پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره جن در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های جن

Instagram
#شهوت اساس شیطان است زیرا کیلید اتصال انسان به شیطان شهوت است اگر به دنبال اُلفت واقعی بین خود و کسی که دوستش داری میگردی شهوت را سر لوحه کن و مبادا به سمت ارتباط حلال بروی که شیطان خوشنود نخواهد شد و عدم رضایت شیطان به معنای عدم دوام تو و او خواهد بود هرگاه به شهوت ایمان بیاوری به شیطان متصل خواهی شد و هرگاه به شیطان ایمان بیاوری به شهوت ایمان میاوری این دو، دو اصل جدا ناپذیر هستند و تو اساس ایجاد آن دو #شهوتسرا #شهوت #سکس#وحشی#جن#شیطان#ازدواج#حلال#حرام #سکسی
#شهوت اساس شیطان است زیرا کیلید اتصال انسان به شیطان شهوت است اگر به دنبال اُلفت واقعی بین خود و کسی که دوستش داری میگردی شهوت را سر لوحه کن و مبادا به سمت ارتباط حلال بروی که شیطان خوشنود نخواهد شد و عدم رضایت شیطان به معنای عدم دوام تو و او خواهد بود هرگاه به شهوت ایمان بیاوری به شیطان متصل خواهی شد و هرگاه به شیطان ایمان بیاوری به شهوت ایمان میاوری این دو، دو اصل جدا ناپذیر هستند و تو اساس ایجاد آن دو #شهوتسرا #شهوت #سکس #وحشی #جن #شیطان #ازدواج #حلال #حرام #سکسی
#شهوت اساس شیطان است زیرا کیلید اتصال انسان به شیطان شهوت است اگر به دنبال اُلفت واقعی بین خود و کسی که دوستش داری میگردی شهوت را سر لوحه کن و مبادا به سمت ارتباط حلال بروی که شیطان خوشنود نخواهد شد و عدم رضایت شیطان به معنای عدم دوام تو و او خواهد بود هرگاه به شهوت ایمان بیاوری به شیطان متصل خواهی شد و هرگاه به شیطان ایمان بیاوری به شهوت ایمان میاوری این دو، دو اصل جدا ناپذیر هستند و تو اساس ایجاد آن دو #شهوتسرا #شهوت #سکس#وحشی#جن#شیطان#ازدواج#حلال#حرام #سکسی
#شهوت اساس شیطان است زیرا کیلید اتصال انسان به شیطان شهوت است اگر به دنبال اُلفت واقعی بین خود و کسی که دوستش داری میگردی شهوت را سر لوحه کن و مبادا به سمت ارتباط حلال بروی که شیطان خوشنود نخواهد شد و عدم رضایت شیطان به معنای عدم دوام تو و او خواهد بود هرگاه به شهوت ایمان بیاوری به شیطان متصل خواهی شد و هرگاه به شیطان ایمان بیاوری به شهوت ایمان میاوری این دو، دو اصل جدا ناپذیر هستند و تو اساس ایجاد آن دو #شهوتسرا #شهوت #سکس #وحشی #جن #شیطان #ازدواج #حلال #حرام #سکسی
فیلمی که مشاهده می کنید یکی از عجیب ترین موارد پارانورمال را نشان می دهد که شاید در سال های اخیر نظیرش دیده نشده. برای اثبات واقعی بودنش از روی مانیتور مداربسته فیلمبرداری شده است.
فیلمی که مشاهده می کنید یکی از عجیب ترین موارد پارانورمال را نشان می دهد که شاید در سال های اخیر نظیرش دیده نشده. برای اثبات واقعی بودنش از روی مانیتور مداربسته فیلمبرداری شده است.
