پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره شاهانه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های شاهانه

Instagram
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه صد بار ترا گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه ای لولی بربط زن، تو مست تری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه #مست#دیوانه#خرابات#جانا#دستی #ساقی#سرمست#ساغر#شاهانه#لولی #بربط#افسون#افسانه #روزبه_نعمت_الهی #بهشت_جنوب_رودان  ..
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه صد بار ترا گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه ای لولی بربط زن، تو مست تری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه #مست #دیوانه #خرابات #جانا #دستی #ساقی #سرمست #ساغر #شاهانه #لولی #بربط #افسون #افسانه #روزبه_نعمت_الهی #بهشت_جنوب_رودان ..
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه صد بار ترا گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه ای لولی بربط زن، تو مست تری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه #مست#دیوانه#خرابات#جانا#دستی #ساقی#سرمست#ساغر#شاهانه#لولی #بربط#افسون#افسانه #روزبه_نعمت_الهی #بهشت_جنوب_رودان  ..
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه صد بار ترا گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه ای لولی بربط زن، تو مست تری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه #مست #دیوانه #خرابات #جانا #دستی #ساقی #سرمست #ساغر #شاهانه #لولی #بربط #افسون #افسانه #روزبه_نعمت_الهی #بهشت_جنوب_رودان ..
داستانی درمورد ریشه تاریخی اصطلاح هفت خط وجود دارد. این روایت برمیگردد به آئین #شرابخواری در حضور #پادشاه در دوران #ساسانیان در آن زمان پیمانههای ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بزکوهی درست میکردند که چون پایه نداشته است کسی نمیتوانسته آن را روی زمین یا میز بگذارد و از نوشیدن شرابِ ریخته شده در پیمانهاش طفره برود. از این رو دارند جام مجبور بوده است محتویات آن را لاجرعه سر بکشد. اما برای اینکه کسی بیش از اندازۀ ظرفیت خود #باده گساری نکند و از سر مستی با حرکت و یا گفتار خود، احترام و شأن مجلس #شاهانه را از بین نبرد، هر کدام از مدعوین، پیمانه (شاخ) مخصوص خود را داشته که به جهت تعین میزان توانایی او در بادهگساری خطی در داخل آن شاخ کشیده شده بوده که ساقی برای دارنده پیمانه فقط تا حدِ همان خط، شراب در پیمانهاش میریخته است. به مرور زمان تمامی پیمانههای #شراب را با هفت خط، مشخص و درجهبندی کردند. در مجالسی که پادشاه حضور داشته است، میهمانان معمولاً از تا خط شراب مینوشیده اند. اما بودهاند افرادی که #لوطی نیز خوانده میشدهاند که تا خط را شراب مینوشیدند بدون آن که حالتی #مستانه در آنها ظاهر شود که در پی آن دست به حرکاتی بزنند که موجب هتکِ حرمتِ حضور پادشاه در مجلس بشود. این قبیل افراد را هفت خط مینامیدهاند، یعنی که آنها افرادی صاحب ظرفیت و زرنگ بوده و به کلیه رموز و فنون شرابخواری تسلط کامل داشتهاند. این اصطلاح به مرور زمان جنبه عام و مَجازی پیدا کرده و در فرهنگ عامه به افراد باهوش و زیرک و مرد رند هفت خط اطلاق گردیده است. اضافه میشود که هر یک از خطوط هفتگانه #جام شراب، اسم ویژه خود را داشته است : - خط مزور کمترین میزان شراب در جام - خط فرودینه - خط اشک - خط ازرق (خط شب، خط سیاه یا خط سبز) این خط کاملاً در وسط پیمانه بوده و خط اعتدال درشراب خواری محسوب میگردیده است. - خط بصره - خط بغداد - خط جور که لب #پیمانه بوده و جام بیش از آن جا نداشته؛ به عبارت دیگر جام لبریز از شراب میبوده است. جالب است بدانید ضرب المثل جور کسی را کشیدن نیز به این جام مربوط می شود؛ مفهوم این کنایه مشهور همانطور که می دانید یعنی مشکل کسی را به دوش کشیدن. اما واژه جور آنگونه که اغلب فکر می کنند به معنای ستم نیست ! جور بالاترین خط جام است .کسی را که شراب نوش قهار و حرفه ای بود #هفت_خط می نامیدند اگرکسی در باده نوشی به مرحله هفت خط نرسیده بود و از روی غرور از ساقی می خواست تاخط جور برایش پر کند. معلوم بود که درمانده می شد. دوستانش برای حفظ آبرو، جور او را سر می کشیدند.
