پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره رضا شاه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های رضا شاه

Instagram
#آريايي بودن اين پادشاه برگزيده ي خدايان را تنها زماني ميتوان به درستي دريافت كه به يك نكته نگرش كنيم: #خامنه_اي و #صهيونيست هاي #شيعه اش به همان اندازه ازو ميهراسند كه #رضا_پهلوي و فرشگردي هاي #اسراييل پناه اش، و اين خوب است. #رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه #خشنود_شاه #جنبش_فرزندان_زرتشت_کوروش #انجمن_بازیابی_ایرانشهری #خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#آريايي بودن اين پادشاه برگزيده ي خدايان را تنها زماني ميتوان به درستي دريافت كه به يك نكته نگرش كنيم: #خامنه_اي و #صهيونيست هاي #شيعه اش به همان اندازه ازو ميهراسند كه #رضا_پهلوي و فرشگردي هاي #اسراييل پناه اش، و اين خوب است. #رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه #خشنود_شاه #جنبش_فرزندان_زرتشت_کوروش #انجمن_بازیابی_ایرانشهری #خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#آريايي بودن اين پادشاه برگزيده ي خدايان را تنها زماني ميتوان به درستي دريافت كه به يك نكته نگرش كنيم: #خامنه_اي و #صهيونيست هاي #شيعه اش به همان اندازه ازو ميهراسند كه #رضا_پهلوي و فرشگردي هاي #اسراييل پناه اش، و اين خوب است. #رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه #خشنود_شاه #جنبش_فرزندان_زرتشت_کوروش #انجمن_بازیابی_ایرانشهری #خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#آريايي بودن اين پادشاه برگزيده ي خدايان را تنها زماني ميتوان به درستي دريافت كه به يك نكته نگرش كنيم: #خامنه_اي و #صهيونيست هاي #شيعه اش به همان اندازه ازو ميهراسند كه #رضا_پهلوي و فرشگردي هاي #اسراييل پناه اش، و اين خوب است. #رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه #خشنود_شاه #جنبش_فرزندان_زرتشت_کوروش #انجمن_بازیابی_ایرانشهری #خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#آريايي بودن اين پادشاه برگزيده ي خدايان را تنها زماني ميتوان به درستي دريافت كه به يك نكته نگرش كنيم: #خامنه_اي و #صهيونيست هاي #شيعه اش به همان اندازه ازو ميهراسند كه #رضا_پهلوي و فرشگردي هاي #اسراييل پناه اش، و اين خوب است. #رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه #خشنود_شاه #جنبش_فرزندان_زرتشت_کوروش #انجمن_بازیابی_ایرانشهری #خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#آريايي بودن اين پادشاه برگزيده ي خدايان را تنها زماني ميتوان به درستي دريافت كه به يك نكته نگرش كنيم: #خامنه_اي و #صهيونيست هاي #شيعه اش به همان اندازه ازو ميهراسند كه #رضا_پهلوي و فرشگردي هاي #اسراييل پناه اش، و اين خوب است. #رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه #خشنود_شاه #جنبش_فرزندان_زرتشت_کوروش #انجمن_بازیابی_ایرانشهری #خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
وضعیت اسفناک اقتصادی و درامدی هرروز بد تر از دیروز صدای یک هموطن در حمایت از #قشر ضعیف قابل توجه #هنرگندان خود فروخته #میدان_ملیونی #اعتراضات_سراسری  درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #دشمن_ما_همین_جاست #میسازمت_وطن #من_براندازم بر
وضعیت اسفناک اقتصادی و درامدی هرروز بد تر از دیروز صدای یک هموطن در حمایت از #قشر ضعیف قابل توجه #هنرگندان خود فروخته #میدان_ملیونی #اعتراضات_سراسری درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #دشمن_ما_همین_جاست #میسازمت_وطن #من_براندازم بر
وضعیت اسفناک اقتصادی و درامدی هرروز بد تر از دیروز صدای یک هموطن در حمایت از #قشر ضعیف قابل توجه #هنرگندان خود فروخته #میدان_ملیونی #اعتراضات_سراسری  درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #دشمن_ما_همین_جاست #میسازمت_وطن #من_براندازم بر
