پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره دعوت در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های دعوت

Instagram
. کیسه خرید پارچه ای نیاز ۲۵ هزار تومان (بدون تخفیف افتتاحیه ۲۸ هزار تومان) دسته زندگی با طرح های صداقت اکنون حقیقت حق عشق در سال های اخیر در بسیاری از کشور ها استفاده از کیسه پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی معمول و تبدیل به مد عصر حاضر شده است. کیسه خرید های پارچه ای نیاز دارای درصد بالایی از الیاف سازگار با محیط زیست می باشند و قابل شستشو هستند. این کیسه ها در دسته زندگی، طبیعت، بزرگان، طنز و بهارلیوینگ عرضه می شوند که بر روی آنها شعارهای اعتقادی بهارلیوینگ به زبان فارسی و انگلیسی چاپ شده اند. طبق گزارش شورای شهر تهران با حذف یک کیسه پلاستیکی در هر هفته از سوی یک خانواده ایرانی، سالانه یک میلیارد کیسه پلاستیکی کمتر مصرف می شود و همین گویای آن است که چرا کیف خرید های پارچه ای بهارلیوینگ، نیاز نامگذاری شده اند. #بهارلیوینگ #دعوت #زندگی #صداقت #حقیقت #حق #عشق #اکنون #طبیعت #کیسه_خرید_پارچه_ای   :  :     ,        .        .    : , , ,         !    ,      ,     !       .
. کیسه خرید پارچه ای نیاز ۲۵ هزار تومان (بدون تخفیف افتتاحیه ۲۸ هزار تومان) دسته زندگی با طرح های صداقت اکنون حقیقت حق عشق در سال های اخیر در بسیاری از کشور ها استفاده از کیسه پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی معمول و تبدیل به مد عصر حاضر شده است. کیسه خرید های پارچه ای نیاز دارای درصد بالایی از الیاف سازگار با محیط زیست می باشند و قابل شستشو هستند. این کیسه ها در دسته زندگی، طبیعت، بزرگان، طنز و بهارلیوینگ عرضه می شوند که بر روی آنها شعارهای اعتقادی بهارلیوینگ به زبان فارسی و انگلیسی چاپ شده اند. طبق گزارش شورای شهر تهران با حذف یک کیسه پلاستیکی در هر هفته از سوی یک خانواده ایرانی، سالانه یک میلیارد کیسه پلاستیکی کمتر مصرف می شود و همین گویای آن است که چرا کیف خرید های پارچه ای بهارلیوینگ، نیاز نامگذاری شده اند. #بهارلیوینگ #دعوت #زندگی #صداقت #حقیقت #حق #عشق #اکنون #طبیعت #کیسه_خرید_پارچه_ای : : , . . : , , , ! , , ! .
. کیسه خرید پارچه ای نیاز ۲۵ هزار تومان (بدون تخفیف افتتاحیه ۲۸ هزار تومان) دسته زندگی با طرح های صداقت اکنون حقیقت حق عشق در سال های اخیر در بسیاری از کشور ها استفاده از کیسه پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی معمول و تبدیل به مد عصر حاضر شده است. کیسه خرید های پارچه ای نیاز دارای درصد بالایی از الیاف سازگار با محیط زیست می باشند و قابل شستشو هستند. این کیسه ها در دسته زندگی، طبیعت، بزرگان، طنز و بهارلیوینگ عرضه می شوند که بر روی آنها شعارهای اعتقادی بهارلیوینگ به زبان فارسی و انگلیسی چاپ شده اند. طبق گزارش شورای شهر تهران با حذف یک کیسه پلاستیکی در هر هفته از سوی یک خانواده ایرانی، سالانه یک میلیارد کیسه پلاستیکی کمتر مصرف می شود و همین گویای آن است که چرا کیف خرید های پارچه ای بهارلیوینگ، نیاز نامگذاری شده اند. #بهارلیوینگ #دعوت #زندگی #صداقت #حقیقت #حق #عشق #اکنون #طبیعت #کیسه_خرید_پارچه_ای   :  :     ,        .        .    : , , ,         !    ,      ,     !       .
. کیسه خرید پارچه ای نیاز ۲۵ هزار تومان (بدون تخفیف افتتاحیه ۲۸ هزار تومان) دسته زندگی با طرح های صداقت اکنون حقیقت حق عشق در سال های اخیر در بسیاری از کشور ها استفاده از کیسه پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی معمول و تبدیل به مد عصر حاضر شده است. کیسه خرید های پارچه ای نیاز دارای درصد بالایی از الیاف سازگار با محیط زیست می باشند و قابل شستشو هستند. این کیسه ها در دسته زندگی، طبیعت، بزرگان، طنز و بهارلیوینگ عرضه می شوند که بر روی آنها شعارهای اعتقادی بهارلیوینگ به زبان فارسی و انگلیسی چاپ شده اند. طبق گزارش شورای شهر تهران با حذف یک کیسه پلاستیکی در هر هفته از سوی یک خانواده ایرانی، سالانه یک میلیارد کیسه پلاستیکی کمتر مصرف می شود و همین گویای آن است که چرا کیف خرید های پارچه ای بهارلیوینگ، نیاز نامگذاری شده اند. #بهارلیوینگ #دعوت #زندگی #صداقت #حقیقت #حق #عشق #اکنون #طبیعت #کیسه_خرید_پارچه_ای : : , . . : , , , ! , , ! .
