پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره اندیشه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های اندیشه

Instagram
#مجتمع_فنی_هنر_معاصر وای چه میکنه این پسر آذری زبان با گیتارش😍 جهت ثبت نام در کلاس ها با شماره تماس حاصل نمایید. دوستانتونو تگ کنید   #گیتار #ساز #خوانندگی #اندیشه #شهریار #کرج #موسیقی
#مجتمع_فنی_هنر_معاصر وای چه میکنه این پسر آذری زبان با گیتارش😍 جهت ثبت نام در کلاس ها با شماره تماس حاصل نمایید. دوستانتونو تگ کنید #گیتار #ساز #خوانندگی #اندیشه #شهریار #کرج #موسیقی
#مجتمع_فنی_هنر_معاصر وای چه میکنه این پسر آذری زبان با گیتارش😍 جهت ثبت نام در کلاس ها با شماره تماس حاصل نمایید. دوستانتونو تگ کنید   #گیتار #ساز #خوانندگی #اندیشه #شهریار #کرج #موسیقی
#مجتمع_فنی_هنر_معاصر وای چه میکنه این پسر آذری زبان با گیتارش😍 جهت ثبت نام در کلاس ها با شماره تماس حاصل نمایید. دوستانتونو تگ کنید #گیتار #ساز #خوانندگی #اندیشه #شهریار #کرج #موسیقی
#مهدکودک-اندیشه#مهد-کودک#اندیشه#کودکستانها#پیش-دبستان#کودکان#فرزندان#روانشناسب_کودک#خلاقیت#کودک-خلاق#خلاقیت-کودکان#کرج#مهرشهر#مهرشهر-کرج-فاز۴#کرج-مهرشهر#کرج-بلوارگلها#مهدکودک-کرج#مهرشهر-کرج#خیابان۴۰۶-مهرشهر#تغذیه-کودک#بازی-کودکان#نمایش_خلاق#سفالگری-#روانشناس#کلاس-تخصصی-موسیقی#موسیقی-کودک#ساز-کودکانه#موسیقی-بلز#آموزش-موسیقی#دوربین-آنلاین#مهدکودک-آنلاین#زبان-انگلیسی#آموزش-زبان-کودک
#مهدکودک -اندیشه#مهد -کودک#اندیشه #کودکستانها #پیش -دبستان#کودکان #فرزندان #روانشناسب_کودک #خلاقیت #کودک -خلاق#خلاقیت -کودکان#کرج #مهرشهر #مهرشهر -کرج-فاز۴#کرج -مهرشهر#کرج -بلوارگلها#مهدکودک -کرج#مهرشهر -کرج#خیابان ۴۰۶-مهرشهر#تغذیه -کودک#بازی -کودکان#نمایش_خلاق #سفالگری -#روانشناس #کلاس -تخصصی-موسیقی#موسیقی -کودک#ساز -کودکانه#موسیقی -بلز#آموزش -موسیقی#دوربین -آنلاین#مهدکودک -آنلاین#زبان -انگلیسی#آموزش -زبان-کودک
#مهدکودک-اندیشه#مهد-کودک#اندیشه#کودکستانها#پیش-دبستان#کودکان#فرزندان#روانشناسب_کودک#خلاقیت#کودک-خلاق#خلاقیت-کودکان#کرج#مهرشهر#مهرشهر-کرج-فاز۴#کرج-مهرشهر#کرج-بلوارگلها#مهدکودک-کرج#مهرشهر-کرج#خیابان۴۰۶-مهرشهر#تغذیه-کودک#بازی-کودکان#نمایش_خلاق#سفالگری-#روانشناس#کلاس-تخصصی-موسیقی#موسیقی-کودک#ساز-کودکانه#موسیقی-بلز#آموزش-موسیقی#دوربین-آنلاین#مهدکودک-آنلاین#زبان-انگلیسی#آموزش-زبان-کودک
#مهدکودک -اندیشه#مهد -کودک#اندیشه #کودکستانها #پیش -دبستان#کودکان #فرزندان #روانشناسب_کودک #خلاقیت #کودک -خلاق#خلاقیت -کودکان#کرج #مهرشهر #مهرشهر -کرج-فاز۴#کرج -مهرشهر#کرج -بلوارگلها#مهدکودک -کرج#مهرشهر -کرج#خیابان ۴۰۶-مهرشهر#تغذیه -کودک#بازی -کودکان#نمایش_خلاق #سفالگری -#روانشناس #کلاس -تخصصی-موسیقی#موسیقی -کودک#ساز -کودکانه#موسیقی -بلز#آموزش -موسیقی#دوربین -آنلاین#مهدکودک -آنلاین#زبان -انگلیسی#آموزش -زبان-کودک