وضعیت اسفناک اقتصادی و درامدی هرروز بد تر از دیروز صدای یک هموطن در حمایت از #قشر ضعیف قابل توجه #هنرگندان خود فروخته #میدان_ملیونی #اعتراضات_سراسری درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #دشمن_ما_همین_جاست #میسازمت_وطن #من_براندازم بر
این وضع سفره ماست ؛ شمام اینجوری زندگی میکنید شما که وعده اب و برق ... مفتی دادید این بود؟ #اتحاد_ایران_براندازی_فرقه_تبهکار #فقرا_فرصت_قیام_رفاه_ازادی  درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم
این وضع سفره ماست ؛ شمام اینجوری زندگی میکنید شما که وعده اب و برق ... مفتی دادید این بود؟ #اتحاد_ایران_براندازی_فرقه_تبهکار #فقرا_فرصت_قیام_رفاه_ازادی درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم
      ! ❤️❤️❤️❤️پیش بینی شاهنشاه اریامهر از حکومت استبدادی اخوندی ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزییاتش را میدهیم . اما دیگران وعده وحشت بزرگ..! #ننگ_و_نفرین_بر_شورشیان ۵۷ #ایرانو_پس_میگیریم درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم
! ❤️❤️❤️❤️پیش بینی شاهنشاه اریامهر از حکومت استبدادی اخوندی ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزییاتش را میدهیم . اما دیگران وعده وحشت بزرگ..! #ننگ_و_نفرین_بر_شورشیان ۵۷ #ایرانو_پس_میگیریم درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو #فرح_پهلوی پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه #شاه #شاهزاده #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #ما_براندازیم #فرقه_تبهکار #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم
   تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ             آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید.  : ://./ .._   .  _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید. : ://./ .._ . _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
   تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ             آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید.  : ://./ .._   .  _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید. : ://./ .._ . _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
   تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ             آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید.  : ://./ .._   _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید. : ://./ .._ _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
   تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ             آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید.  : ://./ .._     _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید. : ://./ .._ _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
   تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ             آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید.  : ://./ .._     _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید. : ://./ .._ _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
   تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ             آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید.  : ://./ .._     _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
تریلر موزیک ویدیو رضاشاه بزرگ آهنگ رضا شاه را در وبسایت ما گوش دهید. از لیکی که در قسمت اینفو اینستاگرام گذاشتیم... ویدیو این اثر نیز بزودی منتشر خواهد شد به دوستان خود اطلاع دهید و ویدیو و اهنگ را نیز در حد توان به اشتراک بگذارید. : ://./ .._ _____ #م_و_پ_موزیک #مستر_آف_پرشیا #پرشین_راک_متال_فستیوال #پرشین_متال_فستیوال #پرشین_راک_فستیوال #پهلوی #رستاخیز_فیروزه_ای #رضاشاه #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #متال #راک #رپ #رپکور #سنتی #موسیقی #هنر #هنرمند #تبعید