داستانی درمورد ریشه تاریخی اصطلاح هفت خط وجود دارد. این روایت برمیگردد به آئین #شرابخواری در حضور #پادشاه در دوران #ساسانیان در آن زمان پیمانههای ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بزکوهی درست میکردند که چون پایه نداشته است کسی نمیتوانسته آن را روی زمین یا میز بگذارد و از نوشیدن شرابِ ریخته شده در پیمانهاش طفره برود. از این رو دارند جام مجبور بوده است محتویات آن را لاجرعه سر بکشد. اما برای اینکه کسی بیش از اندازۀ ظرفیت خود #باده گساری نکند و از سر مستی با حرکت و یا گفتار خود، احترام و شأن مجلس #شاهانه را از بین نبرد، هر کدام از مدعوین، پیمانه (شاخ) مخصوص خود را داشته که به جهت تعین میزان توانایی او در بادهگساری خطی در داخل آن شاخ کشیده شده بوده که ساقی برای دارنده پیمانه فقط تا حدِ همان خط، شراب در پیمانهاش میریخته است. به مرور زمان تمامی پیمانههای #شراب را با هفت خط، مشخص و درجهبندی کردند. در مجالسی که پادشاه حضور داشته است، میهمانان معمولاً از تا خط شراب مینوشیده اند. اما بودهاند افرادی که #لوطی نیز خوانده میشدهاند که تا خط را شراب مینوشیدند بدون آن که حالتی #مستانه در آنها ظاهر شود که در پی آن دست به حرکاتی بزنند که موجب هتکِ حرمتِ حضور پادشاه در مجلس بشود. این قبیل افراد را هفت خط مینامیدهاند، یعنی که آنها افرادی صاحب ظرفیت و زرنگ بوده و به کلیه رموز و فنون شرابخواری تسلط کامل داشتهاند. این اصطلاح به مرور زمان جنبه عام و مَجازی پیدا کرده و در فرهنگ عامه به افراد باهوش و زیرک و مرد رند هفت خط اطلاق گردیده است. اضافه میشود که هر یک از خطوط هفتگانه #جام شراب، اسم ویژه خود را داشته است : - خط مزور کمترین میزان شراب در جام - خط فرودینه - خط اشک - خط ازرق (خط شب، خط سیاه یا خط سبز) این خط کاملاً در وسط پیمانه بوده و خط اعتدال درشراب خواری محسوب میگردیده است. - خط بصره - خط بغداد - خط جور که لب #پیمانه بوده و جام بیش از آن جا نداشته؛ به عبارت دیگر جام لبریز از شراب میبوده است. جالب است بدانید ضرب المثل جور کسی را کشیدن نیز به این جام مربوط می شود؛ مفهوم این کنایه مشهور همانطور که می دانید یعنی مشکل کسی را به دوش کشیدن. اما واژه جور آنگونه که اغلب فکر می کنند به معنای ستم نیست ! جور بالاترین خط جام است .کسی را که شراب نوش قهار و حرفه ای بود #هفت_خط می نامیدند اگرکسی در باده نوشی به مرحله هفت خط نرسیده بود و از روی غرور از ساقی می خواست تاخط جور برایش پر کند. معلوم بود که درمانده می شد. دوستانش برای حفظ آبرو، جور او را سر می کشیدند.
یک #شمع تو #روشن کن، #پروانه شدن با من مِی از من و ساقی تو، پیمانه شدن با من یک بوسه ز تو کافیست، #آغوش نمی خواهم یک جرعه فقط ساقی، میخانه شدن با من تو تلخی این مِی را یک کاسه تحمل کن #شیرین چو #لبهایت، #دردانه شدن با من باز حلقه مویت را، در باد #رها کردی؟ از بند رهایم کن، #شاهانه شدن با من تا #عطر تنت اینجاست #نبضم به تو وابسته ست با بوی #نفس هایت، #جانانه شدن با من چون #نورِ حضورت هست این #باغچه با من گفت یک #غنچه ز تو کافیست، #گلخانه شدن با من صد دانه ی این #تسبیح، یک جمله به من می گفت: یک بار تو #عاشق شو، #یکدانه شدن با من... #شهریار #سیدمحمدحسین_بهجت_تبریزی 💛💙💜💚❤
یک #شمع تو #روشن کن، #پروانه شدن با من مِی از من و ساقی تو، پیمانه شدن با من یک بوسه ز تو کافیست، #آغوش نمی خواهم یک جرعه فقط ساقی، میخانه شدن با من تو تلخی این مِی را یک کاسه تحمل کن #شیرین چو #لبهایت ، #دردانه شدن با من باز حلقه مویت را، در باد #رها کردی؟ از بند رهایم کن، #شاهانه شدن با من تا #عطر تنت اینجاست #نبضم به تو وابسته ست با بوی #نفس هایت، #جانانه شدن با من چون #نورِ حضورت هست این #باغچه با من گفت یک #غنچه ز تو کافیست، #گلخانه شدن با من صد دانه ی این #تسبیح ، یک جمله به من می گفت: یک بار تو #عاشق شو، #یکدانه شدن با من... #شهریار #سیدمحمدحسین_بهجت_تبریزی 💛💙💜💚❤