#مهدکودک-اندیشه#مهد-کودک#اندیشه#کودکستانها#پیش-دبستان#کودکان#فرزندان#روانشناسب_کودک#خلاقیت#کودک-خلاق#خلاقیت-کودکان#کرج#مهرشهر#مهرشهر-کرج-فاز۴#کرج-مهرشهر#کرج-بلوارگلها#مهدکودک-کرج#مهرشهر-کرج#خیابان۴۰۶-مهرشهر#تغذیه-کودک#بازی-کودکان#نمایش_خلاق#سفالگری-#روانشناس#کلاس-تخصصی-موسیقی#موسیقی-کودک#ساز-کودکانه#موسیقی-بلز#آموزش-موسیقی#دوربین-آنلاین#مهدکودک-آنلاین#زبان-انگلیسی#آموزش-زبان-کودک
#مهدکودک -اندیشه#مهد -کودک#اندیشه #کودکستانها #پیش -دبستان#کودکان #فرزندان #روانشناسب_کودک #خلاقیت #کودک -خلاق#خلاقیت -کودکان#کرج #مهرشهر #مهرشهر -کرج-فاز۴#کرج -مهرشهر#کرج -بلوارگلها#مهدکودک -کرج#مهرشهر -کرج#خیابان ۴۰۶-مهرشهر#تغذیه -کودک#بازی -کودکان#نمایش_خلاق #سفالگری -#روانشناس #کلاس -تخصصی-موسیقی#موسیقی -کودک#ساز -کودکانه#موسیقی -بلز#آموزش -موسیقی#دوربین -آنلاین#مهدکودک -آنلاین#زبان -انگلیسی#آموزش -زبان-کودک
#مهدکودک-اندیشه#مهد-کودک#اندیشه#کودکستانها#پیش-دبستان#کودکان#فرزندان#روانشناسب_کودک#خلاقیت#کودک-خلاق#خلاقیت-کودکان#کرج#مهرشهر#مهرشهر-کرج-فاز۴#کرج-مهرشهر#کرج-بلوارگلها#مهدکودک-کرج#مهرشهر-کرج#خیابان۴۰۶-مهرشهر#تغذیه-کودک#بازی-کودکان#نمایش_خلاق#سفالگری-#روانشناس#کلاس-تخصصی-موسیقی#موسیقی-کودک#ساز-کودکانه#موسیقی-بلز#آموزش-موسیقی#دوربین-آنلاین#مهدکودک-آنلاین#زبان-انگلیسی#آموزش-زبان-کودک
#مهدکودک -اندیشه#مهد -کودک#اندیشه #کودکستانها #پیش -دبستان#کودکان #فرزندان #روانشناسب_کودک #خلاقیت #کودک -خلاق#خلاقیت -کودکان#کرج #مهرشهر #مهرشهر -کرج-فاز۴#کرج -مهرشهر#کرج -بلوارگلها#مهدکودک -کرج#مهرشهر -کرج#خیابان ۴۰۶-مهرشهر#تغذیه -کودک#بازی -کودکان#نمایش_خلاق #سفالگری -#روانشناس #کلاس -تخصصی-موسیقی#موسیقی -کودک#ساز -کودکانه#موسیقی -بلز#آموزش -موسیقی#دوربین -آنلاین#مهدکودک -آنلاین#زبان -انگلیسی#آموزش -زبان-کودک
#مهدکودک-اندیشه#مهد-کودک#اندیشه#کودکستانها#پیش-دبستان#کودکان#فرزندان#روانشناسب_کودک#خلاقیت#کودک-خلاق#خلاقیت-کودکان#کرج#مهرشهر#مهرشهر-کرج-فاز۴#کرج-مهرشهر#کرج-بلوارگلها#مهدکودک-کرج#مهرشهر-کرج#خیابان۴۰۶-مهرشهر#تغذیه-کودک#بازی-کودکان#نمایش_خلاق#سفالگری-#روانشناس#کلاس-تخصصی-موسیقی#موسیقی-کودک#ساز-کودکانه#موسیقی-بلز#آموزش-موسیقی#دوربین-آنلاین#مهدکودک-آنلاین#زبان-انگلیسی#آموزش-زبان-کودک
#مهدکودک -اندیشه#مهد -کودک#اندیشه #کودکستانها #پیش -دبستان#کودکان #فرزندان #روانشناسب_کودک #خلاقیت #کودک -خلاق#خلاقیت -کودکان#کرج #مهرشهر #مهرشهر -کرج-فاز۴#کرج -مهرشهر#کرج -بلوارگلها#مهدکودک -کرج#مهرشهر -کرج#خیابان ۴۰۶-مهرشهر#تغذیه -کودک#بازی -کودکان#نمایش_خلاق #سفالگری -#روانشناس #کلاس -تخصصی-موسیقی#موسیقی -کودک#ساز -کودکانه#موسیقی -بلز#آموزش -موسیقی#دوربین -آنلاین#مهدکودک -آنلاین#زبان -انگلیسی#آموزش -زبان-کودک
#مهدکودک-اندیشه#مهد-کودک#اندیشه#کودکستانها#پیش-دبستان#کودکان#فرزندان#روانشناسب_کودک#خلاقیت#کودک-خلاق#خلاقیت-کودکان#کرج#مهرشهر#مهرشهر-کرج-فاز۴#کرج-مهرشهر#کرج-بلوارگلها#مهدکودک-کرج#مهرشهر-کرج#خیابان۴۰۶-مهرشهر#تغذیه-کودک#بازی-کودکان#نمایش_خلاق#سفالگری-#روانشناس#کلاس-تخصصی-موسیقی#موسیقی-کودک#ساز-کودکانه#موسیقی-بلز#آموزش-موسیقی#دوربین-آنلاین#مهدکودک-آنلاین#زبان-انگلیسی#آموزش-زبان-کودک
