پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره حکمت اشراق در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های حکمت اشراق

Instagram
. افلاطون، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میلاد یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان تاریخ تمدن بشری، شاگرد سقراط، معلم ارسطو و مبدع مکتب ایده آلیسم (حکمت اشراق) در فلسفه است. نظریه مثل (جمع مکسر مثال ⬅️ مثال ها) شالوده فلسفه افلاطون است که افلاطون برای توضیح آن تمثیل زیبایی به کار می برد که به نام تمثیل غار افلاطون شهرت دارد. در این انیمیشن زیبا علاوه بر توضیح ساده تمثیل غار و نظریه مثل ، برخی دیگر از آراء افلاطون به زبان ساده و همه فهم شرح داده شده که تماشای آن خالی از لطف نیست. این انیمیشن محصول است و گروه آموزشی آن را به زیبایی ترجمه و دوبله کرده است.   . اساس حکمت افلاطون بر این است که محسوسات ظواهرند نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم بر آنها تعلق نمی گیرد بلکه محل حدس و گمانند و آنچه علم بر آنها تعلق می گیرد عالم معقولات است به این معنی که هر امری از امور عالم چه مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه معنوی مانند درشتی و خردی و شجاعت و عدالت و غیرها اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه کامل اوست و به حواس درک نمی شود و تنها عقل آنها را در می یابد و آنرا در زبان یونانی به لفظی ادا کرده که معنی آن صورت است و حکمای ما مثال خوانده اند ... (محمد علی فروغی / سیر حکمت در اروپا / ص و ) . پس افلاطون می گوید مثال ها () حقیقت عالم هستند و آنچه در حس ما می آید ظواهر هستند. همچنین افلاطون معتقد است هر مثال خود یک ظاهر است برای حقیقتی بالاتر: . . اما مثل را متکثر یافته ایم و باقی مانده است این که دریابیم که مثل نیز مراتب دارند ... مثلا حقیقت اسب و گاو و گوسفند و غیره جزء یک حقیقت کلی تر است که حیوانیت باشد. و در معنویات شجاعت و کرامت و عدالت و غیرها تحت حقیقت واحد فضیلت در می آیند ... پس اگر سیر و سلوک خود را دنبال کنیم سرانجام به حقیقت واحدی می رسیم که همه حقایق تحت آن واقع اند و آن خیر (نیکوئی) یا حسن (زیبایی) است زیرا که به عقیده افلاطون نیکوئی و زیبایی از هم جدا نیستند و نیکوئی به هیچ حقیقت دیگر نیازمند نیست و همه به او متوجه اند و قبله همه و غایت کل است. (محمدعلی فروغی/سیر حکمت در اروپا/ ص ) . نتیجه آنکه افلاطون حقیقت عالم و علت همه علل را نیکوئی می داند. و می گوید حقیقت عالم، نیکوئی و خیر مطلق است: . ادامه در کامنت: 👇 👇 👇
. افلاطون، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میلاد یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان تاریخ تمدن بشری، شاگرد سقراط، معلم ارسطو و مبدع مکتب ایده آلیسم (حکمت اشراق) در فلسفه است. نظریه مثل (جمع مکسر مثال ⬅️ مثال ها) شالوده فلسفه افلاطون است که افلاطون برای توضیح آن تمثیل زیبایی به کار می برد که به نام تمثیل غار افلاطون شهرت دارد. در این انیمیشن زیبا علاوه بر توضیح ساده تمثیل غار و نظریه مثل ، برخی دیگر از آراء افلاطون به زبان ساده و همه فهم شرح داده شده که تماشای آن خالی از لطف نیست. این انیمیشن محصول است و گروه آموزشی آن را به زیبایی ترجمه و دوبله کرده است. . اساس حکمت افلاطون بر این است که محسوسات ظواهرند نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم بر آنها تعلق نمی گیرد بلکه محل حدس و گمانند و آنچه علم بر آنها تعلق می گیرد عالم معقولات است به این معنی که هر امری از امور عالم چه مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه معنوی مانند درشتی و خردی و شجاعت و عدالت و غیرها اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه کامل اوست و به حواس درک نمی شود و تنها عقل آنها را در می یابد و آنرا در زبان یونانی به لفظی ادا کرده که معنی آن صورت است و حکمای ما مثال خوانده اند ... (محمد علی فروغی / سیر حکمت در اروپا / ص و ) . پس افلاطون می گوید مثال ها () حقیقت عالم هستند و آنچه در حس ما می آید ظواهر هستند. همچنین افلاطون معتقد است هر مثال خود یک ظاهر است برای حقیقتی بالاتر: . . اما مثل را متکثر یافته ایم و باقی مانده است این که دریابیم که مثل نیز مراتب دارند ... مثلا حقیقت اسب و گاو و گوسفند و غیره جزء یک حقیقت کلی تر است که حیوانیت باشد. و در معنویات شجاعت و کرامت و عدالت و غیرها تحت حقیقت واحد فضیلت در می آیند ... پس اگر سیر و سلوک خود را دنبال کنیم سرانجام به حقیقت واحدی می رسیم که همه حقایق تحت آن واقع اند و آن خیر (نیکوئی) یا حسن (زیبایی) است زیرا که به عقیده افلاطون نیکوئی و زیبایی از هم جدا نیستند و نیکوئی به هیچ حقیقت دیگر نیازمند نیست و همه به او متوجه اند و قبله همه و غایت کل است. (محمدعلی فروغی/سیر حکمت در اروپا/ ص ) . نتیجه آنکه افلاطون حقیقت عالم و علت همه علل را نیکوئی می داند. و می گوید حقیقت عالم، نیکوئی و خیر مطلق است: . ادامه در کامنت: 👇 👇 👇
. افلاطون، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میلاد یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان تاریخ تمدن بشری، شاگرد سقراط، معلم ارسطو و مبدع مکتب ایده آلیسم (حکمت اشراق) در فلسفه است. نظریه مثل (جمع مکسر مثال ⬅️ مثال ها) شالوده فلسفه افلاطون است که افلاطون برای توضیح آن تمثیل زیبایی به کار می برد که به نام تمثیل غار افلاطون شهرت دارد. در این انیمیشن زیبا علاوه بر توضیح ساده تمثیل غار و نظریه مثل ، برخی دیگر از آراء افلاطون به زبان ساده و همه فهم شرح داده شده که تماشای آن خالی از لطف نیست. این انیمیشن محصول است و گروه آموزشی آن را به زیبایی ترجمه و دوبله کرده است.   . اساس حکمت افلاطون بر این است که محسوسات ظواهرند نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم بر آنها تعلق نمی گیرد بلکه محل حدس و گمانند و آنچه علم بر آنها تعلق می گیرد عالم معقولات است به این معنی که هر امری از امور عالم چه مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه معنوی مانند درشتی و خردی و شجاعت و عدالت و غیرها اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه کامل اوست و به حواس درک نمی شود و تنها عقل آنها را در می یابد و آنرا در زبان یونانی به لفظی ادا کرده که معنی آن صورت است و حکمای ما مثال خوانده اند ... (محمد علی فروغی / سیر حکمت در اروپا / ص و ) . پس افلاطون می گوید مثال ها () حقیقت عالم هستند و آنچه در حس ما می آید ظواهر هستند. همچنین افلاطون معتقد است هر مثال خود یک ظاهر است برای حقیقتی بالاتر: . . اما مثل را متکثر یافته ایم و باقی مانده است این که دریابیم که مثل نیز مراتب دارند ... مثلا حقیقت اسب و گاو و گوسفند و غیره جزء یک حقیقت کلی تر است که حیوانیت باشد. و در معنویات شجاعت و کرامت و عدالت و غیرها تحت حقیقت واحد فضیلت در می آیند ... پس اگر سیر و سلوک خود را دنبال کنیم سرانجام به حقیقت واحدی می رسیم که همه حقایق تحت آن واقع اند و آن خیر (نیکوئی) یا حسن (زیبایی) است زیرا که به عقیده افلاطون نیکوئی و زیبایی از هم جدا نیستند و نیکوئی به هیچ حقیقت دیگر نیازمند نیست و همه به او متوجه اند و قبله همه و غایت کل است. (محمدعلی فروغی/سیر حکمت در اروپا/ ص ) . نتیجه آنکه افلاطون حقیقت عالم و علت همه علل را نیکوئی می داند. و می گوید حقیقت عالم، نیکوئی و خیر مطلق است: . ادامه در کامنت: 👇 👇 👇
. افلاطون، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میلاد یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان تاریخ تمدن بشری، شاگرد سقراط، معلم ارسطو و مبدع مکتب ایده آلیسم (حکمت اشراق) در فلسفه است. نظریه مثل (جمع مکسر مثال ⬅️ مثال ها) شالوده فلسفه افلاطون است که افلاطون برای توضیح آن تمثیل زیبایی به کار می برد که به نام تمثیل غار افلاطون شهرت دارد. در این انیمیشن زیبا علاوه بر توضیح ساده تمثیل غار و نظریه مثل ، برخی دیگر از آراء افلاطون به زبان ساده و همه فهم شرح داده شده که تماشای آن خالی از لطف نیست. این انیمیشن محصول است و گروه آموزشی آن را به زیبایی ترجمه و دوبله کرده است. . اساس حکمت افلاطون بر این است که محسوسات ظواهرند نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم بر آنها تعلق نمی گیرد بلکه محل حدس و گمانند و آنچه علم بر آنها تعلق می گیرد عالم معقولات است به این معنی که هر امری از امور عالم چه مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه معنوی مانند درشتی و خردی و شجاعت و عدالت و غیرها اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه کامل اوست و به حواس درک نمی شود و تنها عقل آنها را در می یابد و آنرا در زبان یونانی به لفظی ادا کرده که معنی آن صورت است و حکمای ما مثال خوانده اند ... (محمد علی فروغی / سیر حکمت در اروپا / ص و ) . پس افلاطون می گوید مثال ها () حقیقت عالم هستند و آنچه در حس ما می آید ظواهر هستند. همچنین افلاطون معتقد است هر مثال خود یک ظاهر است برای حقیقتی بالاتر: . . اما مثل را متکثر یافته ایم و باقی مانده است این که دریابیم که مثل نیز مراتب دارند ... مثلا حقیقت اسب و گاو و گوسفند و غیره جزء یک حقیقت کلی تر است که حیوانیت باشد. و در معنویات شجاعت و کرامت و عدالت و غیرها تحت حقیقت واحد فضیلت در می آیند ... پس اگر سیر و سلوک خود را دنبال کنیم سرانجام به حقیقت واحدی می رسیم که همه حقایق تحت آن واقع اند و آن خیر (نیکوئی) یا حسن (زیبایی) است زیرا که به عقیده افلاطون نیکوئی و زیبایی از هم جدا نیستند و نیکوئی به هیچ حقیقت دیگر نیازمند نیست و همه به او متوجه اند و قبله همه و غایت کل است. (محمدعلی فروغی/سیر حکمت در اروپا/ ص ) . نتیجه آنکه افلاطون حقیقت عالم و علت همه علل را نیکوئی می داند. و می گوید حقیقت عالم، نیکوئی و خیر مطلق است: . ادامه در کامنت: 👇 👇 👇
. دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است گه آب در او تلخ و گهی شیرین است تو غرّه مشو که عمر من چندین است کاین اسب عمل مدام زیر زین است ابوسعید ابوالخیر #دنیا #کوزهٔ #زرین #آب #تلخ #شیرین #غره #عمر #اسب #عمل #عارف #نور #ابوسعید_ابوالخیر #شاعر #عرفان #مولوی #خیام #حلاج #بایزید_بسطامی #صوفی #سهروردی #وحدت_وجود #شهود #آگاهی #مقام #مرتبه #عالم #افق_جاویدان #حکمت #حکمت_اشراق
. دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است گه آب در او تلخ و گهی شیرین است تو غرّه مشو که عمر من چندین است کاین اسب عمل مدام زیر زین است ابوسعید ابوالخیر #دنیا #کوزهٔ #زرین #آب #تلخ #شیرین #غره #عمر #اسب #عمل #عارف #نور #ابوسعید_ابوالخیر #شاعر #عرفان #مولوی #خیام #حلاج #بایزید_بسطامی #صوفی #سهروردی #وحدت_وجود #شهود #آگاهی #مقام #مرتبه #عالم #افق_جاویدان #حکمت #حکمت_اشراق
مدرنیته و روشنگری:آزادی یا بندگی؟ در فصل ششم*پدیدارشناسی روح* هگل، از ناتوانی روشنگری در آشتی دادن روح ذهنی(سوبژکتیو) با روح عینی(اُبژکتیو) یاد کرده است. رنسانس و سپس روشنگری چون نتوانست هماهنگی این دو را موجب شود، خود مذهبی تازه آفرید، هرچند می گفت که با مذهب سر آشتی ندارد. روشنگری با اصولی خاص خود با ایمان دینی مبارزه نکرد، بل اصول خودش استوار به ایمان بود. ازین رو هیچ نیافرید مگر ((ایمانی تهی به محتوایِ خیالی خود)). در عمل راهی پیش پای این محتوای خیالی نماند تا بتواند آنچه را که خود ((آزادی تام)) می نامید، تجربه کند، مگر در پیکر تروری که انقلاب فرانسه آفرید. بنا به این تفسیر از بحث هگل تنها، خِردی که پس از روشنگری بالیده است، و البته به یک معنا دستاورد آن نیز محسوب می شود، قادر به ادراک ناتوانی های آن است. این خِرَد در می یابد که ادراکِ روشنگری از ((دانایی)) بیانی است مقتدِر از بی خِرَدی، شکلی که تنها در هاله ای از ادّعاهای علمی پوشیده شده است.ادّعاهایی که الکساندر کوژو در تفسیرش از *پدیدارشناسی روح* آنها را (( تبلیغات)) خوانده است. .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان#مدرنیته#روشنگری#روشنفکر#پدیدارشناسی_روح_هگل
مدرنیته و روشنگری:آزادی یا بندگی؟ در فصل ششم*پدیدارشناسی روح* هگل، از ناتوانی روشنگری در آشتی دادن روح ذهنی(سوبژکتیو) با روح عینی(اُبژکتیو) یاد کرده است. رنسانس و سپس روشنگری چون نتوانست هماهنگی این دو را موجب شود، خود مذهبی تازه آفرید، هرچند می گفت که با مذهب سر آشتی ندارد. روشنگری با اصولی خاص خود با ایمان دینی مبارزه نکرد، بل اصول خودش استوار به ایمان بود. ازین رو هیچ نیافرید مگر ((ایمانی تهی به محتوایِ خیالی خود)). در عمل راهی پیش پای این محتوای خیالی نماند تا بتواند آنچه را که خود ((آزادی تام)) می نامید، تجربه کند، مگر در پیکر تروری که انقلاب فرانسه آفرید. بنا به این تفسیر از بحث هگل تنها، خِردی که پس از روشنگری بالیده است، و البته به یک معنا دستاورد آن نیز محسوب می شود، قادر به ادراک ناتوانی های آن است. این خِرَد در می یابد که ادراکِ روشنگری از ((دانایی)) بیانی است مقتدِر از بی خِرَدی، شکلی که تنها در هاله ای از ادّعاهای علمی پوشیده شده است.ادّعاهایی که الکساندر کوژو در تفسیرش از *پدیدارشناسی روح* آنها را (( تبلیغات)) خوانده است. .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان #مدرنیته #روشنگری #روشنفکر #پدیدارشناسی_روح_هگل