#سيأتي كل ما #دعوت به ، 😊 قد يختلف #شكله 🍁وقد يطول وقته🕣 قد يأتي أفضل #منه👍 ولكنه سيأتي لأن #الله_قريب_مجيب 🌸💜
#سيأتي كل ما #دعوت به ، 😊 قد يختلف #شكله 🍁وقد يطول وقته🕣 قد يأتي أفضل #منه 👍 ولكنه سيأتي لأن #الله_قريب_مجيب 🌸💜
#سيأتي كل ما #دعوت به ، 😊 قد يختلف #شكله 🍁وقد يطول وقته🕣 قد يأتي أفضل #منه👍 ولكنه سيأتي لأن #الله_قريب_مجيب 🌸💜
#سيأتي كل ما #دعوت به ، 😊 قد يختلف #شكله 🍁وقد يطول وقته🕣 قد يأتي أفضل #منه 👍 ولكنه سيأتي لأن #الله_قريب_مجيب 🌸💜
دعوت بی پاسخ! پس از گذشت ۴۰ روز دعوت از اعضای محترم شورای مرکزی انجمن مردمی توسعه دامغان جهت بازدید از خانه تسنیم و آشنایی با فعالیت های این تشکل و هم افزایی بیشتر، متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نشده است. ✅ باور داریم که؛ برای توسعه می بایست، اندیشه و نگاهمان را وسعت دهیم و منافع عمومی را ببینیم. به امید روزهای بهتر برای دامغان عزیز 🌐 روابط عمومی خانه تسنیم دامغان  #فرهنگی#علمی#میراث_فرهنگی#فرهیختگان#دامغانی#خانه_تسنیم_دامغان#کویر#گردشگری#بزرگداشت#چهره_برجسته#شورای_شهر#شهرستان_دامغان#استان_سمنان#دعوت#اعضا#اندیشه#تفکر#نگاه#مثبت_اندیشی
دعوت بی پاسخ! پس از گذشت ۴۰ روز دعوت از اعضای محترم شورای مرکزی انجمن مردمی توسعه دامغان جهت بازدید از خانه تسنیم و آشنایی با فعالیت های این تشکل و هم افزایی بیشتر، متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نشده است. ✅ باور داریم که؛ برای توسعه می بایست، اندیشه و نگاهمان را وسعت دهیم و منافع عمومی را ببینیم. به امید روزهای بهتر برای دامغان عزیز 🌐 روابط عمومی خانه تسنیم دامغان #فرهنگی #علمی #میراث_فرهنگی #فرهیختگان #دامغانی #خانه_تسنیم_دامغان #کویر #گردشگری #بزرگداشت #چهره_برجسته #شورای_شهر #شهرستان_دامغان #استان_سمنان #دعوت #اعضا #اندیشه #تفکر #نگاه #مثبت_اندیشی
دعوت بی پاسخ! پس از گذشت ۴۰ روز دعوت از اعضای محترم شورای مرکزی انجمن مردمی توسعه دامغان جهت بازدید از خانه تسنیم و آشنایی با فعالیت های این تشکل و هم افزایی بیشتر، متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نشده است. ✅ باور داریم که؛ برای توسعه می بایست، اندیشه و نگاهمان را وسعت دهیم و منافع عمومی را ببینیم. به امید روزهای بهتر برای دامغان عزیز 🌐 روابط عمومی خانه تسنیم دامغان  #فرهنگی#علمی#میراث_فرهنگی#فرهیختگان#دامغانی#خانه_تسنیم_دامغان#کویر#گردشگری#بزرگداشت#چهره_برجسته#شورای_شهر#شهرستان_دامغان#استان_سمنان#دعوت#اعضا#اندیشه#تفکر#نگاه#مثبت_اندیشی
دعوت بی پاسخ! پس از گذشت ۴۰ روز دعوت از اعضای محترم شورای مرکزی انجمن مردمی توسعه دامغان جهت بازدید از خانه تسنیم و آشنایی با فعالیت های این تشکل و هم افزایی بیشتر، متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نشده است. ✅ باور داریم که؛ برای توسعه می بایست، اندیشه و نگاهمان را وسعت دهیم و منافع عمومی را ببینیم. به امید روزهای بهتر برای دامغان عزیز 🌐 روابط عمومی خانه تسنیم دامغان #فرهنگی #علمی #میراث_فرهنگی #فرهیختگان #دامغانی #خانه_تسنیم_دامغان #کویر #گردشگری #بزرگداشت #چهره_برجسته #شورای_شهر #شهرستان_دامغان #استان_سمنان #دعوت #اعضا #اندیشه #تفکر #نگاه #مثبت_اندیشی
. یه جایی بنویس که هیچکس دوبار زندگی نکرده است روزی دوبار بهش نگاه کن!!! و به قول چارلی چاپلین: شاید زندگی آن جشنی نباشه که تو آرزوشو میکردی ولی حالا که بهش دعوت شدی تا میتونی زیبا برقص...! . #زندگي #برقص #دعوت #چارلي_چاپلين #جشن
. یه جایی بنویس که هیچکس دوبار زندگی نکرده است روزی دوبار بهش نگاه کن!!! و به قول چارلی چاپلین: شاید زندگی آن جشنی نباشه که تو آرزوشو میکردی ولی حالا که بهش دعوت شدی تا میتونی زیبا برقص...! . #زندگي #برقص #دعوت #چارلي_چاپلين #جشن