#مهدکودک -اندیشه#مهد -کودک#اندیشه #کودکستانها #پیش -دبستان#کودکان #فرزندان #روانشناسب_کودک #خلاقیت #کودک -خلاق#خلاقیت -کودکان#کرج #مهرشهر #مهرشهر -کرج-فاز۴#کرج -مهرشهر#کرج -بلوارگلها#مهدکودک -کرج#مهرشهر -کرج#خیابان ۴۰۶-مهرشهر#تغذیه -کودک#بازی -کودکان#نمایش_خلاق #سفالگری -#روانشناس #کلاس -تخصصی-موسیقی#موسیقی -کودک#ساز -کودکانه#موسیقی -بلز#آموزش -موسیقی#دوربین -آنلاین#مهدکودک -آنلاین#زبان -انگلیسی#آموزش -زبان-کودک
#مهدکودک-اندیشه#مهد-کودک#اندیشه#کودکستانها#پیش-دبستان#کودکان#فرزندان#روانشناسب_کودک#خلاقیت#کودک-خلاق#خلاقیت-کودکان#کرج#مهرشهر#مهرشهر-کرج-فاز۴#کرج-مهرشهر#کرج-بلوارگلها#مهدکودک-کرج#مهرشهر-کرج#خیابان۴۰۶-مهرشهر#تغذیه-کودک#بازی-کودکان#نمایش_خلاق#سفالگری-#روانشناس#کلاس-تخصصی-موسیقی#موسیقی-کودک#ساز-کودکانه#موسیقی-بلز#آموزش-موسیقی#دوربین-آنلاین#مهدکودک-آنلاین#زبان-انگلیسی#آموزش-زبان-کودک
#مهدکودک -اندیشه#مهد -کودک#اندیشه #کودکستانها #پیش -دبستان#کودکان #فرزندان #روانشناسب_کودک #خلاقیت #کودک -خلاق#خلاقیت -کودکان#کرج #مهرشهر #مهرشهر -کرج-فاز۴#کرج -مهرشهر#کرج -بلوارگلها#مهدکودک -کرج#مهرشهر -کرج#خیابان ۴۰۶-مهرشهر#تغذیه -کودک#بازی -کودکان#نمایش_خلاق #سفالگری -#روانشناس #کلاس -تخصصی-موسیقی#موسیقی -کودک#ساز -کودکانه#موسیقی -بلز#آموزش -موسیقی#دوربین -آنلاین#مهدکودک -آنلاین#زبان -انگلیسی#آموزش -زبان-کودک
کجا بریم؟؟؟ _ مارا فالو کنید _ خبر لحظه ای🎯 پیگیری مشکلات مردمی🎯 اطلاع رسانی شهری🎯 کلیپ های داغ🎯 انتشار لحظهای تصاویر ارسالی شما 🎯 با بروزترین و پر تیتر ترین پیج اینستاگرام شهریار همراه شوید☑   _ _ #عباس_آباد #اندیشه #باغستان #فردوسیه #وحیدیه #صباشهر #شاهد_شهر #امیریه #کرشته #علیشاه_عوض #شهرداری_شهریار #بکه #اصیل_آباد #ترپاق_تپه #رنگرز #حصارساتی #سقرچین #قجر_آباد #تخت_رستم #فرارت #قشلاق_مهرچین #قلعه_نو #یبارک #کردامیر #رزکان #اسکمان #الورد #دهشاد #دینار_آباد #رضی_آباد _ _
کجا بریم؟؟؟ _ مارا فالو کنید _ خبر لحظه ای🎯 پیگیری مشکلات مردمی🎯 اطلاع رسانی شهری🎯 کلیپ های داغ🎯 انتشار لحظهای تصاویر ارسالی شما 🎯 با بروزترین و پر تیتر ترین پیج اینستاگرام شهریار همراه شوید☑ _ _ #عباس_آباد #اندیشه #باغستان #فردوسیه #وحیدیه #صباشهر #شاهد_شهر #امیریه #کرشته #علیشاه_عوض #شهرداری_شهریار #بکه #اصیل_آباد #ترپاق_تپه #رنگرز #حصارساتی #سقرچین #قجر_آباد #تخت_رستم #فرارت #قشلاق_مهرچین #قلعه_نو #یبارک #کردامیر #رزکان #اسکمان #الورد #دهشاد #دینار_آباد #رضی_آباد _ _
کتاب خوندن مثل رویا دیدن میمونه شمارو وارد یک دنیای دیگه میکنه . احساسات جدید . تصورات جدید . زندگی جدید . شادی و غم جدید و تجربه ی جدید . به یک زندگی و یک نوع تجربه بسنده نکنین . #کتاب #کتابخوانی  #کتاب_بخونیم #کتابطور #کتابخور #عاشق_کتاب #زندگی #رویا #تفکر #فکر #اندیشه #مطالعه #رشد
کتاب خوندن مثل رویا دیدن میمونه شمارو وارد یک دنیای دیگه میکنه . احساسات جدید . تصورات جدید . زندگی جدید . شادی و غم جدید و تجربه ی جدید . به یک زندگی و یک نوع تجربه بسنده نکنین . #کتاب #کتابخوانی #کتاب_بخونیم #کتابطور #کتابخور #عاشق_کتاب #زندگی #رویا #تفکر #فکر #اندیشه #مطالعه #رشد