۹ أطرافم تا بي نهايت چيزي نبود ،خالي از خالي فقط روشني ارامش بخشي همه جا را فرا گرفته بود. اگر زمان در ان جا معنايي داشت ، زياد طول نكشيد كه از ان يكنواختي ،از ان ارامش ،از ان حس غير قابل وصف خسته شدم و سعي كردم بنشينم . اما زميني در كار نبود ! تا تصميم گرفتم بين ان فضا و سطح سخت پايين كه رويش شناور بودم مرزي قائل شوم،فهميدم زميني وجود ندارد. كم كم متوجه خودم شدم،هيچ شبيه قبل نبودم !حتي نمي توانستم بين سلولهاي پوستم و فضاي أطراف تفاوتي قائل باشم گويي من ان فضا را تشكيل داده و ان فضا جزئي از من باشد!!! باز هم در ناخوداگاهم تصميم گرفتم زمان و مكان را تشخيص دهم كه البته امرئ محال بود و من جزئي از كل و كل جزئي از من بود. ناگهان غصه همه انچه را كه فكر ميكردم من هستم فرا گرفت و فضاي زيبا و ارام أطرافم رنگ كبود وحشتناكي به خود گرفت و احساس كردم ضربان قلبم به شدت مي زند در حاليكه قفسه سينه كه نه ،بلكه اسمان ان فضا شروع به تپيدن كرد اين امر همانقدر عجيب بود كه وقتي از ترس شروع به گريه كردم،باراني سيل أسا شروع به باريدن كرد و من هنوز نمي دانستم كجا هستم و چطور از أنجا سر دراوردم؟! به ياد لحظاتي افتادم كه وقتي بغض مي كردم ،گوشه اي از اتاقم مي نشستم و از پنجره به بيرون نگاه مي كردم . در كمال تعجب متوجه شدم ان گوشه از اتاق كه در ذهنم بود ،تشكيل شد و من توانستم موقعيتي مكاني پيدا كنم!! و از ان به بعد زمان هم برايم شكل ديگري گرفت و تمام اتفاقات بعد از ان مي شد ؛ اتفاق شماره چند بعد از پيدايش گوشه! من هنوز در اين مكان ناشناخته أسيرم و با احساساتم براي خودم سرگرمي خلق مي كنم. مثلا أخم ميكنم اسمان رعد و برق دارد يا فكر مي كنم همه جا را سكوت فرا مي گيرد و حتي وقتي مي خندم اسمان كشيده و جمع مي شود. من اينجا هستم در سرزمين اجنه!!!! صبح است تيك تاك عقربه هاي ساعت مثل پتك بر فرق سرم كوبيده مي شوند و نور شديد و سفيد رنگ افتاب ساعت هشت صبح حتي از پشت پتو چشمانم را ازار مي دهد،خسته تر از ان هستم كه بتوانم مثل هر روز به راحتي از جايم بلند شود اما همینکه تلاش مي كنم ، دستي بر شانه ام قرار مي گيرد و بعد از ان لحن مهربان و دردمند مادر كه مي گويد:نه عزيزم تكون نخور بهتره بخوابي، :كمرم درد ميكنه مي خوام بلند شم گرسنمه ... سعي مي كنم پتو را از سرم بردارم كه محيط أطراف را ببينم كه ناگهان درد غير قابل تحملي را در دستم احساس مي كنم و بيشتر از درد متوجه ميشوم كه دستم به چيزي بسته شده! با دست چپم پتو را كنار ميزنم نور مثل فشنگي كه از فاصله نزديك شليك شود به چشمانم فرو مي رود ، #جن #ماورا