🌸🌸🌸لطفا ورق بزنید 🌸🌸🌸 🕊 #دعوت به جواني 🦋 آرإف () يكي ازروشهاي غيرتهاجميست كه باهدف رفع افتادگي درحدمتوسط پوست ، عوارض وهزينه پايين تري نسبت به ليفت با روش جراحي دارد ، نتايج بدست آمده ماندگار است و روش انجام آن سرپايي و بدون نياز به جراحي ميباشد 👩🏼⚕️کاربردهای : 🌸ایجاد کلاژن سازی 🌸جوان و شفاف کردن پوست 🌸لیفت و سفت کردن پوست صورت 🌸رفع غبغب 🌸کاهش منافذ باز پوست 🌸فرم دهی به صورت ( گونه ، چانه ، خط خنده ) 👩🏼⚕️همراه ماباشيد ازهمين حالا پكيج هاي تلفيقي وپاكسازي پوست ⏳باشروع جلسات از همين حالا امسال را ✨جوانتر✨زيباتر✨سالم تر✨آغاز كنيد 👩🏼⚕️مشاوره رايگان ميباشد👩🏼⚕️
🌸🌸🌸لطفا ورق بزنید 🌸🌸🌸 🕊 #دعوت به جواني 🦋 آرإف () يكي ازروشهاي غيرتهاجميست كه باهدف رفع افتادگي درحدمتوسط پوست ، عوارض وهزينه پايين تري نسبت به ليفت با روش جراحي دارد ، نتايج بدست آمده ماندگار است و روش انجام آن سرپايي و بدون نياز به جراحي ميباشد 👩🏼⚕️کاربردهای : 🌸ایجاد کلاژن سازی 🌸جوان و شفاف کردن پوست 🌸لیفت و سفت کردن پوست صورت 🌸رفع غبغب 🌸کاهش منافذ باز پوست 🌸فرم دهی به صورت ( گونه ، چانه ، خط خنده ) 👩🏼⚕️همراه ماباشيد ازهمين حالا پكيج هاي تلفيقي وپاكسازي پوست ⏳باشروع جلسات از همين حالا امسال را ✨جوانتر✨زيباتر✨سالم تر✨آغاز كنيد 👩🏼⚕️مشاوره رايگان ميباشد👩🏼⚕️
💎🌺سالن عروس و زيبايي فرانك🌺💎 پوست در زیبایی تأثیر زیادی دارد. مراقبت از پوست، یکی از #رازهای #جوانماندن #چهره و #زیبایی پوست است. همانطور که میدانید برای #پاکسازی_پوست، روشهای مختلفی وجود دارد، ما شما رو #دعوت به پاكسازى صورتتان ميكنيم. 📍 محدوده : رودهن 🔹تلفن رزرو وقت: 📲 ☎ 🆔 🆔 🆔
💎🌺سالن عروس و زيبايي فرانك🌺💎 پوست در زیبایی تأثیر زیادی دارد. مراقبت از پوست، یکی از #رازهای #جوانماندن #چهره و #زیبایی پوست است. همانطور که میدانید برای #پاکسازی_پوست ، روشهای مختلفی وجود دارد، ما شما رو #دعوت به پاكسازى صورتتان ميكنيم. 📍 محدوده : رودهن 🔹تلفن رزرو وقت: 📲 ☎ 🆔 🆔 🆔
🌹به نام خداوند باران🌹 🎁 آغاز کاتولوگ ویژه کریسمس🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅 با یه عااالمه تخفیف های فوق العاده و تکرار نشدنی به مناسبت سال نو میلادی😍🎅🦌 ✅کاتولوگ شماره ، و بهترین و پرتخفیف ترین کاتولوگ های سال هست و ویژه کریسمس که تخفیف هاش سالی یک بار به این حد می رسه🎅️🎅️🎅️ 💣یک سال منتظر کریسمس هستیم که از تخفیفهاش استفاده کنیم💣 🎅این فرصت دو ماهه رو از دست ندین🎁🎄🎁🎄🎁#کریسمس#هیجان#کادو#اوریفلیم#کیف#شال#روسری#شالگردن#آکسسوری#لوازم_آرایشی#تهران#شیراز#آمل#مازندران#شهرستان#کار#دعوت
🌹به نام خداوند باران🌹 🎁 آغاز کاتولوگ ویژه کریسمس🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅 با یه عااالمه تخفیف های فوق العاده و تکرار نشدنی به مناسبت سال نو میلادی😍🎅🦌 ✅کاتولوگ شماره ، و بهترین و پرتخفیف ترین کاتولوگ های سال هست و ویژه کریسمس که تخفیف هاش سالی یک بار به این حد می رسه🎅️🎅️🎅️ 💣یک سال منتظر کریسمس هستیم که از تخفیفهاش استفاده کنیم💣 🎅این فرصت دو ماهه رو از دست ندین🎁🎄🎁🎄🎁#کریسمس #هیجان #کادو #اوریفلیم #کیف #شال #روسری #شالگردن #آکسسوری #لوازم_آرایشی #تهران #شیراز #آمل #مازندران #شهرستان #کار #دعوت
✳️ روند افزایشی صدور دعوتنامه برای فرانسوی زبان ها 🔹از سال ۲۰۱۵ که برنامه اکسپرس انتری شروع به کار کرد روند صدور دعوت نامه یا برای فرانسوی زبان ها وضعیت صعودی داشته و در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ نسبت به کل سال ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده است. 🔹 از دلایل اصلی این افزایش امتیاز تغییر سیستم امتیازدهی در برنامه اکسپرس انتری در تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ بود. از تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ به بعد ۱۵ امتیاز تکمیلی برای افرادی در نظر گرفته شد که هر ۴ مهارت زبان فرانسوی آنها در آزمون نمره ۷ یا بالاتر بوده و زبان انگلیسی شان نیز در ۴ مهارت  و یا پائینتر و امتیاز برای افرادی که نمرات انگلیسی شان نیز یا بالاتر باشد. این فرصت مناسبی برای افراد با اسکیل های متوسط به بالا در زبان فرانسوی هست که بتوانند از طریق برنامه فدرال دریافت کنند. #مهاجرت #کانادا_تضمینی #فرانسه #زبان_انگلیسی #دعوت #اکسپرس#اقامت