صحبت های محمد رشتبری در خصوص سید صادق حسینی (شخصی که اطلاعات شخصی و خصوصی مردم را به تیم سایبری منافقین میداده و باعث حمله های این گروه به مردم بی دفاع میشده است) . 🗣️سکوت در برابر این لجنها همکاری در کار کثیفشان است. 🚷این لجن ها رو ترد کنید. #آنتی_لجن #انتی_لجن #معترضین #اعتراضات_مردمی #اعتراضات #اعتراضات_سراسرى #اعتراض #اعتصاب #اعتصابات_سراسری #اعتصابات #پهلوی #رضا_پهلوی #رضاپهلوی #محمدرضاپهلوی #محمدرضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضا_شاه_پهلوی #فرح_پهلوی #شاهزاده #رضا_شاه #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #اتحاد_مردمی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای #میدان_میلیونی #ایران #ایرانی #ایرانیان #منافقین
صحبت های محمد رشتبری در خصوص سید صادق حسینی (شخصی که اطلاعات شخصی و خصوصی مردم را به تیم سایبری منافقین میداده و باعث حمله های این گروه به مردم بی دفاع میشده است) . 🗣️سکوت در برابر این لجنها همکاری در کار کثیفشان است. 🚷این لجن ها رو ترد کنید. #آنتی_لجن #انتی_لجن #معترضین #اعتراضات_مردمی #اعتراضات #اعتراضات_سراسرى #اعتراض #اعتصاب #اعتصابات_سراسری #اعتصابات #پهلوی #رضا_پهلوی #رضاپهلوی #محمدرضاپهلوی #محمدرضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضا_شاه_پهلوی #فرح_پهلوی #شاهزاده #رضا_شاه #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #اتحاد_مردمی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای #میدان_میلیونی #ایران #ایرانی #ایرانیان #منافقین
درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو ی دلها پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم 💙💙💙💙💙💙 #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاه #شاهزاده #شاهنشاه #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جنبش_فیروزه_ای #جاوید_شاه #زمان_شاه #فرقه_تبهکار #فرح_پهلوی #فرشگرد #ما_براندازیم #من_براندازم #میدان_میلیونی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری #منوتو پاینده #ایران ازاد
درود بر خاندان ایرانساز #پهلوی #شاهنشاه_روحت_شاد پادشاه فقید گرامی روحت شاد یادت جاودان باد ، #شهبانو ی دلها پاینده و تندرست باشید و سایتون بر روی سر ما باشه ، نور بر تاریکی پیروز است ای شهریار ایران برگرد به خاک ایران ، #هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم #شاهزاده_برگرد منتظرت هستیم 💙💙💙💙💙💙 #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاه #شاهزاده #شاهنشاه #رضاپهلوی #رضاشاه #رضا_پهلوی #رضا_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #رستاخیز_فیروزه_ای #جنبش_فیروزه_ای #جاوید_شاه #زمان_شاه #فرقه_تبهکار #فرح_پهلوی #فرشگرد #ما_براندازیم #من_براندازم #میدان_میلیونی #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری #منوتو پاینده #ایران ازاد
لخت شدن دختر در یاسوج که به گذارش پلیس مواد مخدر مصرف کرده بکد . . مثل همیشه به هیچ عنوان آسیب و تخریب نداریم . به دیگران اطلاع رسانی کنید . . پیج رو حمایت کنید________________👇👇👇 . . . . . . . . . . . . . . . .. . #لخت #دمکراسی_مردمی #شاهزاده #دلار #قیام #خامنه_ای #تهران #رضا_شاه #اعتصاب #اپوزیسیون #سیاسی #اصلاح_طلب #ادختر #سپاه #آزادی #سکس #یاسوج  .
لخت شدن دختر در یاسوج که به گذارش پلیس مواد مخدر مصرف کرده بکد . . مثل همیشه به هیچ عنوان آسیب و تخریب نداریم . به دیگران اطلاع رسانی کنید . . پیج رو حمایت کنید________________👇👇👇 . . . . . . . . . . . . . . . .. . #لخت #دمکراسی_مردمی #شاهزاده #دلار #قیام #خامنه_ای #تهران #رضا_شاه #اعتصاب #اپوزیسیون #سیاسی #اصلاح_طلب #ادختر #سپاه #آزادی #سکس #یاسوج .
