پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره خاطره در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های خاطره

Instagram
. روایت از همکار شهید: توآموزشگاه شهید چمران کرج نظافت کننده سلف غذاخوری بود بنده خداهمیشه بعدازخوردن بچه هاتقریبانیم ساعت بابقیه افرادمشغول تمیزکاری میشدن یه روز به دلیل ارشدیت، نظافت گروهان خودش مجبور به نظافت شد ودرکمال ناباوری تک وتنهاغذا و ریخت وپاشهای حدود۱۰۰ نفرروجمع کرد کار این نظافت ب عهده ۱۲ نفربود ولی خودش تک وتنهااین کارو کرد بارها دیده بودم ک چندبار موقع نظافت پاچه های شلوارشو بالا داده دبه آبو پرمیکرد وازبالا شروع میکرد ب شستن سالن ... . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #خاطره #رفاقت #یکتنه_جور_چند_نفر_میکشید
. روایت از همکار شهید: توآموزشگاه شهید چمران کرج نظافت کننده سلف غذاخوری بود بنده خداهمیشه بعدازخوردن بچه هاتقریبانیم ساعت بابقیه افرادمشغول تمیزکاری میشدن یه روز به دلیل ارشدیت، نظافت گروهان خودش مجبور به نظافت شد ودرکمال ناباوری تک وتنهاغذا و ریخت وپاشهای حدود۱۰۰ نفرروجمع کرد کار این نظافت ب عهده ۱۲ نفربود ولی خودش تک وتنهااین کارو کرد بارها دیده بودم ک چندبار موقع نظافت پاچه های شلوارشو بالا داده دبه آبو پرمیکرد وازبالا شروع میکرد ب شستن سالن ... . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #خاطره #رفاقت #یکتنه_جور_چند_نفر_میکشید
. روایت از همکار شهید: توآموزشگاه شهید چمران کرج نظافت کننده سلف غذاخوری بود بنده خداهمیشه بعدازخوردن بچه هاتقریبانیم ساعت بابقیه افرادمشغول تمیزکاری میشدن یه روز به دلیل ارشدیت، نظافت گروهان خودش مجبور به نظافت شد ودرکمال ناباوری تک وتنهاغذا و ریخت وپاشهای حدود۱۰۰ نفرروجمع کرد کار این نظافت ب عهده ۱۲ نفربود ولی خودش تک وتنهااین کارو کرد بارها دیده بودم ک چندبار موقع نظافت پاچه های شلوارشو بالا داده دبه آبو پرمیکرد وازبالا شروع میکرد ب شستن سالن ... . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #خاطره #رفاقت #یکتنه_جور_چند_نفر_میکشید
. روایت از همکار شهید: توآموزشگاه شهید چمران کرج نظافت کننده سلف غذاخوری بود بنده خداهمیشه بعدازخوردن بچه هاتقریبانیم ساعت بابقیه افرادمشغول تمیزکاری میشدن یه روز به دلیل ارشدیت، نظافت گروهان خودش مجبور به نظافت شد ودرکمال ناباوری تک وتنهاغذا و ریخت وپاشهای حدود۱۰۰ نفرروجمع کرد کار این نظافت ب عهده ۱۲ نفربود ولی خودش تک وتنهااین کارو کرد بارها دیده بودم ک چندبار موقع نظافت پاچه های شلوارشو بالا داده دبه آبو پرمیکرد وازبالا شروع میکرد ب شستن سالن ... . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #خاطره #رفاقت #یکتنه_جور_چند_نفر_میکشید
. یکی از هم دوره های محمدعلی اینطور میگه که: . یه روز باخانمم رفتن بهشت زهرا توگلزارشهدا قسمت نشده بودبرم سرمزارش نمیدونستم 🌸مزارمحمدعلی کجاست💞 فقط میدونستم ک قطعه۵۰هستش رفتیموقطعه روپیداکردیم خانمم گفت ازکجامیخای پیداش کنی؟ 😭گفتم قراره محمدعلی منو پیداکنه نه من اونو همین ک دوسه قدم رفتیم پیدام کرد محمدعلی منوپیداکرد😭 همون جابود ک دیگه نتونستم خودموکنترل کنم وگریه ام گرفت یادخاطراتمون افتادم تواموزشگاه شهیدبهشتی اصفهان . #شهید_فاطمی شهادت #شهید_امنیت #شهید_محمد_علی_بایرامی #خاطره #بیا_و_مارا_پیدا_کن😭