✳️ روند افزایشی صدور دعوتنامه برای فرانسوی زبان ها 🔹از سال ۲۰۱۵ که برنامه اکسپرس انتری شروع به کار کرد روند صدور دعوت نامه یا برای فرانسوی زبان ها وضعیت صعودی داشته و در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ نسبت به کل سال ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده است. 🔹 از دلایل اصلی این افزایش امتیاز تغییر سیستم امتیازدهی در برنامه اکسپرس انتری در تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ بود. از تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ به بعد ۱۵ امتیاز تکمیلی برای افرادی در نظر گرفته شد که هر ۴ مهارت زبان فرانسوی آنها در آزمون نمره ۷ یا بالاتر بوده و زبان انگلیسی شان نیز در ۴ مهارت و یا پائینتر و امتیاز برای افرادی که نمرات انگلیسی شان نیز یا بالاتر باشد. این فرصت مناسبی برای افراد با اسکیل های متوسط به بالا در زبان فرانسوی هست که بتوانند از طریق برنامه فدرال دریافت کنند. #مهاجرت #کانادا_تضمینی #فرانسه #زبان_انگلیسی #دعوت #اکسپرس #اقامت
✳️ روند افزایشی صدور دعوتنامه برای فرانسوی زبان ها 🔹از سال ۲۰۱۵ که برنامه اکسپرس انتری شروع به کار کرد روند صدور دعوت نامه یا برای فرانسوی زبان ها وضعیت صعودی داشته و در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ نسبت به کل سال ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده است. 🔹 از دلایل اصلی این افزایش امتیاز تغییر سیستم امتیازدهی در برنامه اکسپرس انتری در تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ بود. از تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ به بعد ۱۵ امتیاز تکمیلی برای افرادی در نظر گرفته شد که هر ۴ مهارت زبان فرانسوی آنها در آزمون نمره ۷ یا بالاتر بوده و زبان انگلیسی شان نیز در ۴ مهارت  و یا پائینتر و امتیاز برای افرادی که نمرات انگلیسی شان نیز یا بالاتر باشد. این فرصت مناسبی برای افراد با اسکیل های متوسط به بالا در زبان فرانسوی هست که بتوانند از طریق برنامه فدرال دریافت کنند. #مهاجرت #کانادا_تضمینی #فرانسه #زبان_انگلیسی #دعوت #اکسپرس#اقامت
✳️ روند افزایشی صدور دعوتنامه برای فرانسوی زبان ها 🔹از سال ۲۰۱۵ که برنامه اکسپرس انتری شروع به کار کرد روند صدور دعوت نامه یا برای فرانسوی زبان ها وضعیت صعودی داشته و در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ نسبت به کل سال ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده است. 🔹 از دلایل اصلی این افزایش امتیاز تغییر سیستم امتیازدهی در برنامه اکسپرس انتری در تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ بود. از تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ به بعد ۱۵ امتیاز تکمیلی برای افرادی در نظر گرفته شد که هر ۴ مهارت زبان فرانسوی آنها در آزمون نمره ۷ یا بالاتر بوده و زبان انگلیسی شان نیز در ۴ مهارت و یا پائینتر و امتیاز برای افرادی که نمرات انگلیسی شان نیز یا بالاتر باشد. این فرصت مناسبی برای افراد با اسکیل های متوسط به بالا در زبان فرانسوی هست که بتوانند از طریق برنامه فدرال دریافت کنند. #مهاجرت #کانادا_تضمینی #فرانسه #زبان_انگلیسی #دعوت #اکسپرس #اقامت
. از شما #دعوت میکنیم که همه #باهم همپیمان شویم بر دشمنی با ظالم و یاری مظلوم و نهراسیدن از هزینههای این عملِ بزرگ. همپیمان شویم که در برابر #ظلم در هر جایی و به هر شکلی و در هر لباسی و به هر کسی از هر #دین و #مذهب و نژادی #ساکت و بیتفاوت نباشیم و با آن هر طور که میتوانیم مقابله نماییم. و #ایمان داشته باشیم که عمل به همین پیمان توسط فرد فرد مان، زمینهساز اتفاقی بزرگ در #عالَم خواهد شد. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین  _   #اربعین سال ٫ #امام_حسین  . .  ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. از شما #دعوت میکنیم که همه #باهم همپیمان شویم بر دشمنی با ظالم و یاری مظلوم و نهراسیدن از هزینههای این عملِ بزرگ. همپیمان شویم که در برابر #ظلم در هر جایی و به هر شکلی و در هر لباسی و به هر کسی از هر #دین و #مذهب و نژادی #ساکت و بیتفاوت نباشیم و با آن هر طور که میتوانیم مقابله نماییم. و #ایمان داشته باشیم که عمل به همین پیمان توسط فرد فرد مان، زمینهساز اتفاقی بزرگ در #عالَم خواهد شد. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین _ #اربعین سال ٫ #امام_حسین . . ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