کتاب خوندن مثل رویا دیدن میمونه شمارو وارد یک دنیای دیگه میکنه . احساسات جدید . تصورات جدید . زندگی جدید . شادی و غم جدید و تجربه ی جدید . به یک زندگی و یک نوع تجربه بسنده نکنین . #کتاب #کتابخوانی  #کتاب_بخونیم #کتابطور #کتابخور #عاشق_کتاب #زندگی #رویا #تفکر #فکر #اندیشه #مطالعه #رشد
کتاب خوندن مثل رویا دیدن میمونه شمارو وارد یک دنیای دیگه میکنه . احساسات جدید . تصورات جدید . زندگی جدید . شادی و غم جدید و تجربه ی جدید . به یک زندگی و یک نوع تجربه بسنده نکنین . #کتاب #کتابخوانی #کتاب_بخونیم #کتابطور #کتابخور #عاشق_کتاب #زندگی #رویا #تفکر #فکر #اندیشه #مطالعه #رشد
سلام به دوستای نچرالی 😍 . میکروبلیدینگ تتو نیست🚩 روشی جدید با ماندگاری بالا(متد) بعلت ماندگاری بالا ی این متد و تکنیک خط مویی نچرال و بسیار طبیعی ابرو. سال یک بار نیاز به ترمیم دارد. مخصوص خانم های ایرانی حتی برای کسانیکه تاتوهای کمرنگ قدیمی دارند . در این روش نیاز به ترمیم ماهانه نیست مگر برای کسانیکه شرایط خاص مثل(تیروئید.مصرف دائم قرص های اعصاب ،خواب.دیابت . فشار خون )داشته باشند که در این صورت ممکن است یک درصد از ابرو جذب رنگ نداشته باشیم. برای تایین وقت تماس بگیرید . اگر دنبال کارهای ارزان و بی کیفیت هستید با ما تماس نگیرید.سپاس از مهر شما🤗 رنگهای ساخت کشور آلمان و بسیار با کیفیت هستند. #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #بن مژه#خط چشم#خط لب#رژ لب#سایه لب#غرب تهران#آموزش تضمینی#هاشور نچرال#لیفت مژه              . #اندیشه#فردیس#کرج#شهریار#تهران_مد
سلام به دوستای نچرالی 😍 . میکروبلیدینگ تتو نیست🚩 روشی جدید با ماندگاری بالا(متد) بعلت ماندگاری بالا ی این متد و تکنیک خط مویی نچرال و بسیار طبیعی ابرو. سال یک بار نیاز به ترمیم دارد. مخصوص خانم های ایرانی حتی برای کسانیکه تاتوهای کمرنگ قدیمی دارند . در این روش نیاز به ترمیم ماهانه نیست مگر برای کسانیکه شرایط خاص مثل(تیروئید.مصرف دائم قرص های اعصاب ،خواب.دیابت . فشار خون )داشته باشند که در این صورت ممکن است یک درصد از ابرو جذب رنگ نداشته باشیم. برای تایین وقت تماس بگیرید . اگر دنبال کارهای ارزان و بی کیفیت هستید با ما تماس نگیرید.سپاس از مهر شما🤗 رنگهای ساخت کشور آلمان و بسیار با کیفیت هستند. #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #بن مژه#خط چشم#خط لب#رژ لب#سایه لب#غرب تهران#آموزش تضمینی#هاشور نچرال#لیفت مژه . #اندیشه #فردیس #کرج #شهریار #تهران_مد
سلام به دوستای نچرالی 😍 . میکروبلیدینگ تتو نیست🚩 روشی جدید با ماندگاری بالا(متد) بعلت ماندگاری بالا ی این متد و تکنیک خط مویی نچرال و بسیار طبیعی ابرو. سال یک بار نیاز به ترمیم دارد. مخصوص خانم های ایرانی حتی برای کسانیکه تاتوهای کمرنگ قدیمی دارند . در این روش نیاز به ترمیم ماهانه نیست مگر برای کسانیکه شرایط خاص مثل(تیروئید.مصرف دائم قرص های اعصاب ،خواب.دیابت . فشار خون )داشته باشند که در این صورت ممکن است یک درصد از ابرو جذب رنگ نداشته باشیم. برای تایین وقت تماس بگیرید . اگر دنبال کارهای ارزان و بی کیفیت هستید با ما تماس نگیرید.سپاس از مهر شما🤗 رنگهای ساخت کشور آلمان و بسیار با کیفیت هستند. #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #بن مژه#خط چشم#خط لب#رژ لب#سایه لب#غرب تهران#آموزش تضمینی#هاشور نچرال#لیفت مژه              . #اندیشه#فردیس#کرج#شهریار#تهران_مد