۹ أطرافم تا بي نهايت چيزي نبود ،خالي از خالي فقط روشني ارامش بخشي همه جا را فرا گرفته بود. اگر زمان در ان جا معنايي داشت ، زياد طول نكشيد كه از ان يكنواختي ،از ان ارامش ،از ان حس غير قابل وصف خسته شدم و سعي كردم بنشينم . اما زميني در كار نبود ! تا تصميم گرفتم بين ان فضا و سطح سخت پايين كه رويش شناور بودم مرزي قائل شوم،فهميدم زميني وجود ندارد. كم كم متوجه خودم شدم،هيچ شبيه قبل نبودم !حتي نمي توانستم بين سلولهاي پوستم و فضاي أطراف تفاوتي قائل باشم گويي من ان فضا را تشكيل داده و ان فضا جزئي از من باشد!!! باز هم در ناخوداگاهم تصميم گرفتم زمان و مكان را تشخيص دهم كه البته امرئ محال بود و من جزئي از كل و كل جزئي از من بود. ناگهان غصه همه انچه را كه فكر ميكردم من هستم فرا گرفت و فضاي زيبا و ارام أطرافم رنگ كبود وحشتناكي به خود گرفت و احساس كردم ضربان قلبم به شدت مي زند در حاليكه قفسه سينه كه نه ،بلكه اسمان ان فضا شروع به تپيدن كرد اين امر همانقدر عجيب بود كه وقتي از ترس شروع به گريه كردم،باراني سيل أسا شروع به باريدن كرد و من هنوز نمي دانستم كجا هستم و چطور از أنجا سر دراوردم؟! به ياد لحظاتي افتادم كه وقتي بغض مي كردم ،گوشه اي از اتاقم مي نشستم و از پنجره به بيرون نگاه مي كردم . در كمال تعجب متوجه شدم ان گوشه از اتاق كه در ذهنم بود ،تشكيل شد و من توانستم موقعيتي مكاني پيدا كنم!! و از ان به بعد زمان هم برايم شكل ديگري گرفت و تمام اتفاقات بعد از ان مي شد ؛ اتفاق شماره چند بعد از پيدايش گوشه! من هنوز در اين مكان ناشناخته أسيرم و با احساساتم براي خودم سرگرمي خلق مي كنم. مثلا أخم ميكنم اسمان رعد و برق دارد يا فكر مي كنم همه جا را سكوت فرا مي گيرد و حتي وقتي مي خندم اسمان كشيده و جمع مي شود. من اينجا هستم در سرزمين اجنه!!!! صبح است تيك تاك عقربه هاي ساعت مثل پتك بر فرق سرم كوبيده مي شوند و نور شديد و سفيد رنگ افتاب ساعت هشت صبح حتي از پشت پتو چشمانم را ازار مي دهد،خسته تر از ان هستم كه بتوانم مثل هر روز به راحتي از جايم بلند شود اما همینکه تلاش مي كنم ، دستي بر شانه ام قرار مي گيرد و بعد از ان لحن مهربان و دردمند مادر كه مي گويد:نه عزيزم تكون نخور بهتره بخوابي، :كمرم درد ميكنه مي خوام بلند شم گرسنمه ... سعي مي كنم پتو را از سرم بردارم كه محيط أطراف را ببينم كه ناگهان درد غير قابل تحملي را در دستم احساس مي كنم و بيشتر از درد متوجه ميشوم كه دستم به چيزي بسته شده! با دست چپم پتو را كنار ميزنم نور مثل فشنگي كه از فاصله نزديك شليك شود به چشمانم فرو مي رود ، #جن #ماورا
. 🔥 کیا فیلمشو دیدن؟ 😨😐 🎥 دوربین مخفی: ترسناک، فیلم کانجورینگ  . #فیلم #سکانس #کانجورینگ #ترسناک #خنده_دار #خنده #دوربین_مخفی #بطری #روح #جن #شبه #بازیگر #خندهدار #خوفناک
. 🔥 کیا فیلمشو دیدن؟ 😨😐 🎥 دوربین مخفی: ترسناک، فیلم کانجورینگ . #فیلم #سکانس #کانجورینگ #ترسناک #خنده_دار #خنده #دوربین_مخفی #بطری #روح #جن #شبه #بازیگر #خندهدار #خوفناک
