پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره دارالمجانین در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های دارالمجانین

Instagram
📚. . ... تا میتوانی به هیچکس و هیچ چیز و هیچ کار زیاد دل نبند و در کار دنیا و آخرت توکل داشته باش و تصور مکن که من چون گاهی دو گیلاس عرق میخورم از ذکر و فکر مبدا غافلم. بر عکس به خوبی میدونم که اهل معصیتم ولی امیدم به عفو و کرم اوست، چه میتوان کرد تنها دلخوشی منم در این دنیا همین شده و خدا خودش هم راضی نخواهدبود که از این دلخوشی جزئی هم محروم بمانم... . .#دارالمجانین #محمدعلی_جمالزاده . .. /   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
📚. . ... تا میتوانی به هیچکس و هیچ چیز و هیچ کار زیاد دل نبند و در کار دنیا و آخرت توکل داشته باش و تصور مکن که من چون گاهی دو گیلاس عرق میخورم از ذکر و فکر مبدا غافلم. بر عکس به خوبی میدونم که اهل معصیتم ولی امیدم به عفو و کرم اوست، چه میتوان کرد تنها دلخوشی منم در این دنیا همین شده و خدا خودش هم راضی نخواهدبود که از این دلخوشی جزئی هم محروم بمانم... . .#دارالمجانین #محمدعلی_جمالزاده . .. / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
... #سفر یکی از مهمترین تجربیات زندگی هر فرد، به خصوص هنرمند است. #صادق_هدایت نویسندهی پرآوازهی ایرانی، در طول عمر ۴۹ سالهی خود، سفرهایی داشته که در این مطلب به آن اشاره کردهایم؛ برخی از این سفرها از آن جهت مهماند که در شکلگیری آثار و قصههای هدایت، نقش داشتهاند: ۱. بندر انزلی: در سال ۱۳۰۵ هدایتِ جوان با گروهی از جوانان ایرانی برای اعزام به اروپا از تهران، راهی بندرانزلی میشوند. . ۲. بلژیک: هدایت نخست به بلژیک رفت تا در رشتهی #ریاضیات_محض مشغول به تحصیل شود. اقامت هدایت در #بلژیک چندان دوامی نداشت و پس از مدت کوتاهی هدایت با رها کردن تحصیلات در بلژیک به فرانسه رفت. . ۳. پاریس: هدایت با تغییر رشته برای ادامهی تحصیل به پاریس رفت؛ هرچند در نهایت تحصیلات خود را در پاریس رها کرده و به ایران بازگشت. نخستین خودکشی هدایت در سال ۱۳۰۷ در شهر پاریس، ناموفق بود و سالها، پاریس سرانجام به گور هدایت بدل شد. . ۴. اصفهان: هدایت سفر کوتاهی به اصفهان داشت که نتیجهی آن، کتاب #اصفهان_نصف_جهان شد. در این سفر، هدایت از اغلب آثار مهم دوران #صفویه در شهر اصفهان بازدید کرد. . ۵. شیراز: در سال ۱۳۱۲ هدایت سفری به شیراز داشت و مدتی در خانهی عمویش و یکی از دوستانش اقامت گزید. #جمالزاده در کتاب #دارالمجانین به طعنه از این اقامت کوتاه در شیراز یاد میکند. . ۶. شهریار: هدایت در سال ۱۳۲۴ از شهرستان #شهریار در استان تهران بازدید کرد و یادداشت کوتاهی نیز راجعبه مشکلات این شهر نوشت. . ۷. هند: مشهورترین و مهمترین سفر هدایت، شاید سفر به هند باشد. هدایت در سال ۱۳۱۵ به هندوستان رفت و کتاب معروف #بوف_کور را در همین سفر منتشر کرد. . ۸. تاشکند: در سال ۱۳۲۴ هدایت سفری زمینی به ازبکستان داشت و در مسیر از شهر #طوس و آرامگاه #فردوسی نیز بازدید نمود. . هدایت همچنین به این مکانها سفر داشته است: مازندران، دماوند (شهرستانی در استان تهران) و اردبیل. . #دال #مجله_هنری_دال #مجلهی_دال #صادق_هدایت #مازندران #سفرنامه
