پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره شارپ موزیسین در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های شارپ موزیسین

Instagram
. پانک راک ( ) یا به اختصار پانک، نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضدّ نظام حاکم است که در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میلادی متولّد شد. پیش از این جنبش که طیف وسیعی از موسیقیپروتوپانک بود، پانک راک در فاصلهٔ سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ میلادی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا رشد یافت. گروههایی همچون رامونز در شهر نیویورک و س*ک*س پیستولز و کلَش در لندن به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. پانک راک، به سرعت، گرچه کوتاه، به پدیدهٔ فرهنگی عظیمی در بریتانیا تبدیل شد. اکثراً پانک در صحنههای موضعی و محدود ریشه گرفت و قصد داشت که با همراهی از جریان اصلی مخالفت کند. با شروع دههٔ ۱۹۸۰، سبکهای حتی سریعتر و خشنتر مانند هاردکور و ای! به مد غالب پانک راک تبدل شدهبودند. موسیقیدانهایی که با پانک راک شناخته یا الهامگرفتهشده پنداشته میشدند، طیف وسیعی از سایر تغییرات را دنبال کردند و موجب آغازشدن جنبش آلترنتیو راک شدند. .  .مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #ایران #گیتار #شارپ_موزیسین       #🎸
. پانک راک ( ) یا به اختصار پانک، نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضدّ نظام حاکم است که در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میلادی متولّد شد. پیش از این جنبش که طیف وسیعی از موسیقیپروتوپانک بود، پانک راک در فاصلهٔ سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ میلادی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا رشد یافت. گروههایی همچون رامونز در شهر نیویورک و س*ک*س پیستولز و کلَش در لندن به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. پانک راک، به سرعت، گرچه کوتاه، به پدیدهٔ فرهنگی عظیمی در بریتانیا تبدیل شد. اکثراً پانک در صحنههای موضعی و محدود ریشه گرفت و قصد داشت که با همراهی از جریان اصلی مخالفت کند. با شروع دههٔ ۱۹۸۰، سبکهای حتی سریعتر و خشنتر مانند هاردکور و ای! به مد غالب پانک راک تبدل شدهبودند. موسیقیدانهایی که با پانک راک شناخته یا الهامگرفتهشده پنداشته میشدند، طیف وسیعی از سایر تغییرات را دنبال کردند و موجب آغازشدن جنبش آلترنتیو راک شدند. . .مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #ایران #گیتار #شارپ_موزیسین #🎸
. پانک راک ( ) یا به اختصار پانک، نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضدّ نظام حاکم است که در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میلادی متولّد شد. پیش از این جنبش که طیف وسیعی از موسیقیپروتوپانک بود، پانک راک در فاصلهٔ سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ میلادی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا رشد یافت. گروههایی همچون رامونز در شهر نیویورک و س*ک*س پیستولز و کلَش در لندن به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. پانک راک، به سرعت، گرچه کوتاه، به پدیدهٔ فرهنگی عظیمی در بریتانیا تبدیل شد. اکثراً پانک در صحنههای موضعی و محدود ریشه گرفت و قصد داشت که با همراهی از جریان اصلی مخالفت کند. با شروع دههٔ ۱۹۸۰، سبکهای حتی سریعتر و خشنتر مانند هاردکور و ای! به مد غالب پانک راک تبدل شدهبودند. موسیقیدانهایی که با پانک راک شناخته یا الهامگرفتهشده پنداشته میشدند، طیف وسیعی از سایر تغییرات را دنبال کردند و موجب آغازشدن جنبش آلترنتیو راک شدند. .  .مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #ایران #گیتار #شارپ_موزیسین       #🎸