🔻🔺جاهایی کهنباید دیدنش رو از دست داد🔺🔻 #کال_جنی یا #دره_جن_ها دره ای است که در #شمال #طبس و در اطراف #روستای #ازمیغان و در امتداد خروجی قناتی که در نزدیکی آن قرار دارد واقع شده و ۳۵ کیلومتر با شهرستان طبس فاصله دارد. دره ای #زیبا و حیرت انگیز که #بومیان قدیمی آن را دره جن ها نامیده اند و آن را خوف انگیز و محل زندگی #ارواح و #جن ها میدانستند. نقش و نگارهای روی دیواره های بلند به ما می گویند که این دره در طول هزاران سال و در اثر فرسایش و حضور #سیلاب به وجود آمده است. شاید در روزگارانی #رودخانه ای #خروشان از اینجا گذر می کرده است. این دره عمیق گاهی شکل به خود می گیرد و در جایی دیگر مانند به نظر می رسد. بالای سرت را که نگاه کنی تنها ذرهای از آسمان را در فاصله دو دیواره بلند می بینی و در جاهایی به دلیل نزدیک شدن دو دیواره به یکدیگر از این تصویر هم خبری نیست. وجود تونل ها و خانه هایی بنام خانه گبرها در دل دیواره ها از دیگر جدابیتهای این دره است. ساخت این تونلها و حفره ها احتمالا به زمان ساسانیان برمیگردد. این حفره ها و تونلها در دامنه جداره های این دره قرار گرفته اند. مسیر دسترسی به این حفره ها خیلی دشوار است. در مسیر این حفره ها تونل هایی دیده می شوند که احتمالا راههای ارتباطی آنها با هم بوده است. نخلستانی که بصورت خود رو در دل این بیابان روییده، از جذابیت های دیگر این منطقه #شگفت_انگیز است. کال جنی طبس در سال ۱۳۹۶به شماره ۳۵۰ در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد. #دره_کال_جنی #همپای_تهرانآی #تهرانآی #ببین_و_بگرد #جاذبه#گردشگری#ایران#طبیعت#بکر#زیبا
🔻🔺جاهایی کهنباید دیدنش رو از دست داد🔺🔻 #کال_جنی یا #دره_جن_ها دره ای است که در #شمال #طبس و در اطراف #روستای #ازمیغان و در امتداد خروجی قناتی که در نزدیکی آن قرار دارد واقع شده و ۳۵ کیلومتر با شهرستان طبس فاصله دارد. دره ای #زیبا و حیرت انگیز که #بومیان قدیمی آن را دره جن ها نامیده اند و آن را خوف انگیز و محل زندگی #ارواح و #جن ها میدانستند. نقش و نگارهای روی دیواره های بلند به ما می گویند که این دره در طول هزاران سال و در اثر فرسایش و حضور #سیلاب به وجود آمده است. شاید در روزگارانی #رودخانه ای #خروشان از اینجا گذر می کرده است. این دره عمیق گاهی شکل به خود می گیرد و در جایی دیگر مانند به نظر می رسد. بالای سرت را که نگاه کنی تنها ذرهای از آسمان را در فاصله دو دیواره بلند می بینی و در جاهایی به دلیل نزدیک شدن دو دیواره به یکدیگر از این تصویر هم خبری نیست. وجود تونل ها و خانه هایی بنام خانه گبرها در دل دیواره ها از دیگر جدابیتهای این دره است. ساخت این تونلها و حفره ها احتمالا به زمان ساسانیان برمیگردد. این حفره ها و تونلها در دامنه جداره های این دره قرار گرفته اند. مسیر دسترسی به این حفره ها خیلی دشوار است. در مسیر این حفره ها تونل هایی دیده می شوند که احتمالا راههای ارتباطی آنها با هم بوده است. نخلستانی که بصورت خود رو در دل این بیابان روییده، از جذابیت های دیگر این منطقه #شگفت_انگیز است. کال جنی طبس در سال ۱۳۹۶به شماره ۳۵۰ در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد. #دره_کال_جنی #همپای_تهرانآی #تهرانآی #ببین_و_بگرد #جاذبه #گردشگری #ایران #طبیعت #بکر #زیبا
