پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره رایوفردا در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های رایوفردا

Instagram
. گام تازه دولت آمریکا در ادغام کنسولگری و سفارت خود در اورشلیم، بیتالمقدس، با واکنش خشمگینانه فلسطینیان روبهرو شد. این کنسولگری رسیدگی به امور مربوط به فلسطینیان را بر عهده داشت.  مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه، ۲۶ مهرماه، در واشینگتن با اعلام تصمیم ادغام گفت که به مسائل مربوط به فلسطینیان که تاکنون در حوزه کنسولگری آمریکا در اورشلیم بود، از این به بعد در چارچوب دفتر امور فلسطینیان، زیر نظر سفیر رسیدگی میشود.  آقای پومپئو همچنین گفت که دفتر امور فلسطینیان در همان ساختمانی فعالیت خواهد کرد که تا حال کنسولگری آمریکا در اورشلیم بود.  وزیر خارجه آمریکا این تصمیم را نشانه تغییر سیاست کشورش در خصوص اورشلیم، کرانه باختری یا غزه ندانست، و بر ادامه تلاش واشینگتن برای رسیدن به صلح جامع و پایدار که بشارتدهنده آیندهای روشنتر برای طرفین نزاع اسرائیلی- فلسطینی باشد، تاکید کرد. آقای پومپئو در توییتر خود دلیل ادغام سفارت و کنسولگری را تلاش برای افزایش کارآیی و بهبود فعالیت دیپلماتیک عنوان کرده، اما فلسطینی ها آن را نشانه دیگری از سیاستهای عقیدتی آمریکا علیه خود تلقی کردند.  صائب عریقات، مقام ارشد تشکیلات فلسطینی و سازمان آزادیبخش فلسطین، پنجشنبه گفت، تنزل موقعیت کنسولگری در بیتالمقدس، تنزل موقعیت فلسطینیان در نظر آمریکا است.  به گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، صائب عریقات در رامالله مدعی شد که آمریکا دارد طرح اسرائیل بزرگ را که مورد نظر دولت اسرائیل است، تحمیل می کند و به استقلال کشوری برای فلسطینیان در کنار اسرائیل علاقه ندارد. #رایوفردا
. گام تازه دولت آمریکا در ادغام کنسولگری و سفارت خود در اورشلیم، بیتالمقدس، با واکنش خشمگینانه فلسطینیان روبهرو شد. این کنسولگری رسیدگی به امور مربوط به فلسطینیان را بر عهده داشت. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه، ۲۶ مهرماه، در واشینگتن با اعلام تصمیم ادغام گفت که به مسائل مربوط به فلسطینیان که تاکنون در حوزه کنسولگری آمریکا در اورشلیم بود، از این به بعد در چارچوب دفتر امور فلسطینیان، زیر نظر سفیر رسیدگی میشود. آقای پومپئو همچنین گفت که دفتر امور فلسطینیان در همان ساختمانی فعالیت خواهد کرد که تا حال کنسولگری آمریکا در اورشلیم بود. وزیر خارجه آمریکا این تصمیم را نشانه تغییر سیاست کشورش در خصوص اورشلیم، کرانه باختری یا غزه ندانست، و بر ادامه تلاش واشینگتن برای رسیدن به صلح جامع و پایدار که بشارتدهنده آیندهای روشنتر برای طرفین نزاع اسرائیلی- فلسطینی باشد، تاکید کرد. آقای پومپئو در توییتر خود دلیل ادغام سفارت و کنسولگری را تلاش برای افزایش کارآیی و بهبود فعالیت دیپلماتیک عنوان کرده، اما فلسطینی ها آن را نشانه دیگری از سیاستهای عقیدتی آمریکا علیه خود تلقی کردند. صائب عریقات، مقام ارشد تشکیلات فلسطینی و سازمان آزادیبخش فلسطین، پنجشنبه گفت، تنزل موقعیت کنسولگری در بیتالمقدس، تنزل موقعیت فلسطینیان در نظر آمریکا است. به گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، صائب عریقات در رامالله مدعی شد که آمریکا دارد طرح اسرائیل بزرگ را که مورد نظر دولت اسرائیل است، تحمیل می کند و به استقلال کشوری برای فلسطینیان در کنار اسرائیل علاقه ندارد. #رایوفردا