مدرنیته و روشنگری:آزادی یا بندگی؟ در فصل ششم*پدیدارشناسی روح* هگل، از ناتوانی روشنگری در آشتی دادن روح ذهنی(سوبژکتیو) با روح عینی(اُبژکتیو) یاد کرده است. رنسانس و سپس روشنگری چون نتوانست هماهنگی این دو را موجب شود، خود مذهبی تازه آفرید، هرچند می گفت که با مذهب سر آشتی ندارد. روشنگری با اصولی خاص خود با ایمان دینی مبارزه نکرد، بل اصول خودش استوار به ایمان بود. ازین رو هیچ نیافرید مگر ((ایمانی تهی به محتوایِ خیالی خود)). در عمل راهی پیش پای این محتوای خیالی نماند تا بتواند آنچه را که خود ((آزادی تام)) می نامید، تجربه کند، مگر در پیکر تروری که انقلاب فرانسه آفرید. بنا به این تفسیر از بحث هگل تنها، خِردی که پس از روشنگری بالیده است، و البته به یک معنا دستاورد آن نیز محسوب می شود، قادر به ادراک ناتوانی های آن است. این خِرَد در می یابد که ادراکِ روشنگری از ((دانایی)) بیانی است مقتدِر از بی خِرَدی، شکلی که تنها در هاله ای از ادّعاهای علمی پوشیده شده است.ادّعاهایی که الکساندر کوژو در تفسیرش از *پدیدارشناسی روح* آنها را (( تبلیغات)) خوانده است. .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان#مدرنیته#روشنگری#روشنفکر#پدیدارشناسی_روح_هگل
مدرنیته و روشنگری:آزادی یا بندگی؟ در فصل ششم*پدیدارشناسی روح* هگل، از ناتوانی روشنگری در آشتی دادن روح ذهنی(سوبژکتیو) با روح عینی(اُبژکتیو) یاد کرده است. رنسانس و سپس روشنگری چون نتوانست هماهنگی این دو را موجب شود، خود مذهبی تازه آفرید، هرچند می گفت که با مذهب سر آشتی ندارد. روشنگری با اصولی خاص خود با ایمان دینی مبارزه نکرد، بل اصول خودش استوار به ایمان بود. ازین رو هیچ نیافرید مگر ((ایمانی تهی به محتوایِ خیالی خود)). در عمل راهی پیش پای این محتوای خیالی نماند تا بتواند آنچه را که خود ((آزادی تام)) می نامید، تجربه کند، مگر در پیکر تروری که انقلاب فرانسه آفرید. بنا به این تفسیر از بحث هگل تنها، خِردی که پس از روشنگری بالیده است، و البته به یک معنا دستاورد آن نیز محسوب می شود، قادر به ادراک ناتوانی های آن است. این خِرَد در می یابد که ادراکِ روشنگری از ((دانایی)) بیانی است مقتدِر از بی خِرَدی، شکلی که تنها در هاله ای از ادّعاهای علمی پوشیده شده است.ادّعاهایی که الکساندر کوژو در تفسیرش از *پدیدارشناسی روح* آنها را (( تبلیغات)) خوانده است. .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان #مدرنیته #روشنگری #روشنفکر #پدیدارشناسی_روح_هگل
زبانِ پارسی یا جادوگریِ هنری؟ جادوگران قادرند واقعیّت را دگرگون کنند. به همین منوال همه ی انسانها هم قادرند با انجامِ کُنشهای ارتباطی، زمان، مکان، اندیشه و قصدِ دیگران را تغییر دهند. در یک لحظه تردید دارم امّا لحظه ای بعد، با شنیدن چند واژه قانع میشوم. در این لحظه مجرّد هستم اما لحظه ای بعد با ادای چند واژه متاهّل می شوم، یک لحظه خود را در موقعیّتی رسمی و ناراحت کننده می بینم امّا لحظه ای بعد با گفتن چند کلمه همه زیرِ خنده می زنند، وضعیّت تغییر می کند و تحمّلش ساده تر می شود. در این لحظه احساس می کنم به هیج چیزی در این جهان نیازِ مُبرَم ندارم اما دمی بعد پس از گفتگو با فروشنده ای زبردست احساس می کنم اگر کالایی را که او می فروشد نخرم حتّی یک لحظه هم نمی توانم به زندگی ادامه دهم. و این همه حقیقتن جادوگری است. ایرانیان در کاربرد جادویِ ارتباطیِ خود بِغایت استادند. با آگاهیِ از چند و چونِ استفاده از منابع و امکاناتِ زبانیِ خود، بِهمراه دانشی که از جامعه و پویش آن دارند، می توانند واردِ گفتگو و چانه زنی شوند. وضعیّتی ناپایدار و نامطمئن را با ظرافت و مهارت به وضعیّتی عکسِ آن تبدیل کنند. هرچند همه ی انسانها کمابیش قادر به انجامِ چنین کارهایی با استفاده از زبانِ خود هستند امّا شاید این مهارت ویژه یِ ایرانیان باشد که قادرند این جادوگری را با ذوق و احساسی مُتعالی انجام دهند و بدین سان، امرِ خطیرِ ارتباط را به حوزه ای برتر از فرارسانیِ محضْ و ملال آور ارتقاء دهند، یعنی قلمروِ هنر. 📚زبان، مَنزلت و قدرت در ایران 🖋ویلیام بی من ترجمه یِ رضا مُقدّم کیا نشرِ نِیْ .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان#مدرنیته#روشنگری#روشنفکر#زبان
زبانِ پارسی یا جادوگریِ هنری؟ جادوگران قادرند واقعیّت را دگرگون کنند. به همین منوال همه ی انسانها هم قادرند با انجامِ کُنشهای ارتباطی، زمان، مکان، اندیشه و قصدِ دیگران را تغییر دهند. در یک لحظه تردید دارم امّا لحظه ای بعد، با شنیدن چند واژه قانع میشوم. در این لحظه مجرّد هستم اما لحظه ای بعد با ادای چند واژه متاهّل می شوم، یک لحظه خود را در موقعیّتی رسمی و ناراحت کننده می بینم امّا لحظه ای بعد با گفتن چند کلمه همه زیرِ خنده می زنند، وضعیّت تغییر می کند و تحمّلش ساده تر می شود. در این لحظه احساس می کنم به هیج چیزی در این جهان نیازِ مُبرَم ندارم اما دمی بعد پس از گفتگو با فروشنده ای زبردست احساس می کنم اگر کالایی را که او می فروشد نخرم حتّی یک لحظه هم نمی توانم به زندگی ادامه دهم. و این همه حقیقتن جادوگری است. ایرانیان در کاربرد جادویِ ارتباطیِ خود بِغایت استادند. با آگاهیِ از چند و چونِ استفاده از منابع و امکاناتِ زبانیِ خود، بِهمراه دانشی که از جامعه و پویش آن دارند، می توانند واردِ گفتگو و چانه زنی شوند. وضعیّتی ناپایدار و نامطمئن را با ظرافت و مهارت به وضعیّتی عکسِ آن تبدیل کنند. هرچند همه ی انسانها کمابیش قادر به انجامِ چنین کارهایی با استفاده از زبانِ خود هستند امّا شاید این مهارت ویژه یِ ایرانیان باشد که قادرند این جادوگری را با ذوق و احساسی مُتعالی انجام دهند و بدین سان، امرِ خطیرِ ارتباط را به حوزه ای برتر از فرارسانیِ محضْ و ملال آور ارتقاء دهند، یعنی قلمروِ هنر. 📚زبان، مَنزلت و قدرت در ایران 🖋ویلیام بی من ترجمه یِ رضا مُقدّم کیا نشرِ نِیْ .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان #مدرنیته #روشنگری #روشنفکر #زبان
زبانِ پارسی یا جادوگریِ هنری؟ جادوگران قادرند واقعیّت را دگرگون کنند. به همین منوال همه ی انسانها هم قادرند با انجامِ کُنشهای ارتباطی، زمان، مکان، اندیشه و قصدِ دیگران را تغییر دهند. در یک لحظه تردید دارم امّا لحظه ای بعد، با شنیدن چند واژه قانع میشوم. در این لحظه مجرّد هستم اما لحظه ای بعد با ادای چند واژه متاهّل می شوم، یک لحظه خود را در موقعیّتی رسمی و ناراحت کننده می بینم امّا لحظه ای بعد با گفتن چند کلمه همه زیرِ خنده می زنند، وضعیّت تغییر می کند و تحمّلش ساده تر می شود. در این لحظه احساس می کنم به هیج چیزی در این جهان نیازِ مُبرَم ندارم اما دمی بعد پس از گفتگو با فروشنده ای زبردست احساس می کنم اگر کالایی را که او می فروشد نخرم حتّی یک لحظه هم نمی توانم به زندگی ادامه دهم. و این همه حقیقتن جادوگری است. ایرانیان در کاربرد جادویِ ارتباطیِ خود بِغایت استادند. با آگاهیِ از چند و چونِ استفاده از منابع و امکاناتِ زبانیِ خود، بِهمراه دانشی که از جامعه و پویش آن دارند، می توانند واردِ گفتگو و چانه زنی شوند. وضعیّتی ناپایدار و نامطمئن را با ظرافت و مهارت به وضعیّتی عکسِ آن تبدیل کنند. هرچند همه ی انسانها کمابیش قادر به انجامِ چنین کارهایی با استفاده از زبانِ خود هستند امّا شاید این مهارت ویژه یِ ایرانیان باشد که قادرند این جادوگری را با ذوق و احساسی مُتعالی انجام دهند و بدین سان، امرِ خطیرِ ارتباط را به حوزه ای برتر از فرارسانیِ محضْ و ملال آور ارتقاء دهند، یعنی قلمروِ هنر. 📚زبان، مَنزلت و قدرت در ایران 🖋ویلیام بی من ترجمه یِ رضا مُقدّم کیا نشرِ نِیْ .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان#مدرنیته#روشنگری#روشنفکر#زبان
زبانِ پارسی یا جادوگریِ هنری؟ جادوگران قادرند واقعیّت را دگرگون کنند. به همین منوال همه ی انسانها هم قادرند با انجامِ کُنشهای ارتباطی، زمان، مکان، اندیشه و قصدِ دیگران را تغییر دهند. در یک لحظه تردید دارم امّا لحظه ای بعد، با شنیدن چند واژه قانع میشوم. در این لحظه مجرّد هستم اما لحظه ای بعد با ادای چند واژه متاهّل می شوم، یک لحظه خود را در موقعیّتی رسمی و ناراحت کننده می بینم امّا لحظه ای بعد با گفتن چند کلمه همه زیرِ خنده می زنند، وضعیّت تغییر می کند و تحمّلش ساده تر می شود. در این لحظه احساس می کنم به هیج چیزی در این جهان نیازِ مُبرَم ندارم اما دمی بعد پس از گفتگو با فروشنده ای زبردست احساس می کنم اگر کالایی را که او می فروشد نخرم حتّی یک لحظه هم نمی توانم به زندگی ادامه دهم. و این همه حقیقتن جادوگری است. ایرانیان در کاربرد جادویِ ارتباطیِ خود بِغایت استادند. با آگاهیِ از چند و چونِ استفاده از منابع و امکاناتِ زبانیِ خود، بِهمراه دانشی که از جامعه و پویش آن دارند، می توانند واردِ گفتگو و چانه زنی شوند. وضعیّتی ناپایدار و نامطمئن را با ظرافت و مهارت به وضعیّتی عکسِ آن تبدیل کنند. هرچند همه ی انسانها کمابیش قادر به انجامِ چنین کارهایی با استفاده از زبانِ خود هستند امّا شاید این مهارت ویژه یِ ایرانیان باشد که قادرند این جادوگری را با ذوق و احساسی مُتعالی انجام دهند و بدین سان، امرِ خطیرِ ارتباط را به حوزه ای برتر از فرارسانیِ محضْ و ملال آور ارتقاء دهند، یعنی قلمروِ هنر. 📚زبان، مَنزلت و قدرت در ایران 🖋ویلیام بی من ترجمه یِ رضا مُقدّم کیا نشرِ نِیْ .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان #مدرنیته #روشنگری #روشنفکر #زبان
مدرنیته چیست؟ بخش ٢ مدرنیته انتقادی مداوم است از سنّت، و از خودش. نوخواهی و امروزگی ست، مدام تازه شدن و خود را نفی کردن و به قلمرو تازگی ها گام نهادن است. بیشتر اندیشگران امروز وقتی از مدرنیته یاد می کنند، همین معنا را در نظر دارند: مجموعه ای پیچیده و فرهنگی که امکان نفی را فراهم می آوارد و راهگشای سلطنت خِرَد و برقراری آزادی ست.پس جا دارد که در مورد این معنا بیشتر درنگ کنیم.جامعه ای را مدرن می خوانیم که بنا به ((قوانین انسانی)) اداره شود و نه بر اساس قوانین آسمانی، نظامش استوار بر خردباوری و کنشهای حساب شده در راستای دستیابی به هدفی باشد، یعنی کنشهای علمی و تکنولوژیک. * 📚مدرنیته و اندیشه ی انتقادی 🖋 نوشته ی بابک احمدی 📕نشر مرکز .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان#مدرنیته#روشنگری#روشنفکر
مدرنیته چیست؟ بخش ٢ مدرنیته انتقادی مداوم است از سنّت، و از خودش. نوخواهی و امروزگی ست، مدام تازه شدن و خود را نفی کردن و به قلمرو تازگی ها گام نهادن است. بیشتر اندیشگران امروز وقتی از مدرنیته یاد می کنند، همین معنا را در نظر دارند: مجموعه ای پیچیده و فرهنگی که امکان نفی را فراهم می آوارد و راهگشای سلطنت خِرَد و برقراری آزادی ست.پس جا دارد که در مورد این معنا بیشتر درنگ کنیم.جامعه ای را مدرن می خوانیم که بنا به ((قوانین انسانی)) اداره شود و نه بر اساس قوانین آسمانی، نظامش استوار بر خردباوری و کنشهای حساب شده در راستای دستیابی به هدفی باشد، یعنی کنشهای علمی و تکنولوژیک. * 📚مدرنیته و اندیشه ی انتقادی 🖋 نوشته ی بابک احمدی 📕نشر مرکز .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان #مدرنیته #روشنگری #روشنفکر
#کتاب 📚به پست قبلی خیلی اعتراض کردید که مطلب نامفهوم است و چرا از کلمات نامانوس استفاده میکنم. مطلب قبلی با مفاهیم حکمت خسروانی و فلسفه اشراق و آیین #زرتشت نوشته شده بود. شیخ شهابالدین سهروردی جزو جادوییترین شخصیتهای تاریخ جهان است. او فقط ۳۸ سال زندگی کرد و در همین مدت مسیر تفکر و فلسفه را تغییر داد. میدانم بسیاری از شما فرصت آشنایی با تاریخ فلسفه را نداشتهاید بنابراین پیشنهاد من به شما کتاب قلندر و قلعه اثر استاد سیدیحیی یثربی است. 🔸️این داستان بلند قصهی شورانگیز و دلربای شیخ اشراق شهابالدین سهروردی است که البته با زیباییهای خیال نویسنده در همآمیخته. من این کتاب ۳۰۰ صفحهای را در یک شبانهروز خواندم، شما هم بعید است آنرا رها کنید. #فلسفه #فلسفه_اسلامی #فلسفه_اشراق #حکمت_اشراق #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #قلندر_و_قلعه #رمان #کتاب_خوب 🔶️پینوشت مهم: دوستانی که میخواهند به شکل مقدماتی با تاریخ تفکر و فلسفه اسلامی آشنا شوند سادهترین کتابی که به ذهنم میرسد کتاب سه حکیم مسلمان اثر سیدحسین نصر است که بررسی افکار ابنسینا، سهرودی و ابنعربی است.