سلام به دوستای نچرالی 😍 . میکروبلیدینگ تتو نیست🚩 روشی جدید با ماندگاری بالا(متد) بعلت ماندگاری بالا ی این متد و تکنیک خط مویی نچرال و بسیار طبیعی ابرو. سال یک بار نیاز به ترمیم دارد. مخصوص خانم های ایرانی حتی برای کسانیکه تاتوهای کمرنگ قدیمی دارند . در این روش نیاز به ترمیم ماهانه نیست مگر برای کسانیکه شرایط خاص مثل(تیروئید.مصرف دائم قرص های اعصاب ،خواب.دیابت . فشار خون )داشته باشند که در این صورت ممکن است یک درصد از ابرو جذب رنگ نداشته باشیم. برای تایین وقت تماس بگیرید . اگر دنبال کارهای ارزان و بی کیفیت هستید با ما تماس نگیرید.سپاس از مهر شما🤗 رنگهای ساخت کشور آلمان و بسیار با کیفیت هستند. #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #بن مژه#خط چشم#خط لب#رژ لب#سایه لب#غرب تهران#آموزش تضمینی#هاشور نچرال#لیفت مژه . #اندیشه #فردیس #کرج #شهریار #تهران_مد
سلام به دوستای نچرالی 😍 . میکروبلیدینگ تتو نیست🚩 روشی جدید با ماندگاری بالا(متد) بعلت ماندگاری بالا ی این متد و تکنیک خط مویی نچرال و بسیار طبیعی ابرو. سال یک بار نیاز به ترمیم دارد. مخصوص خانم های ایرانی حتی برای کسانیکه تاتوهای کمرنگ قدیمی دارند . در این روش نیاز به ترمیم ماهانه نیست مگر برای کسانیکه شرایط خاص مثل(تیروئید.مصرف دائم قرص های اعصاب ،خواب.دیابت . فشار خون )داشته باشند که در این صورت ممکن است یک درصد از ابرو جذب رنگ نداشته باشیم. برای تایین وقت تماس بگیرید . اگر دنبال کارهای ارزان و بی کیفیت هستید با ما تماس نگیرید.سپاس از مهر شما🤗 رنگهای ساخت کشور آلمان و بسیار با کیفیت هستند. #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #بن مژه#خط چشم#خط لب#رژ لب#سایه لب#غرب تهران#آموزش تضمینی#هاشور نچرال#لیفت مژه              . #اندیشه#فردیس#کرج#شهریار#تهران_مد
سلام به دوستای نچرالی 😍 . میکروبلیدینگ تتو نیست🚩 روشی جدید با ماندگاری بالا(متد) بعلت ماندگاری بالا ی این متد و تکنیک خط مویی نچرال و بسیار طبیعی ابرو. سال یک بار نیاز به ترمیم دارد. مخصوص خانم های ایرانی حتی برای کسانیکه تاتوهای کمرنگ قدیمی دارند . در این روش نیاز به ترمیم ماهانه نیست مگر برای کسانیکه شرایط خاص مثل(تیروئید.مصرف دائم قرص های اعصاب ،خواب.دیابت . فشار خون )داشته باشند که در این صورت ممکن است یک درصد از ابرو جذب رنگ نداشته باشیم. برای تایین وقت تماس بگیرید . اگر دنبال کارهای ارزان و بی کیفیت هستید با ما تماس نگیرید.سپاس از مهر شما🤗 رنگهای ساخت کشور آلمان و بسیار با کیفیت هستند. #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #بن مژه#خط چشم#خط لب#رژ لب#سایه لب#غرب تهران#آموزش تضمینی#هاشور نچرال#لیفت مژه . #اندیشه #فردیس #کرج #شهریار #تهران_مد
