پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره حکمت مشایی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های حکمت مشایی

Instagram
نشست آرا و اندیشه های #شیخ_اشراق #شهابالدین_سهروردی #نابغه #عارف، #حکیم و #فیلسوف قرن ششم که در روستای #سهرورد به معنی #گل_سرخ نزدیک #زنجان به دنیا آمد و در بیست سالگی به مقام #عرفانی رسید و سپس  به مکتب #اصفهان رفت به اکثر شهرها برای کسب #علم و #فلسفه و #عرفان سفر کرد و بر کتاب های #پورسینا و #فارابی و #ارسطو و #افلاطون نقد نوشت و در سی و هشت سالگی به علت مباحثه و جدل با فقهای حنفی و غلبه بر آنان و با توطئه و فتوای آنان و به دستور #صلاحالدین_ایوبی فاتح #بیتالمقدس در شهر #حلب شهید شد.  #سهروردی حدود پنجاه جلد کتاب نوشته و به حکمای ایران باستان که مشهور به حکمت خسروانی =پهلویات بوده توجه ویژه داشته و از واژه های پهلوی هم استفاده می کرده است.  #حکمت =کشف شهود #حکمت_اشراق #حکمت_مشایی #انجمن_مفاخر_فرهنگی ایران با آقایان دکتر #مهدی_محقق و دکتر #عبدالله_انوار #محسن_میقانی
نشست آرا و اندیشه های #شیخ_اشراق #شهابالدین_سهروردی #نابغه #عارف ، #حکیم و #فیلسوف قرن ششم که در روستای #سهرورد به معنی #گل_سرخ نزدیک #زنجان به دنیا آمد و در بیست سالگی به مقام #عرفانی رسید و سپس به مکتب #اصفهان رفت به اکثر شهرها برای کسب #علم و #فلسفه و #عرفان سفر کرد و بر کتاب های #پورسینا و #فارابی و #ارسطو و #افلاطون نقد نوشت و در سی و هشت سالگی به علت مباحثه و جدل با فقهای حنفی و غلبه بر آنان و با توطئه و فتوای آنان و به دستور #صلاحالدین_ایوبی فاتح #بیتالمقدس در شهر #حلب شهید شد. #سهروردی حدود پنجاه جلد کتاب نوشته و به حکمای ایران باستان که مشهور به حکمت خسروانی =پهلویات بوده توجه ویژه داشته و از واژه های پهلوی هم استفاده می کرده است. #حکمت =کشف شهود #حکمت_اشراق #حکمت_مشایی #انجمن_مفاخر_فرهنگی ایران با آقایان دکتر #مهدی_محقق و دکتر #عبدالله_انوار #محسن_میقانی