🌸قیچی آشپزخانه چندکاره 🌸محصول کشور ترکیه 🌸با کیفیت عااالی و بسیار تیز 🌸در رنگبندی کامل 🌸با قابلیت خرد کردن سبزی،مرغ،گردوشکن و دربازکن بطری قیمت محصول ۲۰۰۰۰ تومان لینک کانال آی دی تلگرام  #قیچی #ترکی #ترکیه #خرد_کن #آشپزی #لوازم_خانه #آشپزخانه #جهیزیه #جهیزیه_عروس #عروسی #برند #مارک #خوشرنگ #رنگی_رنگی #گلگلی #دخترونه #فانتزی #مهارت #فروش #فروشگاهاینترنتی #ارزانسرا #ارزان_بخریم #عروس #شاهانه #رویایی
🌸قیچی آشپزخانه چندکاره 🌸محصول کشور ترکیه 🌸با کیفیت عااالی و بسیار تیز 🌸در رنگبندی کامل 🌸با قابلیت خرد کردن سبزی،مرغ،گردوشکن و دربازکن بطری قیمت محصول ۲۰۰۰۰ تومان لینک کانال آی دی تلگرام #قیچی #ترکی #ترکیه #خرد_کن #آشپزی #لوازم_خانه #آشپزخانه #جهیزیه #جهیزیه_عروس #عروسی #برند #مارک #خوشرنگ #رنگی_رنگی #گلگلی #دخترونه #فانتزی #مهارت #فروش #فروشگاهاینترنتی #ارزانسرا #ارزان_بخریم #عروس #شاهانه #رویایی
خواردنی #شاهانه (غذاء #الملكی) رۆیاڵ #جێڵی ئەم بهرههمه زۆر بەهێزە و ووزه بهخشه. لە راستیدا ئهم بهرههمه وهك #دەولەمەندترین ماددەی سروشتی ناوی لێدهبرێت و زۆر لەمێژە لە پزیشکی کۆن وهك #ئاوی #حهیات و #گهنج #كهرهوه ناسراوە #سودهكانی 😍زیابوونی توانای جنسی لە ژنان و پیاوان 😯زیابوونی ڕێژەی سپێرمەکان و جوولاندنی زیاتریان به مهبهستی چارەسەری كێشهكانی نهزۆكی له پیاوان 🍎کاریگەره لە چارەسەری شێرپەنجەی مەمک، دژی شێرپەنجەیە 🌷دژی خەمۆکی، دژی قەلەقی و دڵهڕاوكی 💯درەنگتر درەرکەوتنی نیشانهكانی پیری و دژه پیری و کەمبوونی کێشەکانی ئالزایمهر #پێكهاتووه له ئهم بهرههمه ههلگری ڤیتامینی ، ، و ههروهها ڤیتامینەکانی - بۆ نموونە ڤیتامینی تێدایە و ههروهها بریتیە لە #ئامینو ئەسیدەکان، #کەلسیۆم، #مس، #ئاسن، #فسفۆر، #پۆتاسیۆم، #سیلیکۆن، #گوگرد و #نۆکلیک ئەسید. بهرههمی له % سروشتی فۆڕێڤهری ئهمریكیه ناوبانگێكی جیهانی ههیه گەیاندنما هەیە بۆ ههموو شارو شارۆچكهكانی كوردستان 🚗🚗🚕🚕 بۆ داواکردن نامە بۆ پەیج بنێرە یان پهیوهندی بكهن به
خواردنی #شاهانه (غذاء #الملكی ) رۆیاڵ #جێڵی ئەم بهرههمه زۆر بەهێزە و ووزه بهخشه. لە راستیدا ئهم بهرههمه وهك #دەولەمەندترین ماددەی سروشتی ناوی لێدهبرێت و زۆر لەمێژە لە پزیشکی کۆن وهك #ئاوی #حهیات و #گهنج #كهرهوه ناسراوە #سودهكانی 😍زیابوونی توانای جنسی لە ژنان و پیاوان 😯زیابوونی ڕێژەی سپێرمەکان و جوولاندنی زیاتریان به مهبهستی چارەسەری كێشهكانی نهزۆكی له پیاوان 🍎کاریگەره لە چارەسەری شێرپەنجەی مەمک، دژی شێرپەنجەیە 🌷دژی خەمۆکی، دژی قەلەقی و دڵهڕاوكی 💯درەنگتر درەرکەوتنی نیشانهكانی پیری و دژه پیری و کەمبوونی کێشەکانی ئالزایمهر #پێكهاتووه له ئهم بهرههمه ههلگری ڤیتامینی ، ، و ههروهها ڤیتامینەکانی - بۆ نموونە ڤیتامینی تێدایە و ههروهها بریتیە لە #ئامینو ئەسیدەکان، #کەلسیۆم ، #مس ، #ئاسن ، #فسفۆر ، #پۆتاسیۆم ، #سیلیکۆن ، #گوگرد و #نۆکلیک ئەسید. بهرههمی له % سروشتی فۆڕێڤهری ئهمریكیه ناوبانگێكی جیهانی ههیه گەیاندنما هەیە بۆ ههموو شارو شارۆچكهكانی كوردستان 🚗🚗🚕🚕 بۆ داواکردن نامە بۆ پەیج بنێرە یان پهیوهندی بكهن به
خواردنی #شاهانه (غذاء #الملكی) رۆیاڵ #جێڵی ئەم بهرههمه زۆر بەهێزە و ووزه بهخشه. لە راستیدا ئهم بهرههمه وهك #دەولەمەندترین ماددەی سروشتی ناوی لێدهبرێت و زۆر لەمێژە لە پزیشکی کۆن وهك #ئاوی #حهیات و #گهنج #كهرهوه ناسراوە #سودهكانی 😍زیابوونی توانای جنسی لە ژنان و پیاوان 😯زیابوونی ڕێژەی سپێرمەکان و جوولاندنی زیاتریان به مهبهستی چارەسەری كێشهكانی نهزۆكی له پیاوان 🍎کاریگەره لە چارەسەری شێرپەنجەی مەمک، دژی شێرپەنجەیە 🌷دژی خەمۆکی، دژی قەلەقی و دڵهڕاوكی 💯درەنگتر درەرکەوتنی نیشانهكانی پیری و دژه پیری و کەمبوونی کێشەکانی ئالزایمهر #پێكهاتووه له ئهم بهرههمه ههلگری ڤیتامینی ، ، و ههروهها ڤیتامینەکانی - بۆ نموونە ڤیتامینی تێدایە و ههروهها بریتیە لە #ئامینو ئەسیدەکان، #کەلسیۆم، #مس، #ئاسن، #فسفۆر، #پۆتاسیۆم، #سیلیکۆن، #گوگرد و #نۆکلیک ئەسید. بهرههمی له % سروشتی فۆڕێڤهری ئهمریكیه ناوبانگێكی جیهانی ههیه گەیاندنما هەیە بۆ ههموو شارو شارۆچكهكانی كوردستان 🚗🚗🚕🚕 بۆ داواکردن نامە بۆ پەیج بنێرە یان پهیوهندی بكهن به