. ٠ 💙صـداى مـا را از ايـران اشغالى ميشنويد💙 ٠ 💙مـــــــــــا بــــــــــــر انـــــــــدازيـــــــــم💙 ٠ تو اگر دغدغه ات مردم شام و یمن است من دلم پیش غریبی ست که نامش وطن است گندمی را که تو از کیسه ی ما می بخشی سهم نانی ست که در سفره ی امثال من است. ٠ دست بخشندگیات قسمت ما نیست، ولی تا به ما میرسی افسوس که دستت بزن است ٠ مـــــرگ بــــــــر خـــــــامــــنـــه اى جـــــلاد . #صادق_هدایت #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_آخوند #پهلوی_یک_حقیقت_همیشه_زنده_است #رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #آمد_نیوز #کوروش_بزرگ #مسیح_علینژاد #حجاب_اجباری #پرسپولیس #استقلال #کازرون #شاهزاده_برگرد #تهران #رضا_شاه #سعید_طوسی #تهران #اصفهان #اهواز #شیراز #مشهد #مازندران #گیلان
. ٠ 💙صـداى مـا را از ايـران اشغالى ميشنويد💙 ٠ 💙مـــــــــــا بــــــــــــر انـــــــــدازيـــــــــم💙 ٠ تو اگر دغدغه ات مردم شام و یمن است من دلم پیش غریبی ست که نامش وطن است گندمی را که تو از کیسه ی ما می بخشی سهم نانی ست که در سفره ی امثال من است. ٠ دست بخشندگیات قسمت ما نیست، ولی تا به ما میرسی افسوس که دستت بزن است ٠ مـــــرگ بــــــــر خـــــــامــــنـــه اى جـــــلاد . #صادق_هدایت #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_آخوند #پهلوی_یک_حقیقت_همیشه_زنده_است #رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #آمد_نیوز #کوروش_بزرگ #مسیح_علینژاد #حجاب_اجباری #پرسپولیس #استقلال #کازرون #شاهزاده_برگرد #تهران #رضا_شاه #سعید_طوسی #تهران #اصفهان #اهواز #شیراز #مشهد #مازندران #گیلان
. ٠ 💙صـداى مـا را از ايـران اشغالى ميشنويد💙 ٠ 💙مـــــــــــا بــــــــــــر انـــــــــدازيـــــــــم💙 ٠ تو اگر دغدغه ات مردم شام و یمن است من دلم پیش غریبی ست که نامش وطن است گندمی را که تو از کیسه ی ما می بخشی سهم نانی ست که در سفره ی امثال من است. ٠ دست بخشندگیات قسمت ما نیست، ولی تا به ما میرسی افسوس که دستت بزن است ٠ مـــــرگ بــــــــر خـــــــامــــنـــه اى جـــــلاد . #صادق_هدایت #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_آخوند #پهلوی_یک_حقیقت_همیشه_زنده_است #رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #آمد_نیوز #کوروش_بزرگ #مسیح_علینژاد #حجاب_اجباری #پرسپولیس #استقلال #کازرون #شاهزاده_برگرد #تهران #رضا_شاه #سعید_طوسی #تهران #اصفهان #اهواز #شیراز #مشهد #مازندران #گیلان
. ٠ 💙صـداى مـا را از ايـران اشغالى ميشنويد💙 ٠ 💙مـــــــــــا بــــــــــــر انـــــــــدازيـــــــــم💙 ٠ تو اگر دغدغه ات مردم شام و یمن است من دلم پیش غریبی ست که نامش وطن است گندمی را که تو از کیسه ی ما می بخشی سهم نانی ست که در سفره ی امثال من است. ٠ دست بخشندگیات قسمت ما نیست، ولی تا به ما میرسی افسوس که دستت بزن است ٠ مـــــرگ بــــــــر خـــــــامــــنـــه اى جـــــلاد . #صادق_هدایت #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_آخوند #پهلوی_یک_حقیقت_همیشه_زنده_است #رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #آمد_نیوز #کوروش_بزرگ #مسیح_علینژاد #حجاب_اجباری #پرسپولیس #استقلال #کازرون #شاهزاده_برگرد #تهران #رضا_شاه #سعید_طوسی #تهران #اصفهان #اهواز #شیراز #مشهد #مازندران #گیلان
