پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تدریس در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تدریس

Instagram
تحصیل یک فرآیندزنده مثل باغبانی است. باغبان میداندکه گیاهان خودتوانایی رشددارندونه با وصل کردن ریشه ها،چسباندن برگهابه ساقههاویارنگ کردن گلبرگ باعث رشدگیاه نمیشود. کارباغبان ایجادیک شرایط عالی برای رشدگیاه است. معلمی نیزمانندباغبانی بافراهم کردن شرایط برای دانشآموزان زمینه رابرای رشدبهترفراهم میسازد. #معلم#معلم_خصوصی #آموزشیار #آموزش #آموزش_ریاضی #تدریس_ریاضی #تدریس_خصوصی #تدریس #ریاضی #ریاضی_کرج #ریاضی_عشق
تحصیل یک فرآیندزنده مثل باغبانی است. باغبان میداندکه گیاهان خودتوانایی رشددارندونه با وصل کردن ریشه ها،چسباندن برگهابه ساقههاویارنگ کردن گلبرگ باعث رشدگیاه نمیشود. کارباغبان ایجادیک شرایط عالی برای رشدگیاه است. معلمی نیزمانندباغبانی بافراهم کردن شرایط برای دانشآموزان زمینه رابرای رشدبهترفراهم میسازد. #معلم #معلم_خصوصی #آموزشیار #آموزش #آموزش_ریاضی #تدریس_ریاضی #تدریس_خصوصی #تدریس #ریاضی #ریاضی_کرج #ریاضی_عشق
تحصیل یک فرآیندزنده مثل باغبانی است. باغبان میداندکه گیاهان خودتوانایی رشددارندونه با وصل کردن ریشه ها،چسباندن برگهابه ساقههاویارنگ کردن گلبرگ باعث رشدگیاه نمیشود. کارباغبان ایجادیک شرایط عالی برای رشدگیاه است. معلمی نیزمانندباغبانی بافراهم کردن شرایط برای دانشآموزان زمینه رابرای رشدبهترفراهم میسازد. #معلم#معلم_خصوصی #آموزشیار #آموزش #آموزش_ریاضی #تدریس_ریاضی #تدریس_خصوصی #تدریس #ریاضی #ریاضی_کرج #ریاضی_عشق
تحصیل یک فرآیندزنده مثل باغبانی است. باغبان میداندکه گیاهان خودتوانایی رشددارندونه با وصل کردن ریشه ها،چسباندن برگهابه ساقههاویارنگ کردن گلبرگ باعث رشدگیاه نمیشود. کارباغبان ایجادیک شرایط عالی برای رشدگیاه است. معلمی نیزمانندباغبانی بافراهم کردن شرایط برای دانشآموزان زمینه رابرای رشدبهترفراهم میسازد. #معلم #معلم_خصوصی #آموزشیار #آموزش #آموزش_ریاضی #تدریس_ریاضی #تدریس_خصوصی #تدریس #ریاضی #ریاضی_کرج #ریاضی_عشق
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان#انگلیسی#کامپیوتر#تلگرام#آمریکایی#موسیقی#آموزش_زبان#آموزش_انگلیسی#مکالمه#فارسی_انگلیسی#انگلیسی_فارسی#تدریس #گرامر#یادگیری#آموزش_زبان_انگلیسی#یادگیری_زبان#صحبت_کردن_انگلیسی#موسیقی#گیتار#لباس_عروس#کیک#مدل#آیلتس #گیتار#فرانسه#آلمانی#تهران#تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان #انگلیسی #کامپیوتر #تلگرام #آمریکایی #موسیقی #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی #مکالمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #تدریس #گرامر #یادگیری #آموزش_زبان_انگلیسی #یادگیری_زبان #صحبت_کردن_انگلیسی #موسیقی #گیتار #لباس_عروس #کیک #مدل #آیلتس #گیتار #فرانسه #آلمانی #تهران #تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان#انگلیسی#کامپیوتر#تلگرام#آمریکایی#موسیقی#آموزش_زبان#آموزش_انگلیسی#مکالمه#فارسی_انگلیسی#انگلیسی_فارسی#تدریس #گرامر#یادگیری#آموزش_زبان_انگلیسی#یادگیری_زبان#صحبت_کردن_انگلیسی#موسیقی#گیتار#لباس_عروس#کیک#مدل#آیلتس #گیتار#فرانسه#آلمانی#تهران#تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان #انگلیسی #کامپیوتر #تلگرام #آمریکایی #موسیقی #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی #مکالمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #تدریس #گرامر #یادگیری #آموزش_زبان_انگلیسی #یادگیری_زبان #صحبت_کردن_انگلیسی #موسیقی #گیتار #لباس_عروس #کیک #مدل #آیلتس #گیتار #فرانسه #آلمانی #تهران #تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان#انگلیسی#کامپیوتر#تلگرام#آمریکایی#موسیقی#آموزش_زبان#آموزش_انگلیسی#مکالمه#فارسی_انگلیسی#انگلیسی_فارسی#تدریس #گرامر#یادگیری#آموزش_زبان_انگلیسی#یادگیری_زبان#صحبت_کردن_انگلیسی#موسیقی#گیتار#لباس_عروس#کیک#مدل#آیلتس #گیتار#فرانسه#آلمانی#تهران#تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان #انگلیسی #کامپیوتر #تلگرام #آمریکایی #موسیقی #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی #مکالمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #تدریس #گرامر #یادگیری #آموزش_زبان_انگلیسی #یادگیری_زبان #صحبت_کردن_انگلیسی #موسیقی #گیتار #لباس_عروس #کیک #مدل #آیلتس #گیتار #فرانسه #آلمانی #تهران #تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان#انگلیسی#کامپیوتر#تلگرام#آمریکایی#موسیقی#آموزش_زبان#آموزش_انگلیسی#مکالمه#فارسی_انگلیسی#انگلیسی_فارسی#تدریس #گرامر#یادگیری#آموزش_زبان_انگلیسی#یادگیری_زبان#صحبت_کردن_انگلیسی#موسیقی#گیتار#لباس_عروس#کیک#مدل#آیلتس #گیتار#فرانسه#آلمانی#تهران#تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان #انگلیسی #کامپیوتر #تلگرام #آمریکایی #موسیقی #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی #مکالمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #تدریس #گرامر #یادگیری #آموزش_زبان_انگلیسی #یادگیری_زبان #صحبت_کردن_انگلیسی #موسیقی #گیتار #لباس_عروس #کیک #مدل #آیلتس #گیتار #فرانسه #آلمانی #تهران #تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان#انگلیسی#کامپیوتر#تلگرام#آمریکایی#موسیقی#آموزش_زبان#آموزش_انگلیسی#مکالمه#فارسی_انگلیسی#انگلیسی_فارسی#تدریس #گرامر#یادگیری#آموزش_زبان_انگلیسی#یادگیری_زبان#صحبت_کردن_انگلیسی#موسیقی#گیتار#لباس_عروس#کیک#مدل#آیلتس #گیتار#فرانسه#آلمانی#تهران#تافل
🔴 🔵 برای دریافت بسته آموزشی، وارد کانال تلگرامی _ شوید... 🔵🔴 جایگزین کلاس آموزشی سریع و آسان (تضمینی و طبقه بندی شده) مکالمه انگلیسی تنها در روز 🔴🔵 : _ #زبان #انگلیسی #کامپیوتر #تلگرام #آمریکایی #موسیقی #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی #مکالمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #تدریس #گرامر #یادگیری #آموزش_زبان_انگلیسی #یادگیری_زبان #صحبت_کردن_انگلیسی #موسیقی #گیتار #لباس_عروس #کیک #مدل #آیلتس #گیتار #فرانسه #آلمانی #تهران #تافل
... مترادف کلمات ,  ,  .  🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰 کانالی برای علاقمندان به زبان انگلیسی👇👇 اینستاگرام و تلگرام مدرس زبان 👇👇 #تدریس #آموزش_زبان #کلاس_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #رشت #گیلان #زبان_انگلیسی #کلاس_زبان_رشت شماره تماس  .
... مترادف کلمات , , . 🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰 کانالی برای علاقمندان به زبان انگلیسی👇👇 اینستاگرام و تلگرام مدرس زبان 👇👇 #تدریس #آموزش_زبان #کلاس_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #رشت #گیلان #زبان_انگلیسی #کلاس_زبان_رشت شماره تماس .
... مترادف کلمات ,  ,  .  🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰 کانالی برای علاقمندان به زبان انگلیسی👇👇 اینستاگرام و تلگرام مدرس زبان 👇👇 #تدریس #آموزش_زبان #کلاس_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #رشت #گیلان #زبان_انگلیسی #کلاس_زبان_رشت شماره تماس  .
... مترادف کلمات , , . 🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰⭕🔰 کانالی برای علاقمندان به زبان انگلیسی👇👇 اینستاگرام و تلگرام مدرس زبان 👇👇 #تدریس #آموزش_زبان #کلاس_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #رشت #گیلان #زبان_انگلیسی #کلاس_زبان_رشت شماره تماس .
✔دانزی ✔کلاسهای پاییزه ✔دایناسور مهربون #دایناسور #تدریس #دوره
✔دانزی ✔کلاسهای پاییزه ✔دایناسور مهربون #دایناسور #تدریس #دوره
یه روز خوب در مدرسه برهان با هشتمی های عزیز تدریس فصل سوم پایه هشتم #هشتم #هشتممتوسطه #ریاضی #امینایمانی #مهندسایمانی #تدریسریاضی #متوسطه #برهان #چندضلعیها #زاویه #مورب #موازی
یه روز خوب در مدرسه برهان با هشتمی های عزیز تدریس فصل سوم پایه هشتم #هشتم #هشتممتوسطه #ریاضی #امینایمانی #مهندسایمانی #تدریسریاضی #متوسطه #برهان #چندضلعیها #زاویه #مورب #موازی
 آکوردهای سردسته , , برای دریافت فایل مربوطه و همچنین ویدیوهای کامل داخل کانال تلگرام بروید ( لینک کانال در بیو موجود است) /         #سهراب_بهراد #تدریس #تدریس_گیتار #آواز #آموزش_آنلاین
آکوردهای سردسته , , برای دریافت فایل مربوطه و همچنین ویدیوهای کامل داخل کانال تلگرام بروید ( لینک کانال در بیو موجود است) / #سهراب_بهراد #تدریس #تدریس_گیتار #آواز #آموزش_آنلاین