. پانک راک ( ) یا به اختصار پانک، نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضدّ نظام حاکم است که در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میلادی متولّد شد. پیش از این جنبش که طیف وسیعی از موسیقیپروتوپانک بود، پانک راک در فاصلهٔ سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ میلادی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا رشد یافت. گروههایی همچون رامونز در شهر نیویورک و س*ک*س پیستولز و کلَش در لندن به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. پانک راک، به سرعت، گرچه کوتاه، به پدیدهٔ فرهنگی عظیمی در بریتانیا تبدیل شد. اکثراً پانک در صحنههای موضعی و محدود ریشه گرفت و قصد داشت که با همراهی از جریان اصلی مخالفت کند. با شروع دههٔ ۱۹۸۰، سبکهای حتی سریعتر و خشنتر مانند هاردکور و ای! به مد غالب پانک راک تبدل شدهبودند. موسیقیدانهایی که با پانک راک شناخته یا الهامگرفتهشده پنداشته میشدند، طیف وسیعی از سایر تغییرات را دنبال کردند و موجب آغازشدن جنبش آلترنتیو راک شدند. . .مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #ایران #گیتار #شارپ_موزیسین #🎸
تیمپو سازهای کوبهای یا پِرکاشِن به سازهایی گفته میشود که از طریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کنند. وظیفهٔ اصلی سازهای کوبهای معمولاً اجرای ضربآهنگ(ریتم) در متن آهنگ است، ولی توانایی اجرای ملودی را هم دارند. تاریخچهٔ سازهای کوبهای به هزاران سال پیش برمیگردد. این سازها احتمالاً پس از صدای انسانی قدیمیترین نوع سازها هستند. سازهای کوبهای را عموماً میتوان به دو دستهٔ سازهای کوبهای با کوک معیّن مثل زیلوفون و سازهای کوبهای با کوک نامعین مثل انواع طبل تقسیم میشود . #🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ایران #شارپ_موزیسین    #🎸
تیمپو سازهای کوبهای یا پِرکاشِن به سازهایی گفته میشود که از طریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کنند. وظیفهٔ اصلی سازهای کوبهای معمولاً اجرای ضربآهنگ(ریتم) در متن آهنگ است، ولی توانایی اجرای ملودی را هم دارند. تاریخچهٔ سازهای کوبهای به هزاران سال پیش برمیگردد. این سازها احتمالاً پس از صدای انسانی قدیمیترین نوع سازها هستند. سازهای کوبهای را عموماً میتوان به دو دستهٔ سازهای کوبهای با کوک معیّن مثل زیلوفون و سازهای کوبهای با کوک نامعین مثل انواع طبل تقسیم میشود . #🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ایران #شارپ_موزیسین #🎸
فلامنکو (به اسپانیایی: ) سبکی از آواز، موسیقی و رقص اسپانیایی است. این نوع موسیقی تحت تأثیر سبکها و فرهنگهای مختلف به شکل امروزی درآمدهاست و میتوان گفت که بیشترین تأثیر خود را از کولیهای اسپانیا گرفتهاست. در شکلگیری و تکامل این سبک نمیتوان از تأثیرگذاری موسیقی مورها و مسلمانان شمال آفریقا و حتی موسیقی عربی و موسیقی لاتین چشم پوشی کرد. . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #کلاسیک #موزیکال #شارپ_موزیسین           #🎸
فلامنکو (به اسپانیایی: ) سبکی از آواز، موسیقی و رقص اسپانیایی است. این نوع موسیقی تحت تأثیر سبکها و فرهنگهای مختلف به شکل امروزی درآمدهاست و میتوان گفت که بیشترین تأثیر خود را از کولیهای اسپانیا گرفتهاست. در شکلگیری و تکامل این سبک نمیتوان از تأثیرگذاری موسیقی مورها و مسلمانان شمال آفریقا و حتی موسیقی عربی و موسیقی لاتین چشم پوشی کرد. . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #کلاسیک #موزیکال #شارپ_موزیسین #🎸
🎼 🎶🎶🎶🎶🎶 اجرای زیبای قطعه  با ترکیب هارمونیکا و گیتار . . چه ترکیب ساز دیگه ای برای این قطعه قشنگه بنظرتون؟؟ . 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎶🎶🎶🎶🎶 اجرای زیبای قطعه با ترکیب هارمونیکا و گیتار . . چه ترکیب ساز دیگه ای برای این قطعه قشنگه بنظرتون؟؟ . 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