. یکی از هم دوره های محمدعلی اینطور میگه که: . یه روز باخانمم رفتن بهشت زهرا توگلزارشهدا قسمت نشده بودبرم سرمزارش نمیدونستم 🌸مزارمحمدعلی کجاست💞 فقط میدونستم ک قطعه۵۰هستش رفتیموقطعه روپیداکردیم خانمم گفت ازکجامیخای پیداش کنی؟ 😭گفتم قراره محمدعلی منو پیداکنه نه من اونو همین ک دوسه قدم رفتیم پیدام کرد محمدعلی منوپیداکرد😭 همون جابود ک دیگه نتونستم خودموکنترل کنم وگریه ام گرفت یادخاطراتمون افتادم تواموزشگاه شهیدبهشتی اصفهان . #شهید_فاطمی شهادت #شهید_امنیت #شهید_محمد_علی_بایرامی #خاطره #بیا_و_مارا_پیدا_کن 😭
⭐⭐چرا از ما خدمات تابلوسازی بگیرید؟⭐⭐ اولین اولویت ما درگروه تبلیغاتی و تابلوسازی اندیشه افتاب, ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان است . مشتریان ما قطعا از میزان توجه , رسیدگی و پشتیبانی تیم حرفه ای ما لذت خواهند برد .💕💕💕💕 👇👇👇👇👇👇 سفارشات از طریق تلگرام ( آنلاین ) 📲 آقای رحیمی ../ #ایران #ایرانی #ایرانگردیخوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خاطره #عشق #عکس #عکاسی #تهراني #خاطره #قديمي #بازيگر #خواننده #پول #انگیزه
⭐⭐چرا از ما خدمات تابلوسازی بگیرید؟⭐⭐ اولین اولویت ما درگروه تبلیغاتی و تابلوسازی اندیشه افتاب, ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان است . مشتریان ما قطعا از میزان توجه , رسیدگی و پشتیبانی تیم حرفه ای ما لذت خواهند برد .💕💕💕💕 👇👇👇👇👇👇 سفارشات از طریق تلگرام ( آنلاین ) 📲 آقای رحیمی ../ #ایران #ایرانی #ایرانگردیخوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خاطره #عشق #عکس #عکاسی #تهراني #خاطره #قديمي #بازيگر #خواننده #پول #انگیزه
. یکی از همدوره های محمدعلی اینطور میگ که: بامحمدعلی همدوره و هم تختی بودیم یه روز تواموزشگاه شهیدبهشتی اصفهان سرپست نگهبانی اسلحه خونه گروهان بودیم داشتیم حرف میزدیم و درد دل میکردیم صحبت از ادامه تحصیل و ارتقا درجه شد من گفتم تواین ۵ سال پیمانی با اینکه ممنوعه ولی ادامه تحصیل میدم و یه لیسانسی چیزی میگیرمو ارایه میدم و به سرداری میرسم یا اینکه شهید میشم خندید و گفت:شهادت لیاقت میخواد به ماهانمیرسه این چیزا... همون موقع دلم لرزید ته دلم خالی شد ...😭 🌸 🌸 🌸 ماسینه زدیم بی صدا باریدند ازهرچه ک دم زدیم انهادیدند ماازمدعیان صف اول بودیم ازآخرمجلس شهداراچیدند... . . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #شهید_امنیت #خاطره #رفیق #همکار
. یکی از همدوره های محمدعلی اینطور میگ که: بامحمدعلی همدوره و هم تختی بودیم یه روز تواموزشگاه شهیدبهشتی اصفهان سرپست نگهبانی اسلحه خونه گروهان بودیم داشتیم حرف میزدیم و درد دل میکردیم صحبت از ادامه تحصیل و ارتقا درجه شد من گفتم تواین ۵ سال پیمانی با اینکه ممنوعه ولی ادامه تحصیل میدم و یه لیسانسی چیزی میگیرمو ارایه میدم و به سرداری میرسم یا اینکه شهید میشم خندید و گفت:شهادت لیاقت میخواد به ماهانمیرسه این چیزا... همون موقع دلم لرزید ته دلم خالی شد ...😭 🌸 🌸 🌸 ماسینه زدیم بی صدا باریدند ازهرچه ک دم زدیم انهادیدند ماازمدعیان صف اول بودیم ازآخرمجلس شهداراچیدند... . . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #شهید_امنیت #خاطره #رفیق #همکار
