محمدحسین Profile Image - @hiwa_orum

پست اينستاگرام محمدحسین (@hiwa_orum)

دورنمایی از روستای مادری ام به اضافه تصویر یکی از مساجد این روستا روستایی با مردم بسیار مهربان،مهمان نواز،دین دار و اهل فرهنگ و ادب و علم

پیج اینستاگرام محمدحسین

loading...
دورنمایی از روستای مادری ام به اضافه تصویر یکی از مساجد این روستا روستایی با مردم بسیار مهربان،مهمان نواز،دین دار و اهل فرهنگ و ادب و علم #ارومیه #اورمیه #روستا #قولنجی #انزل
15 0 1 هفته قبل
1 2