فینگر استایل🎶🎵🎶 یکی از بروز ترین سبک های نوزندگی گیتار . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #شارپ_موزیسین          #🎸
فینگر استایل🎶🎵🎶 یکی از بروز ترین سبک های نوزندگی گیتار . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #شارپ_موزیسین #🎸
فینگر استایل🎶🎵🎶 یکی از بروز ترین سبک های نوزندگی گیتار . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #شارپ_موزیسین          #🎸
فینگر استایل🎶🎵🎶 یکی از بروز ترین سبک های نوزندگی گیتار . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #شارپ_موزیسین #🎸
🎼 🎸 🎸 . از بیس🎸 برای تولید صداهایی با فرکانس و تُنِ پایین استفاده میشود، پاول توتمارک ( )،موزیسین و مخترع معروف، اولین گیتار الکتریک بیس را بهصورت مدرن، از یک ساز پردهبندیشده که برای نگه داشتن در دست و نواخته شدن بهصورت افقی طراحی شدهبود ساخت.🎶🎶 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 تغییر شکل این ساز به فرم گیتارمانند باعث میشد که راحتتر نگه داشته شود و حملونقل آن آسان شود. اضافه شدن پردههای بیشتر باعث شد تا بیسیستها آزادی عمل بیشتری در نواختن داشتهباشند.🎶🎶 .🎸 . 🎶🎵🎶 . . دوستاتونو تگ کنید😍😉 . 🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎸 🎸 . از بیس🎸 برای تولید صداهایی با فرکانس و تُنِ پایین استفاده میشود، پاول توتمارک ( )،موزیسین و مخترع معروف، اولین گیتار الکتریک بیس را بهصورت مدرن، از یک ساز پردهبندیشده که برای نگه داشتن در دست و نواخته شدن بهصورت افقی طراحی شدهبود ساخت.🎶🎶 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 تغییر شکل این ساز به فرم گیتارمانند باعث میشد که راحتتر نگه داشته شود و حملونقل آن آسان شود. اضافه شدن پردههای بیشتر باعث شد تا بیسیستها آزادی عمل بیشتری در نواختن داشتهباشند.🎶🎶 .🎸 . 🎶🎵🎶 . . دوستاتونو تگ کنید😍😉 . 🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
شما کدام مدل نوازندگی را بیشتر دوست دارید؟😂😂😅😅🤣🤣 . . منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #موزیکال#شارپ_موزیسین
شما کدام مدل نوازندگی را بیشتر دوست دارید؟😂😂😅😅🤣🤣 . . منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #موزیکال #شارپ_موزیسین
🎵🎶🎵🎵🎶🎵 کاور شده به سبک نوازنده محبوب گیتار الکتریک () موسیقی فیلم ساخته نینو روتا موسیقیدان ایتالیایی است که علاوه بر آهنگسازی به عنوان یک رهبر ارکستر بزرگ نیز مشهور است. روتا برای ساخت موسیقی این فیلم از ترکیب سبک خاص موسیقی جاز ایتالیا با موسیقی احساسی سیسیل استفاده کرد. منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . 🎶🎵🎶 . #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #متال #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                 #🎸
🎵🎶🎵🎵🎶🎵 کاور شده به سبک نوازنده محبوب گیتار الکتریک () موسیقی فیلم ساخته نینو روتا موسیقیدان ایتالیایی است که علاوه بر آهنگسازی به عنوان یک رهبر ارکستر بزرگ نیز مشهور است. روتا برای ساخت موسیقی این فیلم از ترکیب سبک خاص موسیقی جاز ایتالیا با موسیقی احساسی سیسیل استفاده کرد. منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . 🎶🎵🎶 . #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #متال #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎶 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 ویولن () ساز زهی و آرشهای و کوچکترین عضو سازهای زهی-آرشهای است. اصالت این ساز به کشور ایتالیا بر میگردد.کوک سیمهای ویولن از زیر به بم به ترتیب: می (سیم اول)، لا (سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم). تاریخچه ویولن در اروپا به قرن ۹ باز میگردد. فرمهای اولیه دارای سوراخی بودند که بر روی ساز قرار داشت اما بعدها این سوراخ از بدنه سازها حذف شدند و ساز ویلن تکامل یافته در سالهای آینده شد. آندره ریو ( ) آهنگساز هلندی که قطعه رومئو و ژولیت او معروف است رهبر ارکستر کلاسیک و ملقب به پادشاه والس بود . . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                     #🎸