خواردنی #شاهانه (غذاء #الملكی ) رۆیاڵ #جێڵی ئەم بهرههمه زۆر بەهێزە و ووزه بهخشه. لە راستیدا ئهم بهرههمه وهك #دەولەمەندترین ماددەی سروشتی ناوی لێدهبرێت و زۆر لەمێژە لە پزیشکی کۆن وهك #ئاوی #حهیات و #گهنج #كهرهوه ناسراوە #سودهكانی 😍زیابوونی توانای جنسی لە ژنان و پیاوان 😯زیابوونی ڕێژەی سپێرمەکان و جوولاندنی زیاتریان به مهبهستی چارەسەری كێشهكانی نهزۆكی له پیاوان 🍎کاریگەره لە چارەسەری شێرپەنجەی مەمک، دژی شێرپەنجەیە 🌷دژی خەمۆکی، دژی قەلەقی و دڵهڕاوكی 💯درەنگتر درەرکەوتنی نیشانهكانی پیری و دژه پیری و کەمبوونی کێشەکانی ئالزایمهر #پێكهاتووه له ئهم بهرههمه ههلگری ڤیتامینی ، ، و ههروهها ڤیتامینەکانی - بۆ نموونە ڤیتامینی تێدایە و ههروهها بریتیە لە #ئامینو ئەسیدەکان، #کەلسیۆم ، #مس ، #ئاسن ، #فسفۆر ، #پۆتاسیۆم ، #سیلیکۆن ، #گوگرد و #نۆکلیک ئەسید. بهرههمی له % سروشتی فۆڕێڤهری ئهمریكیه ناوبانگێكی جیهانی ههیه گەیاندنما هەیە بۆ ههموو شارو شارۆچكهكانی كوردستان 🚗🚗🚕🚕 بۆ داواکردن نامە بۆ پەیج بنێرە یان پهیوهندی بكهن به
غذای شاهانه بیچاره زن های شاه...! ناصرالدین شاه بر سر سفره شام از میان زنان حرمسرا ، تنها انیس الدوله را در کنار خود می نشانید. او هم برای این که گوشت جوجه را از استخوان جدا سازد ... سایر زنان حرمسرا ، گرداگرد سفره می ایستادند وغذا خوردن شاه را نظاره می کردند.. غذاها لای پارچه سپید پیچیده وبا مهر خوانسالار ممهور بود. در حضور شاه مهر از پارچه مهر وموم شده بر می داشتند تا شاه میل کند. یک ظرف هم به نام چاله بلغاری پر از یخ بود که چند مینای شراب از قزوین وشیراز واصفهان در کنار سفره قرار می دادند و شاه گاهی دو سه پیاله از شراب ها می نوشید.... حضور زنان دور سفره شاهانه برای نگاه اعلیحضرت به آن ها بود که غذا به مذاق شاه خوش بیاید...! در خاطرات انیس الدوله می خواندم که شب ها هم زن های حزمسرا در راهرو وجلو اتاق هایشان ردیف می ایستادند تا شاید میل مبارک شاهانه به یکی از آن ها تعلق گیرد.... یکی از این زن ها نوشته است : مدت ۶ ماه جلودر اتاق منتظر عبور شاه بودم ، فقط در یکی از شب ها شاه به من که رسید ، لپ مرا گرفت فقط همین ...ورفت ...... #سفره #شاهانه #غذای #ناصر #الدین #شاه #در #پارچه #مهر #دار #با #مهر #خوانسالار #می #آمد #شراب #قزوین #شیراز #اصفهان #ظرف #یخ #اسمش #چاله #بلغاری #بود
غذای شاهانه بیچاره زن های شاه...! ناصرالدین شاه بر سر سفره شام از میان زنان حرمسرا ، تنها انیس الدوله را در کنار خود می نشانید. او هم برای این که گوشت جوجه را از استخوان جدا سازد ... سایر زنان حرمسرا ، گرداگرد سفره می ایستادند وغذا خوردن شاه را نظاره می کردند.. غذاها لای پارچه سپید پیچیده وبا مهر خوانسالار ممهور بود. در حضور شاه مهر از پارچه مهر وموم شده بر می داشتند تا شاه میل کند. یک ظرف هم به نام چاله بلغاری پر از یخ بود که چند مینای شراب از قزوین وشیراز واصفهان در کنار سفره قرار می دادند و شاه گاهی دو سه پیاله از شراب ها می نوشید.... حضور زنان دور سفره شاهانه برای نگاه اعلیحضرت به آن ها بود که غذا به مذاق شاه خوش بیاید...! در خاطرات انیس الدوله می خواندم که شب ها هم زن های حزمسرا در راهرو وجلو اتاق هایشان ردیف می ایستادند تا شاید میل مبارک شاهانه به یکی از آن ها تعلق گیرد.... یکی از این زن ها نوشته است : مدت ۶ ماه جلودر اتاق منتظر عبور شاه بودم ، فقط در یکی از شب ها شاه به من که رسید ، لپ مرا گرفت فقط همین ...ورفت ...... #سفره #شاهانه #غذای #ناصر #الدین #شاه #در #پارچه #مهر #دار #با #مهر #خوانسالار #می #آمد #شراب #قزوین #شیراز #اصفهان #ظرف #یخ #اسمش #چاله #بلغاری #بود
🌸قیچی آشپزخانه 🌸محصول کشور ترکیه 🌸با کیفیت عااالی و بسیار تیز 🌸در رنگبندی کامل 🌸با قابلیت خرد کردن سبزی،مرغ،گردوشکن و دربازکن بطری قیمت محصول ۲۰۰۰۰ تومان لینک کانال آی دی تلگرام  #قیچی #ترکی #ترکیه #خرد_کن #آشپزی #لوازم_خانه #آشپزخانه #جهیزیه #جهیزیه_عروس #عروسی #برند #مارک #خوشرنگ #رنگی_رنگی #گلگلی #دخترونه #فانتزی #مهارت #فروش #فروشگاهاینترنتی #ارزانسرا #ارزان_بخریم #عروس #شاهانه #رویایی