صحبت های محمد رشتبری در خصوص سید صادق حسینی (شخصی که اطلاعات شخصی و خصوصی مردم را به تیم سایبری منافقین میداده و باعث حمله های این گروه به مردم بی دفاع میشده است) . 🗣️سکوت در برابر این لجنها همکاری در کار کثیفشان است. 🚷این لجن ها رو ترد کنید. #آنتی_لجن #انتی_لجن #معترضین #اعتراضات_مردمی #اعتراضات #اعتراضات_سراسرى #اعتراض #اعتصاب #اعتصابات_سراسری #اعتصابات #پهلوی #رضا_پهلوی #رضاپهلوی #محمدرضاپهلوی #محمدرضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضا_شاه_پهلوی #فرح_پهلوی #شاهزاده #رضا_شاه #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #اتحاد_مردمی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای #میدان_میلیونی #ایران #ایرانی #ایرانیان #منافقین
صحبت های محمد رشتبری در خصوص سید صادق حسینی (شخصی که اطلاعات شخصی و خصوصی مردم را به تیم سایبری منافقین میداده و باعث حمله های این گروه به مردم بی دفاع میشده است) . 🗣️سکوت در برابر این لجنها همکاری در کار کثیفشان است. 🚷این لجن ها رو ترد کنید. #آنتی_لجن #انتی_لجن #معترضین #اعتراضات_مردمی #اعتراضات #اعتراضات_سراسرى #اعتراض #اعتصاب #اعتصابات_سراسری #اعتصابات #پهلوی #رضا_پهلوی #رضاپهلوی #محمدرضاپهلوی #محمدرضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضا_شاه_پهلوی #فرح_پهلوی #شاهزاده #رضا_شاه #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #اتحاد_مردمی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای #میدان_میلیونی #ایران #ایرانی #ایرانیان #منافقین
بعد شورش پنجاه و هفت شدید ترین حملات و دروغ ها به خانواده پهلوی زدند🙁 هنوز که هنوزه از این خاندان ترس دارند و هزینه های زیاد برای ساخت فیلم علیه پهلوی شد 👊 برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج زیر رو فالو کنید 🙏👇👇 👉 👉 👉 👉 👉 💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 . دوستانی که پست رو لایک میکنند لایک خواهند شد . . 💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 . . . #محمد_رضا_شاه #شاهزاده #پهلوی #رضا_شاه #رضا_پهلوی #فرح_دیبا #فرح_پهلوی #استقلال #مستند #فیلم #چهارشنبه_های_سفید #شاهین_نجفی #دکوراسیون #مدلینگ #مد #عروس
بعد شورش پنجاه و هفت شدید ترین حملات و دروغ ها به خانواده پهلوی زدند🙁 هنوز که هنوزه از این خاندان ترس دارند و هزینه های زیاد برای ساخت فیلم علیه پهلوی شد 👊 برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج زیر رو فالو کنید 🙏👇👇 👉 👉 👉 👉 👉 💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 . دوستانی که پست رو لایک میکنند لایک خواهند شد . . 💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 . . . #محمد_رضا_شاه #شاهزاده #پهلوی #رضا_شاه #رضا_پهلوی #فرح_دیبا #فرح_پهلوی #استقلال #مستند #فیلم #چهارشنبه_های_سفید #شاهین_نجفی #دکوراسیون #مدلینگ #مد #عروس
روز قم به تقویم اضافه شد ! شورای فرهنگ عمومی استان قم سالروز ورود حضرت معصومهبه قم را، روز قم نامگذاری کرد! حال مساله اینجاست که؛ از این به بعد چه مقدار بودجه قرار است از ثروت و جیب مردم فقیر ایران به جیب گشاد آخوند ها بابت این روز ریخته بشود ؟ #صادق_هدایت #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_آخوند #پهلوی_یک_حقیقت_همیشه_زنده_است #رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #آمد_نیوز #کوروش_کبیر #مسیح_علینژاد #حجاب_اجباری #پرسپولیس #استقلال #کازرون #شاهزاده_برگرد #تهران #رضا_شاه #سعید_طوسی #تهران #اصفهان #اهواز #شیراز #مشهد #مازندران #گیلان
روز قم به تقویم اضافه شد ! شورای فرهنگ عمومی استان قم سالروز ورود حضرت معصومهبه قم را، روز قم نامگذاری کرد! حال مساله اینجاست که؛ از این به بعد چه مقدار بودجه قرار است از ثروت و جیب مردم فقیر ایران به جیب گشاد آخوند ها بابت این روز ریخته بشود ؟ #صادق_هدایت #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_آخوند #پهلوی_یک_حقیقت_همیشه_زنده_است #رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #آمد_نیوز #کوروش_کبیر #مسیح_علینژاد #حجاب_اجباری #پرسپولیس #استقلال #کازرون #شاهزاده_برگرد #تهران #رضا_شاه #سعید_طوسی #تهران #اصفهان #اهواز #شیراز #مشهد #مازندران #گیلان