کارت های دعوت لوکس اروپایی آریا کد ۲۹ قبول سفارش از تمام ایران کارتهای آریا و گلوری در هیچکدام از کارت فروشی های تهران موجود نیست. خرید و سفارش فقط از طریق کارت آریا تلفن سفارش ۰۹۱۲۰۷۲۶۰۸۵ نمونه های متن فارسی در بالای صفحه قسمت هایلایت #کارت #عروسی #دعوت #عروس #کارت_عروسی #کارت_عروسی_خاص #کارت_دعوت #کارت_دعوت_عروسی #کارت_دعوت_تولد #تولد #نامزدی #عقد #دعوت #دعوتنامه #جشن
کارت های دعوت لوکس اروپایی آریا کد ۲۹ قبول سفارش از تمام ایران کارتهای آریا و گلوری در هیچکدام از کارت فروشی های تهران موجود نیست. خرید و سفارش فقط از طریق کارت آریا تلفن سفارش ۰۹۱۲۰۷۲۶۰۸۵ نمونه های متن فارسی در بالای صفحه قسمت هایلایت #کارت #عروسی #دعوت #عروس #کارت_عروسی #کارت_عروسی_خاص #کارت_دعوت #کارت_دعوت_عروسی #کارت_دعوت_تولد #تولد #نامزدی #عقد #دعوت #دعوتنامه #جشن
#دعوتنامه 🌸 آیین رونمایی و جشن امضای کتاب؛ #نامه_سپید ■■ (مجموعه اشعار سپید منتخب دهه هشتاد شاعران مازندران) ■■ گردآورنده: #میثم_متاجی ■ پنجشنبه بیست و چهارم آبانماه از سالجاری ■ ساعت شانزده/سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر 🔘سرویس فرهنگی #شمالیها 🔻
#دعوتنامه 🌸 آیین رونمایی و جشن امضای کتاب؛ #نامه_سپید ■■ (مجموعه اشعار سپید منتخب دهه هشتاد شاعران مازندران) ■■ گردآورنده: #میثم_متاجی ■ پنجشنبه بیست و چهارم آبانماه از سالجاری ■ ساعت شانزده/سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر 🔘سرویس فرهنگی #شمالیها 🔻
ی شب فوق العاده با داداش جونم ومامان جونم دعوت داداش جون#دعوت#مهمونی#داداش#مامان#همسر#فرنو#مشهد#پیتزا
ی شب فوق العاده با داداش جونم ومامان جونم دعوت داداش جون#دعوت #مهمونی #داداش #مامان #همسر #فرنو #مشهد #پیتزا
#من #کامیار_گودرزی #حامد #نهم_ربیع_الاول #۲۶_آبان #سالروز_امامت_امام_زمان #عید_بیعت برای #بیعت با #امام_زمان به #تجمع دلدادگان #مهدوی #میروم تا #الطاف_الهی و #مهر_مهدوی شامل حال من شود از شما #دوستان و #آشنایان و هر کسی که به هر نحوی این پیام رو می خونه #دعوت میکنم به این گردهمایی ویژه #بپیوندید #عکس دوم #عزیز #دل باباشه تجمع در تمام شهر های بزرگ و تمامی مراکز استان ها برپا میشود
#من #کامیار_گودرزی #حامد #نهم_ربیع_الاول #۲۶_آبان #سالروز_امامت_امام_زمان #عید_بیعت برای #بیعت با #امام_زمان به #تجمع دلدادگان #مهدوی #میروم تا #الطاف_الهی و #مهر_مهدوی شامل حال من شود از شما #دوستان و #آشنایان و هر کسی که به هر نحوی این پیام رو می خونه #دعوت میکنم به این گردهمایی ویژه #بپیوندید #عکس دوم #عزیز #دل باباشه تجمع در تمام شهر های بزرگ و تمامی مراکز استان ها برپا میشود
مگر میشود عاشق بود و فال حافظ نگرفت... دل به دریا نزد و خبر از فردا نگرفت کارت دعوت و فال حافظ شب یلدا #گیفت #فال #حافظ، #کارت #دعوت #یلدا #نمد#سفارش_دایرکت
مگر میشود عاشق بود و فال حافظ نگرفت... دل به دریا نزد و خبر از فردا نگرفت کارت دعوت و فال حافظ شب یلدا #گیفت #فال #حافظ ، #کارت #دعوت #یلدا #نمد #سفارش_دایرکت
صلوات و رحمت خداوند بر روح پیامبرمان صلی الله علیه و سلم که در روز قیامت (ان شاءالله) ندا می دهد: امتی،امتی(امتم ،امتم) #اسلام #مسلمان #دعوتگر_اسلام #انسانیت #شجاعت #انسان #دین #دعوت #قران #ایمان #باور #عقیده #ازدواج #تقوا #پاکی #صدقه #بخشش #نیکی #اسلام_دین_انسانیت #رحمت #مهربانی .