. یکی از همدوره های محمدعلی اینطور میگ که: بامحمدعلی همدوره و هم تختی بودیم یه روز تواموزشگاه شهیدبهشتی اصفهان سرپست نگهبانی اسلحه خونه گروهان بودیم داشتیم حرف میزدیم و درد دل میکردیم صحبت از ادامه تحصیل و ارتقا درجه شد من گفتم تواین ۵ سال پیمانی با اینکه ممنوعه ولی ادامه تحصیل میدم و یه لیسانسی چیزی میگیرمو ارایه میدم و به سرداری میرسم یا اینکه شهید میشم خندید و گفت:شهادت لیاقت میخواد به ماهانمیرسه این چیزا... همون موقع دلم لرزید ته دلم خالی شد ...😭 🌸 🌸 🌸 ماسینه زدیم بی صدا باریدند ازهرچه ک دم زدیم انهادیدند ماازمدعیان صف اول بودیم ازآخرمجلس شهداراچیدند... . . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #شهید_امنیت #خاطره #رفیق #همکار
. یکی از همدوره های محمدعلی اینطور میگ که: بامحمدعلی همدوره و هم تختی بودیم یه روز تواموزشگاه شهیدبهشتی اصفهان سرپست نگهبانی اسلحه خونه گروهان بودیم داشتیم حرف میزدیم و درد دل میکردیم صحبت از ادامه تحصیل و ارتقا درجه شد من گفتم تواین ۵ سال پیمانی با اینکه ممنوعه ولی ادامه تحصیل میدم و یه لیسانسی چیزی میگیرمو ارایه میدم و به سرداری میرسم یا اینکه شهید میشم خندید و گفت:شهادت لیاقت میخواد به ماهانمیرسه این چیزا... همون موقع دلم لرزید ته دلم خالی شد ...😭 🌸 🌸 🌸 ماسینه زدیم بی صدا باریدند ازهرچه ک دم زدیم انهادیدند ماازمدعیان صف اول بودیم ازآخرمجلس شهداراچیدند... . . #شهید_فاطمی #شهید_محمد_علی_بایرامی #شهید_امنیت #خاطره #رفیق #همکار
وسیله چند کاره به این میگن ! اسمش علأالدین بود اما در حد غول چراغ جادو کارایی داشت هم خونه رو گرم میکرد هم غذا رو،هم وسیله آشپزی بود هم کار سماورو میکرد ! فقط بستنی درست نمیکرد طفلی . . . #نوستالژی #نوستالژیک #خاطره #خاطره_انگیز #قدیمی #چراغ #علاالدین #چراغ_جادو #سماور #بخاری
وسیله چند کاره به این میگن ! اسمش علأالدین بود اما در حد غول چراغ جادو کارایی داشت هم خونه رو گرم میکرد هم غذا رو،هم وسیله آشپزی بود هم کار سماورو میکرد ! فقط بستنی درست نمیکرد طفلی . . . #نوستالژی #نوستالژیک #خاطره #خاطره_انگیز #قدیمی #چراغ #علاالدین #چراغ_جادو #سماور #بخاری
برای من دنیا پر از رنگ و بو و طعمه هنوز یادم رنگ بنفش و قرمز آسمون رو توی یک روز از شش سالگی ام و یا بوی پوست پرتغالی که رو بخاری میذاشتیم و یا طعم خوش سبزی های محلی بابل رو که برای اولین بار چشیدم این باقلواها هم رفتن توی خاطرات با این طعم زیبا و لوندشون واقعا بعضی ها دستاشون معجزه میکنه با مزه ها راستی شما ها چه خاطره ای تو ذهن تون پررنگه از بوها و طعم ها. زندگی#خاطره#خانواده#شیرینی#دارچین