#کتاب 📚به پست قبلی خیلی اعتراض کردید که مطلب نامفهوم است و چرا از کلمات نامانوس استفاده میکنم. مطلب قبلی با مفاهیم حکمت خسروانی و فلسفه اشراق و آیین #زرتشت نوشته شده بود. شیخ شهابالدین سهروردی جزو جادوییترین شخصیتهای تاریخ جهان است. او فقط ۳۸ سال زندگی کرد و در همین مدت مسیر تفکر و فلسفه را تغییر داد. میدانم بسیاری از شما فرصت آشنایی با تاریخ فلسفه را نداشتهاید بنابراین پیشنهاد من به شما کتاب قلندر و قلعه اثر استاد سیدیحیی یثربی است. 🔸️این داستان بلند قصهی شورانگیز و دلربای شیخ اشراق شهابالدین سهروردی است که البته با زیباییهای خیال نویسنده در همآمیخته. من این کتاب ۳۰۰ صفحهای را در یک شبانهروز خواندم، شما هم بعید است آنرا رها کنید. #فلسفه #فلسفه_اسلامی #فلسفه_اشراق #حکمت_اشراق #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #قلندر_و_قلعه #رمان #کتاب_خوب 🔶️پینوشت مهم: دوستانی که میخواهند به شکل مقدماتی با تاریخ تفکر و فلسفه اسلامی آشنا شوند سادهترین کتابی که به ذهنم میرسد کتاب سه حکیم مسلمان اثر سیدحسین نصر است که بررسی افکار ابنسینا، سهرودی و ابنعربی است.
☀️ الف. ملاصدرای شیرازی مانند بسیاری از فیلسوفان، باور دارد که خداوند حقیقت وجود یا وجود بما هو وجود است. سهروردی اما از تعبیر نورالانوار در شرح ذات حق استفاده می کند. هر اندیشمندی نگاه ویژه خود را به این مساله دارد. کودکان حکیم نیز به خدا و دعا با دیدگاه خود نگاه کرده اند. حال میشود پرسید که خدا در باور شما چگونه است؟! 🌻 ب. با اینکه بسیاری خداوند را وجودی فارغ از مکان و زمان می دانند اما به او تجسد می بخشند. او را تصویر می کنند. برایش خانه می سازند. او را دارای دست و پا و دهان و زبان می دانند و برای او قربانی می کنند. این تصور و برداشت شخصی ایشان از خداوند یا ترسیم مثالی زمینی برای شناخت نسبی از آفریدگار می باشد درحالیکه خداوند از همه وهم ها و فهم ها و خیال ها فراتر است. 🌻 پ. عاصف، خداوند را به شکل شخصی مهربان که نگهبان آسمان و زمین است، فرض کرده... خداوندی که امورات جهان به دست اوست و نارسایی های هستی به دست او رفع می گردد. امروز خود بزرگان دین به تمثیلی بودن بسیاری از نوشته های کتاب های مقدس و بیان مصادیق زمینی برای درک بیشتر مخاطبان ندای حق تاکید دارند اما آیا تمثیلی بودن قصه عاصف نیز برایشان قابل درک است؟! 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
☀️ الف. ملاصدرای شیرازی مانند بسیاری از فیلسوفان، باور دارد که خداوند حقیقت وجود یا وجود بما هو وجود است. سهروردی اما از تعبیر نورالانوار در شرح ذات حق استفاده می کند. هر اندیشمندی نگاه ویژه خود را به این مساله دارد. کودکان حکیم نیز به خدا و دعا با دیدگاه خود نگاه کرده اند. حال میشود پرسید که خدا در باور شما چگونه است؟! 🌻 ب. با اینکه بسیاری خداوند را وجودی فارغ از مکان و زمان می دانند اما به او تجسد می بخشند. او را تصویر می کنند. برایش خانه می سازند. او را دارای دست و پا و دهان و زبان می دانند و برای او قربانی می کنند. این تصور و برداشت شخصی ایشان از خداوند یا ترسیم مثالی زمینی برای شناخت نسبی از آفریدگار می باشد درحالیکه خداوند از همه وهم ها و فهم ها و خیال ها فراتر است. 🌻 پ. عاصف، خداوند را به شکل شخصی مهربان که نگهبان آسمان و زمین است، فرض کرده... خداوندی که امورات جهان به دست اوست و نارسایی های هستی به دست او رفع می گردد. امروز خود بزرگان دین به تمثیلی بودن بسیاری از نوشته های کتاب های مقدس و بیان مصادیق زمینی برای درک بیشتر مخاطبان ندای حق تاکید دارند اما آیا تمثیلی بودن قصه عاصف نیز برایشان قابل درک است؟! 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
🌻 خورشید بالا آمده بود دومین کتاب از دوره کودک حکیم و نخستین کتاب کودکان کار بندرعباس است. گروه کودک حکیم امیدوار است که به زودی کتاب های دیگر این کودکان عزیز نیز با حمایت پیگیر خیرین مهربان، چاپ شود. 🌿 درآمد حاصل از این فروش به حمایت از کودکان موسسه آنامهر اختصاص داده میشود. با این موسسه همراه باشید. . 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
🌻 خورشید بالا آمده بود دومین کتاب از دوره کودک حکیم و نخستین کتاب کودکان کار بندرعباس است. گروه کودک حکیم امیدوار است که به زودی کتاب های دیگر این کودکان عزیز نیز با حمایت پیگیر خیرین مهربان، چاپ شود. 🌿 درآمد حاصل از این فروش به حمایت از کودکان موسسه آنامهر اختصاص داده میشود. با این موسسه همراه باشید. . 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
#بحران_در_اندیشه یادداشتی به بهانه حضور #استاد_عبدالله_انوار در #شوکران افول اندیشه، بازماندگی و عدم پیشرفت در جغرافیای اندیشهی اسلامی در مقایسه با غرب، پرسشی بسیار عمیق و البته جانسوز است. نخست سیستم آموزشی ما در دهههای گذشته، انسانهای بزرگ تربیت کرده، کسانی که برایشان بزرگداشتهای فراوان گرفتهاند اما منفرد، تک و بیتاثیر. هر کجا در اندیشهی این سرزمین رخدادی شکل گرفته که پیشرفت و گشودگی در پی داشته، با مکتبها و مدرسهها و اجتماعات مواجه بودهایم. در زمان حاضر ما از لقای چنین مکتبی گذشتهایم، همین میهمانان شوکران را با هم جمع کنید، اگر بیشتر از چند ساعت یکدیگر را تحمل کردند! رویش و به ثمر نشستن اندیشه، ناگزیر در دیالوگ و جمعهای همیشگی شکل میگیرد؛ جمعهایی گشوده. دوم استاد انوار، تکفیرهای #امام_محمد_غزالی را دلیل رخداد فروبستگی دانسته و افول را هشتصد ساله خواندهاند. در سن این افول با حضرت استاد همدل نیستم چه اینکه اصفهان در عصر صفوی کلام دیگری را آشکار میکند. به هر حال، غزالی با #تهافت_الفلاسفه به تکفیر آمد، تاکید میکنم که نوشت فلاسفه نه فلسفه، مزید بر این تکفیر کاری است که از سوی فقها انجام میشود نه فیلسوفان به هر روی هیچ فیلسوفی در پاسخ غزالی سیاههای دست نداد و حتی کتاب #ابن_رشد یعنی #تهافت_التهافت نیز در میان فیلسوفان، اقبالی پیدا نکرد، چه اینکه اساسا هرگز اندیشه از غرب عالم اسلامی به شرق آن نرفتهاست. به بحران اندیشه در قرن پنجم، چهار پاسخ کلی دادهشد: (ترتیب ذکر پاسخها اهمیتی ندارد). اول، امام فخر رازی که به جرح #اشارات پرداخت و به #علم_کلامی دامن زد که اندیشه را منجمد ساخت، او نقاد چیرهای بود و البته در هوای فلسفه به قدر کفایت تنفس نکردهبود دوم، #ابن_عربی با پدیداری #عرفان_نظری و تاثیرات بعدیاش بر جریان عرفانگروی سوم، #ابن_رشد که خالصترین جریان ارسطویی را رقم زد و به تعقل صرف التفات داشت و پیروان او، مقدمات رنسانس در ایتالیا را رقم زدن؛ همان #ابن_رشدی_های_لاتینی چهارم، اینجا سخن عمیقتر است و نفسها شماره شماره کشیده میشود: #ابوالفتح_یحیی_ابن_حبش_سهروردی #شیخ_اشراق با ارائهی #حکمت_اشراق . اساسا فیلسوفان هرگز به امام محمد غزالی، پاسخی جدی نداند اما شیخ اشراق، پاسخِ دقیقِ فلسفه به آن نقدها و تکفیرها بود. این جریان ادامه پیدا میکند تا #مکتب_شیراز و #مکتب_اصفهان و پدیداری نوعی از صنعت و هنر در اصفهان که تا به امروز بینظیر است. پ.ن: در مجالی دیگر، بهتر #خرمگص
#بحران_در_اندیشه یادداشتی به بهانه حضور #استاد_عبدالله_انوار در #شوکران افول اندیشه، بازماندگی و عدم پیشرفت در جغرافیای اندیشهی اسلامی در مقایسه با غرب، پرسشی بسیار عمیق و البته جانسوز است. نخست سیستم آموزشی ما در دهههای گذشته، انسانهای بزرگ تربیت کرده، کسانی که برایشان بزرگداشتهای فراوان گرفتهاند اما منفرد، تک و بیتاثیر. هر کجا در اندیشهی این سرزمین رخدادی شکل گرفته که پیشرفت و گشودگی در پی داشته، با مکتبها و مدرسهها و اجتماعات مواجه بودهایم. در زمان حاضر ما از لقای چنین مکتبی گذشتهایم، همین میهمانان شوکران را با هم جمع کنید، اگر بیشتر از چند ساعت یکدیگر را تحمل کردند! رویش و به ثمر نشستن اندیشه، ناگزیر در دیالوگ و جمعهای همیشگی شکل میگیرد؛ جمعهایی گشوده. دوم استاد انوار، تکفیرهای #امام_محمد_غزالی را دلیل رخداد فروبستگی دانسته و افول را هشتصد ساله خواندهاند. در سن این افول با حضرت استاد همدل نیستم چه اینکه اصفهان در عصر صفوی کلام دیگری را آشکار میکند. به هر حال، غزالی با #تهافت_الفلاسفه به تکفیر آمد، تاکید میکنم که نوشت فلاسفه نه فلسفه، مزید بر این تکفیر کاری است که از سوی فقها انجام میشود نه فیلسوفان به هر روی هیچ فیلسوفی در پاسخ غزالی سیاههای دست نداد و حتی کتاب #ابن_رشد یعنی #تهافت_التهافت نیز در میان فیلسوفان، اقبالی پیدا نکرد، چه اینکه اساسا هرگز اندیشه از غرب عالم اسلامی به شرق آن نرفتهاست. به بحران اندیشه در قرن پنجم، چهار پاسخ کلی دادهشد: (ترتیب ذکر پاسخها اهمیتی ندارد). اول، امام فخر رازی که به جرح #اشارات پرداخت و به #علم_کلامی دامن زد که اندیشه را منجمد ساخت، او نقاد چیرهای بود و البته در هوای فلسفه به قدر کفایت تنفس نکردهبود دوم، #ابن_عربی با پدیداری #عرفان_نظری و تاثیرات بعدیاش بر جریان عرفانگروی سوم، #ابن_رشد که خالصترین جریان ارسطویی را رقم زد و به تعقل صرف التفات داشت و پیروان او، مقدمات رنسانس در ایتالیا را رقم زدن؛ همان #ابن_رشدی_های_لاتینی چهارم، اینجا سخن عمیقتر است و نفسها شماره شماره کشیده میشود: #ابوالفتح_یحیی_ابن_حبش_سهروردی #شیخ_اشراق با ارائهی #حکمت_اشراق . اساسا فیلسوفان هرگز به امام محمد غزالی، پاسخی جدی نداند اما شیخ اشراق، پاسخِ دقیقِ فلسفه به آن نقدها و تکفیرها بود. این جریان ادامه پیدا میکند تا #مکتب_شیراز و #مکتب_اصفهان و پدیداری نوعی از صنعت و هنر در اصفهان که تا به امروز بینظیر است. پ.ن: در مجالی دیگر، بهتر #خرمگص
🌻 برای ما فرقی نداشت. همه کودکان حکیم، کودک حکیم هستند اما شرایط همه ایشان برای گذران زندگی یکسان نبود. برخی به لطف خانواده بی نیاز از امکانات دنیا (که البته حق همه ایشان و همه کودکان است.) و برخی دیگر به خاطر شرایط خانواده، متکی به بازوان خویش برای رفع نیازهای خود هرچند با تجربیات ارزشمند و بی نظیر. به هرحال ما مفتخر بودیم که در محضر این کودکان حکیم باشیم و کتاب های آنها را با حمایت دوستان خیّر چاپ نماییم. 🌻 اکنون موسسه آنامهر در اقدامی خیرخواهانه، دست به فروش کتاب های این کودکان عزیز زده است تا از قِبل فروش آن بتواند، کمکی هرچند ناچیز به بچه های تحت پوشش خود نماید. با موسسه آنامهر در ارتباط باشید... . 🌻 با سپاس از همه دوستان که یاری گر ما بودند به ویژه جناب آقای دکتر پدرام انصاری آستانه و دوستانشان 🌻 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