... #سفر یکی از مهمترین تجربیات زندگی هر فرد، به خصوص هنرمند است. #صادق_هدایت نویسندهی پرآوازهی ایرانی، در طول عمر ۴۹ سالهی خود، سفرهایی داشته که در این مطلب به آن اشاره کردهایم؛ برخی از این سفرها از آن جهت مهماند که در شکلگیری آثار و قصههای هدایت، نقش داشتهاند: ۱. بندر انزلی: در سال ۱۳۰۵ هدایتِ جوان با گروهی از جوانان ایرانی برای اعزام به اروپا از تهران، راهی بندرانزلی میشوند. . ۲. بلژیک: هدایت نخست به بلژیک رفت تا در رشتهی #ریاضیات_محض مشغول به تحصیل شود. اقامت هدایت در #بلژیک چندان دوامی نداشت و پس از مدت کوتاهی هدایت با رها کردن تحصیلات در بلژیک به فرانسه رفت. . ۳. پاریس: هدایت با تغییر رشته برای ادامهی تحصیل به پاریس رفت؛ هرچند در نهایت تحصیلات خود را در پاریس رها کرده و به ایران بازگشت. نخستین خودکشی هدایت در سال ۱۳۰۷ در شهر پاریس، ناموفق بود و سالها، پاریس سرانجام به گور هدایت بدل شد. . ۴. اصفهان: هدایت سفر کوتاهی به اصفهان داشت که نتیجهی آن، کتاب #اصفهان_نصف_جهان شد. در این سفر، هدایت از اغلب آثار مهم دوران #صفویه در شهر اصفهان بازدید کرد. . ۵. شیراز: در سال ۱۳۱۲ هدایت سفری به شیراز داشت و مدتی در خانهی عمویش و یکی از دوستانش اقامت گزید. #جمالزاده در کتاب #دارالمجانین به طعنه از این اقامت کوتاه در شیراز یاد میکند. . ۶. شهریار: هدایت در سال ۱۳۲۴ از شهرستان #شهریار در استان تهران بازدید کرد و یادداشت کوتاهی نیز راجعبه مشکلات این شهر نوشت. . ۷. هند: مشهورترین و مهمترین سفر هدایت، شاید سفر به هند باشد. هدایت در سال ۱۳۱۵ به هندوستان رفت و کتاب معروف #بوف_کور را در همین سفر منتشر کرد. . ۸. تاشکند: در سال ۱۳۲۴ هدایت سفری زمینی به ازبکستان داشت و در مسیر از شهر #طوس و آرامگاه #فردوسی نیز بازدید نمود. . هدایت همچنین به این مکانها سفر داشته است: مازندران، دماوند (شهرستانی در استان تهران) و اردبیل. . #دال #مجله_هنری_دال #مجلهی_دال #صادق_هدایت #مازندران #سفرنامه
#شوایک بعدها هر وقت از زندگی در #تیمارستان حرف میزد، با عبارات تحسینآمیز بود: واقعا هیچ نمیفهمم چرا دیوانهها از جای به این خوبی گله دارند. #دارالمجانین خانهای است که در آن آدم میتواند لخت مادرزاد بگردد، مثل یک شغال زوزه بکشد، تا دلش میخواهد عصبانی بشود و هر قدر و هر چیزی را بخواهد گاز بگیرد. اگر آدم جرئت میکرد توی خیابان یک همچین کارهایی بکند همهی مردم زهرهشان را میباختند، ولی آنجا این کارها خیلی طبیعی است. آنجا به قدری آزادی وجود دارد که سوسیالیستها هیچ وقت حتی خوابش را هم ندیدهاند. آنجا آدم میتواند ادعای خدائی بکند، می.تواند خودش را جای باکرهی مقدس یا پاپ یا پادشاه انگلیس یا جای هر امپراطوری یا حتی سن ونسلاس قالب بزند. توی این دارالمجانین آن مردی که خودش را عوض ونسلاس مقدس جا میزد مدام توی اتاق لخت میگشت. یک مرد دیگر بود که صبح تا شب داد میزد که اسقف اعظم است. اما این یکی فقط میخورد و جسارت نباشد، کار دیگر میکرد. البته میدانید کار دیگر چی بود و عین خیالش هم نبود. یک آقای دیگری بود که ادعا میکرد آبستن است و همه را دعوت میکرد که به مراسم تبعید بیایند. هرکسی آزاد بود هرچه دلش میخواست و هرچه به مغزش میرسید بگوید. بیشباهت به پارلمان نبود. برای اینکه حق مطلب را ادا کرده باشم باید بگویم که آنجا