🎶 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 ویولن () ساز زهی و آرشهای و کوچکترین عضو سازهای زهی-آرشهای است. اصالت این ساز به کشور ایتالیا بر میگردد.کوک سیمهای ویولن از زیر به بم به ترتیب: می (سیم اول)، لا (سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم). تاریخچه ویولن در اروپا به قرن ۹ باز میگردد. فرمهای اولیه دارای سوراخی بودند که بر روی ساز قرار داشت اما بعدها این سوراخ از بدنه سازها حذف شدند و ساز ویلن تکامل یافته در سالهای آینده شد. آندره ریو ( ) آهنگساز هلندی که قطعه رومئو و ژولیت او معروف است رهبر ارکستر کلاسیک و ملقب به پادشاه والس بود . . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎼 🎶🎶🎶🎶 . 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 📣📣🔔ویدئوی ویژه شارپ موزیسین برای گیتاریستها. . . 🎵🎵۴تکنیک برای تقویت انعطاف تاندون ها🎵🎵 . گیتاریستهای عزیز پیشنهاد میکنیم این ویدئو رو از دست ندید!! برای دوستای گیتاریستتونم فوروارد کنید . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎶🎶🎶🎶 . 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 📣📣🔔ویدئوی ویژه شارپ موزیسین برای گیتاریستها. . . 🎵🎵۴تکنیک برای تقویت انعطاف تاندون ها🎵🎵 . گیتاریستهای عزیز پیشنهاد میکنیم این ویدئو رو از دست ندید!! برای دوستای گیتاریستتونم فوروارد کنید . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎶  - 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 . اجرای زیبای امید مختاری نوازنده ۲۵ ساله که ۵ ساله در سبک های راک و پاپ نوازندگی میکنه . . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #شارپ_موزیسین #گیتارالکتریک                #🎸
🎶 - 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 . اجرای زیبای امید مختاری نوازنده ۲۵ ساله که ۵ ساله در سبک های راک و پاپ نوازندگی میکنه . . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #شارپ_موزیسین #گیتارالکتریک #🎸
موسیقی کلاسیک تلفیقی زیبا از فلوت و پیانو... . . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
موسیقی کلاسیک تلفیقی زیبا از فلوت و پیانو... . . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎼 🎶🎶 . کیا طرفدار اسپانیش مدرن هستن!؟؟ . 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 . 🎶🎵🎶 🎶🎵🎶 🎶🎵🎶 🎶🎵🎶 . . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎶🎶 . کیا طرفدار اسپانیش مدرن هستن!؟؟ . 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 . 🎶🎵🎶 🎶🎵🎶 🎶🎵🎶 🎶🎵🎶 . . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎵🎵کالیمبا .ابزار یا رزونانس معمولا از چوب ساخته شده است. این عمدتا توخالی است، اما می تواند جامد باشد، گاهی اوقات برای انسان یا شکل دیگری برای دلایل کولتیک حک شده است. در بالای ورق بالا، طول های مختلف زبان های فلزی یا چوب (لاملا) به ردیف وارد می شوند. ارتفاع تن با طول زبان تعیین می شود.طولانی تر (بلندگو های عمیق تر) به مرکز، سپس به لبه، تغییر کوتاه (بلندگو بلندتر) به طور متناوب چپ و راست. آنها با ضربه گیر، ارتعاش توسط کابینه صوتی تقویت می شود. انواع آفریقایی گاهی اوقات دانه یا شن را می سازند استاندارد سازی آن در دهه آغاز شد. مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #کالیمبا#کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎵🎵کالیمبا .ابزار یا رزونانس معمولا از چوب ساخته شده است. این عمدتا توخالی است، اما می تواند جامد باشد، گاهی اوقات برای انسان یا شکل دیگری برای دلایل کولتیک حک شده است. در بالای ورق بالا، طول های مختلف زبان های فلزی یا چوب (لاملا) به ردیف وارد می شوند. ارتفاع تن با طول زبان تعیین می شود.طولانی تر (بلندگو های عمیق تر) به مرکز، سپس به لبه، تغییر کوتاه (بلندگو بلندتر) به طور متناوب چپ و راست. آنها با ضربه گیر، ارتعاش توسط کابینه صوتی تقویت می شود. انواع آفریقایی گاهی اوقات دانه یا شن را می سازند استاندارد سازی آن در دهه آغاز شد. مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #کالیمبا #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