🌻 برای ما فرقی نداشت. همه کودکان حکیم، کودک حکیم هستند اما شرایط همه ایشان برای گذران زندگی یکسان نبود. برخی به لطف خانواده بی نیاز از امکانات دنیا (که البته حق همه ایشان و همه کودکان است.) و برخی دیگر به خاطر شرایط خانواده، متکی به بازوان خویش برای رفع نیازهای خود هرچند با تجربیات ارزشمند و بی نظیر. به هرحال ما مفتخر بودیم که در محضر این کودکان حکیم باشیم و کتاب های آنها را با حمایت دوستان خیّر چاپ نماییم. 🌻 اکنون موسسه آنامهر در اقدامی خیرخواهانه، دست به فروش کتاب های این کودکان عزیز زده است تا از قِبل فروش آن بتواند، کمکی هرچند ناچیز به بچه های تحت پوشش خود نماید. با موسسه آنامهر در ارتباط باشید... . 🌻 با سپاس از همه دوستان که یاری گر ما بودند به ویژه جناب آقای دکتر پدرام انصاری آستانه و دوستانشان 🌻 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
. حکمت خسروانی_تدوینِ حکمت الاشراق . شیخ شهاب الدین سهروردی با احیای حکمت عتیق خسروانی ایرانی،وتنزیه وتکمیل آن بوسیله فلسفه وعرفان اسلامی،حکمت الاشراق را بنیان گذاری کرد.وی درقرن هفتم هجری قمری بانگارشِ کتاب(حکمتالاشراق)به تبیین وتوضیح اصول و فروع این نظریه پرداخت. نظریه فلسفی سهروردی این بود که هستی غیر از(نور)چیزی نیست و هرچه درجهان وجود دارد(نور)است،لذا جهان جز اشراق نمیباشد. کلمه(اشراق)واژه ای عربی است که از(شرق)واز تابش نور می آید.اشراق درخشش نور است؛درخشش نوری که دراثرآن نور،موجودات به وجودمی آیند.به اعتقاداو،هیچ حقیقتی در عالم، آشکارتر و هویداتر از نور نیست و از این روست که نور بی نیاز از تعریف است. سهروردی عالم هستی را مانند هِرمی میداند که سرتاسر نور میباشد ولی درعین حال دارای کثرات ومراتب مختلف است. (نورالانوار)که خالق ومصدر تمام نورها است در راس این هرم جای دارد ودر پائین این سلسله، ظلمت(نوربسیارضعیف یاعدم نور)قرار دارد که انعکاس آن در اشیاء بی جان یا برزخ میباشد. ذات مقدس نورالانوار، يعنی خداوندمتعال، پيوسته نورافشانی (اشراق)میكند،و از همين راه متجلی ميشود،وهمه چيزها را به وجودمی آورد،وبا اشعه خود به آنها حيات ميبخشدهرچيز در اين جهان، منشعب از نور ذات اوست و هر زيبايی وهركمال،موهبتی از رحمت اوست. طبقه بندی که سهروردی از سلسله مراتب هستی ارائه میکندمبتنی است بردرجات شدت وضعف نور.به این بیان که آنچه باعث تفاوت وکثرت میان موجودات میشوددرشدت وضعف نورانیت آنها است.لذا بعضی از نورهاضعیف بوده وموجوداتی که درمراتب پایین هستی قراردارند مثل اشیاء بی جان را تشکیل میدهند و برخی غلیظ وقوی بوده وبالتبع موجوداتی که درمراتب عالی هستی قرار دارند مثل انسان وملائکه را تشکیل میدهند. لذا همه اشیاءدرعالم هستی درجات و شدتهای مختلف نور وظلمت اند. اجزاء پائین تر این سلسله مراتب، شوقی ذاتی به اجزاء بالاتر دارند. خصیصه این شوق عشق و ستایش نسبت به مراتب بالاتر است؛ در حالیکه رابطه اجزاء بالاتر نسبت به اجزاء پائین تر رابطه قهر و سلطه است. سخن آخراینکه حکمت الاشراق گنجینه ای است از تعالیم و رموز سنتی که در آنها حکمت صوفیه با حکمت هرمسی،وفلسفه های فیثاغورسی، افلاطونی،ارسطویی و زرتشتی با عناصر مختلف بامحوریت قرآن کریم ومعارف اسلامی جمع آوری شده وافقی وسیع دربرابر چشمانِ سالکان حقیقت قرارداده است. . ✅ #محسن_بهرامی #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #حکمت_خسروانی #حکمت_اشراق
. حکمت خسروانی_تدوینِ حکمت الاشراق . شیخ شهاب الدین سهروردی با احیای حکمت عتیق خسروانی ایرانی،وتنزیه وتکمیل آن بوسیله فلسفه وعرفان اسلامی،حکمت الاشراق را بنیان گذاری کرد.وی درقرن هفتم هجری قمری بانگارشِ کتاب(حکمتالاشراق)به تبیین وتوضیح اصول و فروع این نظریه پرداخت. نظریه فلسفی سهروردی این بود که هستی غیر از(نور)چیزی نیست و هرچه درجهان وجود دارد(نور)است،لذا جهان جز اشراق نمیباشد. کلمه(اشراق)واژه ای عربی است که از(شرق)واز تابش نور می آید.اشراق درخشش نور است؛درخشش نوری که دراثرآن نور،موجودات به وجودمی آیند.به اعتقاداو،هیچ حقیقتی در عالم، آشکارتر و هویداتر از نور نیست و از این روست که نور بی نیاز از تعریف است. سهروردی عالم هستی را مانند هِرمی میداند که سرتاسر نور میباشد ولی درعین حال دارای کثرات ومراتب مختلف است. (نورالانوار)که خالق ومصدر تمام نورها است در راس این هرم جای دارد ودر پائین این سلسله، ظلمت(نوربسیارضعیف یاعدم نور)قرار دارد که انعکاس آن در اشیاء بی جان یا برزخ میباشد. ذات مقدس نورالانوار، يعنی خداوندمتعال، پيوسته نورافشانی (اشراق)میكند،و از همين راه متجلی ميشود،وهمه چيزها را به وجودمی آورد،وبا اشعه خود به آنها حيات ميبخشدهرچيز در اين جهان، منشعب از نور ذات اوست و هر زيبايی وهركمال،موهبتی از رحمت اوست. طبقه بندی که سهروردی از سلسله مراتب هستی ارائه میکندمبتنی است بردرجات شدت وضعف نور.به این بیان که آنچه باعث تفاوت وکثرت میان موجودات میشوددرشدت وضعف نورانیت آنها است.لذا بعضی از نورهاضعیف بوده وموجوداتی که درمراتب پایین هستی قراردارند مثل اشیاء بی جان را تشکیل میدهند و برخی غلیظ وقوی بوده وبالتبع موجوداتی که درمراتب عالی هستی قرار دارند مثل انسان وملائکه را تشکیل میدهند. لذا همه اشیاءدرعالم هستی درجات و شدتهای مختلف نور وظلمت اند. اجزاء پائین تر این سلسله مراتب، شوقی ذاتی به اجزاء بالاتر دارند. خصیصه این شوق عشق و ستایش نسبت به مراتب بالاتر است؛ در حالیکه رابطه اجزاء بالاتر نسبت به اجزاء پائین تر رابطه قهر و سلطه است. سخن آخراینکه حکمت الاشراق گنجینه ای است از تعالیم و رموز سنتی که در آنها حکمت صوفیه با حکمت هرمسی،وفلسفه های فیثاغورسی، افلاطونی،ارسطویی و زرتشتی با عناصر مختلف بامحوریت قرآن کریم ومعارف اسلامی جمع آوری شده وافقی وسیع دربرابر چشمانِ سالکان حقیقت قرارداده است. . ✅ #محسن_بهرامی #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #حکمت_خسروانی #حکمت_اشراق
. من آن بازم که صیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند شکار من سیه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده پاشند به پیش ما ازین الفاظ دورند به نزد ما ازین معنی تراشند سهروردی #بازم #صیادان #عالم #محتاج #شکار #دیده #سیه_چشم #آهوانند #چشم #حکمت #سرشک #الفاظ #دورند #معنی #تراشند #سهروردی #عقل_سرخ #باز #دئنا #پیر #نورانی #حکمت_اشراق #کوه_قاف #گوهر_شب_افروز #نور #درخت_طوبی #دوازده_کارگاه #چشمه_زندگانی #زره_داوودی #افق_جاویدان
. من آن بازم که صیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند شکار من سیه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده پاشند به پیش ما ازین الفاظ دورند به نزد ما ازین معنی تراشند سهروردی #بازم #صیادان #عالم #محتاج #شکار #دیده #سیه_چشم #آهوانند #چشم #حکمت #سرشک #الفاظ #دورند #معنی #تراشند #سهروردی #عقل_سرخ #باز #دئنا #پیر #نورانی #حکمت_اشراق #کوه_قاف #گوهر_شب_افروز #نور #درخت_طوبی #دوازده_کارگاه #چشمه_زندگانی #زره_داوودی #افق_جاویدان
شیدانشید نامِخانوادگیِ شماری از قمشهایها شیدانشید است. مردم قمشه، ازجمله کسانی که این نامِخانوادگی را برای خود برگزیدهاند، این واژه را شِیدانشید تلفظ میکنند؛ ولی غالباً نمیدانند یعنیچه و بهنظر میرسد واژهای بیمعناست. البته هیچ چنین نیست و نهتنها بامعنا است، بلکه بسیار هم ریشهدار و بااصالت است؛ اما برای دریافت معنای آن باید قدری صرف بدانیم و کمی با فارسی میانه آشنا باشیم. لفظ شید در فارسیِ میانه یعنی نور. شیدان هم جمعِ همان شید است، پس یعنی نورها. در فارسی یک سازوکار واژهسازی هست که سنتیان به آن میگویند ترکیب مقلوب؛ یعنی ترکیبی که جابهجا شده است. وقتی میخواهیم در فارسی یک یا چند اسم یا صفت را به یک اسم اضافه کنیم، برای ارتباطدادن میان آن واژهها، از کسره بهره میگیریم؛ مثلاً میگوییم گلِ سرخ یا شهرِ تهران. حالا اگر بخواهیم آن ترکیبها را بهحالت ترکیبِ مقلوب دربیاوریم، میشوند سرخْگل و تهرانْشهر؛ یعنی کسره را برمیداریم و ترتیب واژهها را برعکس میکنیم. واژهی شیدانشید هم دقیقاً بر اساس همین سازوکارِ ترکیب مقلوب ساخته شده است؛ پس در اصل، چنین بوده است: شیدِ شیدان که یعنی نورِ نورها. حالا اگر همین ترکیب را به عربی برگردانیم، میشود: نورالأنوار. کسانی که قدری با فلسفهی اسلامی آشنا هستند، معنای فلسفی اصطلاح نورالأنوار را میدانند. این اصطلاح را شهابالدین سُهروَردی در فلسفهی اِشراق بهکار گرفته است. سهروردی برای تنظیم فلسفهاش از حکمت ایران باستان بسیار اثر پذیرفته و بعضی از اصطلاحات فلسفهاش را با توجه به اصطلاحات آن ساخته است. نورالأنوار هم ترجمهی لفظبهلفظِ عربیِ همان شیدانشید است. البته صامت ش در واژههای شید و شیدان نباید کسره بگیرد، بلکه باید با مصوت ای خوانده شود؛ مثلِ بید و نوید و جدید. پینوشت ۱. زبان فارسی به سه دوره تقسیم میشود: ۱. فارسی باستان؛ ۲. فارسی میانه؛ ۳. فارسی نو زبان فارسیِ میانه از ۳۳۱ پیشازمیلاد تا ۸۶۷ بعدازمیلاد در ایران رواج داشته است. پینوشت ۲. ساختار صرفیِ واژهی شاهنشاه مانند ساختار صرفیِ واژهی شیدانشید است؛ یعنی بهحالتِ ترکیب مقلوب است و دراصل، شاهِ شاهان بوده است. پینوشت ۳. در فرستههای بعدی، دربارهی واژههای شید و سُهروَردی هم چیزکی خواهم نوشت. #زبان #زبانشناس #زبانشناسی #واژه #فارسی #فارسی_میانه #شید #نور #شیدانشید #نورالأنوار #ترکیب_مقلوب #معین_پایدار #معیننامک #سهروردی #حکمت #فلسفه #اشراق #حکمت_اشراق #فلسفه_اشراق #فلسفه_اسلامی #پهلوی #اسلام
شیدانشید نامِخانوادگیِ شماری از قمشهایها شیدانشید است. مردم قمشه، ازجمله کسانی که این نامِخانوادگی را برای خود برگزیدهاند، این واژه را شِیدانشید تلفظ میکنند؛ ولی غالباً نمیدانند یعنیچه و بهنظر میرسد واژهای بیمعناست. البته هیچ چنین نیست و نهتنها بامعنا است، بلکه بسیار هم ریشهدار و بااصالت است؛ اما برای دریافت معنای آن باید قدری صرف بدانیم و کمی با فارسی میانه آشنا باشیم. لفظ شید در فارسیِ میانه یعنی نور. شیدان هم جمعِ همان شید است، پس یعنی نورها. در فارسی یک سازوکار واژهسازی هست که سنتیان به آن میگویند ترکیب مقلوب؛ یعنی ترکیبی که جابهجا شده است. وقتی میخواهیم در فارسی یک یا چند اسم یا صفت را به یک اسم اضافه کنیم، برای ارتباطدادن میان آن واژهها، از کسره بهره میگیریم؛ مثلاً میگوییم گلِ سرخ یا شهرِ تهران. حالا اگر بخواهیم آن ترکیبها را بهحالت ترکیبِ مقلوب دربیاوریم، میشوند سرخْگل و تهرانْشهر؛ یعنی کسره را برمیداریم و ترتیب واژهها را برعکس میکنیم. واژهی شیدانشید هم دقیقاً بر اساس همین سازوکارِ ترکیب مقلوب ساخته شده است؛ پس در اصل، چنین بوده است: شیدِ شیدان که یعنی نورِ نورها. حالا اگر همین ترکیب را به عربی برگردانیم، میشود: نورالأنوار. کسانی که قدری با فلسفهی اسلامی آشنا هستند، معنای فلسفی اصطلاح نورالأنوار را میدانند. این اصطلاح را شهابالدین سُهروَردی در فلسفهی اِشراق بهکار گرفته است. سهروردی برای تنظیم فلسفهاش از حکمت ایران باستان بسیار اثر پذیرفته و بعضی از اصطلاحات فلسفهاش را با توجه به اصطلاحات آن ساخته است. نورالأنوار هم ترجمهی لفظبهلفظِ عربیِ همان شیدانشید است. البته صامت ش در واژههای شید و شیدان نباید کسره بگیرد، بلکه باید با مصوت ای خوانده شود؛ مثلِ بید و نوید و جدید. پینوشت ۱. زبان فارسی به سه دوره تقسیم میشود: ۱. فارسی باستان؛ ۲. فارسی میانه؛ ۳. فارسی نو زبان فارسیِ میانه از ۳۳۱ پیشازمیلاد تا ۸۶۷ بعدازمیلاد در ایران رواج داشته است. پینوشت ۲. ساختار صرفیِ واژهی شاهنشاه مانند ساختار صرفیِ واژهی شیدانشید است؛ یعنی بهحالتِ ترکیب مقلوب است و دراصل، شاهِ شاهان بوده است. پینوشت ۳. در فرستههای بعدی، دربارهی واژههای شید و سُهروَردی هم چیزکی خواهم نوشت. #زبان #زبانشناس #زبانشناسی #واژه #فارسی #فارسی_میانه #شید #نور #شیدانشید #نورالأنوار #ترکیب_مقلوب #معین_پایدار #معیننامک #سهروردی #حکمت #فلسفه #اشراق #حکمت_اشراق #فلسفه_اشراق #فلسفه_اسلامی #پهلوی #اسلام