. ترجمه : اگر دو نفر واقعا همدیگر را دوست داشته باشند، اتفاق هایی که بینشان می افتد را نباید کسی بداند. . . . . .             #کرج #آموزش_ترکی_استانبولی #کلاس #آموزش #زبان #ترکی #استانبولی #خصوصی #تهران #خوی #تومر #برترین #ترکیش_کلاس #ترکیش #آموزشگاه #زبانکده #تدریس . . . . . #با_امیر_ترکی_یاد_بگیر
. ترجمه : اگر دو نفر واقعا همدیگر را دوست داشته باشند، اتفاق هایی که بینشان می افتد را نباید کسی بداند. . . . . . #کرج #آموزش_ترکی_استانبولی #کلاس #آموزش #زبان #ترکی #استانبولی #خصوصی #تهران #خوی #تومر #برترین #ترکیش_کلاس #ترکیش #آموزشگاه #زبانکده #تدریس . . . . . #با_امیر_ترکی_یاد_بگیر
اجرای کلاسی و تمرینی آهنگ فریاد از شاهکارهای استاد انوشیروان روحانی که به نظرم هیچ صدایی نمیتونست به خوبی بانو هایده اجراش کنه. شادی این ویدیو تقدیم شما🌹🌸 . . #شادی #موفقیت #زندگی #انوشیروان #انوشیروان_روحانیپیانو #آموزش #وکال #آواز #موزیک #موسیقی    حال_خوش        #موزیک#موسیقی#نوازنده#آموزش#آموزش_موسیقی#آموزش_پیانو#تئوری#سلفژ#آواز#آموزش_موسیقی#آموزش_پیانو#تدریس
اجرای کلاسی و تمرینی آهنگ فریاد از شاهکارهای استاد انوشیروان روحانی که به نظرم هیچ صدایی نمیتونست به خوبی بانو هایده اجراش کنه. شادی این ویدیو تقدیم شما🌹🌸 . . #شادی #موفقیت #زندگی #انوشیروان #انوشیروان_روحانیپیانو #آموزش #وکال #آواز #موزیک #موسیقی حال_خوش #موزیک #موسیقی #نوازنده #آموزش #آموزش_موسیقی #آموزش_پیانو #تئوری #سلفژ #آواز #آموزش_موسیقی #آموزش_پیانو #تدریس
#آموزش حلقه ی ارتباطیِ هر #سازمان و هر سیستم، منابع انسانی اون سازمان هستن که اگر مجهز به مهارتهای ارتباط کلامی و غیر کلامی باشن قطعاً میتونه در میزان #بهره وری اون سازمان تاثیر قابل توجهی داشته باشه. خوشبختانه این روزها #مدیران زیادی دارن باین موضوع توجه میکنن و البته قابل ذکره که در مصاحبه های استخدامی داشتن این مهارت فردی، مهم و درخور توجه هست! عکس مربوط به آموزش ویژه منابع انسانی و #پرسنل خوب سازمان تأمین اجتماعی شهر یاسوج به همت موسسه مهراندیشان خورشید #زهرا_همتیان   #مدرس #سخنران #مشاور #موفقیت_شغلی #موفقیت #کار #مثبت_اندیشی #تدریس #مهارت_فردی #ارتباطات #یاسوج #منابع_انسانی
#آموزش حلقه ی ارتباطیِ هر #سازمان و هر سیستم، منابع انسانی اون سازمان هستن که اگر مجهز به مهارتهای ارتباط کلامی و غیر کلامی باشن قطعاً میتونه در میزان #بهره وری اون سازمان تاثیر قابل توجهی داشته باشه. خوشبختانه این روزها #مدیران زیادی دارن باین موضوع توجه میکنن و البته قابل ذکره که در مصاحبه های استخدامی داشتن این مهارت فردی، مهم و درخور توجه هست! عکس مربوط به آموزش ویژه منابع انسانی و #پرسنل خوب سازمان تأمین اجتماعی شهر یاسوج به همت موسسه مهراندیشان خورشید #زهرا_همتیان #مدرس #سخنران #مشاور #موفقیت_شغلی #موفقیت #کار #مثبت_اندیشی #تدریس #مهارت_فردی #ارتباطات #یاسوج #منابع_انسانی
👉  __ 🌼🌼🌼 شما شایسته بهترین ها هستید 🌼🌼🌼 ... دوست من سلام با بخش کلمه روز می تونی به آسونی و خیلی راحت یه کلمه رو تو زبان انگلیسی یاد بگیری، عکس ها رو ورق بزن و به مثال ها و کاربرد کلمه جدید دقت کن. می تونی پست ذخیره کنی و مرتب اون رو مرور کنی. (هم می تونی فایل ها رو از داخل کانال تلگرام تو گالری سیو کنی هم می تونی رو خود اینستا ذخیرش کنی) ⭕ اگر تونستی تو قسمت کامنت حتما یه مثال بنویس تا لغت تو ذهنت فعال بمونه و به راحتی فراموشش نکنی 😊 🌼 ... ⭕چند نفر از دوستاتو که مایلی زبان اوناهم عالی بشه زیر همین پست تگ کن 👌🌼 ⭕ آموزش صفر تا صد زبان با آنکل حسین #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آنکل_حسین #آیلتس #تافل #گرامر #تلفظ #دوستاتو_تگ_کن #لغت #تدریس        _
👉 __ 🌼🌼🌼 شما شایسته بهترین ها هستید 🌼🌼🌼 ... دوست من سلام با بخش کلمه روز می تونی به آسونی و خیلی راحت یه کلمه رو تو زبان انگلیسی یاد بگیری، عکس ها رو ورق بزن و به مثال ها و کاربرد کلمه جدید دقت کن. می تونی پست ذخیره کنی و مرتب اون رو مرور کنی. (هم می تونی فایل ها رو از داخل کانال تلگرام تو گالری سیو کنی هم می تونی رو خود اینستا ذخیرش کنی) ⭕ اگر تونستی تو قسمت کامنت حتما یه مثال بنویس تا لغت تو ذهنت فعال بمونه و به راحتی فراموشش نکنی 😊 🌼 ... ⭕چند نفر از دوستاتو که مایلی زبان اوناهم عالی بشه زیر همین پست تگ کن 👌🌼 ⭕ آموزش صفر تا صد زبان با آنکل حسین #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آنکل_حسین #آیلتس #تافل #گرامر #تلفظ #دوستاتو_تگ_کن #لغت #تدریس _