🌸قیچی آشپزخانه 🌸محصول کشور ترکیه 🌸با کیفیت عااالی و بسیار تیز 🌸در رنگبندی کامل 🌸با قابلیت خرد کردن سبزی،مرغ،گردوشکن و دربازکن بطری قیمت محصول ۲۰۰۰۰ تومان لینک کانال آی دی تلگرام #قیچی #ترکی #ترکیه #خرد_کن #آشپزی #لوازم_خانه #آشپزخانه #جهیزیه #جهیزیه_عروس #عروسی #برند #مارک #خوشرنگ #رنگی_رنگی #گلگلی #دخترونه #فانتزی #مهارت #فروش #فروشگاهاینترنتی #ارزانسرا #ارزان_بخریم #عروس #شاهانه #رویایی
صبح جمعه با #صبحانه #شاهانه موافقید؟
صبح جمعه با #صبحانه #شاهانه موافقید؟
#شاهانه زندگی کن! 👑 زندگی به اندازه روياهايت زیبا خواهد شد! 💫
#شاهانه زندگی کن! 👑 زندگی به اندازه روياهايت زیبا خواهد شد! 💫
لطفا ورق بزنید... سبک کلاسیک در دکوراسیون داخلی #لاکچری دیزاین#کلاسیک#شاهانه#نقاشی #گچبری#ابزارکاری#آلتین دیزاین#دکوراسیون#معماری داخلی طراحی تا اجرا #گروه آلتین دیزاین
لطفا ورق بزنید... سبک کلاسیک در دکوراسیون داخلی #لاکچری دیزاین#کلاسیک #شاهانه #نقاشی #گچبری #ابزارکاری #آلتین دیزاین#دکوراسیون #معماری داخلی طراحی تا اجرا #گروه آلتین دیزاین
#تاج_محل #معبدعشق تاج محل به فرمان شاه جهان گورکانی (نواسه اکبر) به یادبود همسرش ممتاز محل ساخته شده است. در این زمانهی آشفته، باور عواطف و احساسات چنین قوی که منجر به ۱۷ سال ازدواج و ۱۳ فرزند و وفاداری این چنینی شود کمی سخت است. اما این یک واقعیت است - همه افسانهها و داستانهایی که درباره عشق شاه به همسرش وجود دارد از یک حقیقت می می گویند : زمانی که برای اولین بار آن دو با هم روبهرو میشوند، شاه جهان چنان شیفته و دلباختهی ممتاز محل میشود که از آن لحظه به بعد هیچ توجهی به دیگر همسرانش نشان نمیدهد. اما ممتاز محل حین زایمان چهاردهمین فرزندش درگذشت. پس از آن شاه تمام مبارزات خود را کنار میگذارد، به خانه بازمیگردد و باقی عمر خود را صرف ساختن آرامگاهی برای همسرش میکند. بیست هزار نفر کارگر ، متخصصان محلی، معماران خارجی برای بیش از بیست سال در ساخت این اثر تاریخی ارزشمند نقش داشتند. .این ساختمان بزرگ سراسر با پارک احاطه شده است. . زمانی که فوارهها خاموشاند بازتاب سحرآمیز تاج محل را میتوان در آب دید. در آخر شاه جهان توسط فرزند خودش (بچه همان زنی که سالهای دراز را صرف ساختن مقبرهاش کرده بود) از تخت پادشاهی پایین کشانده شد و باقی عمرش را در بند سپری کرد. بر اساس حکایتها که همچون شوخیای تلخ و غمانگیزاند ، کلکین سلول شاه جهان در بند رو به تاج محل بود، بنایی که به عشقش تعلق داشت و در آخر منجر به مرگش شد. تاج محل داستان عشقی است که هنرمندانه در قالبی سنگی حفظ شده است و تاثیرش را بر همگان میگذارد.
#تاج_محل #معبدعشق تاج محل به فرمان شاه جهان گورکانی (نواسه اکبر) به یادبود همسرش ممتاز محل ساخته شده است. در این زمانهی آشفته، باور عواطف و احساسات چنین قوی که منجر به ۱۷ سال ازدواج و ۱۳ فرزند و وفاداری این چنینی شود کمی سخت است. اما این یک واقعیت است - همه افسانهها و داستانهایی که درباره عشق شاه به همسرش وجود دارد از یک حقیقت می می گویند : زمانی که برای اولین بار آن دو با هم روبهرو میشوند، شاه جهان چنان شیفته و دلباختهی ممتاز محل میشود که از آن لحظه به بعد هیچ توجهی به دیگر همسرانش نشان نمیدهد. اما ممتاز محل حین زایمان چهاردهمین فرزندش درگذشت. پس از آن شاه تمام مبارزات خود را کنار میگذارد، به خانه بازمیگردد و باقی عمر خود را صرف ساختن آرامگاهی برای همسرش میکند. بیست هزار نفر کارگر ، متخصصان محلی، معماران خارجی برای بیش از بیست سال در ساخت این اثر تاریخی ارزشمند نقش داشتند. .این ساختمان بزرگ سراسر با پارک احاطه شده است. . زمانی که فوارهها خاموشاند بازتاب سحرآمیز تاج محل را میتوان در آب دید. در آخر شاه جهان توسط فرزند خودش (بچه همان زنی که سالهای دراز را صرف ساختن مقبرهاش کرده بود) از تخت پادشاهی پایین کشانده شد و باقی عمرش را در بند سپری کرد. بر اساس حکایتها که همچون شوخیای تلخ و غمانگیزاند ، کلکین سلول شاه جهان در بند رو به تاج محل بود، بنایی که به عشقش تعلق داشت و در آخر منجر به مرگش شد. تاج محل داستان عشقی است که هنرمندانه در قالبی سنگی حفظ شده است و تاثیرش را بر همگان میگذارد.