دارای صحنه های ترسناک #ترس #شوخی #جن
دارای صحنه های ترسناک #ترس #شوخی #جن
. زیباترین دختر دنیا از ترس به خودم ریدم 🥵 تو دستمالتو بکش ما حسادت نمیکنیم فقط تو خواب ما نیا 🥴 ای تو روحت تبر ☠️ . . . . #تبر #سحر #سحر_تبر #ترس #جن #ترسناک #عجیب #زیبا #دستمال
. زیباترین دختر دنیا از ترس به خودم ریدم 🥵 تو دستمالتو بکش ما حسادت نمیکنیم فقط تو خواب ما نیا 🥴 ای تو روحت تبر ☠️ . . . . #تبر #سحر #سحر_تبر #ترس #جن #ترسناک #عجیب #زیبا #دستمال
🍁 جن...دوربین مخفیه ترسناک... توی این موقعیت قرار بگیری چیکار میکنی راستشوبگو؟؟؟ 😵😵😵😵😵😂😂😂😂😂😂  #جن #ترسناک #روح #ترسو #دوربین_مخفی
🍁 جن...دوربین مخفیه ترسناک... توی این موقعیت قرار بگیری چیکار میکنی راستشوبگو؟؟؟ 😵😵😵😵😵😂😂😂😂😂😂 #جن #ترسناک #روح #ترسو #دوربین_مخفی
هذا الشهر برعاية 👇👇👇👇 مدخن ❤️الجديد ❤️احلام❤️   سعر مميز للطلب وتساب  توصيل لكل مكان الدفع وقت الاستلام . . نعد بتقديم أفضل الخدمات 💪 #كندا#السعودية#الامارات#دخول_مسائي #البحرين#مصر#ورد #طبخات_سهله #جن #شعار#لوقو#دخون #مدخن #بخور #شعر#رمنسيات#خواطر#حزن#وناسه#سيارات#للبيع#فاشون #مزارع#بيت#مكياج #زياده_عدد_المتابعين #سفر#رحلات#حج#ولاية_بطيخ
هذا الشهر برعاية 👇👇👇👇 مدخن ❤️الجديد ❤️احلام❤️ سعر مميز للطلب وتساب توصيل لكل مكان الدفع وقت الاستلام . . نعد بتقديم أفضل الخدمات 💪 #كندا #السعودية #الامارات #دخول_مسائي #البحرين #مصر #ورد #طبخات_سهله #جن #شعار #لوقو #دخون #مدخن #بخور #شعر #رمنسيات #خواطر #حزن #وناسه #سيارات #للبيع #فاشون #مزارع #بيت #مكياج #زياده_عدد_المتابعين #سفر #رحلات #حج #ولاية_بطيخ
#شرشیت #جن #نظافت 🤣 #زیبا 😑 #کرمانشاه در امان باشد از شر جن 🤲 #جیغ #خنده #لایک #سرخوش 😈
#شرشیت #جن #نظافت 🤣 #زیبا 😑 #کرمانشاه در امان باشد از شر جن 🤲 #جیغ #خنده #لایک #سرخوش 😈
❌در سال یک غواص در سواحل کوینزلند در استرالیا مشغول فیلمبرداری از زیر اب بوده که با این موجود عجيب مواجه می شود. آیا یک پری دریایی است؟ #آدم_فضایی #سفر_در_زمان #اسرار_آمیز #جالب #ترسناک #مهیج #علمی #ماورایی #جن #اجنه #روح #ارواح
❌در سال یک غواص در سواحل کوینزلند در استرالیا مشغول فیلمبرداری از زیر اب بوده که با این موجود عجيب مواجه می شود. آیا یک پری دریایی است؟ #آدم_فضایی #سفر_در_زمان #اسرار_آمیز #جالب #ترسناک #مهیج #علمی #ماورایی #جن #اجنه #روح #ارواح
. ✔سوال : . . 🔴 آیا #سیاره دیگری غیر از#زمین وجود دارد که #مردم یا گروه دیگری روی آن باشند که در میان آنان پیامبران و فرستادگان و #محمد و امامان (ع) مبعوث شده باشند⁉️ . . ✔پاسخ : . . ⭕آفریدههای زیادی در سیارههای دیگر وجود دارند، و بعضی از آنها را میتوانیم با چشمان زمینی مشاهده کنیم، البته اگر میان ما حضور پیدا کنند، و بعضی از آنها را نمیتوان مشاهده کرد، چون #رنگ و غِلظتی که بتوانیم با چشمانمان ببینیم درآنان وجود ندارد🌹🕊🍃 . . ⭕و بعضی از این آفریدهها مکلف هستند و #خداوند در میان آنان فرستادگانی میفرستد تا به آنها انذار و بشارت دهد، دقیقاً مانند فرستادن فرستادههایی توسط خداوند برای #انسان و #جن در این زمین 🕊🍃 . . ✔ منبع: پاسخ های روشنگرانه جلد پنجم ✔ . ✔ تالیف #سیداحمدالحسن 🌹🕊🍃 . . ✔ راه حل تنها مهدی (ع) است 🌹🕊🍃 . . 