برای من دنیا پر از رنگ و بو و طعمه هنوز یادم رنگ بنفش و قرمز آسمون رو توی یک روز از شش سالگی ام و یا بوی پوست پرتغالی که رو بخاری میذاشتیم و یا طعم خوش سبزی های محلی بابل رو که برای اولین بار چشیدم این باقلواها هم رفتن توی خاطرات با این طعم زیبا و لوندشون واقعا بعضی ها دستاشون معجزه میکنه با مزه ها راستی شما ها چه خاطره ای تو ذهن تون پررنگه از بوها و طعم ها. زندگی#خاطره #خانواده #شیرینی #دارچین
💖 . فلانی پسرزاس... اولین فرزندش پسراست... پسر پسر قند عسل، پسر پسر قند و نبات... فلانی زايمان کرد... شکم اولش است؟دختر؟...وای دختر؟... و هیچکس ندانست، دختری که ديگران برای ورودش به اين دنيا از واژه ی (وای) استفاده کردند، اکنون سوگولیِ پدرش هست و عسلِ مادرش... دختر غم خوارِ مادر است، اولين خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آيد... دختر چین و چروکهای اطرافِ چشمِ مادر را از بر کرده، مادر، امروز يک چين بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده است... ترسِ جدایی از پدر، دوری از مادر، وجودِ يک دختر را هزاران بار ميلرزاند... دختر بودن کارِ دشواريست، اکنون درک ميکنی، چرا اولين بار برای وجود پر مهرت (وای)گفتند؟ چون همه ميدانستند که ای (وای) تحملِ اين همه غصه برای تو کمی بزرگ است... دختر بودن کار سختیست... . . . . . . . . . . . . . . #ایران#ایرانی#ایرانگردی#خوشمزه#رفیق#تهران#تهرانگردی#خاطره #عشق#عکس#عکاسی#تهراني#خاطره#قديمي#بازيگر#خواننده#پول#انگیزه#انگیزشی#جذب#روانشناس#ایرانیان#کتاب#ویدیو#خنده#خنده_دار#غم#من#تو#مادر
💖 . فلانی پسرزاس... اولین فرزندش پسراست... پسر پسر قند عسل، پسر پسر قند و نبات... فلانی زايمان کرد... شکم اولش است؟دختر؟...وای دختر؟... و هیچکس ندانست، دختری که ديگران برای ورودش به اين دنيا از واژه ی (وای) استفاده کردند، اکنون سوگولیِ پدرش هست و عسلِ مادرش... دختر غم خوارِ مادر است، اولين خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آيد... دختر چین و چروکهای اطرافِ چشمِ مادر را از بر کرده، مادر، امروز يک چين بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده است... ترسِ جدایی از پدر، دوری از مادر، وجودِ يک دختر را هزاران بار ميلرزاند... دختر بودن کارِ دشواريست، اکنون درک ميکنی، چرا اولين بار برای وجود پر مهرت (وای)گفتند؟ چون همه ميدانستند که ای (وای) تحملِ اين همه غصه برای تو کمی بزرگ است... دختر بودن کار سختیست... . . . . . . . . . . . . . . #ایران #ایرانی #ایرانگردی #خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خاطره #عشق #عکس #عکاسی #تهراني #خاطره #قديمي #بازيگر #خواننده #پول #انگیزه #انگیزشی #جذب #روانشناس #ایرانیان #کتاب #ویدیو #خنده #خنده_دار #غم #من #تو #مادر
🌹🌹 آدم باید گاهی خودش را به فراموشی بزند! دستِ خودش را بگیرد و ببرد به جایی غیر از هیاهوی دنیا... جایی غیر از غم و غصه... باور کنید پاییز بهانهی ما آدم هاست برای نشان دادنِ نارحتیِ خودمان! پاییز را باید حس کرد... باید فهمید... پاییز را باید سفر کرد... خودتان را پرت کنید در پاییز! جایی که دور است از غم و غصه... مثل برگی که میافتد و خودش را از اسارتِ درخت میرهاند، خودش را به دست باد میسپارد و پاییزی میشود... مهر را عاشقی کنید... آبان را ببارید... و آذر را قدم بزنید.. . . . . . . . . #ایران#ایرانی#ایرانگردیخوشمزه#رفیق#تهران#تهرانگردی#خاطره #عشق#عکس#عکاسی#تهراني#خاطره#قديمي#بازيگر#خواننده#پول#انگیزه#انگیزشی#جذب#روانشناس#ایرانیان#کتاب#ویدیو#خنده#خنده_دار#غم#من#تو#مادر