#نمایش_آواز_آفرینش کاری از فرزین و کامیار محمودی // دانشگاه علوم پزشکی قزوین نقش آفرینان : کامیار محمودی - پوریا اسدزاده - رقیه اسدی - شایان ربانیها - ندا قلیچپور - حمید بهرامی - محسن قشلاقیان - ملیکا محمدبیگی - آیدا عالمی - عرفان علمشاهی تاکستان - سحر رضائی . منشی صحنه : هانیه پورترابی - نور : رضا فرد سلیمانی - مدیر صحنه : محمد ابراهیمی - روابط عمومی : مهدی بخشی پور گریم : لیلا یار محمدی و ........ #تئاتر #هنر #نمایش #فیلم #پرفرمنس #کارگردان #طراح #بازیگر #گروه #خزان #هنر_پاک #آواز #سمفونی #استاد #تدریس #موزیک #جشنواره #رقص #نمایشنامه #ایرانته #دکلمه #شعر_نو #پوستر #فجر #فرزین_محمودی #آواز_آفرینش
#نمایش_آواز_آفرینش کاری از فرزین و کامیار محمودی // دانشگاه علوم پزشکی قزوین نقش آفرینان : کامیار محمودی - پوریا اسدزاده - رقیه اسدی - شایان ربانیها - ندا قلیچپور - حمید بهرامی - محسن قشلاقیان - ملیکا محمدبیگی - آیدا عالمی - عرفان علمشاهی تاکستان - سحر رضائی . منشی صحنه : هانیه پورترابی - نور : رضا فرد سلیمانی - مدیر صحنه : محمد ابراهیمی - روابط عمومی : مهدی بخشی پور گریم : لیلا یار محمدی و ........ #تئاتر #هنر #نمایش #فیلم #پرفرمنس #کارگردان #طراح #بازیگر #گروه #خزان #هنر_پاک #آواز #سمفونی #استاد #تدریس #موزیک #جشنواره #رقص #نمایشنامه #ایرانته #دکلمه #شعر_نو #پوستر #فجر #فرزین_محمودی #آواز_آفرینش
سلام بر همگی تا حالا شده با جملاتی شبیه این دو جمله پایین برخورد کنین؟   .   . فکر میکنین چ فرقی داره ک رو با یا بیاریم؟؟ من براتون میگم😊 وقتی با میگین یعنی در رفت و آمد ب تهران بودین ولی وقتی با میگین یعنی در تهران مدتی زندگی کردین و در مورد اقامتتون دارین میحرفین 😊😀 با ی خورده دقت ب همین نکته های کوچولو مثل خود انگلیسی زبانها (ب قول خود انگلیسی ها:  ها) میتونین اسپیک کنین موفق باشین بروبچ اگر خوشتون اومده ی چند تا از دوستاتون رو هم تگ کنین تا اونها هم یاد بگیرن😉 #کپشن #انگلیسی #لغت #اصطلاح #یادگیری #زبان #تدریس #ایران
سلام بر همگی تا حالا شده با جملاتی شبیه این دو جمله پایین برخورد کنین؟ . . فکر میکنین چ فرقی داره ک رو با یا بیاریم؟؟ من براتون میگم😊 وقتی با میگین یعنی در رفت و آمد ب تهران بودین ولی وقتی با میگین یعنی در تهران مدتی زندگی کردین و در مورد اقامتتون دارین میحرفین 😊😀 با ی خورده دقت ب همین نکته های کوچولو مثل خود انگلیسی زبانها (ب قول خود انگلیسی ها: ها) میتونین اسپیک کنین موفق باشین بروبچ اگر خوشتون اومده ی چند تا از دوستاتون رو هم تگ کنین تا اونها هم یاد بگیرن😉 #کپشن #انگلیسی #لغت #اصطلاح #یادگیری #زبان #تدریس #ایران
سلام بر همگی تا حالا شده با جملاتی شبیه این دو جمله پایین برخورد کنین؟   .   . فکر میکنین چ فرقی داره ک رو با یا بیاریم؟؟ من براتون میگم😊 وقتی با میگین یعنی در رفت و آمد ب تهران بودین ولی وقتی با میگین یعنی در تهران مدتی زندگی کردین و در مورد اقامتتون دارین میحرفین 😊😀 با ی خورده دقت ب همین نکته های کوچولو مثل خود انگلیسی زبانها (ب قول خود انگلیسی ها:  ها) میتونین اسپیک کنین موفق باشین بروبچ اگر خوشتون اومده ی چند تا از دوستاتون رو هم تگ کنین تا اونها هم یاد بگیرن😉 #کپشن #انگلیسی #لغت #اصطلاح #یادگیری #زبان #تدریس #ایران
سلام بر همگی تا حالا شده با جملاتی شبیه این دو جمله پایین برخورد کنین؟ . . فکر میکنین چ فرقی داره ک رو با یا بیاریم؟؟ من براتون میگم😊 وقتی با میگین یعنی در رفت و آمد ب تهران بودین ولی وقتی با میگین یعنی در تهران مدتی زندگی کردین و در مورد اقامتتون دارین میحرفین 😊😀 با ی خورده دقت ب همین نکته های کوچولو مثل خود انگلیسی زبانها (ب قول خود انگلیسی ها: ها) میتونین اسپیک کنین موفق باشین بروبچ اگر خوشتون اومده ی چند تا از دوستاتون رو هم تگ کنین تا اونها هم یاد بگیرن😉 #کپشن #انگلیسی #لغت #اصطلاح #یادگیری #زبان #تدریس #ایران