ژل رویال یاژله شاهانه.فروش ژل رویال اصل ۱۰۰ درصد طبیعی به شرط اصل بودن #ژله #رویال #عسل_طبيعي #شاهانه
ژل رویال یاژله شاهانه.فروش ژل رویال اصل ۱۰۰ درصد طبیعی به شرط اصل بودن #ژله #رویال #عسل_طبيعي #شاهانه
🔴 #اختیارات و #پاسخگویی مقام #رهبری؛ همتراز یا ناهمتراز؟! ❌بعضی مطرح میکنند که مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و #قانون_اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. از سوی دیگر عده ای عنوان میکنند که ایشان کمتر از حیطه اختیاراتشان در امور #دخالت می کنند و از اختیارات خود برای پیشبرد امور استفاده کافی نمی کنند. مثلا درحالیکه میتوانستند با یک #حکم_حکومتی طرح موضوع را در #مجلس ملغی کنند! یا روحانی را #ردصلاحیت کنند و... اقدامی نکردند. به این ترتیب دسته اول، ولایت فقیه را به #دیکتاتوری و پاسخگو نبودن متهم می کنند و دسته دوم به #انفعال و امهال! ✅اما پاسخ: ⃣ #رهبر_انقلاب، به شدت بر دو #خط_قرمز در مسائل #سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: #مردم و #قانون. مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره امام خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه #مردمی و رسیدن جامعه به #بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با بازرگان و بنی صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف #مذاکره و توافق با #آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی مذاکره به عنوان کلید اداره کشور بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز مردم صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. ✅ اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد قراردادهای بین المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. ادامه در کامنت
🔴 #اختیارات و #پاسخگویی مقام #رهبری ؛ همتراز یا ناهمتراز؟! ❌بعضی مطرح میکنند که مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و #قانون_اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. از سوی دیگر عده ای عنوان میکنند که ایشان کمتر از حیطه اختیاراتشان در امور #دخالت می کنند و از اختیارات خود برای پیشبرد امور استفاده کافی نمی کنند. مثلا درحالیکه میتوانستند با یک #حکم_حکومتی طرح موضوع را در #مجلس ملغی کنند! یا روحانی را #ردصلاحیت کنند و... اقدامی نکردند. به این ترتیب دسته اول، ولایت فقیه را به #دیکتاتوری و پاسخگو نبودن متهم می کنند و دسته دوم به #انفعال و امهال! ✅اما پاسخ: ⃣ #رهبر_انقلاب ، به شدت بر دو #خط_قرمز در مسائل #سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: #مردم و #قانون . مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره امام خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه #مردمی و رسیدن جامعه به #بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با بازرگان و بنی صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف #مذاکره و توافق با #آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی مذاکره به عنوان کلید اداره کشور بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز مردم صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. ✅ اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد قراردادهای بین المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. ادامه در کامنت
ادامه از صفحه قبل چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. ⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی همه کاره بودن رهبر تصور غلط دیگر تنها جوابگو بودن رهبر است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون شاه را مردم انتخاب نکرده اند، شاه مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند.
ادامه از صفحه قبل چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. ⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی همه کاره بودن رهبر تصور غلط دیگر تنها جوابگو بودن رهبر است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم ، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون شاه را مردم انتخاب نکرده اند، شاه مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند.
#اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. ⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی همه کاره بودن رهبر تصور غلط دیگر تنها جوابگو بودن رهبر است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون شاه را مردم انتخاب نکرده اند، شاه مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت
#اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. ⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی همه کاره بودن رهبر تصور غلط دیگر تنها جوابگو بودن رهبر است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم ، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون شاه را مردم انتخاب نکرده اند، شاه مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت
چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. ⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی همه کاره بودن رهبر تصور غلط دیگر تنها جوابگو بودن رهبر است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون شاه را مردم انتخاب نکرده اند، شاه مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند. ✍ متن کامل یادداشت در خبرگزاری فارس: ://./
چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. ⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی همه کاره بودن رهبر تصور غلط دیگر تنها جوابگو بودن رهبر است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم ، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون شاه را مردم انتخاب نکرده اند، شاه مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند. ✍ متن کامل یادداشت در خبرگزاری فارس: ://./
لطفا ورق بزنید 👑 عروسی #شاهانه داشتیم، زمانی که #عروسی شاهانه #مد نبود #عروسی_شاه با #شهبانو #فرح_پهلوی #فرح #شاه #زنده_باد_ایران #زنده_باد_شاه #شهبانوفرح #نوستالژی 👑 _
لطفا ورق بزنید 👑 عروسی #شاهانه داشتیم، زمانی که #عروسی شاهانه #مد نبود #عروسی_شاه با #شهبانو #فرح_پهلوی #فرح #شاه #زنده_باد_ایران #زنده_باد_شاه #شهبانوفرح #نوستالژی 👑 _
👑 عروسی #شاهانه داشتیم زمانی که عروسی شاهانه #مد نبود عروسی الاحضرت #محمدرضا_پهلوی و #شاهدخت_فوزیه خواهر #پادشاه #مصر، #ملک_فواد #خاندان_سلطنتی #پادشاه_مصر به #افتخار #عروسی #ولیعهد #ایران و #ملکه #فوزیه این #جشن_فاخر و در #قاهره #برگزار میکنه و بعد ورود الاحضرت عروسی دیگری در #تهران گرفته میشه #اسفند۱۳۱۷ #پهلوی #پهلوی_دوم #شاه #زنده_باد_شاه 👑
👑 عروسی #شاهانه داشتیم زمانی که عروسی شاهانه #مد نبود عروسی الاحضرت #محمدرضا_پهلوی و #شاهدخت_فوزیه خواهر #پادشاه #مصر ، #ملک_فواد #خاندان_سلطنتی #پادشاه_مصر به #افتخار #عروسی #ولیعهد #ایران و #ملکه #فوزیه این #جشن_فاخر و در #قاهره #برگزار میکنه و بعد ورود الاحضرت عروسی دیگری در #تهران گرفته میشه #اسفند ۱۳۱۷ #پهلوی #پهلوی_دوم #شاه #زنده_باد_شاه 👑
بعد از مدتهای مدید بیکاری بالاخره قسمت شد آستین ها رو بالا بزنم و باقلوای شاهانه قزوین رو درست کنم. باقلوایی بسیار بسیار خوشمزه ،خوش عطر و بو .... #باقلوا_لوزی_خانگی #باقلوا #پسته #بادام #زعفران #ناب #شاهانه #قزوین
بعد از مدتهای مدید بیکاری بالاخره قسمت شد آستین ها رو بالا بزنم و باقلوای شاهانه قزوین رو درست کنم. باقلوایی بسیار بسیار خوشمزه ،خوش عطر و بو .... #باقلوا_لوزی_خانگی #باقلوا #پسته #بادام #زعفران #ناب #شاهانه #قزوین
❤️ آن ساعتی خوش است که مستانه بگذرد یعنی به زیر منّت پیمانه بگذرد روزیِ ما به دست کریمان آشناست کفر است پای سفرهی بیگانه بگذرد سوگند میخوریم که ما گنج میشویم یک شب اگر که شاه ز ویرانه بگذرد خدمتگزار خانهی مولا اگر شدی ایّام نوکریِ تو شاهانه بگذرد... . #المستغاث_بک_یا_صاحب_الزمان #السلام_علیک_یا_صاحب_الزمان #اللهم_عجل_لوليك_الفرج #وصال_نزدیک_است . ◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑  :  :  ◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐ . #امام_مهدی #صاحب_الزمان #امام_زمان #علی_اکبر_لطیفیان #شعر #شعر_مهدوی #مهدی_موعود #ولی_عصر #خدمتگزار #نوکر_آقا #خدمتگزار_مولا #کوه #گذر_شاه #عکس_نوشته #شاهانه #جمعه #دلتنگی #ایام_نوکری
❤️ آن ساعتی خوش است که مستانه بگذرد یعنی به زیر منّت پیمانه بگذرد روزیِ ما به دست کریمان آشناست کفر است پای سفرهی بیگانه بگذرد سوگند میخوریم که ما گنج میشویم یک شب اگر که شاه ز ویرانه بگذرد خدمتگزار خانهی مولا اگر شدی ایّام نوکریِ تو شاهانه بگذرد... . #المستغاث_بک_یا_صاحب_الزمان #السلام_علیک_یا_صاحب_الزمان #اللهم_عجل_لوليك_الفرج #وصال_نزدیک_است . ◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑ : : ◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐◑◐ . #امام_مهدی #صاحب_الزمان #امام_زمان #علی_اکبر_لطیفیان #شعر #شعر_مهدوی #مهدی_موعود #ولی_عصر #خدمتگزار #نوکر_آقا #خدمتگزار_مولا #کوه #گذر_شاه #عکس_نوشته #شاهانه #جمعه #دلتنگی #ایام_نوکری
نشسته بوديم قهوه اي در آرامش بخوريم يهو ديديم در وا شد و يه دارودسته همه شكل هم وارد شدن👀 احساس كردم اينا عضو سازمانهاي جاسوسي چيزين وگرنه نميشه كه همه شكل هم باشن🤔 به فكر فرو رفتم گفتم اينا يا عضوهاي ياكوزان يا مافياي روسي به داعش ولي نميخوردن خدايي☺️اومدن با اين بيبيليه (تو عكس چهارم) عكس گرفتن و يكي ب اون يكي ميگفت خيلي ناناس شدي و اون ميگفت خدا نكشتت گوگولي بلا و ...( اما ماهرچي ميديديم شكل هم بودن😐 ) عكسارم كه گرفتن رفتن!يه نيگا به قهوه كردم گفتم حتما چيزي توش بوده ديدم نه و همان زهر ماريه كه هميشه بوده، گفتم پس حتما اين بيبيليه يه خاصيتي توشه رفتم بالا و پايينشو نگاه كردم ديدم نه چيز خاصي نيس فقط يه بيبيليه ! با خودم گفتم چ خوش گفت اونيكه گفت باطن زندگي خود را با ظاهر زندگي ديگران قياس نكنيد. . . . #به_بيبيليها_اهميت_ندهيم_زندگي_فراتر_از_بيبيليهاست#قهوه #آرامش #زندگي #سخن_بزرگان #شاهانه #اتفاقات_عجیب #معماری #استراحت #سفر #تفريح #تبليغات