🌹🌹 آدم باید گاهی خودش را به فراموشی بزند! دستِ خودش را بگیرد و ببرد به جایی غیر از هیاهوی دنیا... جایی غیر از غم و غصه... باور کنید پاییز بهانهی ما آدم هاست برای نشان دادنِ نارحتیِ خودمان! پاییز را باید حس کرد... باید فهمید... پاییز را باید سفر کرد... خودتان را پرت کنید در پاییز! جایی که دور است از غم و غصه... مثل برگی که میافتد و خودش را از اسارتِ درخت میرهاند، خودش را به دست باد میسپارد و پاییزی میشود... مهر را عاشقی کنید... آبان را ببارید... و آذر را قدم بزنید.. . . . . . . . . #ایران #ایرانی #ایرانگردیخوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خاطره #عشق #عکس #عکاسی #تهراني #خاطره #قديمي #بازيگر #خواننده #پول #انگیزه #انگیزشی #جذب #روانشناس #ایرانیان #کتاب #ویدیو #خنده #خنده_دار #غم #من #تو #مادر
🌹🌹 پاییزِ کوچکِ من، گنجایشِ هزار بهار، گنجایشِ هزار شکفتن دارد، پاییزِ کوچکِ من، دنیایِ سازشِ همهی رنگهاست با يكديگر... . . . . . . . . . . . . . #ایران#ایرانی#ایرانگردیخوشمزه#رفیق#تهران#تهرانگردی#خاطره #عشق#عکس#عکاسی#تهراني#خاطره#قديمي#بازيگر#خواننده#پول#انگیزه#انگیزشی#جذب#روانشناس#ایرانیان#کتاب#ویدیو#خنده#خنده_دار#غم#من#تو#مادر
🌹🌹 پاییزِ کوچکِ من، گنجایشِ هزار بهار، گنجایشِ هزار شکفتن دارد، پاییزِ کوچکِ من، دنیایِ سازشِ همهی رنگهاست با يكديگر... . . . . . . . . . . . . . #ایران #ایرانی #ایرانگردیخوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خاطره #عشق #عکس #عکاسی #تهراني #خاطره #قديمي #بازيگر #خواننده #پول #انگیزه #انگیزشی #جذب #روانشناس #ایرانیان #کتاب #ویدیو #خنده #خنده_دار #غم #من #تو #مادر
🌹🌹 پاییزِ کوچکِ من، گنجایشِ هزار بهار، گنجایشِ هزار شکفتن دارد، پاییزِ کوچکِ من، دنیایِ سازشِ همهی رنگهاست با يكديگر... . . . . . . . . . . . . . #ایران#ایرانی#ایرانگردیخوشمزه#رفیق#تهران#تهرانگردی#خاطره #عشق#عکس#عکاسی#تهراني#خاطره#قديمي#بازيگر#خواننده#پول#انگیزه#انگیزشی#جذب#روانشناس#ایرانیان#کتاب#ویدیو#خنده#خنده_دار#غم#من#تو#مادر
🌹🌹 پاییزِ کوچکِ من، گنجایشِ هزار بهار، گنجایشِ هزار شکفتن دارد، پاییزِ کوچکِ من، دنیایِ سازشِ همهی رنگهاست با يكديگر... . . . . . . . . . . . . . #ایران #ایرانی #ایرانگردیخوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خاطره #عشق #عکس #عکاسی #تهراني #خاطره #قديمي #بازيگر #خواننده #پول #انگیزه #انگیزشی #جذب #روانشناس #ایرانیان #کتاب #ویدیو #خنده #خنده_دار #غم #من #تو #مادر
. عشق، اگر چه مي سوزاند، اما جلاي جان نيز هست. لحظه ها را رنگين مي كند. . . 👤 #محمود_دولت_آبادي 📚 #كليدر . #لحظه_ها #لحظه #خاطره_ها #خاطره #گفتنی_ها #گفتنی #عشق #عاشق #عاشقی #زندگی #زندگی_در_لحظه . ⬅️⬅️به ما بپیوندید↙️↙️