. 🎵🎶🎵 بانو ستاره احمدی نوازنده ستار و کارشناس موسیقی سنتی چهار مضراب افشاری اثر استاد علیزاده نظرتون راجب قطعه های سنتی چیه؟؟ . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #سنتی #دیز #شارپ_موزیسین
. 🎵🎶🎵 بانو ستاره احمدی نوازنده ستار و کارشناس موسیقی سنتی چهار مضراب افشاری اثر استاد علیزاده نظرتون راجب قطعه های سنتی چیه؟؟ . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #سنتی #دیز #شارپ_موزیسین
. 🎵🎶🎵 بانو ستاره احمدی نوازنده ستار و کارشناس موسیقی سنتی چهار مضراب افشاری اثر استاد علیزاده نظرتون راجب قطعه های سنتی چیه؟؟ . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #سنتی #دیز #شارپ_موزیسین
. 🎵🎶🎵 بانو ستاره احمدی نوازنده ستار و کارشناس موسیقی سنتی چهار مضراب افشاری اثر استاد علیزاده نظرتون راجب قطعه های سنتی چیه؟؟ . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #نوازنده #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #سنتی #دیز #شارپ_موزیسین
🎼 🎵🎵 🎶🎶 🎶🎶 . ولفگانگ آمادئوس موتسارت آهنگساز اتریشی، موسیقی دان کلاسیک بود. موتسارت در زندگی کوتاه خود بیش از ۶۰۰ قطعه موسیقی ساخت. موتسارت در سومین سال از زندگیاش آغاز به آهنگسازی کرد و در تمام اروپا شهرت بسیاری یافت. در هفتسالگی اولین سمفونی، و در دوازدهسالگی اولین اپرای کامل خود را نوشت.🎶 مقالهای در مجله علمی نیچر اظهار داشته بود که تحقیقات او نشان میدهد شنیدن موسیقی موتسارت باعث افزایش هوش میشود و قدرت تجسم فضایی را بیاندازه بالا میبرد اما به تازگی دانشمندان بخش روانشناسی در دانشگاه وین در تحقیقی تازه نظر دادهاند که موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت برخلاف عقیدهٔ مشهور، بر مغز تأثیر محسوسی ندارد و باعث افزایش هوش نمیشود.🎵🎵 . . 🎶🎵🎶 . . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎵🎵 🎶🎶 🎶🎶 . ولفگانگ آمادئوس موتسارت آهنگساز اتریشی، موسیقی دان کلاسیک بود. موتسارت در زندگی کوتاه خود بیش از ۶۰۰ قطعه موسیقی ساخت. موتسارت در سومین سال از زندگیاش آغاز به آهنگسازی کرد و در تمام اروپا شهرت بسیاری یافت. در هفتسالگی اولین سمفونی، و در دوازدهسالگی اولین اپرای کامل خود را نوشت.🎶 مقالهای در مجله علمی نیچر اظهار داشته بود که تحقیقات او نشان میدهد شنیدن موسیقی موتسارت باعث افزایش هوش میشود و قدرت تجسم فضایی را بیاندازه بالا میبرد اما به تازگی دانشمندان بخش روانشناسی در دانشگاه وین در تحقیقی تازه نظر دادهاند که موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت برخلاف عقیدهٔ مشهور، بر مغز تأثیر محسوسی ندارد و باعث افزایش هوش نمیشود.🎵🎵 . . 🎶🎵🎶 . . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎼 🎶 آموزش و مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین! . 👇👇 ://./_ . 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 . . . .       #🎸 #شارپ_تی_وی #شارپ_موزیسین #پیانو #گیتار #کلیپ #آهنگ #نوازنده #ویالن #ترومپت #تار .
🎼 🎶 آموزش و مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین! . 👇👇 ://./_ . 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 . . . . #🎸 #شارپ_تی_وی #شارپ_موزیسین #پیانو #گیتار #کلیپ #آهنگ #نوازنده #ویالن #ترومپت #تار .