. حکمت خسروانی . (قسمت سوم) همانطورکه در مقالات قبل بیان شد،حکمت خسروانی فلسفه وعرفان ایران باستان است که بعدهادر(حکمت الاشراق)به دست شیخ شهابالدین سهروردی درپیوندبافلسفه اسلامی شناخته ونمایان شد.اونخستین کسی است که در دوران اسلامی به سرچشمه ایرانی عرفان اسلامی اشاره کرده و برخلاف نظر ارسطو،خاستگاه ﺣﮑﻤﺖ راﮐﺎﻣﻼاﯾﺮاﻧﯽ میداند. سهروردی اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ راحکمت اﺷﺮاق، ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺘﯿﻖ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮه ازﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪه وﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ راﻣﺨﺼﻮص اﻗﻮام ﺷﺮقی درﺷﺮق ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﯾﺮان میداندکه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺰرﮔﺎن وﺧﺴﺮوان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. این مساله دقیقابرخلاف آنچیزی است که مورخین غربی درباره تاریخ فلسفه میگویند،مبنی براینکه فلسفه از یونان آمدهودیگران صرفااز آنها پیروی می کنند.نکته دیگرآنکه سهروردی حکمای ایران باستان را ازسلسله پادشاهان خاصی مثل هخامنشیان نمیداند بلکه اعتقاد دارد آنها از شاگردان حضرت ادریس(ع)بوده اند که ازآموزههای وحیانی والهی درتشکیل حکمت اشراقی وخسروانی استفاده کرده اند. سهروردی می گوید که محیی و زنده کننده ی این حکمت است که سال هاست زیر گردوغبار فراموشی پنهان شده است. او در قرن ششم هجری قمری،خودرامحیی حکمت خسروانی می داندومی گویدکهمن این کار را از جایی شروع کردم که ابن سینادرآنجا به پایان برده استاو ابن سینا را پیشکسوت خودمیداند و ابن سینا هم همین حرف را زده اما نه در کتاب شفا و اشارات وبلکه درمقدمه کتاب(منطق المشرقیین)که اصل این کتاب منطق است و قسمت حکمت وفلسفه اش در دست نیست.جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا درمقدمه کتاب(حکمت المشرقیین)می گویداین حکمتی که درکتابِ شفا و اشارات نوشتم،برای عام مردم است و نخواستم شق عصا کنم.(اختلال ایجاد کنم)اما ما به حکمت دیگری دست یافتیم که از آن خواص است و برای عوام نیست لذا ابن سینا آن حکمت اشراقی رابه نگارش درآورد امامتاسفانه درحمله ی غزنویان به خانه بوعلی سوخته شد و از بین رفت.سهروردی این را میدانست،لذا میگوید این کار را از جایی شروع کرده است که ابن سینا به پایان رسانده بود.بنابراین حکمت خسروانی،حکمتی اشراقی ومعنوی است که شیخ معتقداست زادگاه این نوع حکمت درایران باستان حتی قبل از زرتشت بوده.دراین راستا سهروردی کتاب(حکمت الاشراق)رابه نگارش درآورد.دراین کتاب او پس ازبیان مفادحکمت مشاء وفلسفه یونان باستان واثبات تسلط وفهم خویش بر مسائل آن به بیان اصول و اندیشه های اشراقی وخسروانی در آن میپردازد. . ادامه درپست بعدی.. . ⬅️ #محسن_بهرامی . #حکمت_خسروانی #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #حکمت_اشراق #بوعلی_سینا
. حکمت خسروانی . (قسمت سوم) همانطورکه در مقالات قبل بیان شد،حکمت خسروانی فلسفه وعرفان ایران باستان است که بعدهادر(حکمت الاشراق)به دست شیخ شهابالدین سهروردی درپیوندبافلسفه اسلامی شناخته ونمایان شد.اونخستین کسی است که در دوران اسلامی به سرچشمه ایرانی عرفان اسلامی اشاره کرده و برخلاف نظر ارسطو،خاستگاه ﺣﮑﻤﺖ راﮐﺎﻣﻼاﯾﺮاﻧﯽ میداند. سهروردی اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ راحکمت اﺷﺮاق، ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺘﯿﻖ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮه ازﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪه وﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ راﻣﺨﺼﻮص اﻗﻮام ﺷﺮقی درﺷﺮق ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﯾﺮان میداندکه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺰرﮔﺎن وﺧﺴﺮوان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. این مساله دقیقابرخلاف آنچیزی است که مورخین غربی درباره تاریخ فلسفه میگویند،مبنی براینکه فلسفه از یونان آمدهودیگران صرفااز آنها پیروی می کنند.نکته دیگرآنکه سهروردی حکمای ایران باستان را ازسلسله پادشاهان خاصی مثل هخامنشیان نمیداند بلکه اعتقاد دارد آنها از شاگردان حضرت ادریس(ع)بوده اند که ازآموزههای وحیانی والهی درتشکیل حکمت اشراقی وخسروانی استفاده کرده اند. سهروردی می گوید که محیی و زنده کننده ی این حکمت است که سال هاست زیر گردوغبار فراموشی پنهان شده است. او در قرن ششم هجری قمری،خودرامحیی حکمت خسروانی می داندومی گویدکهمن این کار را از جایی شروع کردم که ابن سینادرآنجا به پایان برده استاو ابن سینا را پیشکسوت خودمیداند و ابن سینا هم همین حرف را زده اما نه در کتاب شفا و اشارات وبلکه درمقدمه کتاب(منطق المشرقیین)که اصل این کتاب منطق است و قسمت حکمت وفلسفه اش در دست نیست.جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا درمقدمه کتاب(حکمت المشرقیین)می گویداین حکمتی که درکتابِ شفا و اشارات نوشتم،برای عام مردم است و نخواستم شق عصا کنم.(اختلال ایجاد کنم)اما ما به حکمت دیگری دست یافتیم که از آن خواص است و برای عوام نیست لذا ابن سینا آن حکمت اشراقی رابه نگارش درآورد امامتاسفانه درحمله ی غزنویان به خانه بوعلی سوخته شد و از بین رفت.سهروردی این را میدانست،لذا میگوید این کار را از جایی شروع کرده است که ابن سینا به پایان رسانده بود.بنابراین حکمت خسروانی،حکمتی اشراقی ومعنوی است که شیخ معتقداست زادگاه این نوع حکمت درایران باستان حتی قبل از زرتشت بوده.دراین راستا سهروردی کتاب(حکمت الاشراق)رابه نگارش درآورد.دراین کتاب او پس ازبیان مفادحکمت مشاء وفلسفه یونان باستان واثبات تسلط وفهم خویش بر مسائل آن به بیان اصول و اندیشه های اشراقی وخسروانی در آن میپردازد. . ادامه درپست بعدی.. . ⬅️ #محسن_بهرامی . #حکمت_خسروانی #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #حکمت_اشراق #بوعلی_سینا
. حکمت خسروانی . (قسمت سوم) همانطورکه در مقالات قبل بیان شد،حکمت خسروانی فلسفه وعرفان ایران باستان است که بعدهادر(حکمت الاشراق)به دست شیخ شهابالدین سهروردی درپیوندبافلسفه اسلامی شناخته ونمایان شد.اونخستین کسی است که در دوران اسلامی به سرچشمه ایرانی عرفان اسلامی اشاره کرده و برخلاف نظر ارسطو،خاستگاه ﺣﮑﻤﺖ راﮐﺎﻣﻼاﯾﺮاﻧﯽ میداند. سهروردی اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ راحکمت اﺷﺮاق، ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺘﯿﻖ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮه ازﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪه وﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ راﻣﺨﺼﻮص اﻗﻮام ﺷﺮقی درﺷﺮق ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﯾﺮان میداندکه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺰرﮔﺎن وﺧﺴﺮوان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. این مساله دقیقابرخلاف آنچیزی است که مورخین غربی درباره تاریخ فلسفه میگویند،مبنی براینکه فلسفه از یونان آمدهودیگران صرفااز آنها پیروی می کنند.نکته دیگرآنکه سهروردی حکمای ایران باستان را ازسلسله پادشاهان خاصی مثل هخامنشیان نمیداند بلکه اعتقاد دارد آنها از شاگردان حضرت ادریس(ع)بوده اند که ازآموزههای وحیانی والهی درتشکیل حکمت اشراقی وخسروانی استفاده کرده اند. سهروردی می گوید که محیی و زنده کننده ی این حکمت است که سال هاست زیر گردوغبار فراموشی پنهان شده است. او در قرن ششم هجری قمری،خودرامحیی حکمت خسروانی می داندومی گویدکهمن این کار را از جایی شروع کردم که ابن سینادرآنجا به پایان برده استاو ابن سینا را پیشکسوت خودمیداند و ابن سینا هم همین حرف را زده اما نه در کتاب شفا و اشارات وبلکه درمقدمه کتاب(منطق المشرقیین)که اصل این کتاب منطق است و قسمت حکمت وفلسفه اش در دست نیست.جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا درمقدمه کتاب(حکمت المشرقیین)می گویداین حکمتی که درکتابِ شفا و اشارات نوشتم،برای عام مردم است و نخواستم شق عصا کنم.(اختلال ایجاد کنم)اما ما به حکمت دیگری دست یافتیم که از آن خواص است و برای عوام نیست لذا ابن سینا آن حکمت اشراقی رابه نگارش درآورد امامتاسفانه درحمله ی غزنویان به خانه بوعلی سوخته شد و از بین رفت.سهروردی این را میدانست،لذا میگوید این کار را از جایی شروع کرده است که ابن سینا به پایان رسانده بود.بنابراین حکمت خسروانی،حکمتی اشراقی ومعنوی است که شیخ معتقداست زادگاه این نوع حکمت درایران باستان حتی قبل از زرتشت بوده.دراین راستا سهروردی کتاب(حکمت الاشراق)رابه نگارش درآورد.دراین کتاب او پس ازبیان مفادحکمت مشاء وفلسفه یونان باستان واثبات تسلط وفهم خویش بر مسائل آن به بیان اصول و اندیشه های اشراقی وخسروانی در آن میپردازد. . ادامه درپست بعدی.. . ⬅️ #محسن_بهرامی . #حکمت_خسروانی #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #حکمت_اشراق #بوعلی_سینا