این ویدئو از #تبریز ارسال شده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید روی قسمت آبی کلیک کنید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
این ویدئو از #تبریز ارسال شده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید روی قسمت آبی کلیک کنید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
این ویدئو از #تبریز ارسال شده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید روی قسمت آبی کلیک کنید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
این ویدئو از #تبریز ارسال شده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید روی قسمت آبی کلیک کنید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
این ویدئو از #بوشهر ارسال شده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید روی قسمت آبی کلیک کنید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
این ویدئو از #بوشهر ارسال شده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید روی قسمت آبی کلیک کنید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
جوانی از #کرج این ویدئو را در حمایت از #تحصن_سراسری_معلمان و شاهزاده رضا پهلوی ارسال کرده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را در لینک زیر بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
جوانی از #کرج این ویدئو را در حمایت از #تحصن_سراسری_معلمان و شاهزاده رضا پهلوی ارسال کرده است. کمپینی خودجوش در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به ویژه در میان جوانان به راه افتاده که افراد با ارسال ویدئوهایی کوتاه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی و شبکه فرشگرد، و آمادگی خود را برای حضور در #میدان_میلیونی اعلام میکنند. بیانیه کارزار #میدان_میلیونی را در لینک زیر بخوانید و به دست دوستان و آشنایان خود برسانید. #رضا_شاه #محمد_رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #میدان_میلیونی #فرشگرد #رستاخیز_فیروزه_ای
. . ⚀شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی #رضا_شاه: . . 💠اگر روزی به یکی از شهرهای شمالی یابه فلات مرکزی ویا پایتخت ایران مسافرت کنی واز شما پرسیده شود که از کجا آمده ای ؟؟؟ . . ⚃وشما بگویی که از #عربستان وشهر #محمره، #عبادان، #دورق ،#فلاحیه ویا #خفاجیه آمده ام شاید برخی تصور می کنند که از یکی از کشورهای عربی همسایه و شهرهای آن آمده ای !!!! . . 🔶️غافل از اينكه شايد مردم امروز به ياد ندارند كه روزی خوزستان ،عربستان وشهرهایش محمره ، عبادان، تستر ، سوس، قنیطره، معشور، تمیمیه، خلفیه، حمیدیه، خفاجیه، بسیتین، جبیلات، ایذج ، صالح آباد، حویزه ، اهواز، ناصریه، دورق، فلاحیه، رأس الميناء، خور موسی ،جزیره صلبوخ، وبسیاری دیگراز شهرها که در دوره حکومت پهلوی به نام های دیگری تغییر یافت که نه سنخیتی با فرهنگ وآداب ورسوم مردم دارد ونه با زبان عربی مردم این سرزمین قابل فهم است به این دلیل این نام ها فقط درمکاتبات رسمی وبرنامه های رادیو وتلوزیون وکتاب های درسی به نام های پهلوی شناخته می شوند ،ولی اگر در محمره قدم بزنی واز مردم شهر بپرسی که خرمشهر کجاست با تعجب ونگاه سنگینی خواهندگفت که اینجا محمره است وآن طرف تر عبادان ودوراخوین ومعشور وفلاحیه است. . . ⚀نام های شهرهای خوزستان که بیشترشان برگرفته از تاریخ مردم این سرزمین است دربرگیرنده تاریخی چند هزارساله است وبسیاری از این نام ها ریشه درتمدن های کهن این سرزمین مانند #عیلام و#میسان ویا تمدن بزرگ #اسلامی دارند اما نام های رضا شاهی هیچ ارتباط تاریخی با این شهرها واین مردم ندارد . . . . ◀️نام های این شهرها دربیشتر مصادر تاریخی جهان وایران آمده است که می توان به کتاب های تاریخی وجغرافیایی ویا به کتب تاریخ معاصر ویا به کتاب های مذهبی صدر اسلام تاقرن اخیر مراجعه کرد .حتی بتوان به صراحت نام این شهرها را درمصادر دینی وتاریخی ایران یافت . . . ⚀#ادامه_در_پست_بعد . . . 🌴🌴🌴🌴 🌴 #صوت_الأهواز 🌴 .📢  📢 #صداي_جوانان_عرب #أنا_عربي #أنا_مثقف_من_الأهواز #الاهواز #خوزستان #الأهواز #معشور #الفلاحیة #عبادان #آبادان #المحمرة #خرمشهر #شوشتر #تستر #شوش #السوس #رامز