نشسته بوديم قهوه اي در آرامش بخوريم يهو ديديم در وا شد و يه دارودسته همه شكل هم وارد شدن👀 احساس كردم اينا عضو سازمانهاي جاسوسي چيزين وگرنه نميشه كه همه شكل هم باشن🤔 به فكر فرو رفتم گفتم اينا يا عضوهاي ياكوزان يا مافياي روسي به داعش ولي نميخوردن خدايي☺️اومدن با اين بيبيليه (تو عكس چهارم) عكس گرفتن و يكي ب اون يكي ميگفت خيلي ناناس شدي و اون ميگفت خدا نكشتت گوگولي بلا و ...( اما ماهرچي ميديديم شكل هم بودن😐 ) عكسارم كه گرفتن رفتن!يه نيگا به قهوه كردم گفتم حتما چيزي توش بوده ديدم نه و همان زهر ماريه كه هميشه بوده، گفتم پس حتما اين بيبيليه يه خاصيتي توشه رفتم بالا و پايينشو نگاه كردم ديدم نه چيز خاصي نيس فقط يه بيبيليه ! با خودم گفتم چ خوش گفت اونيكه گفت باطن زندگي خود را با ظاهر زندگي ديگران قياس نكنيد. . . . #به_بيبيليها_اهميت_ندهيم_زندگي_فراتر_از_بيبيليهاست #قهوه #آرامش #زندگي #سخن_بزرگان #شاهانه #اتفاقات_عجیب #معماری #استراحت #سفر #تفريح #تبليغات
کورش یکی از کسانی بود که گویا برای #فرمانروایی آفریده شدهاند، و به گفتهٔ #امرسون همهٔ مردم از #تاجگذاری ایشان شاد میشوند. روح #شاهانه داشت و شاهانه به کار برمیخاست. در ادارهٔ امور به همانگونه #شایستگی داشت که در کشورگشاییهای حیرتانگیز خود چنین بود. با شکست خوردگان به بزرگواری رفتار میکرد و نسبت به #دشمنان سابق خود #مهربانی میکرد. #ویل_دورانت #ماگ #لیوان #فنجان و محصولات نهنری #اهورا از گنجینه #سرزمین_اهورایی #صنایع_دستی #کافه_گردی #کافه_گالری #کافه #تور #هتل #توریست #گردشگزی #جواهر #کیفت #شهرکتاب #کتابفروشی #دستساز #ایران #روز_کوروش #۷آبان
کورش یکی از کسانی بود که گویا برای #فرمانروایی آفریده شدهاند، و به گفتهٔ #امرسون همهٔ مردم از #تاجگذاری ایشان شاد میشوند. روح #شاهانه داشت و شاهانه به کار برمیخاست. در ادارهٔ امور به همانگونه #شایستگی داشت که در کشورگشاییهای حیرتانگیز خود چنین بود. با شکست خوردگان به بزرگواری رفتار میکرد و نسبت به #دشمنان سابق خود #مهربانی میکرد. #ویل_دورانت #ماگ #لیوان #فنجان و محصولات نهنری #اهورا از گنجینه #سرزمین_اهورایی #صنایع_دستی #کافه_گردی #کافه_گالری #کافه #تور #هتل #توریست #گردشگزی #جواهر #کیفت #شهرکتاب #کتابفروشی #دستساز #ایران #روز_کوروش #۷آبان
#۷آبان_روز_کوروش_بزرگ . #کوروش دوم که به#کوروش_بزرگ و #کوروش_کبیر مشهور است، بنیانگذار و نخستین شاه #شاهنشاهی_هخامنشی #هخامنشی بود که در بین سالهای ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گستردهای از آسیا حکومت میکرد. #کوروش در استوانهٔ خود که در #بابل کشف شده، خودش را فرزند #کمبوجیه شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کوروش، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ چیشپیش، شاه بزرگ انشان، از خانوادهای که همیشه #پادشاه بودهاست معرفی میکند.به گفتهٔ هرودوت#کوروش نسب #شاه_انهداشتهاست و کتزیاس، ودیگر نویسندگان یونانی، ماندانا دختر آستیاگ را مادر#کوروش دانستهاند و گزارش دادهاند که #کوروشحاصل ازدواج #کمبوجیهیکم و #ماندانابودهاست هم اینک چشم امید دارم به روزی که بار دیگر نسبی #شاهانه #شاهی؛ نسب دار عنان ، تابیده ،.بر اهرمن گُجَستَک چیره گشته برتارُک مردمان رنگ باخته روح دمیده #ایران به ***غیرت و همیئت #ایرانی در خروش اورده فروغ مردمان روشن کند به فرِّ #شیر_و_خورشید *برق درفش کاویانی #سرزمین _جاوید #اریایی را سرمه بر چشم کندتا فرحی تابد به شأن تاج به شکوه تخت به وسعت ملک تا بل ابادشود این ویرانه ی #بی_شاه واین وا مانده ئ بد وارث #بی_شاه آری ای مردم #پارس#، #میهن ما #ایران هر وجب خاک تن کوروشهاست من دلم میخواهد مثل کوروش باشم پر ز اندیشۀ سبز، عاشق رنگ سپید، و وفادار به قرمز باشم. #تخت_جمشید #کوروش #شاه_شاهان #اریامهر #اریایی#۷آبان_روز_کوروش_بزرگ با سپاس فراوان عضو کوچکی از بنیاد نیشابور نوید
#۷آبان_روز_کوروش_بزرگ . #کوروش دوم که به#کوروش_بزرگ و #کوروش_کبیر مشهور است، بنیانگذار و نخستین شاه #شاهنشاهی_هخامنشی #هخامنشی بود که در بین سالهای ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گستردهای از آسیا حکومت میکرد. #کوروش در استوانهٔ خود که در #بابل کشف شده، خودش را فرزند #کمبوجیه شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کوروش، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ چیشپیش، شاه بزرگ انشان، از خانوادهای که همیشه #پادشاه بودهاست معرفی میکند.به گفتهٔ هرودوت#کوروش نسب #شاه_انهداشتهاست و کتزیاس، ودیگر نویسندگان یونانی، ماندانا دختر آستیاگ را مادر#کوروش دانستهاند و گزارش دادهاند که #کوروشحاصل ازدواج #کمبوجیهیکم و #ماندانابودهاست هم اینک چشم امید دارم به روزی که بار دیگر نسبی #شاهانه #شاهی ؛ نسب دار عنان ، تابیده ،.بر اهرمن گُجَستَک چیره گشته برتارُک مردمان رنگ باخته روح دمیده #ایران به ***غیرت و همیئت #ایرانی در خروش اورده فروغ مردمان روشن کند به فرِّ #شیر_و_خورشید *برق درفش کاویانی #سرزمین _جاوید #اریایی را سرمه بر چشم کندتا فرحی تابد به شأن تاج به شکوه تخت به وسعت ملک تا بل ابادشود این ویرانه ی #بی_شاه واین وا مانده ئ بد وارث #بی_شاه آری ای مردم #پارس#میهن ما #ایران هر وجب خاک تن کوروشهاست من دلم میخواهد مثل کوروش باشم پر ز اندیشۀ سبز، عاشق رنگ سپید، و وفادار به قرمز باشم. #تخت_جمشید #کوروش #شاه_شاهان #اریامهر #اریایی #۷آبان_روز_کوروش_بزرگ با سپاس فراوان عضو کوچکی از بنیاد نیشابور نوید