🎼 🎶 مهربد پناه قطعه  از گروه  نوازنده گیتار در زمینه راک و متال اینبار در شارپ تی وی این هفته 🎵 🎵 مشاوره و آموزش رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎶 مهربد پناه قطعه از گروه نوازنده گیتار در زمینه راک و متال اینبار در شارپ تی وی این هفته 🎵 🎵 مشاوره و آموزش رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎼 🎶🎵🎶  🎶🎵🎶 . 🎼  🎶 . قطعه زیبای اکوستیک منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎶🎵🎶 🎶🎵🎶 . 🎼 🎶 . قطعه زیبای اکوستیک منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
🎼 🎵 🎵 🎹🎵 🎹🎵 نوازنده: امیر کهندل با حدود ۲۰ سال سابقه کار در موسیقی در سبک های کلاسیک و جز قطعه زیبای والس اجرا شده توسط هنرمند گرامی در شارپ تی وی 🎹🎵 🎹🎵 🎹🎵 🎹🎵 🎶🎵🎶 🎹🎵 🎹🎵 //      #🎸#شارپ_تی_وی #شارپ_موزیسین #پیانو #گیتار #کلیپ #آهنگ #نوازنده #ویالن #ترومپت #تار .           #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک
🎼 🎵 🎵 🎹🎵 🎹🎵 نوازنده: امیر کهندل با حدود ۲۰ سال سابقه کار در موسیقی در سبک های کلاسیک و جز قطعه زیبای والس اجرا شده توسط هنرمند گرامی در شارپ تی وی 🎹🎵 🎹🎵 🎹🎵 🎹🎵 🎶🎵🎶 🎹🎵 🎹🎵 // #🎸#شارپ_تی_وی #شارپ_موزیسین #پیانو #گیتار #کلیپ #آهنگ #نوازنده #ویالن #ترومپت #تار . #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک
🎼 🎵🎵 . ادل لوری بلو ادکینز   ) اهل تاتنهام در شمال لندن و متولد ۱۹۸۸ است او از یک مادر نوجوان متولد شد و حتی معلوم نیست که پدر وی بعد از تولد او کجا رفت. او میگوید که خوانندگی و خواندن را از سن چهار سالگی با صدای وسوسه انگیزش شروع کرده ! . شهرت جهانی ادل بیشتر به دومین آلبوم استودیوییاش با نام ۲۱ که در ۲۱ ژانویه منتشر شد برمیگردد. . . منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . . . #نوازنده #پیانو #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #دیز #شارپ_موزیسین                  . 🎶🎵🎶
🎼 🎵🎵 . ادل لوری بلو ادکینز ) اهل تاتنهام در شمال لندن و متولد ۱۹۸۸ است او از یک مادر نوجوان متولد شد و حتی معلوم نیست که پدر وی بعد از تولد او کجا رفت. او میگوید که خوانندگی و خواندن را از سن چهار سالگی با صدای وسوسه انگیزش شروع کرده ! . شهرت جهانی ادل بیشتر به دومین آلبوم استودیوییاش با نام ۲۱ که در ۲۱ ژانویه منتشر شد برمیگردد. . . منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . . . #نوازنده #پیانو #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #دیز #شارپ_موزیسین . 🎶🎵🎶
🎶 🎼 . - 🎵  🎵 به نوازندگی خشایار شیروانی که علاوه بر ساکسوفون نوازنده خوب کلارینت و گیتار در سبک کلاسیک و جَز نیز هستند. این تسلط،حاصل ده سال تمرین مداوم،پنج سال بصورت آموزشگاهی و پنج سال خودآموز است. 🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷 . . 🎶🎵🎶 . . // #گیتار #کلاسیک جاز #راک #موزیک #موسیقی#ساز #موزیکال #شارپ_موزیسین #ساکسوفون #ساکسیفون
🎶 🎼 . - 🎵 🎵 به نوازندگی خشایار شیروانی که علاوه بر ساکسوفون نوازنده خوب کلارینت و گیتار در سبک کلاسیک و جَز نیز هستند. این تسلط،حاصل ده سال تمرین مداوم،پنج سال بصورت آموزشگاهی و پنج سال خودآموز است. 🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷 . . 🎶🎵🎶 . . // #گیتار #کلاسیک جاز #راک #موزیک #موسیقی #ساز #موزیکال #شارپ_موزیسین #ساکسوفون #ساکسیفون