صلوات و رحمت خداوند بر روح پیامبرمان صلی الله علیه و سلم که در روز قیامت (ان شاءالله) ندا می دهد: امتی،امتی(امتم ،امتم) #اسلام #مسلمان #دعوتگر_اسلام #انسانیت #شجاعت #انسان #دین #دعوت #قران #ایمان #باور #عقیده #ازدواج #تقوا #پاکی #صدقه #بخشش #نیکی #اسلام_دین_انسانیت #رحمت #مهربانی .
آخر نوستالژی..انــــــــــوش #نوستالژی#قدیمی#انوش#دعوت
آخر نوستالژی..انــــــــــوش #نوستالژی #قدیمی #انوش #دعوت
دوستان گلم لطفا فرصت رو از دست ندین و وارد این برنامه از طریق لینک تو قسمت بیو بشین . ️ تا ماه آینده این ارز با ارزای دیگه مثل بیتکوین رقابت خواهد کرد و ارزشش مثل بیتکوین بالا خواهد رفت . برای ورود به این برنامه فقط نیاز به داشتن جیمیل هست . یکی از پوینت های مثبت این برنامه این هست که شما با گوشی موبایل یا آیپد هم میتونین هر جا که هستید فعالیت کنید و هیچ نیازی به لبتاپ نیست . این برنامه هر هفته کارنیوال میزاره که باعث میشه کاربراش بتونن پاور بیشتری جمع کنن پس چی بهتر از این که با صرف وقت کم و دعوت دوستامون به همدیگه واسه پولدار شدن کمک کنیم اون هم تو چنین شرایط سختی که برای کشور و مردم عزیز ایجاد شده . #بیتکوین #بیتکوین_کش #بیتکوین_چیست #پیوت#پیوت-اپلیکیشن#درآمد#سریع#آسان#ازطریق#موبایل#با#وقت#کم#دعوت دوستان#پاور#پولساز#پولدار #پولدارشدن
دوستان گلم لطفا فرصت رو از دست ندین و وارد این برنامه از طریق لینک تو قسمت بیو بشین . ️ تا ماه آینده این ارز با ارزای دیگه مثل بیتکوین رقابت خواهد کرد و ارزشش مثل بیتکوین بالا خواهد رفت . برای ورود به این برنامه فقط نیاز به داشتن جیمیل هست . یکی از پوینت های مثبت این برنامه این هست که شما با گوشی موبایل یا آیپد هم میتونین هر جا که هستید فعالیت کنید و هیچ نیازی به لبتاپ نیست . این برنامه هر هفته کارنیوال میزاره که باعث میشه کاربراش بتونن پاور بیشتری جمع کنن پس چی بهتر از این که با صرف وقت کم و دعوت دوستامون به همدیگه واسه پولدار شدن کمک کنیم اون هم تو چنین شرایط سختی که برای کشور و مردم عزیز ایجاد شده . #بیتکوین #بیتکوین_کش #بیتکوین_چیست #پیوت #پیوت -اپلیکیشن#درآمد #سریع #آسان #ازطریق #موبایل #با #وقت #کم #دعوت دوستان#پاور #پولساز #پولدار #پولدارشدن
دوستان گلم لطفا فرصت رو از دست ندین و وارد این برنامه از طریق لینک تو قسمت بیو بشین . ️ تا ماه آینده این ارز با ارزای دیگه مثل بیتکوین رقابت خواهد کرد و ارزشش مثل بیتکوین بالا خواهد رفت . برای ورود به این برنامه فقط نیاز به داشتن جیمیل هست . یکی از پوینت های مثبت این برنامه این هست که شما با گوشی موبایل یا آیپد هم میتونین هر جا که هستید فعالیت کنید و هیچ نیازی به لبتاپ نیست . این برنامه هر هفته کارنیوال میزاره که باعث میشه کاربراش بتونن پاور بیشتری جمع کنن پس چی بهتر از این که با صرف وقت کم و دعوت دوستامون به همدیگه واسه پولدار شدن کمک کنیم اون هم تو چنین شرایط سختی که برای کشور و مردم عزیز ایجاد شده . #بیتکوین #بیتکوین_کش #بیتکوین_چیست #پیوت#پیوت-اپلیکیشن#درآمد#سریع#آسان#ازطریق#موبایل#با#وقت#کم#دعوت دوستان#پاور#پولساز#پولدار #پولدارشدن