🆔️ ./ . 🆔️ : . . . 📣📣📣 سیداحمدالحسن وصی و فرستاده امام_زمان ع سالهاست بین ماست و به سوی مولایمان دعوت میکند.. 🌹🕊🍃 . . ☝️✝ او شبیه عیسی است و علم و حکمت آسمانی به همراه دارد ...🌹 . 💥 چشمان دلتان را بیدار کنید تا صدای دل نشین و ملکوتی اش را بشنوید .افسار دل های خسته را به دست خدا بسپارید و از او سوال کنید ..🌹🕊🍃 . . ☝️از مخالفت بخوان، بشنو و تعقل کن، تا در نهایت به این پی نبری که زندگی ات را در توهم سپری کرده ای... 🕊🍃 . . . 🔍📖 تحقیق کنید تحقیق کنید که در آخرالزمان تنهاییم و تنها خداست که میتواند هدایتمان کند. . . ✅ برای تحقیق در مورد ادله این دعوت مبارک به صفحات زیر مراجعه کنید🔻🔻🔻 . . . 👇 لینک های /گروهای دعوت / (پاسخگوی) 👇 ./_ ( مرجع لینکهای دعوت یمانی( ع . . . 🆔️ _ . . 🆔️ . . . 🕊🍃یا مولا امیرالمؤمنین 🕊🍃 . . #الهم_عجل_لولیک_الفرج . . #کلام_احمدالحسن . . ____ سیدیمانی_موعود_ظهورکرد ____ #یمانی #ظهور #انتظار #شیعه #کتاب #کتابخانه #نویسنده #مطالعه #اطلاعات #مشاوره #دانشگاه #دانشجو #جوان #هنرمندان #سانسور #اخرالزمان #شهید #امام_حسین #عیسی_مسیح
. ✔سوال : . . 🔴 آیا #سیاره دیگری غیر از#زمین وجود دارد که #مردم یا گروه دیگری روی آن باشند که در میان آنان پیامبران و فرستادگان و #محمد و امامان (ع) مبعوث شده باشند⁉️ . . ✔پاسخ : . . ⭕آفریدههای زیادی در سیارههای دیگر وجود دارند، و بعضی از آنها را میتوانیم با چشمان زمینی مشاهده کنیم، البته اگر میان ما حضور پیدا کنند، و بعضی از آنها را نمیتوان مشاهده کرد، چون #رنگ و غِلظتی که بتوانیم با چشمانمان ببینیم درآنان وجود ندارد🌹🕊🍃 . . ⭕و بعضی از این آفریدهها مکلف هستند و #خداوند در میان آنان فرستادگانی میفرستد تا به آنها انذار و بشارت دهد، دقیقاً مانند فرستادن فرستادههایی توسط خداوند برای #انسان و #جن در این زمین 🕊🍃 . . ✔ منبع: پاسخ های روشنگرانه جلد پنجم ✔ . ✔ تالیف #سیداحمدالحسن 🌹🕊🍃 . . ✔ راه حل تنها مهدی (ع) است 🌹🕊🍃 . . 🆔️ ./ . 🆔️ : . . . 📣📣📣 سیداحمدالحسن وصی و فرستاده امام_زمان ع سالهاست بین ماست و به سوی مولایمان دعوت میکند.. 🌹🕊🍃 . . ☝️✝ او شبیه عیسی است و علم و حکمت آسمانی به همراه دارد ...🌹 . 💥 چشمان دلتان را بیدار کنید تا صدای دل نشین و ملکوتی اش را بشنوید .افسار دل های خسته را به دست خدا بسپارید و از او سوال کنید ..🌹🕊🍃 . . ☝️از مخالفت بخوان، بشنو و تعقل کن، تا در نهایت به این پی نبری که زندگی ات را در توهم سپری کرده ای... 🕊🍃 . . . 🔍📖 تحقیق کنید تحقیق کنید که در آخرالزمان تنهاییم و تنها خداست که میتواند هدایتمان کند. . . ✅ برای تحقیق در مورد ادله این دعوت مبارک به صفحات زیر مراجعه کنید🔻🔻🔻 . . . 