. عشق، اگر چه مي سوزاند، اما جلاي جان نيز هست. لحظه ها را رنگين مي كند. . . 👤 #محمود_دولت_آبادي 📚 #كليدر . #لحظه_ها #لحظه #خاطره_ها #خاطره #گفتنی_ها #گفتنی #عشق #عاشق #عاشقی #زندگی #زندگی_در_لحظه . ⬅️⬅️به ما بپیوندید↙️↙️
#معین #لوس_انجلس #استادمعین #خاطره #نوستالژي #هایده #مهستی #داریوش #ابی #ستار #حميرا #شادمهر #آهنگ #موزیک #ویدیو #شعر #ترانه #عشق #زندگی #موسیقی #آواز          بذار به شوق روى تو زندگى اغاز كنم زمزمه هاى عاشقى با دل خود ساز كنم . ادرس اينستاگرام حضرت معين ./. ادرس تلگرام حضرت معين :  كانال معين قبلگاه عاشقان
#معین #لوس_انجلس #استادمعین #خاطره #نوستالژي #هایده #مهستی #داریوش #ابی #ستار #حميرا #شادمهر #آهنگ #موزیک #ویدیو #شعر #ترانه #عشق #زندگی #موسیقی #آواز بذار به شوق روى تو زندگى اغاز كنم زمزمه هاى عاشقى با دل خود ساز كنم . ادرس اينستاگرام حضرت معين ./. ادرس تلگرام حضرت معين : كانال معين قبلگاه عاشقان
. خاطرات خیلی عجیب هستند .. گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می کردیم، و گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم...! ⁦❤️⁩💚 هاروکی موراکامی #هاروکی_موراکامی #سحرقریشی #سحر_قریشی #عشق #بازیگران_ایرانی #لبخند #زیبایی #لايك #خاطره #گریه
. خاطرات خیلی عجیب هستند .. گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می کردیم، و گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم...! ⁦❤️⁩💚 هاروکی موراکامی #هاروکی_موراکامی #سحرقریشی #سحر_قریشی #عشق #بازیگران_ایرانی #لبخند #زیبایی #لايك #خاطره #گریه
. یه همچین خونه ای باشه تو باشی و گوشی هم آنتن نده... . . . #زندگی #عشق #خاطره_ها #خاطره #مهربان_باشیم #لحظه_ها #لحظه #گفتنی_ها #گفتنی #مهربانی #عاشق #زندگی_در_لحظه ⬅️⬅️به ما بپیوندید↙️↙️
. یه همچین خونه ای باشه تو باشی و گوشی هم آنتن نده... . . . #زندگی #عشق #خاطره_ها #خاطره #مهربان_باشیم #لحظه_ها #لحظه #گفتنی_ها #گفتنی #مهربانی #عاشق #زندگی_در_لحظه ⬅️⬅️به ما بپیوندید↙️↙️
 _ منبع دوست عزیزم #خاطره #بازی
_ منبع دوست عزیزم #خاطره #بازی
. چه #روزگار سردی خواهد بود، #سرد تر از الان، وقتی که دیگه هیچ جا، چنین بساطی نباشه، #آتیش وُ #نون #داغ وُ #چای #ذغالی (زغالی) وَ چن تا #زن وُ #مرد وُ #بچه که توی چادر، از #سرما به هم چسبیدن وُ در حال #لقمه گرفتن وُ #حرف زدن وُ #خاطره تعریف کردن وُ غش غش خندیدن وُ چای رو هورت هورت سرکشیدن، هستن. . #شاد ترین اوقات وَ #شیرین ترین #خاطرات با کم ترین امکانات وُ ساده ترین #تشریفات !!! بیش تر شبیه تیترِ یه تبلیغه اما نه جانم، چیزی که برای آیندگان #آرزو خواهد بود برای ما #خاطره س ... 🔥
. چه #روزگار سردی خواهد بود، #سرد تر از الان، وقتی که دیگه هیچ جا، چنین بساطی نباشه، #آتیش وُ #نون #داغ وُ #چای #ذغالی (زغالی) وَ چن تا #زن وُ #مرد وُ #بچه که توی چادر، از #سرما به هم چسبیدن وُ در حال #لقمه گرفتن وُ #حرف زدن وُ #خاطره تعریف کردن وُ غش غش خندیدن وُ چای رو هورت هورت سرکشیدن، هستن. . #شاد ترین اوقات وَ #شیرین ترین #خاطرات با کم ترین امکانات وُ ساده ترین #تشریفات !!! بیش تر شبیه تیترِ یه تبلیغه اما نه جانم، چیزی که برای آیندگان #آرزو خواهد بود برای ما #خاطره س ... 🔥