. . روزی امتحان جامعه شناسی ملل داشتیم استاد سر کلاس آمد و میدانستیم که ۱۰ سئوال از تاریخ کشور ها خواهد داد. . دکتر بنی احمد فقط ۱ سئوال داد و رفت: . مادر یعقوب لیث صفار از چه نظر در تاریخ معروف است؟ . از هر که پرسیدم نمیدانست. تقلب آزاد بود چون ممتحنی نبود، اما براستی کسی نمیدانست. . . همه ۲ ساعت نوشتیم... از صفات برجسته این مادر، از شمشیر زنی اش، از آشپزی برای سربازان، از بر پا کردن خیمه ها در جنگ، از عبادت هایش و ... . . استاد بعد ۲ ساعت آمد و ورقه ها را جمع کرد و رفت. . . ۱۴ تیر برای جواب آزمون امتحان تاریخ ملل رفتیم ؛ در تابلو مقابل اسامی همه نوشته شده بود با خط درشت 《مردود 》 !!! . . برای اعتراض به ورقه به سالن دانش سرا رفتیم. استاد آمد گفت : کسی اعتراض دارد؟ همه گفتیم: آری ! گفت: خوب پاسخ صحیح را چرا ننوشتید؟ . پرسیدیم پاسخ صحیح چه بود؟ استاد گفت: در هیچ کتاب تاریخی نامی از مادر یعقوب لیث صفار برده نشده پاسخ صحیح نمیدانم بود !!! . همه پنج صفحه نوشته بودید اما کسی شهامت نداشت بنویسد: نمیدانم ! . . ☑️ ملتی که همه چیز میداند ناآگاه است. بروید با کلمه زیبای نمیدانم آشنا شوید، زیرا فردا روز گرفتار نادانی خود خواهید شد. . . . . . #درون_ما #الهام_بخش #برنامه_ریزی #مدیریت #دیجیتال_مارکتینگ #اهداف #هدف #باور #اندیشه #مثبت #منفی #مثبت_اندیشی #اینستاگرام #ایران
. . روزی امتحان جامعه شناسی ملل داشتیم استاد سر کلاس آمد و میدانستیم که ۱۰ سئوال از تاریخ کشور ها خواهد داد. . دکتر بنی احمد فقط ۱ سئوال داد و رفت: . مادر یعقوب لیث صفار از چه نظر در تاریخ معروف است؟ . از هر که پرسیدم نمیدانست. تقلب آزاد بود چون ممتحنی نبود، اما براستی کسی نمیدانست. . . همه ۲ ساعت نوشتیم... از صفات برجسته این مادر، از شمشیر زنی اش، از آشپزی برای سربازان، از بر پا کردن خیمه ها در جنگ، از عبادت هایش و ... . . استاد بعد ۲ ساعت آمد و ورقه ها را جمع کرد و رفت. . . ۱۴ تیر برای جواب آزمون امتحان تاریخ ملل رفتیم ؛ در تابلو مقابل اسامی همه نوشته شده بود با خط درشت 《مردود 》 !!! . . برای اعتراض به ورقه به سالن دانش سرا رفتیم. استاد آمد گفت : کسی اعتراض دارد؟ همه گفتیم: آری ! گفت: خوب پاسخ صحیح را چرا ننوشتید؟ . پرسیدیم پاسخ صحیح چه بود؟ استاد گفت: در هیچ کتاب تاریخی نامی از مادر یعقوب لیث صفار برده نشده پاسخ صحیح نمیدانم بود !!! . همه پنج صفحه نوشته بودید اما کسی شهامت نداشت بنویسد: نمیدانم ! . . ☑️ ملتی که همه چیز میداند ناآگاه است. بروید با کلمه زیبای نمیدانم آشنا شوید، زیرا فردا روز گرفتار نادانی خود خواهید شد. . . . . . #درون_ما #الهام_بخش #برنامه_ریزی #مدیریت #دیجیتال_مارکتینگ #اهداف #هدف #باور #اندیشه #مثبت #منفی #مثبت_اندیشی #اینستاگرام #ایران
😊 یادگیری زبان شیرین انگلیسی به سبک زبان آموز #عکاس ، #هستی در کالج زبان #پرتو . . #کالج هیبرید زبان #انگلیسی #راستین #اندیشه تنها کالج #رسمی زبان انگلیسی در شهر جدید اندیشه