. حکمت خسروانی . (قسمت سوم) همانطورکه در مقالات قبل بیان شد،حکمت خسروانی فلسفه وعرفان ایران باستان است که بعدهادر(حکمت الاشراق)به دست شیخ شهابالدین سهروردی درپیوندبافلسفه اسلامی شناخته ونمایان شد.اونخستین کسی است که در دوران اسلامی به سرچشمه ایرانی عرفان اسلامی اشاره کرده و برخلاف نظر ارسطو،خاستگاه ﺣﮑﻤﺖ راﮐﺎﻣﻼاﯾﺮاﻧﯽ میداند. سهروردی اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ راحکمت اﺷﺮاق، ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺘﯿﻖ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮه ازﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪه وﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ راﻣﺨﺼﻮص اﻗﻮام ﺷﺮقی درﺷﺮق ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﯾﺮان میداندکه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺰرﮔﺎن وﺧﺴﺮوان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. این مساله دقیقابرخلاف آنچیزی است که مورخین غربی درباره تاریخ فلسفه میگویند،مبنی براینکه فلسفه از یونان آمدهودیگران صرفااز آنها پیروی می کنند.نکته دیگرآنکه سهروردی حکمای ایران باستان را ازسلسله پادشاهان خاصی مثل هخامنشیان نمیداند بلکه اعتقاد دارد آنها از شاگردان حضرت ادریس(ع)بوده اند که ازآموزههای وحیانی والهی درتشکیل حکمت اشراقی وخسروانی استفاده کرده اند. سهروردی می گوید که محیی و زنده کننده ی این حکمت است که سال هاست زیر گردوغبار فراموشی پنهان شده است. او در قرن ششم هجری قمری،خودرامحیی حکمت خسروانی می داندومی گویدکهمن این کار را از جایی شروع کردم که ابن سینادرآنجا به پایان برده استاو ابن سینا را پیشکسوت خودمیداند و ابن سینا هم همین حرف را زده اما نه در کتاب شفا و اشارات وبلکه درمقدمه کتاب(منطق المشرقیین)که اصل این کتاب منطق است و قسمت حکمت وفلسفه اش در دست نیست.جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا درمقدمه کتاب(حکمت المشرقیین)می گویداین حکمتی که درکتابِ شفا و اشارات نوشتم،برای عام مردم است و نخواستم شق عصا کنم.(اختلال ایجاد کنم)اما ما به حکمت دیگری دست یافتیم که از آن خواص است و برای عوام نیست لذا ابن سینا آن حکمت اشراقی رابه نگارش درآورد امامتاسفانه درحمله ی غزنویان به خانه بوعلی سوخته شد و از بین رفت.سهروردی این را میدانست،لذا میگوید این کار را از جایی شروع کرده است که ابن سینا به پایان رسانده بود.بنابراین حکمت خسروانی،حکمتی اشراقی ومعنوی است که شیخ معتقداست زادگاه این نوع حکمت درایران باستان حتی قبل از زرتشت بوده.دراین راستا سهروردی کتاب(حکمت الاشراق)رابه نگارش درآورد.دراین کتاب او پس ازبیان مفادحکمت مشاء وفلسفه یونان باستان واثبات تسلط وفهم خویش بر مسائل آن به بیان اصول و اندیشه های اشراقی وخسروانی در آن میپردازد. . ادامه درپست بعدی.. . ⬅️ #محسن_بهرامی . #حکمت_خسروانی #شیخ_شهاب_الدین_سهروردی #حکمت_اشراق #بوعلی_سینا
☀️ خداوند به هر کسی که بخواهد روزی بی حساب می دهد. این توفیقی ست که گویا گاه به واسطه جهد و گاه به واسطه رسالتی ست که بر دوش افراد نهاده می شود، نصیب ایشان می گردد. در این میانه کودکان حکیم به واسطه آمادگی ضمیر و پاکی درون شان به دریافت هایی دست می یابند که در گفتگو با دیگران، البته به زبان رمزگونه خود، آن را بازگو می کنند. در دوره های کودک حکیم ما با بخشی از این دریافت ها مواجهه داشتیم و گوشه ای از این رمز و رازها را شنیدیم و ثبت کردیم. حال درنظر داریم که دست به مستند سازی باقی آنها بزنیم و مجموعه ای وسیع تر را جمع آوری کنیم. 🌿 با ما شنیده های خود را از کودکان حکیم (از طریق دایرکت) در میان بگذارید و در این راه یاور ما باشید. 🌿 بشوی اوراق اگر همدرس مایی که علم عشق در دفتر نباشد حافظ 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
☀️ خداوند به هر کسی که بخواهد روزی بی حساب می دهد. این توفیقی ست که گویا گاه به واسطه جهد و گاه به واسطه رسالتی ست که بر دوش افراد نهاده می شود، نصیب ایشان می گردد. در این میانه کودکان حکیم به واسطه آمادگی ضمیر و پاکی درون شان به دریافت هایی دست می یابند که در گفتگو با دیگران، البته به زبان رمزگونه خود، آن را بازگو می کنند. در دوره های کودک حکیم ما با بخشی از این دریافت ها مواجهه داشتیم و گوشه ای از این رمز و رازها را شنیدیم و ثبت کردیم. حال درنظر داریم که دست به مستند سازی باقی آنها بزنیم و مجموعه ای وسیع تر را جمع آوری کنیم. 🌿 با ما شنیده های خود را از کودکان حکیم (از طریق دایرکت) در میان بگذارید و در این راه یاور ما باشید. 🌿 بشوی اوراق اگر همدرس مایی که علم عشق در دفتر نباشد حافظ 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
. بدان كه عالم جسماني ضدّ عالم روحاني است؛ چنان كه دنيا ضدّ آخرت است؛ و بدان كه درنگ ما در اين عالم، اندكي خواهد بودن و ما را اينجا نخواهند گذاشتن و همچنان كه آمدن ما به اختيار نبود، رفتن هم به اختيار نخواهد بودن! و بدان كه اين متاعي كه اينجا مي خيزد، لايق آنجا نيست و آن عالم را متاعي است خاص شهاب الدين سهروردي #عالم #جسماني #ضدّ #روحاني #دنيا #آخرت #درنگ #ما #اندكي #آمدن #اختيار #رفتن #متاعي #لايق #آنجا #نيست #خاص #شهاب_الدين_سهروردي #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #عقل_سرخ #آواز_پر_جبرییل #شیخ_شهید #فلسفه #افلاطون #حقیقت #افلاتون #نور #دانش #اشراق
. بدان كه عالم جسماني ضدّ عالم روحاني است؛ چنان كه دنيا ضدّ آخرت است؛ و بدان كه درنگ ما در اين عالم، اندكي خواهد بودن و ما را اينجا نخواهند گذاشتن و همچنان كه آمدن ما به اختيار نبود، رفتن هم به اختيار نخواهد بودن! و بدان كه اين متاعي كه اينجا مي خيزد، لايق آنجا نيست و آن عالم را متاعي است خاص شهاب الدين سهروردي #عالم #جسماني #ضدّ #روحاني #دنيا #آخرت #درنگ #ما #اندكي #آمدن #اختيار #رفتن #متاعي #لايق #آنجا #نيست #خاص #شهاب_الدين_سهروردي #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #عقل_سرخ #آواز_پر_جبرییل #شیخ_شهید #فلسفه #افلاطون #حقیقت #افلاتون #نور #دانش #اشراق
. بونجیب -قدس الله روحه - برای مشکلی چله نشسته بود، چند بار واقعه دید که این مشکل تو هیچ حل نشود، الا از فلان شیخ، گفت: بروم به زیارت او. عجب، کجاش ببینم؟ بانگ آمد که تو او را نبینی، گفت: پس چون کنم؟ گفت: از چله برون آ، و صف صف به نیاز و حضور می گرد، باشد که او تو را ببیند، در نظر او درايي. #شمس_تبريزی #مقالات_شمس#مقالات_شمس_تبریزی شمس_تبریزی#ضیالدین_ابوالنجیب_سهروردی برادرزاده و شاگردش #شهابالدین_سهروردی     دکنر#قدمعلی_سرامی #حکمت_اشراق#فلسفه_نور #فردوسی #شاعر بزرگ #ایرانی علوم مهندسی بدون فلسفه و منطق و اعتقادات دینی باعث نابودی بشر و رشد توموری در تولید جنگ افزار کشتار جمعی.. 🤑🤑🥀🥀🥀📚📚📚💞💞💞💞
. بونجیب -قدس الله روحه - برای مشکلی چله نشسته بود، چند بار واقعه دید که این مشکل تو هیچ حل نشود، الا از فلان شیخ، گفت: بروم به زیارت او. عجب، کجاش ببینم؟ بانگ آمد که تو او را نبینی، گفت: پس چون کنم؟ گفت: از چله برون آ، و صف صف به نیاز و حضور می گرد، باشد که او تو را ببیند، در نظر او درايي. #شمس_تبريزی #مقالات_شمس #مقالات_شمس_تبریزی شمس_تبریزی#ضیالدین_ابوالنجیب_سهروردی برادرزاده و شاگردش #شهابالدین_سهروردی دکنر#قدمعلی_سرامی #حکمت_اشراق #فلسفه_نور #فردوسی #شاعر بزرگ #ایرانی علوم مهندسی بدون فلسفه و منطق و اعتقادات دینی باعث نابودی بشر و رشد توموری در تولید جنگ افزار کشتار جمعی.. 🤑🤑🥀🥀🥀📚📚📚💞💞💞💞
. زندگی انرژی است. درست مانند امواج اقیانوس. آن دوباره و دوباره خواهد آمد و به خرد کردن ساحل و صخره های آن ادامه خواهد داد. زرتشت #زندگی #انرژی #درست #امواج #اقیانوس #دوباره #خرد #ساحل #صخره #صخره_های #ادامه #زرتشت #اشو #آرامش_درون #فروهر #اهورامزدا #مزدا #افق_جاویدان #دین_بهی #وهومن #کردار_نیک #گفتار_نیک #پندار_نیک #اندیشه_نیک #سپنتامینو #راستی #سهروردی #حکمت_اشراق
. زندگی انرژی است. درست مانند امواج اقیانوس. آن دوباره و دوباره خواهد آمد و به خرد کردن ساحل و صخره های آن ادامه خواهد داد. زرتشت #زندگی #انرژی #درست #امواج #اقیانوس #دوباره #خرد #ساحل #صخره #صخره_های #ادامه #زرتشت #اشو #آرامش_درون #فروهر #اهورامزدا #مزدا #افق_جاویدان #دین_بهی #وهومن #کردار_نیک #گفتار_نیک #پندار_نیک #اندیشه_نیک #سپنتامینو #راستی #سهروردی #حکمت_اشراق
آیا دبیره ی(خط) فارسی، عربی است؟ * فرازهایی از یک مقاله: علمی را که در آن از مقاطع دهان و حروف، هجا، مخرج و صفات هر حرف بحث می شود علم تجوید می نامند. از چند قرن پیش از میلاد در ایران و هند، دعاها و سرودهای مذهبی را با زمزمه و آهنگ می خواندند. این طرز خواندن را مردم این دو کشور از پیشوایان دینی خود با علاقه مندی بسیار می آموختند، زیرا عقیده داشتند که اگر سخنان مقدّس با تلفّظ صحیح قدیمی و زیبای خود ادا نشوند تاثیری ندارند و این عادت به همان روش دیرینه اکنون در کنار بتکده های هند و صحن مسجدها معمول است. در ایران پیش از اسلام بجز علم تجوید، حروف ویژه ای برای ضبط زمزمه یا قرائت کتابهای دینی داشتند که شوربختانه بجز حروف آن الفبای آهنگین و ترتیب علمی بی مانندِ آن و علامتهای تجوید و برخی اصطلاحات و مدارک تاریخی، از کتابهای اصلی این علم چیزی به دست ما نرسیده است. در دوره ی اسلامی، نخستین علمی را که به عربی نقل کردند علم تجوید بود، ولی چون این علم از دانشهای سرّی دینی و در ایران منحصر به یک دسته ی خاص بود، مسلمانان جز معلومات سطحی از آن چیز دیگری نتوانستند بیاموزند، زیرا با اصول فنّی این علم آشنایی نداشتند، می توانستند خط تجویدی داشته باشند و مجبور نشوند برای قرائت هر کلمه ای شرح جداگانه ای در کتابهای مفصّل خود بنویسند. در زمان حجاج بن یوسف اختلافات خونینی میانه ی مسلمانان در قرائت آیات قرآنی پیدا شد. برای جلوگیری از این اختلافات، حجاج از کاتبهای ایرانی خود کمک خواست و در همین هنگام است که حروف مُعجَم(عجم شده) ی کوفی از خطوط قدیم ایران اقتباس گردید. * در عکس بعد مقایسه ی دبیره ی اوستایی و کوفی را بر طبق دو کتیبه ی لاجیم و ابرقو می بینید، دو کتیبه ی مذکور که در اوایل قرن پنجم هجری نوشته شده، از معتبرترین اسناد قدیمی شیوه ی خط کوفی بشمار می آیند. * 📚خطّ خوشِ فارسی مجموعه مقالات انتشارات وزارت فرهنگ .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان#مدرنیته#روشنگری#روشنفکر#دبیره_خط_پارسی_فارسی#تاریخ
آیا دبیره ی(خط) فارسی، عربی است؟ * فرازهایی از یک مقاله: علمی را که در آن از مقاطع دهان و حروف، هجا، مخرج و صفات هر حرف بحث می شود علم تجوید می نامند. از چند قرن پیش از میلاد در ایران و هند، دعاها و سرودهای مذهبی را با زمزمه و آهنگ می خواندند. این طرز خواندن را مردم این دو کشور از پیشوایان دینی خود با علاقه مندی بسیار می آموختند، زیرا عقیده داشتند که اگر سخنان مقدّس با تلفّظ صحیح قدیمی و زیبای خود ادا نشوند تاثیری ندارند و این عادت به همان روش دیرینه اکنون در کنار بتکده های هند و صحن مسجدها معمول است. در ایران پیش از اسلام بجز علم تجوید، حروف ویژه ای برای ضبط زمزمه یا قرائت کتابهای دینی داشتند که شوربختانه بجز حروف آن الفبای آهنگین و ترتیب علمی بی مانندِ آن و علامتهای تجوید و برخی اصطلاحات و مدارک تاریخی، از کتابهای اصلی این علم چیزی به دست ما نرسیده است. در دوره ی اسلامی، نخستین علمی را که به عربی نقل کردند علم تجوید بود، ولی چون این علم از دانشهای سرّی دینی و در ایران منحصر به یک دسته ی خاص بود، مسلمانان جز معلومات سطحی از آن چیز دیگری نتوانستند بیاموزند، زیرا با اصول فنّی این علم آشنایی نداشتند، می توانستند خط تجویدی داشته باشند و مجبور نشوند برای قرائت هر کلمه ای شرح جداگانه ای در کتابهای مفصّل خود بنویسند. در زمان حجاج بن یوسف اختلافات خونینی میانه ی مسلمانان در قرائت آیات قرآنی پیدا شد. برای جلوگیری از این اختلافات، حجاج از کاتبهای ایرانی خود کمک خواست و در همین هنگام است که حروف مُعجَم(عجم شده) ی کوفی از خطوط قدیم ایران اقتباس گردید. * در عکس بعد مقایسه ی دبیره ی اوستایی و کوفی را بر طبق دو کتیبه ی لاجیم و ابرقو می بینید، دو کتیبه ی مذکور که در اوایل قرن پنجم هجری نوشته شده، از معتبرترین اسناد قدیمی شیوه ی خط کوفی بشمار می آیند. * 📚خطّ خوشِ فارسی مجموعه مقالات انتشارات وزارت فرهنگ .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان #مدرنیته #روشنگری #روشنفکر #دبیره_خط_پارسی_فارسی #تاریخ