آدم یک زندگی بهشتی دارد. میتوانید قال و مقال کنید، نعره بکشید، آواز بخوانید، گریه کنید، مثل گوسفند بعبع کنید، صدای گاو در بیاورید، جست و خیز کنید، دعا کنید، چهار دست و پا راه بروید، مثل فرفره دور خودتان بچرخید، برقصید، یورتمه بروید، تمام روز چمباتمه بنشینید یا از دیوارها بالا بروید. هیچکس نمیآید مزاحمتان بشود و به شما بگوید: این کار را نکنید، خوب نیست، خجالت نمیکشید. آنوقت ادعا میکنید یک آدم تربیت شده هستید؟! البته بین آنها دیوانههای ساکت هم هستند. مثلا یک مخترع دانشمند بود که مدام انگشتش توی دماغش بود و روزی یک دفعه فریاد میزد: بالاخره برق را اختراع کردم! همانطور که گفتم آنجا جای خوبی است و چند روزی که من در دارالمجانین گذراندم قشنگترین روزهای زندگی من بود. #شوایک_سرباز_پاکدل #یاروسلاوهاشک #ایرج_پزشک_زاد
#شوایک بعدها هر وقت از زندگی در #تیمارستان حرف میزد، با عبارات تحسینآمیز بود: واقعا هیچ نمیفهمم چرا دیوانهها از جای به این خوبی گله دارند. #دارالمجانین خانهای است که در آن آدم میتواند لخت مادرزاد بگردد، مثل یک شغال زوزه بکشد، تا دلش میخواهد عصبانی بشود و هر قدر و هر چیزی را بخواهد گاز بگیرد. اگر آدم جرئت میکرد توی خیابان یک همچین کارهایی بکند همهی مردم زهرهشان را میباختند، ولی آنجا این کارها خیلی طبیعی است. آنجا به قدری آزادی وجود دارد که سوسیالیستها هیچ وقت حتی خوابش را هم ندیدهاند. آنجا آدم میتواند ادعای خدائی بکند، می.تواند خودش را جای باکرهی مقدس یا پاپ یا پادشاه انگلیس یا جای هر امپراطوری یا حتی سن ونسلاس قالب بزند. توی این دارالمجانین آن مردی که خودش را عوض ونسلاس مقدس جا میزد مدام توی اتاق لخت میگشت. یک مرد دیگر بود که صبح تا شب داد میزد که اسقف اعظم است. اما این یکی فقط میخورد و جسارت نباشد، کار دیگر میکرد. البته میدانید کار دیگر چی بود و عین خیالش هم نبود. یک آقای دیگری بود که ادعا میکرد آبستن است و همه را دعوت میکرد که به مراسم تبعید بیایند. هرکسی آزاد بود هرچه دلش میخواست و هرچه به مغزش میرسید بگوید. بیشباهت به پارلمان نبود. برای اینکه حق مطلب را ادا کرده باشم باید بگویم که آنجا آدم یک زندگی بهشتی دارد. میتوانید قال و مقال کنید، نعره بکشید، آواز بخوانید، گریه کنید، مثل گوسفند بعبع کنید، صدای گاو در بیاورید، جست و خیز کنید، دعا کنید، چهار دست و پا راه بروید، مثل فرفره دور خودتان بچرخید، برقصید، یورتمه بروید، تمام روز چمباتمه بنشینید یا از دیوارها بالا بروید. هیچکس نمیآید مزاحمتان بشود و به شما بگوید: این کار را نکنید، خوب نیست، خجالت نمیکشید. آنوقت ادعا میکنید یک آدم تربیت شده هستید؟! البته بین آنها دیوانههای ساکت هم هستند. مثلا یک مخترع دانشمند بود که مدام انگشتش توی دماغش بود و روزی یک دفعه فریاد میزد: بالاخره برق را اختراع کردم! همانطور که گفتم آنجا جای خوبی است و چند روزی که من در دارالمجانین گذراندم قشنگترین روزهای زندگی من بود. #شوایک_سرباز_پاکدل #یاروسلاوهاشک #ایرج_پزشک_زاد