😊 یادگیری زبان شیرین انگلیسی به سبک زبان آموز #عکاس ، #هستی در کالج زبان #پرتو . . #کالج هیبرید زبان #انگلیسی #راستین #اندیشه تنها کالج #رسمی زبان انگلیسی در شهر جدید اندیشه
. موجود است - چاپ دوم - ۱۳۶۱ ش - نشر ظهوری - ۳۹۲ ص - وزیری - سلیفون - موجود قیمت ه.ت. - #فارابی #ابونصر_فارابی #اندیشه های اهل مدینه فاضله #اندیشه_های_اهل_مدینه_فاضله #ابونصر فارابی - ابونصر فارابی - - اندیشه های اهل مدینه فاضله -
. موجود است - چاپ دوم - ۱۳۶۱ ش - نشر ظهوری - ۳۹۲ ص - وزیری - سلیفون - موجود قیمت ه.ت. - #فارابی #ابونصر_فارابی #اندیشه های اهل مدینه فاضله #اندیشه_های_اهل_مدینه_فاضله #ابونصر فارابی - ابونصر فارابی - - اندیشه های اهل مدینه فاضله -
کسی که خردمند است ،تنها به این خاطر خردمند است که عشق میورزد.و کسی که احمق است ، تنها به این خاطر احمق است که فکر میکند میتواند عشق را بفهمد. خواهان عشق نباشید ،بخشندهی عشق باشید ،عشق با بخشیدن تکثیر میشود. * * گفت : گاهی اندوهی ژرف ما را فرا میگیرد که نمیتوانیم مهارش کنیم.میفهمیم که لحظهی جادویی آن روز گذشته،و هیچ نکردهایم.سپس زندگی جادو و هنرش را پنهان میکند. باید به آوای کودکی که روزگاری بودهایم،گوش بسپریم،کودکی که هنوز درون ماست.این کودک لحظههای جادویی را میفهمد.میتوانیم فریادش را خفه کنیم،اما نمیتوانیم آوایش را بخوابانیم.کودکی که روزی بودهایم همچنان حاضر است.اگر بار دیگر با معصومیت و شیفتگی کودکی به زندگی ننگریم ،دیگر معنایی در زندگی نخواهد ماند.به آن چه کودک درون سینه مان میگوید ، گوش بسپریم .از این شرمنده نشویم .نگذاریم بترسد، که تنهاست و شاید هرگز صدایش را نشنوند. بگذاریم که او کمی مهار هستیمان را در دست بگیرد.این کودک میداند که هر روز با روز دیگر متفاوت است.این کودک را راضی کنیم حتی اگر لازم بود رفتاری نامانوس انجام دهیم.حتی اگر از نظر دیگران احمقانه بنماید. #فراموش_نکنید_خردِ_آدمیان_در_برابر_خداوند_جهالت_است.اگر به کودکی که در روح خود داریم ،گوش کنیم،چشمهامان به درخشش در میآیند.اگر رابطهمان را با این کودک از دست ندهیم، رابطهمان را با زندگی از دست نمیدهیم. #کنار_رود_پیدرا_نشستم_و_گریستم #پائولو_کویلیو #عشق #ایمان #خودباوری #کتاب #مطالعه #اندیشه
کسی که خردمند است ،تنها به این خاطر خردمند است که عشق میورزد.و کسی که احمق است ، تنها به این خاطر احمق است که فکر میکند میتواند عشق را بفهمد. خواهان عشق نباشید ،بخشندهی عشق باشید ،عشق با بخشیدن تکثیر میشود. * * گفت : گاهی اندوهی ژرف ما را فرا میگیرد که نمیتوانیم مهارش کنیم.میفهمیم که لحظهی جادویی آن روز گذشته،و هیچ نکردهایم.سپس زندگی جادو و هنرش را پنهان میکند. باید به آوای کودکی که روزگاری بودهایم،گوش بسپریم،کودکی که هنوز درون ماست.این کودک لحظههای جادویی را میفهمد.میتوانیم فریادش را خفه کنیم،اما نمیتوانیم آوایش را بخوابانیم.کودکی که روزی بودهایم همچنان حاضر است.اگر بار دیگر با معصومیت و شیفتگی کودکی به زندگی ننگریم ،دیگر معنایی در زندگی نخواهد ماند.به آن چه کودک درون سینه مان میگوید ، گوش بسپریم .از این شرمنده نشویم .