. . ⚀شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی #رضا_شاه : . . 💠اگر روزی به یکی از شهرهای شمالی یابه فلات مرکزی ویا پایتخت ایران مسافرت کنی واز شما پرسیده شود که از کجا آمده ای ؟؟؟ . . ⚃وشما بگویی که از #عربستان وشهر #محمره ، #عبادان ، #دورق ،#فلاحیه ویا #خفاجیه آمده ام شاید برخی تصور می کنند که از یکی از کشورهای عربی همسایه و شهرهای آن آمده ای !!!! . . 🔶️غافل از اينكه شايد مردم امروز به ياد ندارند كه روزی خوزستان ،عربستان وشهرهایش محمره ، عبادان، تستر ، سوس، قنیطره، معشور، تمیمیه، خلفیه، حمیدیه، خفاجیه، بسیتین، جبیلات، ایذج ، صالح آباد، حویزه ، اهواز، ناصریه، دورق، فلاحیه، رأس الميناء، خور موسی ،جزیره صلبوخ، وبسیاری دیگراز شهرها که در دوره حکومت پهلوی به نام های دیگری تغییر یافت که نه سنخیتی با فرهنگ وآداب ورسوم مردم دارد ونه با زبان عربی مردم این سرزمین قابل فهم است به این دلیل این نام ها فقط درمکاتبات رسمی وبرنامه های رادیو وتلوزیون وکتاب های درسی به نام های پهلوی شناخته می شوند ،ولی اگر در محمره قدم بزنی واز مردم شهر بپرسی که خرمشهر کجاست با تعجب ونگاه سنگینی خواهندگفت که اینجا محمره است وآن طرف تر عبادان ودوراخوین ومعشور وفلاحیه است. . . ⚀نام های شهرهای خوزستان که بیشترشان برگرفته از تاریخ مردم این سرزمین است دربرگیرنده تاریخی چند هزارساله است وبسیاری از این نام ها ریشه درتمدن های کهن این سرزمین مانند #عیلام و#میسان ویا تمدن بزرگ #اسلامی دارند اما نام های رضا شاهی هیچ ارتباط تاریخی با این شهرها واین مردم ندارد . . . . ◀️نام های این شهرها دربیشتر مصادر تاریخی جهان وایران آمده است که می توان به کتاب های تاریخی وجغرافیایی ویا به کتب تاریخ معاصر ویا به کتاب های مذهبی صدر اسلام تاقرن اخیر مراجعه کرد .حتی بتوان به صراحت نام این شهرها را درمصادر دینی وتاریخی ایران یافت . . . ⚀#ادامه_در_پست_بعد . . . 🌴🌴🌴🌴 🌴 #صوت_الأهواز 🌴 .📢 📢 #صداي_جوانان_عرب #أنا_عربي #أنا_مثقف_من_الأهواز #الاهواز #خوزستان #الأهواز #معشور #الفلاحیة #عبادان #آبادان #المحمرة #خرمشهر #شوشتر #تستر #شوش #السوس #رامز
سری کامل ۱۶ عددی #تاجگذاری_رضا_شاه_۱۳۰۸_شمسی / م (#سری_هارلم) ، به همراه #ارسال_رایگان : - ۶۹ / شصت و نه هزار تومان , بدون هزینه ارسال = ۶۰ هزار تومان *=*=*=*=* قیمت کاتالوگ =۱۰۰ / صد هزار تومان *=*=*=* *=*=*=*=*=* ./ � #پست #تمبر #پاکت #پهلوی #قاجار #رضا_شاه #سرگرمی #کلکسیون #مجموعه          #دارالتجاره_پاپیروس
سری کامل ۱۶ عددی #تاجگذاری_رضا_شاه_ ۱۳۰۸_شمسی / م (#سری_هارلم ) ، به همراه #ارسال_رایگان : - ۶۹ / شصت و نه هزار تومان , بدون هزینه ارسال = ۶۰ هزار تومان *=*=*=*=* قیمت کاتالوگ =۱۰۰ / صد هزار تومان *=*=*=* *=*=*=*=*=* ./ � #پست #تمبر #پاکت #پهلوی #قاجار #رضا_شاه #سرگرمی #کلکسیون #مجموعه #دارالتجاره_پاپیروس
سری کامل ۱۴ عددی #تمبرهای_مهرخورده #احمدی_بزرگ_۱۳۰۲_شمسی / م : - ۲۵ / بیست وپنج هزار تومان , *=*=*=*=* *=*=*=* *=*=*=*=*=* ./ � #پست #تمبر #پاکت #پهلوی #قاجار #رضا_شاه #سرگرمی #کلکسیون #مجموعه          #دارالتجاره_پاپیروس
سری کامل ۱۴ عددی #تمبرهای_مهرخورده #احمدی_بزرگ_ ۱۳۰۲_شمسی / م : - ۲۵ / بیست وپنج هزار تومان , *=*=*=*=* *=*=*=* *=*=*=*=*=* ./ � #پست #تمبر #پاکت #پهلوی #قاجار #رضا_شاه #سرگرمی #کلکسیون #مجموعه #دارالتجاره_پاپیروس