ویژگی های شخصیتی معلم در تدریس و تربیت دانش آموزان بسیار مهم است به طور کلی دو نوع معلم داریم: یک) معلم شاگرد نگر که شاگردان را هسته مرکزی فعالیت خود قرار میدهند و به دو دسته شاگرد نگر فردی و شاگرد نگر جمعی تقسیم میشوند دو ) معلم درس نگر که به درس اهمیت میدهد تابه پرورش شاگرد و تمام کوشش او بر این است که به هر طریقی که شده درس را به شاگرد انتقال دهد که این معلمان نیز به دو گروه درس نگر علمی و درس نگر فلسفی تقسیم میشوند در هر حال جوامع فعلی به دنبال معلم شاگرد نگر میباشد لازم به ذکر است که تسلط علمی معلم او را از نظر شاگردان با ارزش و اعتبار میسازد و معلمی از نظر علمی قوی است که به روش های ارائه محتوا و چگونگی برقراری ارتباط آگاه و بر آنها مسلط باشد #معلمین #معلمان #معلم #شخصیت_معلم #شخصیت #ویژگی #تدریس #روش_تدریس #ارائه_محتوا#مسعودمهدیزاده #آموزش_و_پرورش #آموزش_پرورش #تربیت_معلم #فرهنگیان #جامعه #نقش_معلم #کاراکترسازی#دبستان #دانش_آموز
ویژگی های شخصیتی معلم در تدریس و تربیت دانش آموزان بسیار مهم است به طور کلی دو نوع معلم داریم: یک) معلم شاگرد نگر که شاگردان را هسته مرکزی فعالیت خود قرار میدهند و به دو دسته شاگرد نگر فردی و شاگرد نگر جمعی تقسیم میشوند دو ) معلم درس نگر که به درس اهمیت میدهد تابه پرورش شاگرد و تمام کوشش او بر این است که به هر طریقی که شده درس را به شاگرد انتقال دهد که این معلمان نیز به دو گروه درس نگر علمی و درس نگر فلسفی تقسیم میشوند در هر حال جوامع فعلی به دنبال معلم شاگرد نگر میباشد لازم به ذکر است که تسلط علمی معلم او را از نظر شاگردان با ارزش و اعتبار میسازد و معلمی از نظر علمی قوی است که به روش های ارائه محتوا و چگونگی برقراری ارتباط آگاه و بر آنها مسلط باشد #معلمین #معلمان #معلم #شخصیت_معلم #شخصیت #ویژگی #تدریس #روش_تدریس #ارائه_محتوا #مسعودمهدیزاده #آموزش_و_پرورش #آموزش_پرورش #تربیت_معلم #فرهنگیان #جامعه #نقش_معلم #کاراکترسازی #دبستان #دانش_آموز
. ❗کلمه  که معادل معجزه هست، لزوما به معنای نصف کردن ماه یا بیرون آوردن شتر از دل کوه نیست. این معجزه میتونه: ▪️دیدن اتفاقی یه دوست قدیمی باشه. ▪️میتونه نم نم بارون باشه وقتی با یار در حال قدم زدنی. ▪️میتونه لبخند ملیح روی لبهای مادر باشه. ▪️میتونه یه نگاه غرور آمیز تو چشمای پدر باشه. ▪️حتی میتونه #صبح ی باشه که همیشه از پسِ #شب تیره #طلوع میکنه 💚 . از معجزه های زندگیتون بگید ☺️ یا تگشون کنید ❤️ . . . . . . . . #زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #آموزش_انگلیسی #زبان #آموزش_آنلاین #آموزش_زبان_انگليسی #انگلیسی_روزانه #آموزش_مجازی #تدریس #کلاس_زبان #انگلیسی #اصطلاح #آموزش #یادگیری #اصطلاحات_انگلیسی #انگیزشی #انگلیسی_فارسی
. ❗کلمه که معادل معجزه هست، لزوما به معنای نصف کردن ماه یا بیرون آوردن شتر از دل کوه نیست. این معجزه میتونه: ▪️دیدن اتفاقی یه دوست قدیمی باشه. ▪️میتونه نم نم بارون باشه وقتی با یار در حال قدم زدنی. ▪️میتونه لبخند ملیح روی لبهای مادر باشه. ▪️میتونه یه نگاه غرور آمیز تو چشمای پدر باشه. ▪️حتی میتونه #صبح ی باشه که همیشه از پسِ #شب تیره #طلوع میکنه 💚 . از معجزه های زندگیتون بگید ☺️ یا تگشون کنید ❤️ . . . . . . . . #زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #آموزش_انگلیسی #زبان #آموزش_آنلاین #آموزش_زبان_انگليسی #انگلیسی_روزانه #آموزش_مجازی #تدریس #کلاس_زبان #انگلیسی #اصطلاح #آموزش #یادگیری #اصطلاحات_انگلیسی #انگیزشی #انگلیسی_فارسی
دوستان تون رو تگ کنید ❤ . لطفا ورق بزنید و ادامه ویدیو را در ببینید 🙏 . ما انسانها چون اطلاعی از تواناییهای روحی، روانی و مغزی خود نداریم، خودمان را محدود به بدن کوچک و کندمان می دانیم، در صورتی که اگر در مسیر زندگی و از زمانی که وارد مدرسه، دانشگاه و هر مرکز آموزشی یی شدیم، به جای دادن اطلاعات غیر ضروری و حتی بی مصرف به ما، ابتدا شناخت توانایی های روحی، روانی و مغزی را آموزش داده بودند، امروز اینقدر ناتوان و آشفته نبودیم مجموعه موج شفا از سال ۱۳۹۴ با آموزش مهارتهای روانی، کنترل و برنامه ریزی مغز و ذهن کار خودش را شروع کرد و در زمینههای مختلفی از جمله مشاوره، سعی بر این داشت که به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید. بخشی از مشاورهها، در زمینه امور دانشجویان،کنکور و ایجاد انگیزه، افزایش خودباوری و اعتمادبنفس در مسیر زندگی و .... بوده است . ❤❤❤❤ می خواهیم تعدادی جلسات مشاوره رایگان و برای مدتی محدود برگزار نماییم ❤❤❤❤❤ . اگر شما عزیز مهربان، نیاز به داشتن مشاور دارید (( البته مرتبط با توانایی ما )) می توانید تقاضای خود را از طریق تلگرام مجموعه موج شفا اعلام بفرمایید، تا شرایط مشاوره رایگان خدمتتان اعلام بشود مجموعه ما به کسانی که نیاز به مشاوره دارند، یک جلسهی۲۰ دقیقه ای مشاوره غیر حضوری و رایگان هدیه داده می شود.   ❣ . تلگرام موج شفا . خیلی دوستتون دارم و باورم این است که زندگیتون می تونه خیلی زیباتر بشود، اگر با ((موج شفا)) همراه شوید مدیر مجموعه موج شفا : #حسین_مرادی ❤ #معلولیت #معلول #معلولین #توانیاب #توانیابان #روانشناسی #ذهن #ذهن_مثبت #تفکرمثبت #خوشبختی #خوشحالی #رسانه #اینستاگرام #احساس #فیزیک #دوست #پیروزی #موفقیت #تدریس #مشاوره #تبلیغات_فاین_آرت #معلم #موج_شفا #امواج_آلفا #انرژی #تی_وی_پلاس #لایک #حال_خوب #رایگان
دوستان تون رو تگ کنید ❤ . لطفا ورق بزنید و ادامه ویدیو را در ببینید 🙏 . ما انسانها چون اطلاعی از تواناییهای روحی، روانی و مغزی خود نداریم، خودمان را محدود به بدن کوچک و کندمان می دانیم، در صورتی که اگر در مسیر زندگی و از زمانی که وارد مدرسه، دانشگاه و هر مرکز آموزشی یی شدیم، به جای دادن اطلاعات غیر ضروری و حتی بی مصرف به ما، ابتدا شناخت توانایی های روحی، روانی و مغزی را آموزش داده بودند، امروز اینقدر ناتوان و آشفته نبودیم مجموعه موج شفا از سال ۱۳۹۴ با آموزش مهارتهای روانی، کنترل و برنامه ریزی مغز و ذهن کار خودش را شروع کرد و در زمینههای مختلفی از جمله مشاوره، سعی بر این داشت که به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید. بخشی از مشاورهها، در زمینه امور دانشجویان،کنکور و ایجاد انگیزه، افزایش خودباوری و اعتمادبنفس در مسیر زندگی و .... بوده است . ❤❤❤❤ می خواهیم تعدادی جلسات مشاوره رایگان و برای مدتی محدود برگزار نماییم ❤❤❤❤❤ . اگر شما عزیز مهربان، نیاز به داشتن مشاور دارید (( البته مرتبط با توانایی ما )) می توانید تقاضای خود را از طریق تلگرام مجموعه موج شفا اعلام بفرمایید، تا شرایط مشاوره رایگان خدمتتان اعلام بشود مجموعه ما به کسانی که نیاز به مشاوره دارند، یک جلسهی۲۰ دقیقه ای مشاوره غیر حضوری و رایگان هدیه داده می شود. ❣ . تلگرام موج شفا . خیلی دوستتون دارم و باورم این است که زندگیتون می تونه خیلی زیباتر بشود، اگر با ((موج شفا)) همراه شوید مدیر مجموعه موج شفا : #حسین_مرادی#معلولیت #معلول #معلولین #توانیاب #توانیابان #روانشناسی #ذهن #ذهن_مثبت #تفکرمثبت #خوشبختی #خوشحالی #رسانه #اینستاگرام #احساس #فیزیک #دوست #پیروزی #موفقیت #تدریس #مشاوره #تبلیغات_فاین_آرت #معلم #موج_شفا #امواج_آلفا #انرژی #تی_وی_پلاس #لایک #حال_خوب #رایگان
#جزوهي_روان_خواني_من: همان طور كه از نام آن بر مي آيد، اين جزوه شامل كاربرگ هايي است كه پس از تدريس هر نشانه از حروف الفبا در اختيار عزيزان قرار گرفته و دانش آموزان میتوانند در طول هفته چندين بار از روي واژگان، جملات و متن آن ها بخوانند تا در نهايت در خواندن آن متن به سرعت مناسب دست یابند. اين جزوه اهميت مطالعه را با خود به همراه دارد.📖📕📗📘📙 📚 #آموزش #پرورش #تعلیم #تربیت #کودک #کلاس_اول_ابتدایی #نمایش #الفبا #خلاقیت #تدریس #معلم #ننه_گلاب
#جزوهي_روان_خواني_من : همان طور كه از نام آن بر مي آيد، اين جزوه شامل كاربرگ هايي است كه پس از تدريس هر نشانه از حروف الفبا در اختيار عزيزان قرار گرفته و دانش آموزان میتوانند در طول هفته چندين بار از روي واژگان، جملات و متن آن ها بخوانند تا در نهايت در خواندن آن متن به سرعت مناسب دست یابند. اين جزوه اهميت مطالعه را با خود به همراه دارد.📖📕📗📘📙 📚 #آموزش #پرورش #تعلیم #تربیت #کودک #کلاس_اول_ابتدایی #نمایش #الفبا #خلاقیت #تدریس #معلم #ننه_گلاب
. 🔺آزمایش تشخیص پروتئین اصلی با الکل برای اولین بار در ایران(قسمت دوم)👇 . مختص همه شما عزیزانی که هر روز دغدغه خرید مکمل سلامت را دارید و یا خریداری کردید اما اطمینانی به مصرف آن ندارید، توصیه میکنم تست اول مارو با آب نگاه کنید تا با خیال راحت به جنگ مکمل فروش ها بروید😊 . 🔷️شما بزرگواران میتوانید این ویدئو ارزشمند را بصورت کامل درون تمام رسانه های تیم پزشکی ورزشی آراتن مشاهده نمائید. . ❌منتظر پیام ها و کامنت های شما زیر این پست هستیم تا مارا از وضعیت خود باخبر کنید.❌ . ❌همهحقایق دنیا در پیج تخصصی کلینیک آراتن 👇👇👇👇👇👇  . 🍃آراتن، پیشگام در سلامتی🍃 . . #کلینیک #آراتن #آموزش #ویدئوهای_استاد_ایازی #ویس_های_استاد_ایازی #سلامتی #باشگاه #رژیم #مطب #حقایق #بانوان #مکمل #تناسب #بدنسازی #فیتنس #چاقی #سخنرانی #کلاس #تدریس #مجازی