لینک یادداشت در استوری - هایلایت وبلاگ . حتما داستانِ کباب غاز جمالزاده را در کتابِ ادبیات دبیرستان یه یاد دارید. ماجرای ولیمهی ترفیعِ رتبهی کارمندی که شبِ نوروز، همکاران و دوستانش را به خانه دعوت میکند، اما به خاطر حضور ناگهانی جوان دیلاقی که پسرعموی تنی راوی است، تمام برنامهها به هم میریزد. . بسیاری جمالزاده را نخستین نویسندهی ایرانی میدانند که شیوهی داستانپردازی اروپایی را با سنتهای داستانسرایی ایرانی و اصطلاحات عامیانهی فارسی به کار برده است. در کنارِ او صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک هم از نویسندگانی بودند که در این راه همراستای او بودند و داستانهایی بهشیوهی امروزی منتشر میکردند. . دراین یادداشت توضیح کوتاهی در مورد شروعِ داستاننویسی در ایران میدهیم، با تمرکز بر داستانهایی از جمالزاده و صادق هدایت. . #داستان_ایرانی #جمالزاده #کباب_غاز #دیلاق #فارسی_شکر_است #دارالمجانین #رایگان #طاقچه #قُبُل_بر_وزن_دهل #کتاب_صوتی #کتاب_الکترونیکی #صادق_هدایت #بوف_کور #سگ_ولگرد #سه_قطره_خون
لینک یادداشت در استوری - هایلایت وبلاگ . حتما داستانِ کباب غاز جمالزاده را در کتابِ ادبیات دبیرستان یه یاد دارید. ماجرای ولیمهی ترفیعِ رتبهی کارمندی که شبِ نوروز، همکاران و دوستانش را به خانه دعوت میکند، اما به خاطر حضور ناگهانی جوان دیلاقی که پسرعموی تنی راوی است، تمام برنامهها به هم میریزد. . بسیاری جمالزاده را نخستین نویسندهی ایرانی میدانند که شیوهی داستانپردازی اروپایی را با سنتهای داستانسرایی ایرانی و اصطلاحات عامیانهی فارسی به کار برده است. در کنارِ او صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک هم از نویسندگانی بودند که در این راه همراستای او بودند و داستانهایی بهشیوهی امروزی منتشر میکردند. . دراین یادداشت توضیح کوتاهی در مورد شروعِ داستاننویسی در ایران میدهیم، با تمرکز بر داستانهایی از جمالزاده و صادق هدایت. . #داستان_ایرانی #جمالزاده #کباب_غاز #دیلاق #فارسی_شکر_است #دارالمجانین #رایگان #طاقچه #قُبُل_بر_وزن_دهل #کتاب_صوتی #کتاب_الکترونیکی #صادق_هدایت #بوف_کور #سگ_ولگرد #سه_قطره_خون
مديريت تيمارستان عاجزانه از ايرج ملكي استاد بزرگ سينماي ايرانو جهان درخواست داره كه در ساخته هاي بعدي از اين استعداد استفاده بشه 😐💩   . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #کس #کیر #کون #کوس #دختر #دخترونه #اقتصاد
مديريت تيمارستان عاجزانه از ايرج ملكي استاد بزرگ سينماي ايرانو جهان درخواست داره كه در ساخته هاي بعدي از اين استعداد استفاده بشه 😐💩 . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #کس #کیر #کون #کوس #دختر #دخترونه #اقتصاد
هزاربار گفتيم شما جاي ننه بزرگ بچهاي تيمارستاني قرصاتو سر وقت بخور گوش نميدي🤦🏿♂️ از جووووونا ديگه چه انتظاري ميشه داشت   . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #کس #کون #کوس #سکسی_ایرانی #دخترونه #دختر
هزاربار گفتيم شما جاي ننه بزرگ بچهاي تيمارستاني قرصاتو سر وقت بخور گوش نميدي🤦🏿♂️ از جووووونا ديگه چه انتظاري ميشه داشت . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #کس #کون #کوس #سکسی_ایرانی #دخترونه #دختر
اقاااا میگن دست بالای دست زیاده. . . این دقیقا همینه😂😂😂 . . تازه میگه ندیده. فقط حس کرده.😁 . عشقای مشترکدونا از هم پنهان کنید. . راستی کِبِره یا کِوِره یعنی چی؟🙄 . . . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #دخترونه #دختر #عشق #عکس_خاص #دابسمش