👇 لینک های /گروهای دعوت / (پاسخگوی) 👇 ./_ ( مرجع لینکهای دعوت یمانی( ع . . . 🆔️ _ . . 🆔️ . . . 🕊🍃یا مولا امیرالمؤمنین 🕊🍃 . . #الهم_عجل_لولیک_الفرج . . #کلام_احمدالحسن . . ____ سیدیمانی_موعود_ظهورکرد ____ #یمانی #ظهور #انتظار #شیعه #کتاب #کتابخانه #نویسنده #مطالعه #اطلاعات #مشاوره #دانشگاه #دانشجو #جوان #هنرمندان #سانسور #اخرالزمان #شهید #امام_حسین #عیسی_مسیح
🔴 کلیپ تکاندهنده😱 . دیروز یک #روح در میدان اقبال شهر سنندج دیده شد😳‼️ . وختو ماشینیش بیکاته ژیرو😂😂😂😂 . ــــــــــــــــــــــــــــــ . 👇😁رسانه طنز کوردی روژپلاس دومین کانال پرجمعیت استان کردستان✌️ ــــــــــــــــــــــــــــــ ڕۆژپلاســـ+ بزرگترین وبسایت طنز کوردی👇  بزرگترین رسانه طنز کوردی😁☝ ️ ــــــــــــــــــــــــــــــ #طنز #کورد #سنندج #سنه #ڕۆژپلاس #روژپلاس #روژ_پلاس #ڕۆژ_پلاس #طنز_کوردی #طنز_کردی #طنز_سنندجی #تهنز #تهنز_کوردی #تهنز_سنهیی     #کلیپ_طنز #کلیپ_طنز_کوردی #جن #روح #روح_سرگردان_در_سنندج #روح_در_سنندج #جن_سنندج #میدان_اقبال #میدان_آزادی_سنندج #مەیان_ئقباڵ #مێردزمه #مێردزمە #تکان_دهنده #ترسناک #طنز_روح
🔴 کلیپ تکاندهنده😱 . دیروز یک #روح در میدان اقبال شهر سنندج دیده شد😳‼️ . وختو ماشینیش بیکاته ژیرو😂😂😂😂 . ــــــــــــــــــــــــــــــ . 👇😁رسانه طنز کوردی روژپلاس دومین کانال پرجمعیت استان کردستان✌️ ــــــــــــــــــــــــــــــ ڕۆژپلاســـ+ بزرگترین وبسایت طنز کوردی👇 بزرگترین رسانه طنز کوردی😁☝ ️ ــــــــــــــــــــــــــــــ #طنز #کورد #سنندج #سنه #ڕۆژپلاس #روژپلاس #روژ_پلاس #ڕۆژ_پلاس #طنز_کوردی #طنز_کردی #طنز_سنندجی #تهنز #تهنز_کوردی #تهنز_سنهیی #کلیپ_طنز #کلیپ_طنز_کوردی #جن #روح #روح_سرگردان_در_سنندج #روح_در_سنندج #جن_سنندج #میدان_اقبال #میدان_آزادی_سنندج #مەیان_ئقباڵ #مێردزمه #مێردزمە #تکان_دهنده #ترسناک #طنز_روح
. تعدادی از دوستان به من پیام دادند و پرسیدند که منظورم از انرژی درونی موتور همون پیش ران موشکی است یا چیزی شبیه باد که به شما برخورد می کرد ؟ . باید بگوئیم که خیر باد نمیتواند اتم های بدن شما را به لرزش یا جنبش در آورد . مطمئن باشید که من هم به خوبی نتوانستم ماهیت این نیرو را درک کنم اما خیلی برای بدنم آشنا بود گویی با انرژی در بدن ما هماهنگ یا یکی هستند . اما در اثر نزدیکی سفینه نه بادی است نه آتشی مانند موشک ها بلکه نیرو از شکلی است که برای ما هم ناشناخته بود ، فقط احساس کردم نیرویی هزاران بار قویتر از نیروی وجودی من در سفینه است ، شاید شبیه ترین نیرو بهش الکترومغناطیس باشه ، ولی من هنوز با امواج الکترومغناطیسی برخورد نداشتم که بتونه منو تحت تاثیر قرار بده . ادامه . آنها از سفینه پیاده شده و به سمت تو می آیند ، در کمال ناباوری و تعجب متوجه می شوید که آنها انسان نیستند و گویا شبیه هیچ موجود زندهای که تا آن زمان شناخته اید نیستند . آنها بدن متراکم و ملکولی مانند ما ندارند و هر لحظه آرایش بدن یا بهتره بگم ظاهر آنها تغییر می کند . در وسط این تلاطم می توانید داخل بدن آنها را مشاهده کنید ، حتی اگر دقیق تر شوید می توانید اشیاء و منظره پشت سر آنها را از داخل کالبد شفاف آنها ببینید . به خودت میگویی اوه! خدای من این افراد از چه ساخته شده اند هم نورانی هستند و هم شیشه ای مانند بخار نرم !؟ . ادامه دارد... .                 ? .         .       ,          . .    ,   ,  ,      ,        ,    ,       . 👇👇 . ___ .       #بشقاب_پرنده #فراماسونری #یوفو#ماوراالطبیعه#جن#شیطان#شیطان_پرستی #ایران#تهران#فرازمینیه
. تعدادی از دوستان به من پیام دادند و پرسیدند که منظورم از انرژی درونی موتور همون پیش ران موشکی است یا چیزی شبیه باد که به شما برخورد می کرد ؟ . باید بگوئیم که خیر باد نمیتواند اتم های بدن شما را به لرزش یا جنبش در آورد . مطمئن باشید که من هم به خوبی نتوانستم ماهیت این نیرو را درک کنم اما خیلی برای بدنم آشنا بود گویی با انرژی در بدن ما هماهنگ یا یکی هستند . اما در اثر نزدیکی سفینه نه بادی است نه آتشی مانند موشک ها بلکه نیرو از شکلی است که برای ما هم ناشناخته بود ، فقط احساس کردم نیرویی هزاران بار قویتر از نیروی وجودی من در سفینه است ، شاید شبیه ترین نیرو بهش الکترومغناطیس باشه ، ولی من هنوز با امواج الکترومغناطیسی برخورد نداشتم که بتونه منو تحت تاثیر قرار بده . ادامه . آنها از سفینه پیاده شده و به سمت تو می آیند ، در کمال ناباوری و تعجب متوجه می شوید که آنها انسان نیستند و گویا شبیه هیچ موجود زندهای که تا آن زمان شناخته اید نیستند . آنها بدن متراکم و ملکولی مانند ما ندارند و هر لحظه آرایش بدن یا بهتره بگم ظاهر آنها تغییر می کند . در وسط این تلاطم می توانید داخل بدن آنها را مشاهده کنید ، حتی اگر دقیق تر شوید می توانید اشیاء و منظره پشت سر آنها را از داخل کالبد شفاف آنها ببینید . به خودت میگویی اوه! خدای من این افراد از چه ساخته شده اند هم نورانی هستند و هم شیشه ای مانند بخار نرم !؟ . ادامه دارد... . ? . . , . . , , , , , , . 👇👇 . ___ . #بشقاب_پرنده #فراماسونری #یوفو #ماوراالطبیعه #جن #شیطان #شیطان_پرستی #ایران #تهران #فرازمینیه
. سالروز به امامت رسیدن منجی عالم بشریت رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. با آرزوی ظهور هر چه سریعتر حضرتش. #جدول_اسرار #جدول #طلسم #طلسمات #جادو #جادو_سياه #جادو #دعا #سحر #جادوگر #جادويي #جادوگري #موكل #جن #اجنه #روح #ملك #پری #طالع #طالع_بيني #علوم_غريبه
. سالروز به امامت رسیدن منجی عالم بشریت رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. با آرزوی ظهور هر چه سریعتر حضرتش. #جدول_اسرار #جدول #طلسم #طلسمات #جادو #جادو_سياه #جادو #دعا #سحر #جادوگر #جادويي #جادوگري #موكل #جن #اجنه #روح #ملك #پری #طالع #طالع_بيني #علوم_غريبه