☀️ در دنیای کودکان به هیچ وجه تفاخر و تکبر وجود ندارد. (مگر زمانی که ما با رفتارهایمان این خصایص را به آنها آموزش دهیم.) کودکان با حکمت نهان شان راز زیستن را به خوبی می دانند. آنها آمده اند که دنیای ما را رنگارنگ کنند و به ما لذت بردن از دنیا را بیاموزند. باور داریم کودکان به راستی حکیمند و به دیگران بی وقفه و بدون مرز محبت می کنند. مزد گرفتن و بده بستان های مالی برای کودکان بی معناست. آنها با مفاهیم قراردادی دنیا آشنا نیستند. برای آنها پول، محدودیت و غم ناشی از آن معنایی ندارد... از همان ابتدا آنها همه چیز را ممکن قلمداد می کنند و برای مشکلاتی که ما پیش روی آنها قرار می دهیم، راه حل دارند و خودشان نیز به آن عمل می نمایند. در حقیقت ما هستیم که ترس یا شجاعت، رضایت یا گله مندی را در نهاد پاک کودکان با رفتارهای مبتلا به قراردادهای دنیایی مان قرار می دهیم. پیشنهاد میکنم داستان الیسا را از مجموعه فرشته خوابهای مهربان بخوانید. مشکلات و محدودیت های موجود را مشاهده کنید و با تمام وجودتان راهکارهای او و مهربانی محض او را درک کنید: 📖 يک زرافه خيلي قدبلند بود و روي بدنش خال خالِ زرد داشت و بدنش هم بنفش بود. يک شب اين زرافه خواست که به خواب اليسا برود اما از بس قدبلند بود جايش نمي شد. اليسا فکر کرد که بهتر است خودش را بزرگ کند تا زرافه در خوابش جا بشود. بعد اليسا که حالا يک زرافه بود رفت در خواب خودش و خودش به خودش خواب مهربان داد. بعد به خواهرش هم خواب مهربان داد. بعد به مامان هم خواب مهربان داد. به بابا هم يک خواب مهربان خيلي دراز داد و اينطوري اليسا فرشته مهربان خواب خودش شد. حسی که از خواندن این داستان به مخاطب دست می دهد؛ لبخند، مهربانی و امید است 😊🌿🌹 📖 پی نوشت: دوستی خاطره ای از خودش را به عنوان طنزی تلخ تعریف می کرد. می گفت: در یک مهمانی صحبت از اهمیت و اولویت مادیات و معنویات شد. من از اولویت وجود معنویات در زندگی صحبت می کردم و فرد دیگری از اهمیت مادیات می گفت. بحث ما بالا گرفته و هرکدام دلایلی می آوردیم برای اثبات نظرمان. سرانجام مهمانی تمام شد و همگی مجلس را ترک کردیم. من سر خیابان منتظر ماشین بودم که آن فرد با ماشین مدل بالایش کنار من توقفی کرد و گفت ما که با مادیات مان رفتیم؛ شما بمانید و معنویات تان!! 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
☀️ در دنیای کودکان به هیچ وجه تفاخر و تکبر وجود ندارد. (مگر زمانی که ما با رفتارهایمان این خصایص را به آنها آموزش دهیم.) کودکان با حکمت نهان شان راز زیستن را به خوبی می دانند. آنها آمده اند که دنیای ما را رنگارنگ کنند و به ما لذت بردن از دنیا را بیاموزند. باور داریم کودکان به راستی حکیمند و به دیگران بی وقفه و بدون مرز محبت می کنند. مزد گرفتن و بده بستان های مالی برای کودکان بی معناست. آنها با مفاهیم قراردادی دنیا آشنا نیستند. برای آنها پول، محدودیت و غم ناشی از آن معنایی ندارد... از همان ابتدا آنها همه چیز را ممکن قلمداد می کنند و برای مشکلاتی که ما پیش روی آنها قرار می دهیم، راه حل دارند و خودشان نیز به آن عمل می نمایند. در حقیقت ما هستیم که ترس یا شجاعت، رضایت یا گله مندی را در نهاد پاک کودکان با رفتارهای مبتلا به قراردادهای دنیایی مان قرار می دهیم. پیشنهاد میکنم داستان الیسا را از مجموعه فرشته خوابهای مهربان بخوانید. مشکلات و محدودیت های موجود را مشاهده کنید و با تمام وجودتان راهکارهای او و مهربانی محض او را درک کنید: 📖 يک زرافه خيلي قدبلند بود و روي بدنش خال خالِ زرد داشت و بدنش هم بنفش بود. يک شب اين زرافه خواست که به خواب اليسا برود اما از بس قدبلند بود جايش نمي شد. اليسا فکر کرد که بهتر است خودش را بزرگ کند تا زرافه در خوابش جا بشود. بعد اليسا که حالا يک زرافه بود رفت در خواب خودش و خودش به خودش خواب مهربان داد. بعد به خواهرش هم خواب مهربان داد. بعد به مامان هم خواب مهربان داد. به بابا هم يک خواب مهربان خيلي دراز داد و اينطوري اليسا فرشته مهربان خواب خودش شد. حسی که از خواندن این داستان به مخاطب دست می دهد؛ لبخند، مهربانی و امید است 😊🌿🌹 📖 پی نوشت: دوستی خاطره ای از خودش را به عنوان طنزی تلخ تعریف می کرد. می گفت: در یک مهمانی صحبت از اهمیت و اولویت مادیات و معنویات شد. من از اولویت وجود معنویات در زندگی صحبت می کردم و فرد دیگری از اهمیت مادیات می گفت. بحث ما بالا گرفته و هرکدام دلایلی می آوردیم برای اثبات نظرمان. سرانجام مهمانی تمام شد و همگی مجلس را ترک کردیم. من سر خیابان منتظر ماشین بودم که آن فرد با ماشین مدل بالایش کنار من توقفی کرد و گفت ما که با مادیات مان رفتیم؛ شما بمانید و معنویات تان!! 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
اگرچه عالم را همی گشتی چون برای او نگشتی تو را باری دیگر میباید گردیدن گِرد عالم. فیه ما فیه مولانا #عالم #گشتی #چون #او #نگشتی #تو #باری #دیگر #گردیدن #گِرد #فیه_ما_فیه #مولانا #مولوی #شمس_تبریزی #قونیه #خورشید #عشق #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #خدا #حق #جانان_دل #مولانا🌹 #مولانا_شمس
اگرچه عالم را همی گشتی چون برای او نگشتی تو را باری دیگر میباید گردیدن گِرد عالم. فیه ما فیه مولانا #عالم #گشتی #چون #او #نگشتی #تو #باری #دیگر #گردیدن #گِرد #فیه_ما_فیه #مولانا #مولوی #شمس_تبریزی #قونیه #خورشید #عشق #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #خدا #حق #جانان_دل #مولانا 🌹 #مولانا_شمس
اگرچه عالم را همی گشتی چون برای او نگشتی تو را باری دیگر میباید گردیدن گِرد عالم. فیه ما فیه مولانا #عالم #گشتی #چون #او #نگشتی #تو #باری #دیگر #گردیدن #گِرد #فیه_ما_فیه #مولانا #مولوی #شمس_تبریزی #قونیه #خورشید #عشق #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #خدا #حق #جانان_دل #مولانا🌹 #مولانا_شمس
اگرچه عالم را همی گشتی چون برای او نگشتی تو را باری دیگر میباید گردیدن گِرد عالم. فیه ما فیه مولانا #عالم #گشتی #چون #او #نگشتی #تو #باری #دیگر #گردیدن #گِرد #فیه_ما_فیه #مولانا #مولوی #شمس_تبریزی #قونیه #خورشید #عشق #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #خدا #حق #جانان_دل #مولانا 🌹 #مولانا_شمس
☺ سر كلاس، تمام مدت، شقايق مي پرسيد: چرا؟ براي چي؟ به خاطر چي؟ بعد چي ميشه؟ بگو چرا؟ و من هر بار پاسخ مي دادم و فكر مي كردم اين بار از عهده ي قانع كردنش برآمدم اما به دقيقه نمي كشيد كه دوباره مي پرسيد: چرااا؟! ☀️ خواجه نصير الدين طوسي در مقدمه کتاب اخلاق ناصري، فلسفه يا حکمت را عبارت از: شناخت احوال اعيان موجودات بدان سان که هستند به اندازه توانايي انسان تعريف مي کند. (الحکمه هي العلم باحوال اعيان الموجودات علي ما هي عليها بقدر طاقه البشريه). بدان سان كه هستند و به اندازه ي توانايي! اين دو عبارت، بار معنايي عظيمي دارند. آنچه براي تدريس و ارتباط با نوآموزي مثل شقايق، لازم بود. گاهي بايد مي گفتم نميدانم. من هم نميدانم شقايق جان!! تو چه فكر مي كني؟ اگر بلدي به من هم بگو. به من هم ياد بده. يا بايد اجازه ميدادم نظرم را نپذيرد يا حتي آن را با نظر خودش كه قاطعانه مقابل چشمم، چه با كلام و چه بي كلام، تشريح مي كرد، رد كند!! به قول ارسطو:براي فيلسوف نبودن هم بايد فيلسوف بود يعني براي رد فلسفه نيز بايد به استدلال، قياس و برهان تمسک جست يا به تعبير کارل ياسپرس:آن کس که فلسفه را طرد مي کند نادانسته فلسفه مي ورزد. در نتيجه فلسفه نه تنها خيالبافي و ياوه سرايي و مغالطه کاري نيست بلکه عنصر جدايي ناپذير حيات انساني است. البته فيلسوف در قبال اسرار و رموز هستي و پيچيدگي هاي خلقت انسان پاسخي جز نمي دانم ندارد و صد البته عدم دستيابي به پاسخ هاي قطعي نيز موجب عزل نظر از طرح و بررسي اينگونه مسائل نيست. چرا که رسالت فيلسوف طرح سوالات ويژه و خاص است نه ارائه پاسخ هاي قطعي و متقن. به تعبير برتراند راسل: اگر جواب دادن به اين گونه مسائل کار فلسفه نباشد، باري مطالعه آنها کار فلسفه خواهد بود. شايد رسالت ما همانگونه كه سقراط قائل بود اين است که تفاوت فلاسفه با سوفسطائيان اين است که فیلسوف مي داند که نمي داند ولي سوفيست ها نمي دانند که نمي دانند/ نوشته: #مريم_سيد_افقهي 😊 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
☺ سر كلاس، تمام مدت، شقايق مي پرسيد: چرا؟ براي چي؟ به خاطر چي؟ بعد چي ميشه؟ بگو چرا؟ و من هر بار پاسخ مي دادم و فكر مي كردم اين بار از عهده ي قانع كردنش برآمدم اما به دقيقه نمي كشيد كه دوباره مي پرسيد: چرااا؟! ☀️ خواجه نصير الدين طوسي در مقدمه کتاب اخلاق ناصري، فلسفه يا حکمت را عبارت از: شناخت احوال اعيان موجودات بدان سان که هستند به اندازه توانايي انسان تعريف مي کند. (الحکمه هي العلم باحوال اعيان الموجودات علي ما هي عليها بقدر طاقه البشريه). بدان سان كه هستند و به اندازه ي توانايي! اين دو عبارت، بار معنايي عظيمي دارند. آنچه براي تدريس و ارتباط با نوآموزي مثل شقايق، لازم بود. گاهي بايد مي گفتم نميدانم. من هم نميدانم شقايق جان!! تو چه فكر مي كني؟ اگر بلدي به من هم بگو. به من هم ياد بده. يا بايد اجازه ميدادم نظرم را نپذيرد يا حتي آن را با نظر خودش كه قاطعانه مقابل چشمم، چه با كلام و چه بي كلام، تشريح مي كرد، رد كند!! به قول ارسطو:براي فيلسوف نبودن هم بايد فيلسوف بود يعني براي رد فلسفه نيز بايد به استدلال، قياس و برهان تمسک جست يا به تعبير کارل ياسپرس:آن کس که فلسفه را طرد مي کند نادانسته فلسفه مي ورزد. در نتيجه فلسفه نه تنها خيالبافي و ياوه سرايي و مغالطه کاري نيست بلکه عنصر جدايي ناپذير حيات انساني است. البته فيلسوف در قبال اسرار و رموز هستي و پيچيدگي هاي خلقت انسان پاسخي جز نمي دانم ندارد و صد البته عدم دستيابي به پاسخ هاي قطعي نيز موجب عزل نظر از طرح و بررسي اينگونه مسائل نيست. چرا که رسالت فيلسوف طرح سوالات ويژه و خاص است نه ارائه پاسخ هاي قطعي و متقن. به تعبير برتراند راسل: اگر جواب دادن به اين گونه مسائل کار فلسفه نباشد، باري مطالعه آنها کار فلسفه خواهد بود. شايد رسالت ما همانگونه كه سقراط قائل بود اين است که تفاوت فلاسفه با سوفسطائيان اين است که فیلسوف مي داند که نمي داند ولي سوفيست ها نمي دانند که نمي دانند/ نوشته: #مريم_سيد_افقهي 😊 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