دوستان گلم لطفا فرصت رو از دست ندین و وارد این برنامه از طریق لینک تو قسمت بیو بشین . ️ تا ماه آینده این ارز با ارزای دیگه مثل بیتکوین رقابت خواهد کرد و ارزشش مثل بیتکوین بالا خواهد رفت . برای ورود به این برنامه فقط نیاز به داشتن جیمیل هست . یکی از پوینت های مثبت این برنامه این هست که شما با گوشی موبایل یا آیپد هم میتونین هر جا که هستید فعالیت کنید و هیچ نیازی به لبتاپ نیست . این برنامه هر هفته کارنیوال میزاره که باعث میشه کاربراش بتونن پاور بیشتری جمع کنن پس چی بهتر از این که با صرف وقت کم و دعوت دوستامون به همدیگه واسه پولدار شدن کمک کنیم اون هم تو چنین شرایط سختی که برای کشور و مردم عزیز ایجاد شده . #بیتکوین #بیتکوین_کش #بیتکوین_چیست #پیوت #پیوت -اپلیکیشن#درآمد #سریع #آسان #ازطریق #موبایل #با #وقت #کم #دعوت دوستان#پاور #پولساز #پولدار #پولدارشدن
. . افتتاحیه آرت شاپ دائمی لیوزا زمان:آبان ماه از ساعت الی خیابان پاسداران .پایین تر از چهار راه فرمانیه ،نارنجستان ،برج تجاری آرتمیس طبقه - پلاک . . ,     !   : - : :  . . . . #آرت #آرت_شاپ #فرمانیه #آرتمیس #گالری #ایونت #طراحی #هنر #پوستر #افتتاحیه #بزودی #لیوزا #مانتو #مانتوپاییزه #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #زیورآلات #شال #روسری #نقاشی #پاییز #کانسپت #کانسپت_آرت #کانسپتوگرافی #دعوتنامه #دعوت . . .
. . افتتاحیه آرت شاپ دائمی لیوزا زمان:آبان ماه از ساعت الی خیابان پاسداران .پایین تر از چهار راه فرمانیه ،نارنجستان ،برج تجاری آرتمیس طبقه - پلاک . . , ! : - : : . . . . #آرت #آرت_شاپ #فرمانیه #آرتمیس #گالری #ایونت #طراحی #هنر #پوستر #افتتاحیه #بزودی #لیوزا #مانتو #مانتوپاییزه #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #زیورآلات #شال #روسری #نقاشی #پاییز #کانسپت #کانسپت_آرت #کانسپتوگرافی #دعوتنامه #دعوت . . .
، هوالعلیم یک #دعوت ساده // جناب #سفید ؛ تصورم بر این است که هر یک از استانداران ماضی، نامزد شورای شهر یزد می شدند نشان مقبولیت آنان کسب ۸۰۰۰۰رای شهروندان بود! ولی میزان آرای شما، در انتخابات گذشته اندکی بیشتر از ثلث این میزان شد! از هر زاویه که می نگرم نمیتوانم سببی برای این اقبال در نوع خود کم، بیابم جز اینکه منشا آن را ابهامات و سوالات بی پاسخی بدانم که در پس زمینه ذهنی جامعه و افکار عمومی وجود داشته و هر روز دستاویز فعالان رسانه ای و یا منتقدان، برای سوژه های خبری اشان میشود! از حق هم نگذریم سوژه داغ و پرمخاطبی است! به نظر ریشه پرمخاطب بودن آن نیز عطشی است که افکارعمومی برای یافتن پاسخ مناسب نسبت به ابهامات ذهنی خود در رابطه با عملکرد سی و اندی ساله اداری، فرهنگی ، اقتصادی، عمرانی و سیاسی شما دارد! بالتبع اگر این عطش و نیاز وجود نداشت اسم شما دائما سوژه نمیشد! تصدیق بفرمایید که کلانتری و میرمحمدی ، عاصی و فلاح زاده هم اگرچه استاندار بوده اند ولی هیچگاه به این اندازه تیتر خبری موافقین و مخالفین نشده اند! جناب سفید! شما را نه قضاوت اما دعوت میکنم ، یکبار برای همیشه خود را در چالش پاسخ جدی به این سوالات قرار و به این ابهامات پایان دهید! اینجانب برای برگزاری پرسش و پاسخ دونفره و انتشار فیلم بدون سانسور آن در فضای مجازی اعلام آمادگی میکنم ! والامر الیکم پر واضح است که در کنار انتقاد جدی به بخشی از عملکرد گذشته جنابعالی ، بعنوان فردی که سابقه مدیریت اجرایی در یک جایگاه حاکمیتی داشته نمیتوانم نسبت به خدمات و مردم داری اتان در کنار همه حرف و حدیثهایی که وجود دارد بی تفاوت باشم!