. 🔺آزمایش تشخیص پروتئین اصلی با الکل برای اولین بار در ایران(قسمت دوم)👇 . مختص همه شما عزیزانی که هر روز دغدغه خرید مکمل سلامت را دارید و یا خریداری کردید اما اطمینانی به مصرف آن ندارید، توصیه میکنم تست اول مارو با آب نگاه کنید تا با خیال راحت به جنگ مکمل فروش ها بروید😊 . 🔷️شما بزرگواران میتوانید این ویدئو ارزشمند را بصورت کامل درون تمام رسانه های تیم پزشکی ورزشی آراتن مشاهده نمائید. . ❌منتظر پیام ها و کامنت های شما زیر این پست هستیم تا مارا از وضعیت خود باخبر کنید.❌ . ❌همهحقایق دنیا در پیج تخصصی کلینیک آراتن 👇👇👇👇👇👇 . 🍃آراتن، پیشگام در سلامتی🍃 . . #کلینیک #آراتن #آموزش #ویدئوهای_استاد_ایازی #ویس_های_استاد_ایازی #سلامتی #باشگاه #رژیم #مطب #حقایق #بانوان #مکمل #تناسب #بدنسازی #فیتنس #چاقی #سخنرانی #کلاس #تدریس #مجازی
🔊 فایل های آموزشی #شکل_و_نکته_هاش 🔊 👈موشکافی شکل های کتاب 👈بیان نکات استنباطی تصاویر 👈استخراج شده توسط دانشجویان #پزشکی البرز و #پزشکی تهران 🔥برای مشاهده ی این فایل ها میتوانید به کانال ما در تلگرام ./_ بپیوندید. #تجربی #گاج #زیست #قلمچی #کنکور #تست #رایگان #پزشکی #تهران #نکته #نکته_زیست #دندانپزشکی #دهم #یازدهم #دوازدهم #آموزش #آموزشگاه #تدریس
🔊 فایل های آموزشی #شکل_و_نکته_هاش 🔊 👈موشکافی شکل های کتاب 👈بیان نکات استنباطی تصاویر 👈استخراج شده توسط دانشجویان #پزشکی البرز و #پزشکی تهران 🔥برای مشاهده ی این فایل ها میتوانید به کانال ما در تلگرام ./_ بپیوندید. #تجربی #گاج #زیست #قلمچی #کنکور #تست #رایگان #پزشکی #تهران #نکته #نکته_زیست #دندانپزشکی #دهم #یازدهم #دوازدهم #آموزش #آموزشگاه #تدریس
رضایت و هراهی شما عزیزان همیشه بزرگترین افتخار بوده و است 💐💐 عزیزان رزرو کلاس برای هفته بعد را تا فردا انجام میدهیم و برنامه بسته میشود و ظرفیت تکمیل میشود 📣📣📣 ما با شما در ارتقاع نمرات و تسلط در ریاضیات و درک بهتر از مسائل و قوی کردن پایه فرزندان عزیزتان همراه هستیم 📊📈🎈🎈 #بوشهر 🏝️ #تدریس #ریاضیات 📐💹
رضایت و هراهی شما عزیزان همیشه بزرگترین افتخار بوده و است 💐💐 عزیزان رزرو کلاس برای هفته بعد را تا فردا انجام میدهیم و برنامه بسته میشود و ظرفیت تکمیل میشود 📣📣📣 ما با شما در ارتقاع نمرات و تسلط در ریاضیات و درک بهتر از مسائل و قوی کردن پایه فرزندان عزیزتان همراه هستیم 📊📈🎈🎈 #بوشهر 🏝️ #تدریس #ریاضیات 📐💹
رضایت و هراهی شما عزیزان همیشه بزرگترین افتخار بوده و است 💐💐 عزیزان رزرو کلاس برای هفته بعد را تا فردا انجام میدهیم و برنامه بسته میشود و ظرفیت تکمیل میشود 📣📣📣 ما با شما در ارتقاع نمرات و تسلط در ریاضیات و درک بهتر از مسائل و قوی کردن پایه فرزندان عزیزتان همراه هستیم 📊📈🎈🎈 #بوشهر 🏝️ #تدریس #ریاضیات 📐💹
رضایت و هراهی شما عزیزان همیشه بزرگترین افتخار بوده و است 💐💐 عزیزان رزرو کلاس برای هفته بعد را تا فردا انجام میدهیم و برنامه بسته میشود و ظرفیت تکمیل میشود 📣📣📣 ما با شما در ارتقاع نمرات و تسلط در ریاضیات و درک بهتر از مسائل و قوی کردن پایه فرزندان عزیزتان همراه هستیم 📊📈🎈🎈 #بوشهر 🏝️ #تدریس #ریاضیات 📐💹
 : .شلیک کردن، آتش گشودن .اخراج کردن   ? داری اخراجم میکنی؟ 😰  ! تو اخراجی 😡 ,  ! خوب کار کنید اخراج نشید 😬  ! نمیشه که اخراج بشم!(لطفا اخراجم نکنید) 😢  ! من اخراج شدم 😑😞  _                  #زبان #تدریس #مشهد #ایران #آموزش #آنلاین #امیدگازری #ساده #اصطلاح #استاد #انگلیسی #یادگیری #تور
: .شلیک کردن، آتش گشودن .اخراج کردن ? داری اخراجم میکنی؟ 😰 ! تو اخراجی 😡 , ! خوب کار کنید اخراج نشید 😬 ! نمیشه که اخراج بشم!(لطفا اخراجم نکنید) 😢 ! من اخراج شدم 😑😞 _ #زبان #تدریس #مشهد #ایران #آموزش #آنلاین #امیدگازری #ساده #اصطلاح #استاد #انگلیسی #یادگیری #تور