. کاسه خود را بیش از اندازه پر كنید؛ لبریز می شود . چاقوی خود را بیش از حد تیز كنید، كند می شود. به دنبال پول و راحتی باشید؛ دلتان هرگز آرام نمی گیرد. به دنبال تایید دیگران باشید؛ برده آن ها خواهید بود. كار خود را انجام دهید، سپس رها كنید. این تنها راه آرامش یافتن است. تائو  #كاسه #خود #بیش #اندازه #پر #لبریز #چاقوی #حد #تیز #كند #دنبال #پول #راحتی #دلتان #هرگز #آرام #تایید #دیگران #برده #كار #رها #تنها #آرامش #تائو #افق_جاویدان #سهروردی #نور #ذهن #حکمت_اشراق
. کاسه خود را بیش از اندازه پر كنید؛ لبریز می شود . چاقوی خود را بیش از حد تیز كنید، كند می شود. به دنبال پول و راحتی باشید؛ دلتان هرگز آرام نمی گیرد. به دنبال تایید دیگران باشید؛ برده آن ها خواهید بود. كار خود را انجام دهید، سپس رها كنید. این تنها راه آرامش یافتن است. تائو #كاسه #خود #بیش #اندازه #پر #لبریز #چاقوی #حد #تیز #كند #دنبال #پول #راحتی #دلتان #هرگز #آرام #تایید #دیگران #برده #كار #رها #تنها #آرامش #تائو #افق_جاویدان #سهروردی #نور #ذهن #حکمت_اشراق
مدرنیته چیست؟ بخش ١ آیا نو شدن و امروزگی است، یا جهشی است در تاریخ تمدّن انسانی؟ گذر از محدودیّتهای سنّت و تاریخ است، یا گام نهادن به قلمرو حاکمیّت انسان؟ آیا رویکردی ست اخلاقی یا با آزادی های سیاسی و اجتماعی یکی ست؟ الگویی ست فراهم آمده براساس بینشی اروپا محور، یا با خِرَدباوری علمی و ابزاری به یک معنا می آید؟ این کتاب تلاشی ست در اثبات نکته ای مهم: پاسخ به این پرسشها ممکن نیست مگر براساس نگرشی انتقادی نسبت به مدرنیته. نقّادی روزگار مدرن، به گفته ی هگل خودآگاهی مدرنیته است و به قول هایدگر شهامتی عظیم می طلبد: شجاعت پرسش از روزگار نو. سخن فلسفی درباره ی مدرنیته، امروز بیش از همیشه به معنای پیشبرد نقّادی ست: نقدی که با نیچه آغاز شد، نقد هوسرل به خِرَد علمی، نقد هایدگر به تکنولوژی و تقدیر روزگار نو، نقد آدورنو و هورکهایمر به خِرَد ابزاریِ روزگار روشنگری، نقد فوکو به همبسته ی دانش و اقتدار و پاسخِ هابرمارس به این همه در پرتو باورِ به خِرَد ارتباطی و مکالمه، و بی باوریِ فیلسوفانِ پسامدرن به این پاسخ. کتاب شرحی ست از سخن فلسفی امروز درباره ی مدرنیته. 📚مدرنیته و اندیشه ی انتقادی 🖋 نوشته ی بابک احمدی 📕نشر مرکز .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان#مدرنیته#روشنگری#روشنفکر
مدرنیته چیست؟ بخش ١ آیا نو شدن و امروزگی است، یا جهشی است در تاریخ تمدّن انسانی؟ گذر از محدودیّتهای سنّت و تاریخ است، یا گام نهادن به قلمرو حاکمیّت انسان؟ آیا رویکردی ست اخلاقی یا با آزادی های سیاسی و اجتماعی یکی ست؟ الگویی ست فراهم آمده براساس بینشی اروپا محور، یا با خِرَدباوری علمی و ابزاری به یک معنا می آید؟ این کتاب تلاشی ست در اثبات نکته ای مهم: پاسخ به این پرسشها ممکن نیست مگر براساس نگرشی انتقادی نسبت به مدرنیته. نقّادی روزگار مدرن، به گفته ی هگل خودآگاهی مدرنیته است و به قول هایدگر شهامتی عظیم می طلبد: شجاعت پرسش از روزگار نو. سخن فلسفی درباره ی مدرنیته، امروز بیش از همیشه به معنای پیشبرد نقّادی ست: نقدی که با نیچه آغاز شد، نقد هوسرل به خِرَد علمی، نقد هایدگر به تکنولوژی و تقدیر روزگار نو، نقد آدورنو و هورکهایمر به خِرَد ابزاریِ روزگار روشنگری، نقد فوکو به همبسته ی دانش و اقتدار و پاسخِ هابرمارس به این همه در پرتو باورِ به خِرَد ارتباطی و مکالمه، و بی باوریِ فیلسوفانِ پسامدرن به این پاسخ. کتاب شرحی ست از سخن فلسفی امروز درباره ی مدرنیته. 📚مدرنیته و اندیشه ی انتقادی 🖋 نوشته ی بابک احمدی 📕نشر مرکز .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان #مدرنیته #روشنگری #روشنفکر
نور در حکمت سُهروردی(شیخ اشراق) چیست؟ پیروان دین زرتشت، نور و تاریکی را دو حقیقت مختلف و آفریده های دو عامل خلّاق می دانستند، حکیمان ایرانِ باستان همانند موبدان زرتشتی ثنَویّت گرا نبودند تا بر اساس این اصل که از واحد جز واحد صادر نمی شود، نور و تاریکی را دو عامل مستقل بدانند. رابطه ی نور و تاریکی بر اساس تضاد نیست، بلکه رابطه ی میان *وجود* و *عدم* است. اثبات نور مسلّمن با غیبتش امکانپذیر است، زیرا باید آنرا روشن سازد. این نورِ نخست، خاستگاه هر حرکتی است ولی حرکتش از نوع تغییر مکانی نیست، بلکه سر در عشق به درخشندگی دارد و این همان ذات اوست که سبب می سود تا پرتوهایش را در همه ی کائنات جاری سازد و تب و تاب حیات را در آنان برانگیزاند. تعداد منابع درخشندگی که ازو خاستگاه می گیریند بی نهایت است. منابع نورانی تر بِنوبه ی خود منبعی نورانی برای منابع دیگر هستند، این سِیر در جهت نزولی چندان ادامه می یابد که درخشندگی منابع بتدریج از دست می رود و واپسین نور آنقدر ضعیف می شود که دیگر خاستگاه نوری نمی شود. تمامی این منابع نورانی خاستگاه نیرو و حیات هستند. * 📚سِیرِ حکمت در ایران 🖋محمّد اقبال لاهوری ترجمه: محمّد بقائی ماکان انتشارات فردوس .. #پرسش#فلسفه#تفکّر#اندیشه#کتاب#تاریخ#فرهنگ#هنر#نقد#اندیشه_انتقادی#فیلسوف#فلسفه_غرب#حکمت#حکمت_شرق#شعر#موسیقی#نقّاشی#منتقد#گفتگو#بحث#زیباییشناسی#هستیشناسی#علم_دانش_خرد#حکمت_اشراق#سهروردی_شیخ_اشراق#حکمت_ایران_باستان
نور در حکمت سُهروردی(شیخ اشراق) چیست؟ پیروان دین زرتشت، نور و تاریکی را دو حقیقت مختلف و آفریده های دو عامل خلّاق می دانستند، حکیمان ایرانِ باستان همانند موبدان زرتشتی ثنَویّت گرا نبودند تا بر اساس این اصل که از واحد جز واحد صادر نمی شود، نور و تاریکی را دو عامل مستقل بدانند. رابطه ی نور و تاریکی بر اساس تضاد نیست، بلکه رابطه ی میان *وجود* و *عدم* است. اثبات نور مسلّمن با غیبتش امکانپذیر است، زیرا باید آنرا روشن سازد. این نورِ نخست، خاستگاه هر حرکتی است ولی حرکتش از نوع تغییر مکانی نیست، بلکه سر در عشق به درخشندگی دارد و این همان ذات اوست که سبب می سود تا پرتوهایش را در همه ی کائنات جاری سازد و تب و تاب حیات را در آنان برانگیزاند. تعداد منابع درخشندگی که ازو خاستگاه می گیریند بی نهایت است. منابع نورانی تر بِنوبه ی خود منبعی نورانی برای منابع دیگر هستند، این سِیر در جهت نزولی چندان ادامه می یابد که درخشندگی منابع بتدریج از دست می رود و واپسین نور آنقدر ضعیف می شود که دیگر خاستگاه نوری نمی شود. تمامی این منابع نورانی خاستگاه نیرو و حیات هستند. * 📚سِیرِ حکمت در ایران 🖋محمّد اقبال لاهوری ترجمه: محمّد بقائی ماکان انتشارات فردوس .. #پرسش #فلسفه #تفکّر #اندیشه #کتاب #تاریخ #فرهنگ #هنر #نقد #اندیشه_انتقادی #فیلسوف #فلسفه_غرب #حکمت #حکمت_شرق #شعر #موسیقی #نقّاشی #منتقد #گفتگو #بحث #زیباییشناسی #هستیشناسی #علم_دانش_خرد #حکمت_اشراق #سهروردی_شیخ_اشراق #حکمت_ایران_باستان
. همين كه متوجه شديد حضور نداريد،حضور پيدا مى كنيد. هر بار كه توانايى مشاهدهٔ ذهن خود را مى يابيد،ديگر گرفتار آن نيستيد. اکهارت تله کتاب نیروی حال #همين #متوجه #حضور #پيدا #توانايى #مشاهدهٔ #ذهن #خود #ديگر #گرفتار #اکهارت_تله #افق_جاویدان #کتاب_نیروی_حال #مراقبه #آرامش #سهروردی #نور #تمرکز #قلب #دل #مدیتیشن #سکوت #سهروردی #حکمت_اشراق
. همين كه متوجه شديد حضور نداريد،حضور پيدا مى كنيد. هر بار كه توانايى مشاهدهٔ ذهن خود را مى يابيد،ديگر گرفتار آن نيستيد. اکهارت تله کتاب نیروی حال #همين #متوجه #حضور #پيدا #توانايى #مشاهدهٔ #ذهن #خود #ديگر #گرفتار #اکهارت_تله #افق_جاویدان #کتاب_نیروی_حال #مراقبه #آرامش #سهروردی #نور #تمرکز #قلب #دل #مدیتیشن #سکوت #سهروردی #حکمت_اشراق
گفتند که شش جهت همه نور خداست فریاد ز حلق خاست کان نور کجاست بیگانه نظر کرد بهر سو چپ و راست گفتند دمی نظر بکن بیچپ و راست مولانا #شش #جهت #نور #خداست #فریاد #حلق #کان #کجاست #بیگانه #نظر #کرد #بهر #سو #چپ #راست #دمی #بکن #چپ #راست #حضرت_مولانا #مولانا #مولوی #شمس #مثنوی #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #سهروردی #آرامش #مراقبه #زندگی
گفتند که شش جهت همه نور خداست فریاد ز حلق خاست کان نور کجاست بیگانه نظر کرد بهر سو چپ و راست گفتند دمی نظر بکن بیچپ و راست مولانا #شش #جهت #نور #خداست #فریاد #حلق #کان #کجاست #بیگانه #نظر #کرد #بهر #سو #چپ #راست #دمی #بکن #چپ #راست #حضرت_مولانا #مولانا #مولوی #شمس #مثنوی #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #سهروردی #آرامش #مراقبه #زندگی
☀️ بسیار دیده شده است که حکیمی نوشته ای را برپایه اعتقادات حکیم دیگر مرقوم کرده است و آن را نقد نموده و یا نظر او را گسترش داده است. حاشیه نویسی ِ متفکرین بر آثار مکتوب دیگران امری مسبوق به سابقه میباشد که ممکن است حتی سبب ساز رد ِ نظر آن نویسنده گردد اما بدون شک باب جدیدی برای گفتگو را مفتوح می کند و پنجره ای را به روی دنیای حقیقت می گشاید. 🌻 کودکان حکیم نیز علاوه بر اینکه جهان بینی خود را داستان گونه بیان می کنند و به تصویر می کشند، گاه این فرصت برایشان فراهم می آید که بر مشاهدات دیگر کودکان حکیم، توشیحی بنویسند و آن تصویر را برپایه باورهای خویش پیش ببرند. این اتفاق به هیج وجه رد ِ روایت پیشین نیست بلکه اتفاقی ست برای گسترش دادن یک اندیشه ای که آغازگر حرکت باشد. 🌿 دیدار با کودکان حکیم؛ آموزشگاه افرنگ 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی
☀️ بسیار دیده شده است که حکیمی نوشته ای را برپایه اعتقادات حکیم دیگر مرقوم کرده است و آن را نقد نموده و یا نظر او را گسترش داده است. حاشیه نویسی ِ متفکرین بر آثار مکتوب دیگران امری مسبوق به سابقه میباشد که ممکن است حتی سبب ساز رد ِ نظر آن نویسنده گردد اما بدون شک باب جدیدی برای گفتگو را مفتوح می کند و پنجره ای را به روی دنیای حقیقت می گشاید. 🌻 کودکان حکیم نیز علاوه بر اینکه جهان بینی خود را داستان گونه بیان می کنند و به تصویر می کشند، گاه این فرصت برایشان فراهم می آید که بر مشاهدات دیگر کودکان حکیم، توشیحی بنویسند و آن تصویر را برپایه باورهای خویش پیش ببرند. این اتفاق به هیج وجه رد ِ روایت پیشین نیست بلکه اتفاقی ست برای گسترش دادن یک اندیشه ای که آغازگر حرکت باشد. 🌿 دیدار با کودکان حکیم؛ آموزشگاه افرنگ 🌿 #کودک_حکیم #کودک #لیپمن #حکمت #حکیم #فلسفه #فلسفه_غرب #فرهنگ #حکمت_اشراق #فیلسوف #سهروردی #آموزش #کودک_درون #شرق #نور #کودک_درون_من #غرب #گفتگو #مشاهده #انسان #نشر_سومیتا #انسان_گرایی #حکمت_خسروانی