هل تعلم مايحزنني ياصديقي أنني أصبحت غير قادر على الشكوى حتى أنها تراكمت بداخلي وفي كل لحظة يصعب علي التحدث أو قول القليل منه لذلك أشعر بدموعي تحرق وجنتي وأنفاسي . . #حياتك #بدايه#شعر#شعراء#خواطر#كلماتي #شعر #شعراء #بر##ضحك#وناسه #خواطر #خاص#خاطرتي#شعر#بدايه #كلمات#كلماتي #شعر #شعراء #بر#كيبوب #كيوت #كرتون #كيبوب #كوريا_دراما #طبخات #خواطري #وئام_الدحماني #كيبوب#خاطره #الرياض #الرياضة #جدة #الشرقية #مكة #كلمات
هل تعلم مايحزنني ياصديقي أنني أصبحت غير قادر على الشكوى حتى أنها تراكمت بداخلي وفي كل لحظة يصعب علي التحدث أو قول القليل منه لذلك أشعر بدموعي تحرق وجنتي وأنفاسي . . #حياتك #بدايه #شعر #شعراء #خواطر #كلماتي #شعر #شعراء #بر ##ضحك #وناسه #خواطر #خاص #خاطرتي #شعر #بدايه #كلمات #كلماتي #شعر #شعراء #بر #كيبوب #كيوت #كرتون #كيبوب #كوريا_دراما #طبخات #خواطري #وئام_الدحماني #كيبوب #خاطره #الرياض #الرياضة #جدة #الشرقية #مكة #كلمات
اجرای زنده اهنگ انتظار عارف با صدای مجید آرین شبهای کیش با موسیقی زنده وکلی خاطره بازی قشنگ به همه مسافرا خوش میگذره 😍 حتما به این جزیره رویایی سر بزنید و پای خاطره بازی مجید آرین بشنید مارو به دوستانتون معرفی کنید #مجید_آرین #کیشوند #کیش_گردی #کیش #موسیقی #موزیک #خاطره #خاطره_بازی #تفریحات_دریایی_کیش #رستوران #جنگ_شبانه_کیش #اکبراقبالی #دینامیت_شو #خدا #رویایی #هتل #مسافرت #لذت #ریلکس #کنسرت #دلار #بیخیال #رادیوجوان
اجرای زنده اهنگ انتظار عارف با صدای مجید آرین شبهای کیش با موسیقی زنده وکلی خاطره بازی قشنگ به همه مسافرا خوش میگذره 😍 حتما به این جزیره رویایی سر بزنید و پای خاطره بازی مجید آرین بشنید مارو به دوستانتون معرفی کنید #مجید_آرین #کیشوند #کیش_گردی #کیش #موسیقی #موزیک #خاطره #خاطره_بازی #تفریحات_دریایی_کیش #رستوران #جنگ_شبانه_کیش #اکبراقبالی #دینامیت_شو #خدا #رویایی #هتل #مسافرت #لذت #ریلکس #کنسرت #دلار #بیخیال #رادیوجوان
مساء الفل👀احد يعرف هل دب اللي على اليمين🙃ماعرفه انا😂😂والله يافرق بين وزن وبين
مساء الفل👀احد يعرف هل دب اللي على اليمين🙃ماعرفه انا😂😂والله يافرق بين وزن وبين
🔎 دلم میخواهد خاطراتم چگونه از آب دربیاید؟ چیزی که نرم بهم بافته شده اما شُل و وِل نباشد، آنقدر انعطاف که همه چیز را دربر بگیر، موقر، مختصر، یا زیبا، همانطور که به ذهنم می آید. خاطرات نویسنده ویرجینیا وولف . . . .        #عکس#عکاسی#قدیمی#طبیعت#سبز#زیبا#زندگی#سفر#آرامش#خاطرات#خاطره#قدیمی#تاریخی
🔎 دلم میخواهد خاطراتم چگونه از آب دربیاید؟ چیزی که نرم بهم بافته شده اما شُل و وِل نباشد، آنقدر انعطاف که همه چیز را دربر بگیر، موقر، مختصر، یا زیبا، همانطور که به ذهنم می آید. خاطرات نویسنده ویرجینیا وولف . . . . #عکس #عکاسی #قدیمی #طبیعت #سبز #زیبا #زندگی #سفر #آرامش #خاطرات #خاطره #قدیمی #تاریخی