نگذاریم بترسد، که تنهاست و شاید هرگز صدایش را نشنوند. بگذاریم که او کمی مهار هستیمان را در دست بگیرد.این کودک میداند که هر روز با روز دیگر متفاوت است.این کودک را راضی کنیم حتی اگر لازم بود رفتاری نامانوس انجام دهیم.حتی اگر از نظر دیگران احمقانه بنماید. #فراموش_نکنید_خردِ_آدمیان_در_برابر_خداوند_جهالت_است .اگر به کودکی که در روح خود داریم ،گوش کنیم،چشمهامان به درخشش در میآیند.اگر رابطهمان را با این کودک از دست ندهیم، رابطهمان را با زندگی از دست نمیدهیم. #کنار_رود_پیدرا_نشستم_و_گریستم #پائولو_کویلیو #عشق #ایمان #خودباوری #کتاب #مطالعه #اندیشه
. از عشق پناه میبرمت ای دلِ خناس... بر بارگه حضرت جانان، ملکالناس! گر چشم غزلخوان ببینی، بزنم تیر چون حرمله از ترسِ فریباییِ عباس! گر خون بباری که طلب دست بیاری خونابه برد دل به آستانهی افلاس! تو خود بدهکارِ جوانیِ خود هستی یک میوهی گندیده کند گند همه اجناس. هشدار نهایی دهمت، گوش نگیری یسِ دوباره نکند رحم بر احساس! . احساس کجا با منِ درمانده به کار است؟ از تو طلبِ من بدین گونه جواب است! ای دل نکند بار دگر پیر دراری... این شانه تحمل نکند، وضع خراب است. این شانه شکسته، به بارهای گرانت... دردی پسِ هر خندهی دیوانه نهان است! دُردی که ننوشیده از آن مردمِ هفتخط... در خمرهی تو، بدترین نوع شراب است! در خمرهی تو شهد و شکر ریختهاند دوش. مستی ز عسل، جام جم پادشهان است! . ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی! چندی نتراوش به این شیوه سرایی. زین دست غزل گفتن، حافظ کمال گفته... از حافظهات بر کن اندیشهی رسوایی! من شمع و تو پروانه گرد خودمان گردیم؛ چون شمع شوی آن دم پروانه به کف آری! دیدی که در این دنیا چون بندهی یک حرف نیست! ای دل شدهام عاشق، وقت است که بازآیی! . . #ساموئل_سالار . #عشق #پناه #عسل #دیوانه #اندیشه #حافظ #کمال . . تصویر از صفحهی: _
. از عشق پناه میبرمت ای دلِ خناس... بر بارگه حضرت جانان، ملکالناس! گر چشم غزلخوان ببینی، بزنم تیر چون حرمله از ترسِ فریباییِ عباس! گر خون بباری که طلب دست بیاری خونابه برد دل به آستانهی افلاس! تو خود بدهکارِ جوانیِ خود هستی یک میوهی گندیده کند گند همه اجناس. هشدار نهایی دهمت، گوش نگیری یسِ دوباره نکند رحم بر احساس! . احساس کجا با منِ درمانده به کار است؟ از تو طلبِ من بدین گونه جواب است! ای دل نکند بار دگر پیر دراری... این شانه تحمل نکند، وضع خراب است. این شانه شکسته، به بارهای گرانت... دردی پسِ هر خندهی دیوانه نهان است! دُردی که ننوشیده از آن مردمِ هفتخط... در خمرهی تو، بدترین نوع شراب است! در خمرهی تو شهد و شکر ریختهاند دوش. مستی ز عسل، جام جم پادشهان است! . ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی! چندی نتراوش به این شیوه سرایی. زین دست غزل گفتن، حافظ کمال گفته... از حافظهات بر کن اندیشهی رسوایی! من شمع و تو پروانه گرد خودمان گردیم؛ چون شمع شوی آن دم پروانه به کف آری! دیدی که در این دنیا چون بندهی یک حرف نیست! ای دل شدهام عاشق، وقت است که بازآیی! . . #ساموئل_سالار . #عشق #پناه #عسل #دیوانه #اندیشه #حافظ #کمال . . تصویر از صفحهی: _