و اما میخوام در مورد اینکه چجوری میشه که من صفات ارثی و ژنتیکی رو انتقال میدم صحبت کنم یکم دردناک و سخته گفتنش اما اینجا آخر خط زندگیه منه چون من تشریح میشم شرحه شرحه میشم تیکه و پاره میشم در واقع تمام رشته های من باز میشه و هرچی گوشت به تنمه (هیستون هام ) همون پروتئین ازم جدا میشه از پشت صحنه اشاره ميكنن بگم كه فقط موجودات هو هسته ايي ها هيستون دارن هو هسته ايي ام بعدا تعريف ميكنم كه چيه سلاخی میشم عملا ! تازه اگه یادت باشه گفتم ما مادر دختری یا پدر پسری همانند سازی میکنیم اینجا ما رو از هم جدا ميكنن قاتل و جلادمونم یه آنزیمه كه اسم نحسش هیلکازه! لعنتي هرچي پيوند بين ماست رو جرررررر ميده ! یه آنزیم دیگه ایی هم هست اسمش دنا بسپارازه که از ريشه ي بسپر میاد چون همه، همه چیزشون رو میسپرن به این و چون تو کار جفت کردن نوکلئوتید های مکمل با اون نوکلئوتید های اصل کاری و الگو هستن بعد برای همین همانند سازی ،رشته مِشته ها کلا پنبه میشن هیدروژن تو دنیای ما حکم چسب تو دنیای شما رو داره در واقع استحكام كارو ميبره بالا وقتی این پیوند هیدروژنی از بین بره و ارتباط تنگاتنگ ما وبچهامون از یه جایی ب بعد از بین میره شبیه میشه یعنی همچنان بچه ها به خاطر دوران بچگیشون وابستگی هایی دارن به ما اما از وسط راه از هم جدا ميشن بعد اتفاق خوب اینه که یه سری فروشگاه فسفودی استر كه از قبل ما تاسیس كرده بوديم براي اينكه بچها خيلي دلتنگ ما نشن با انرژی زياد اونجارو اداره ميكنن بعد اینجا دوباره همون دنا بسپر میاد ما بهش سپردیم جوون هامون سر و سامون بگیرن کمک میکنه سر دو تا رشته ی نوکلئید های تازه بشکفته ی ما که مکمل هم دیگه هستن به هم برسن منتها این جوون های ما غرور و افاده زیاد دارن هی به فسفات های خودشون مینازن برای اینکه این جوون ها به هم برسن باید یکم فسفات های زیادی خودشونو کم کنن پس وقتي سه فسفاته هستن بايد دوتاش رو كم كنن و با یه فسفات برن سر زندگیشون زندگی رو راحت بگیرن ________________________     #زیست_شناسی #کنکور #کنکوری #کنکور_۹۸ #تجربی #کنکور_تجربی #کنکور_ریاضی #داستان #داستان_کوتاه #داستان_کوتاه_علمی #مطالب_درسی #خلاقیت #معلم #استاد #تدریس #دانش_آموز #علی_پارسانیا #مسابقه
و اما میخوام در مورد اینکه چجوری میشه که من صفات ارثی و ژنتیکی رو انتقال میدم صحبت کنم یکم دردناک و سخته گفتنش اما اینجا آخر خط زندگیه منه چون من تشریح میشم شرحه شرحه میشم تیکه و پاره میشم در واقع تمام رشته های من باز میشه و هرچی گوشت به تنمه (هیستون هام ) همون پروتئین ازم جدا میشه از پشت صحنه اشاره ميكنن بگم كه فقط موجودات هو هسته ايي ها هيستون دارن هو هسته ايي ام بعدا تعريف ميكنم كه چيه سلاخی میشم عملا ! تازه اگه یادت باشه گفتم ما مادر دختری یا پدر پسری همانند سازی میکنیم اینجا ما رو از هم جدا ميكنن قاتل و جلادمونم یه آنزیمه كه اسم نحسش هیلکازه! لعنتي هرچي پيوند بين ماست رو جرررررر ميده ! یه آنزیم دیگه ایی هم هست اسمش دنا بسپارازه که از ريشه ي بسپر میاد چون همه، همه چیزشون رو میسپرن به این و چون تو کار جفت کردن نوکلئوتید های مکمل با اون نوکلئوتید های اصل کاری و الگو هستن بعد برای همین همانند سازی ،رشته مِشته ها کلا پنبه میشن هیدروژن تو دنیای ما حکم چسب تو دنیای شما رو داره در واقع استحكام كارو ميبره بالا وقتی این پیوند هیدروژنی از بین بره و ارتباط تنگاتنگ ما وبچهامون از یه جایی ب بعد از بین میره شبیه میشه یعنی همچنان بچه ها به خاطر دوران بچگیشون وابستگی هایی دارن به ما اما از وسط راه از هم جدا ميشن بعد اتفاق خوب اینه که یه سری فروشگاه فسفودی استر كه از قبل ما تاسیس كرده بوديم براي اينكه بچها خيلي دلتنگ ما نشن با انرژی زياد اونجارو اداره ميكنن بعد اینجا دوباره همون دنا بسپر میاد ما بهش سپردیم جوون هامون سر و سامون بگیرن کمک میکنه سر دو تا رشته ی نوکلئید های تازه بشکفته ی ما که مکمل هم دیگه هستن به هم برسن منتها این جوون های ما غرور و افاده زیاد دارن هی به فسفات های خودشون مینازن برای اینکه این جوون ها به هم برسن باید یکم فسفات های زیادی خودشونو کم کنن پس وقتي سه فسفاته هستن بايد دوتاش رو كم كنن و با یه فسفات برن سر زندگیشون زندگی رو راحت بگیرن ________________________ #زیست_شناسی #کنکور #کنکوری #کنکور_ ۹۸ #تجربی #کنکور_تجربی #کنکور_ریاضی #داستان #داستان_کوتاه #داستان_کوتاه_علمی #مطالب_درسی #خلاقیت #معلم #استاد #تدریس #دانش_آموز #علی_پارسانیا #مسابقه