اقاااا میگن دست بالای دست زیاده. . . این دقیقا همینه😂😂😂 . . تازه میگه ندیده. فقط حس کرده.😁 . عشقای مشترکدونا از هم پنهان کنید. . راستی کِبِره یا کِوِره یعنی چی؟🙄 . . . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #دخترونه #دختر #عشق #عکس_خاص #دابسمش
این داستان : اینستا نصب کردن آق مصطفی و محمد شازده 😂 از همه درخواست میکنن که دنبالشون کنن همون فالو خودمون😂🤦🏻♂️ کامنت پر انرژی بزارید😍 مثله همیشه منت سر چشم ما بزارید❤️ آق محمد شازده🌟   . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #طلا #سکس #آخوند #اعتراضات_سراسری #اعتصاب_سراسری #ارز #سیاسی
این داستان : اینستا نصب کردن آق مصطفی و محمد شازده 😂 از همه درخواست میکنن که دنبالشون کنن همون فالو خودمون😂🤦🏻♂️ کامنت پر انرژی بزارید😍 مثله همیشه منت سر چشم ما بزارید❤️ آق محمد شازده🌟 . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #طلا #سکس #آخوند #اعتراضات_سراسری #اعتصاب_سراسری #ارز #سیاسی
آرزوي ٩٠٪؜ مرداي ايراني 😂😐 چه حالي ميده با اون پروتزاش ببوست و با لمينتاش لباتو گاز بگيره 🤔😂😂 شرط ميبندم اينو ننه باباشم نميشناسن   . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه
آرزوي ٩٠٪؜ مرداي ايراني 😂😐 چه حالي ميده با اون پروتزاش ببوست و با لمينتاش لباتو گاز بگيره 🤔😂😂 شرط ميبندم اينو ننه باباشم نميشناسن . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه
توي كشور قدر امسال مدير تيمارستانو كسي نميدونه 😐 ميگي چرا !؟؟؟ خود من دست كم يك ميليون مفسد في الارض و خلو چل جم كردم تو يه پيج 😂 كه با حداقل زمان ميشه شناسايي و يارانشونو قطع كرد😂 والاااا   . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه
توي كشور قدر امسال مدير تيمارستانو كسي نميدونه 😐 ميگي چرا !؟؟؟ خود من دست كم يك ميليون مفسد في الارض و خلو چل جم كردم تو يه پيج 😂 كه با حداقل زمان ميشه شناسايي و يارانشونو قطع كرد😂 والاااا . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه
تنگی بعضی از دخترا هم مثل تنگه هرمزه... به اسم و ظاهر تنگن ولی کشتی و نفت کش هم میتونه بره توش و در بیاد :)) خيلي با حياست بين اين همه پسر ميبينيد ؟   . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #جق #جنده #کلیپ_سکسی #کون #آخوند
تنگی بعضی از دخترا هم مثل تنگه هرمزه... به اسم و ظاهر تنگن ولی کشتی و نفت کش هم میتونه بره توش و در بیاد :)) خيلي با حياست بين اين همه پسر ميبينيد ؟ . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه #جق #جنده #کلیپ_سکسی #کون #آخوند
ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ بیا ﺑﺨﻮﺭﺵ ﺑﻪ اگه ﺑﺨﻮﺭﻡ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺶ؟ ﺭﺳﯿﺪ . . .   . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه
ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ بیا ﺑﺨﻮﺭﺵ ﺑﻪ اگه ﺑﺨﻮﺭﻡ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺶ؟ ﺭﺳﯿﺪ . . . . . . . . . #رقص #باحال #دنس #طنز #ماشین #مسترلب #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #شاد #کلیپ_سکسی #کلیپ_طنز #کلیپ #کلیپ_خفن #کلیپ_جدید #ویدیو_کلیپ #ویدئو #دختر #رازبقا #تیمارستان #دارالمجانین #دابسمش #دیونه_خونه