را احترام گذاشت نترسید هزار سال پیش امده بوده اند حال استخوان هایشان هم پوسیده و اگر به خرافات قبیله قریش و رهبران انها احترامی نگذارید خدایان خیالی انها نمی توانند شما را سنگ کنند و مجازات کنند این خرافات ها متعلق برای بردگانی بود که جرات قیام نداشته باشند و عوامی که تا پای جان و از ترس برای سران قبیله جان خود را هم بدهند جرات داشته باشید دیگر مجبور نیستید مقدسات و خدایان انها را ستایش کنید بیش از هزار سال است که رفته اند .....

پیج اینستاگرام ایران _ لوسیفر

loading...
اسلام آمد تا انسان بت پرست نباشد ولی ما ایرانی که بت پرست نبودیم اسلام امد تا دختران را زنده بگور نکنند ولی در ایران که کسی دختر ها را زنده بگور نمی کرد اسلام امد تا یکتا پرستی را نهادینه کند گرچه خرافات است ولی یکتا پرستی سه هزار سال قبل از اسلام در ایران رواج داشته است اسلام امد برده داری را ریشه کن کند ولی برده داری که در ایران رواج نداشت و در جامعه خود عربستان حتی بعد از اسلام غیر مسلمان را کافر نامیده و به عنوان برده در بازار مدینه فروختند اسلام امد تا روش زندگی را اموزش دهد ایران که خودش صاحب فرهنگ دانشگاه و دولت و تمدنی بزرگ بود اسلام امد .. ولی برای چه امد دلیل امدن اسلام مشخص است برای قتل غارت امد برای تحمیل قوانین فبیله های عربستان به سرزمین های مجاور امد به همین دلیل که چنگیز خان مغول امد محمد خان عرب امد به همان دلیل که تموچین خان مغول امد عمر خان و ابوبکر خان و علی خان و حسین خان هم امدند احترام گذاشتن به قبایل مهاجم عرب در صدر اسلام یک اجبار بود زیرا که ایرنیان را به اسارت گرفته و سرزمین ایران را اشغال کرده بودند حال که بیش از هزار سال است که از این جنایات تاریخی میگذرد نیازی نیست خرافات دین و مقدسان انها را احترام گذاشت نترسید هزار سال پیش امده بوده اند حال استخوان هایشان هم پوسیده و اگر به خرافات قبیله قریش و رهبران انها احترامی نگذارید خدایان خیالی انها نمی توانند شما را سنگ کنند و مجازات کنند این خرافات ها متعلق برای بردگانی بود که جرات قیام نداشته باشند و عوامی که تا پای جان و از ترس برای سران قبیله جان خود را هم بدهند جرات داشته باشید دیگر مجبور نیستید مقدسات و خدایان انها را ستایش کنید بیش از هزار سال است که رفته اند .... #دانشجو #تهران #شیراز #قم #تبریز #زنجان #چالوس #کرج #قزوین #زاهدان #اصفهان #اهواز #ابادان #بندر_عباس #خرمشهر #ساوه #ملارد #نوشهر #همدان #یزد #کرمان #مشهد #قم #گرانی #تظاهرات #همدان #قوچان #کرمان_شاه #رشت #بیکاری #کارگر .
27 1 1 هفته قبل