، هوالعلیم یک #دعوت ساده // جناب #سفید ؛ تصورم بر این است که هر یک از استانداران ماضی، نامزد شورای شهر یزد می شدند نشان مقبولیت آنان کسب ۸۰۰۰۰رای شهروندان بود! ولی میزان آرای شما، در انتخابات گذشته اندکی بیشتر از ثلث این میزان شد! از هر زاویه که می نگرم نمیتوانم سببی برای این اقبال در نوع خود کم، بیابم جز اینکه منشا آن را ابهامات و سوالات بی پاسخی بدانم که در پس زمینه ذهنی جامعه و افکار عمومی وجود داشته و هر روز دستاویز فعالان رسانه ای و یا منتقدان، برای سوژه های خبری اشان میشود! از حق هم نگذریم سوژه داغ و پرمخاطبی است! به نظر ریشه پرمخاطب بودن آن نیز عطشی است که افکارعمومی برای یافتن پاسخ مناسب نسبت به ابهامات ذهنی خود در رابطه با عملکرد سی و اندی ساله اداری، فرهنگی ، اقتصادی، عمرانی و سیاسی شما دارد! بالتبع اگر این عطش و نیاز وجود نداشت اسم شما دائما سوژه نمیشد! تصدیق بفرمایید که کلانتری و میرمحمدی ، عاصی و فلاح زاده هم اگرچه استاندار بوده اند ولی هیچگاه به این اندازه تیتر خبری موافقین و مخالفین نشده اند! جناب سفید! شما را نه قضاوت اما دعوت میکنم ، یکبار برای همیشه خود را در چالش پاسخ جدی به این سوالات قرار و به این ابهامات پایان دهید! اینجانب برای برگزاری پرسش و پاسخ دونفره و انتشار فیلم بدون سانسور آن در فضای مجازی اعلام آمادگی میکنم ! والامر الیکم پر واضح است که در کنار انتقاد جدی به بخشی از عملکرد گذشته جنابعالی ، بعنوان فردی که سابقه مدیریت اجرایی در یک جایگاه حاکمیتی داشته نمیتوانم نسبت به خدمات و مردم داری اتان در کنار همه حرف و حدیثهایی که وجود دارد بی تفاوت باشم!
#به_دانشگاه_اهل_بیت_ع_بپیوندیــــم #یادمــان_نـــرود یا حسین گفتن بسی آسان است با حسیــن ماندن مردانگیست #افتخار_میکنیـــم و می بالیــم از اینکه #سرباز_ولایتیــم #دعوت هستید به جلسه هفتگی هیئت الزهرا (س) مـراغه #خادم_الزهرائی #خادم_الشهداء
#به_دانشگاه_اهل_بیت_ع_بپیوندیــــم #یادمــان_نـــرود یا حسین گفتن بسی آسان است با حسیــن ماندن مردانگیست #افتخار_میکنیـــم و می بالیــم از اینکه #سرباز_ولایتیــم #دعوت هستید به جلسه هفتگی هیئت الزهرا (س) مـراغه #خادم_الزهرائی #خادم_الشهداء
بقیه پستهای پیج رو هم ببینید. لایک و کامنت یادتون نره. دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بزارید. زیر همین پست نظراتتون رو بدید و ما رو برای برنامه های مهیج تر راهنمایی کنید. پی نوشت: ایلان ماسک صاحب برند تسلا. برنامه ترب برای قیمت گرفتن از هر چیزی، خودشون میگن موتور جستجوی هوشمند خرید. پادکست چنل بي  روايت ماجراهاي واقعي و پادكست بي پلاس كتاب صوتي به صورت خلاصه س. وپيج معرفي افتخار آفرينها و آدمهاي حسابي هاي مملكت #مهمان #دعوت #برنامه #برنامه_آموزشی #شرلوک #نمایش #ویدئو #آموزش #شو_تلویزیونی #فارسی #ایران #تهران #شبکه سرگرمی #معرفی_شخص #معرفی #صاحبان_برند #امیرعباس گلاب #اپیزود
بقیه پستهای پیج رو هم ببینید. لایک و کامنت یادتون نره. دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بزارید. زیر همین پست نظراتتون رو بدید و ما رو برای برنامه های مهیج تر راهنمایی کنید. پی نوشت: ایلان ماسک صاحب برند تسلا. برنامه ترب برای قیمت گرفتن از هر چیزی، خودشون میگن موتور جستجوی هوشمند خرید. پادکست چنل بي روايت ماجراهاي واقعي و پادكست بي پلاس كتاب صوتي به صورت خلاصه س. وپيج معرفي افتخار آفرينها و آدمهاي حسابي هاي مملكت #مهمان #دعوت #برنامه #برنامه_آموزشی #شرلوک #نمایش #ویدئو #آموزش #شو_تلویزیونی #فارسی #ایران #تهران #شبکه سرگرمی #معرفی_شخص #معرفی #صاحبان_برند #امیرعباس گلاب #اپیزود