🎶 🎵🎵  . این ساز را آدولف ساکس اختراع کرد و به نام او ساکسوفون نام گرفت.🎷 آدولف ساکس میخواست گروهی از آلات موسیقی را خلق کند که قدرتمندترین و بهترین سازهای بادی باشند.🎼 شاید چارلی پارکر نام آشناترین اسم در بین نوازندگان ساکسوفون است دیک پری، نوازندهٔ دورهگردی بود که در کالج با راجر واترز همکلاس بود. وقتی به استودیوی ابی رود پای گذاشت، نقشی انکارناپذیر را در شاهکار جاودانهٔ پینک فلوید در آلبوم نیمهٔ تاریک ماه بازی کرد. . 🎶🎵🎶 . . . . #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون جاز #بلوز #موزیک #آواز #موسیقی #طرفدار #علاقه_مند #موسیقی_بیکلام #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎶 🎵🎵 . این ساز را آدولف ساکس اختراع کرد و به نام او ساکسوفون نام گرفت.🎷 آدولف ساکس میخواست گروهی از آلات موسیقی را خلق کند که قدرتمندترین و بهترین سازهای بادی باشند.🎼 شاید چارلی پارکر نام آشناترین اسم در بین نوازندگان ساکسوفون است دیک پری، نوازندهٔ دورهگردی بود که در کالج با راجر واترز همکلاس بود. وقتی به استودیوی ابی رود پای گذاشت، نقشی انکارناپذیر را در شاهکار جاودانهٔ پینک فلوید در آلبوم نیمهٔ تاریک ماه بازی کرد. . 🎶🎵🎶 . . . . #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون جاز #بلوز #موزیک #آواز #موسیقی #طرفدار #علاقه_مند #موسیقی_بیکلام #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎶 . . 🎵 آغاز فعالیت شارپ تی وی از ۲۱ مرداد 🎵 . . 🎵     🎵 . . #شارپ_تی_وی #شارپ_موزیسین #پیانو #گیتار #کلیپ #آهنگ #نوازنده #ویالن #ترومپت #تار .
🎶 . . 🎵 آغاز فعالیت شارپ تی وی از ۲۱ مرداد 🎵 . . 🎵 🎵 . . #شارپ_تی_وی #شارپ_موزیسین #پیانو #گیتار #کلیپ #آهنگ #نوازنده #ویالن #ترومپت #تار .
🎶 : قطعه ی والس پرو . . 🎶🎵🎶منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . . #گیتاری #نوازنده #گیتار #ویالون#خواننده #کلاسیک #جاز #بلوز #راک #متال #ساز #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎶 : قطعه ی والس پرو . . 🎶🎵🎶منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . . #گیتاری #نوازنده #گیتار #ویالون #خواننده #کلاسیک #جاز #بلوز #راک #متال #ساز #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎶 : قطعه ی والس پرو . . 🎶🎵🎶منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . . #گیتاری #نوازنده #گیتار #ویالون#خواننده #کلاسیک #جاز #بلوز #راک #متال #ساز #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎶 : قطعه ی والس پرو . . 🎶🎵🎶منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . . #گیتاری #نوازنده #گیتار #ویالون #خواننده #کلاسیک #جاز #بلوز #راک #متال #ساز #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎶 🎵 🎵 متالیکا یک گروه موسیقی هوی متال( ) آمریکایی است🎸🇱🇷 متالیکا یکی از بهترین گروههای ترَش متال است به گونهای که عضوی از باشگاه چهار بزرگ ترش متال به حساب آمده! ثرَش متال( ) بهعنوان اصلیترین سبک مشتق از هوی متال شناخته میشود. گیتاری پرخاشگر، سرعتی، تکنیکی، جوی سنگین که عموماً چیزی ناموزون و فراتر از ملودی مینوازد.🎶 جیمز آلن هتفیلد ( ) ترانهسرای اصلی، گیتارنواز و یکی از بنیانگذاران گروه هوی متال متالیکا است.🎵 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 🎶🎵🎶 #گیتاری #نوازنده #گیتار #کلاسیک جاز #بلوز #راک #متال #موزیک #آواز #موسیقی #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین
🎶 🎵 🎵 متالیکا یک گروه موسیقی هوی متال( ) آمریکایی است🎸🇱🇷 متالیکا یکی از بهترین گروههای ترَش متال است به گونهای که عضوی از باشگاه چهار بزرگ ترش متال به حساب آمده! ثرَش متال( ) بهعنوان اصلیترین سبک مشتق از هوی متال شناخته میشود. گیتاری پرخاشگر، سرعتی، تکنیکی، جوی سنگین که عموماً چیزی ناموزون و فراتر از ملودی مینوازد.🎶 جیمز آلن هتفیلد ( ) ترانهسرای اصلی، گیتارنواز و یکی از بنیانگذاران گروه هوی متال متالیکا است.🎵 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 🎶🎵🎶 #گیتاری #نوازنده #گیتار #کلاسیک جاز #بلوز #راک #متال #موزیک #آواز #موسیقی #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین