شیر_خورشید_شمشیر Profile Image - @shir_khorshid_shamshir

پست اينستاگرام شیر_خورشید_شمشیر (@shir_khorshid_shamshir)

. ●نشان شیر و خورشید در کهن ترین پرچم جهان که مربوط به ۶۵۰۰ سال پیش است و در کویر شهداد کرمان یافت شده، آمده است؛ پس نباید این افتخار را که در جهان یگانه است، به آسانی از دست بدهیم● پیش از تازیان پرچم ایران همان درفش کاویانی بود ولی نشان شیر و خورشید هم همواره در هنرهای ایرانی به کار میرفت.پس از ظهور اسلام دویست سال تازیان بر ایران فرمانروایی کردند ولی پس از بیرون رفتن تازیان متجاوز، پرچم ایران آراسته به نشان شیر و خورشید شد و تا ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به همین ریخت باقی ماند.در دوره ناصرالدین شاه قاجار و به پیروی از ساختار پرچم های اروپایی، نشان شیر و خورشید در میان سه رنگ سرخ و سپید و سبز جای گرفت. ●پس می توان نتیجه گرفت که مهم تر از رنگ های سرخ و سپید و سبز، نشان شیر و خورشید است که شیر نماد نژاد آریایی و خورشید نماد آیین میتراپرستی است. بنابراین پسندیده تر آنست که رنگ های سرخ و سبز به صورت نوار باریک تری باشند تا نشان شیر و خورشید برجسته تر به نظر برسد ● همچنین به کار بردن یک نوار از نگاره گل نیلوپر هخامنشی که در سرتاسر تخت جمشید دیده می شود، می تواند ضمن یادآوری نقش و نگارهای فرش پارسی، جایگزین خوبی برای نوشته های تازی پرچم کنونی باشد●در زمان دومین شاه قاجار (فتح علی شاه) یک شمشیر که نماد شمشیر امام اول شیعیان(با کمال احترام به ایشان و پیروان او) بود به دست شیر داده شدکه پیشینه ای درتاریخ ایران ندارد و مربوط به فرهنگ تازیان است وهمانگونه که میدانید شمشیر نشان پرچم کشور عربستان است. افزون بر آن نشان دادن یک ملت با نماد خشونت آمیزی همچون شمشیر در میان ملت های جهان کار شایسته ای نیست!(البته برای اتحاد بین ایرانیان میتوان آن را حفظ کرد گرچه در بعضی از منابع شمشیر را به نادرشاه افشار نسبت داده اند)در زمان ناصرالدین شاه به تاثیر از اندیشه های شیعه گرایانه، رنگ سبز بالای پرچم را نماد تازیان می دانستند و رنگ سرخ پایین پرچم را به نشانه خون کشته شدگان درراه میهن به کار بردند. این در حالی است که در فرهنگ ایران باستان رنگ سبز نماد طبیعت سبز است که باید در پایین پرچم جای گیرد و رنگ سرخ نماد سرخی خورشید می باشد که باید بر فراز نشان شیر و خورشید و در بالای پرچم باشد! همان گونه که می دانید کشور تاجیکستان و سرزمین کردستان که هر دو پاره تن ایران زمین هستند، در پرچم های خود رنگ سرخ را در بالا و رنگ سبز را در پایین پرچم های خود به کار برده اند. پاینده و جاوید باد نام ایران در سایه سار همبستگی اقوام ایران زمین این کهن دیار اهورایی خرد و اندیشه نگهدارتان . . 🌺🌹🌷🌸💐🌸💐🌷🌹🌺

پیج اینستاگرام شیر_خورشید_شمشیر

loading...
. ●نشان شیر و خورشید در کهن ترین پرچم جهان که مربوط به ۶
. ●نشان شیر و خورشید در کهن ترین پرچم جهان که مربوط به ۶۵۰۰ سال پیش است و در کویر شهداد کرمان یافت شده، آمده است؛ پس نباید این افتخار را که در جهان یگانه است، به آسانی از دست بدهیم● پیش از تازیان پرچم ایران همان درفش کاویانی بود ولی نشان شیر و خورشید هم همواره در هنرهای ایرانی به کار میرفت.پس از ظهور اسلام دویست سال تازیان بر ایران فرمانروایی کردند ولی پس از بیرون رفتن تازیان متجاوز، پرچم ایران آراسته به نشان شیر و خورشید شد و تا ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به همین ریخت باقی ماند.در دوره ناصرالدین شاه قاجار و به پیروی از ساختار پرچم های اروپایی، نشان شیر و خورشید در میان سه رنگ سرخ و سپید و سبز جای گرفت. ●پس می توان نتیجه گرفت که مهم تر از رنگ های سرخ و سپید و سبز، نشان شیر و خورشید است که شیر نماد نژاد آریایی و خورشید نماد آیین میتراپرستی است. بنابراین پسندیده تر آنست که رنگ های سرخ و سبز به صورت نوار باریک تری باشند تا نشان شیر و خورشید برجسته تر به نظر برسد ● همچنین به کار بردن یک نوار از نگاره گل نیلوپر هخامنشی که در سرتاسر تخت جمشید دیده می شود، می تواند ضمن یادآوری نقش و نگارهای فرش پارسی، جایگزین خوبی برای نوشته های تازی پرچم کنونی باشد●در زمان دومین شاه قاجار (فتح علی شاه) یک شمشیر که نماد شمشیر امام اول شیعیان(با کمال احترام به ایشان و پیروان او) بود به دست شیر داده شدکه پیشینه ای درتاریخ ایران ندارد و مربوط به فرهنگ تازیان است وهمانگونه که میدانید شمشیر نشان پرچم کشور عربستان است. افزون بر آن نشان دادن یک ملت با نماد خشونت آمیزی همچون شمشیر در میان ملت های جهان کار شایسته ای نیست!(البته برای اتحاد بین ایرانیان میتوان آن را حفظ کرد گرچه در بعضی از منابع شمشیر را به نادرشاه افشار نسبت داده اند)در زمان ناصرالدین شاه به تاثیر از اندیشه های شیعه گرایانه، رنگ سبز بالای پرچم را نماد تازیان می دانستند و رنگ سرخ پایین پرچم را به نشانه خون کشته شدگان درراه میهن به کار بردند. این در حالی است که در فرهنگ ایران باستان رنگ سبز نماد طبیعت سبز است که باید در پایین پرچم جای گیرد و رنگ سرخ نماد سرخی خورشید می باشد که باید بر فراز نشان شیر و خورشید و در بالای پرچم باشد! همان گونه که می دانید کشور تاجیکستان و سرزمین کردستان که هر دو پاره تن ایران زمین هستند، در پرچم های خود رنگ سرخ را در بالا و رنگ سبز را در پایین پرچم های خود به کار برده اند. پاینده و جاوید باد نام ایران در سایه سار همبستگی اقوام ایران زمین این کهن دیار اهورایی خرد و اندیشه نگهدارتان . . 🌺🌹🌷🌸💐🌸💐🌷🌹🌺
4.2k 70 1 هفته قبل