پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره صلیب در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های صلیب

Instagram
 // : .  :-✝️ .    .        .  ,   ,         . . . هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو میگردد تا طعمهای بيابد و آن را ببلعد. پس در برابر حملات او، به خداوند تكيه كنيد و استوار بايستيد؛ بدانيد كه اين زحمات فقط به سراغ شما نيامده، بلكه مسيحيان در تمام دنيا با چنين مصائبی مواجه میباشند. ‮‮اول پطرس‬ ‭:-‬ ‭✝️ . .  🙌🏼 ✝️.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
// : . :-✝️ . . . , , . . . هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو میگردد تا طعمهای بيابد و آن را ببلعد. پس در برابر حملات او، به خداوند تكيه كنيد و استوار بايستيد؛ بدانيد كه اين زحمات فقط به سراغ شما نيامده، بلكه مسيحيان در تمام دنيا با چنين مصائبی مواجه میباشند. ‮‮اول پطرس‬ ‭:-‬ ‭✝️ . . 🙌🏼 ✝️. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 // : .  :-✝️ .    .        .  ,   ,         . . . هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو میگردد تا طعمهای بيابد و آن را ببلعد. پس در برابر حملات او، به خداوند تكيه كنيد و استوار بايستيد؛ بدانيد كه اين زحمات فقط به سراغ شما نيامده، بلكه مسيحيان در تمام دنيا با چنين مصائبی مواجه میباشند. ‮‮اول پطرس‬ ‭:-‬ ‭✝️ . .  🙌🏼 ✝️.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
// : . :-✝️ . . . , , . . . هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو میگردد تا طعمهای بيابد و آن را ببلعد. پس در برابر حملات او، به خداوند تكيه كنيد و استوار بايستيد؛ بدانيد كه اين زحمات فقط به سراغ شما نيامده، بلكه مسيحيان در تمام دنيا با چنين مصائبی مواجه میباشند. ‮‮اول پطرس‬ ‭:-‬ ‭✝️ . . 🙌🏼 ✝️. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 // : . :✝️. .    ,            . . كسانی كه به او ايمان بياورند، هيچ نوع محكوميت و هلاكتی در انتظارشان نيست؛ ولی كسانی كه به او ايمان نياورند، از هم اكنون محكومند، چون به يگانه فرزند خدا ايمان نياوردهاند. ‮‮يوحنا‬ ‭:‬✝️ . .  🙌🏼 ✝️.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
// : . :✝️. . , . . كسانی كه به او ايمان بياورند، هيچ نوع محكوميت و هلاكتی در انتظارشان نيست؛ ولی كسانی كه به او ايمان نياورند، از هم اكنون محكومند، چون به يگانه فرزند خدا ايمان نياوردهاند. ‮‮يوحنا‬ ‭:‬✝️ . . 🙌🏼 ✝️. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 //: . .  :-✝️. . , ,   ,  ,    .   ,     . . . اما ای خداوند، تو سپر من هستی و از هر سو مرا محافظت مینمايی. تو مرا پيروز و سربلند میسازی و شهامت مرا به من باز میگردانی. به سوی خداوند فرياد برمیآورم و او از كوه مقدس خود مرا اجابت میكند. ‮‮مزامير‬ ‭:-‬ ‭✝️ . .  🙌🏼 ✝️.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
//: . . :-✝️. . , , , , . , . . . اما ای خداوند، تو سپر من هستی و از هر سو مرا محافظت مینمايی. تو مرا پيروز و سربلند میسازی و شهامت مرا به من باز میگردانی. به سوی خداوند فرياد برمیآورم و او از كوه مقدس خود مرا اجابت میكند. ‮‮مزامير‬ ‭:-‬ ‭✝️ . . 🙌🏼 ✝️. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 //: . .  :-✝️. . , ,   ,  ,    .   ,     . . . اما ای خداوند، تو سپر من هستی و از هر سو مرا محافظت مینمايی. تو مرا پيروز و سربلند میسازی و شهامت مرا به من باز میگردانی. به سوی خداوند فرياد برمیآورم و او از كوه مقدس خود مرا اجابت میكند. ‮‮مزامير‬ ‭:-‬ ‭✝️ . .  🙌🏼 ✝️.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
//: . . :-✝️. . , , , , . , . . . اما ای خداوند، تو سپر من هستی و از هر سو مرا محافظت مینمايی. تو مرا پيروز و سربلند میسازی و شهامت مرا به من باز میگردانی. به سوی خداوند فرياد برمیآورم و او از كوه مقدس خود مرا اجابت میكند. ‮‮مزامير‬ ‭:-‬ ‭✝️ . . 🙌🏼 ✝️. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
۱۶هنگامی که روزه میگیرید، مانند ریاکاران تُرشرو مباشید، زیرا آنان حالت چهرۀ خود را دگرگون میکنند تا نزد مردم، روزهدار بنمایند. آمین، به شما میگویم، که پاداش خود را بهتمامی یافتهاند.۱۷امّا تو چون روزه میگیری، به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوی۱۸تا روزۀ تو بر مردم عیان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است، و پدرِ نهانبینِ تو، به تو پاداش خواهد , #آمین #عیسی #مسیح #صلیب #ایمان #توبه #کلیسا #رستاخیز_مسیح #تعمید #تولد_تازه #مسیحیت     #⛪ #✝ #یکشنبه
۱۶هنگامی که روزه میگیرید، مانند ریاکاران تُرشرو مباشید، زیرا آنان حالت چهرۀ خود را دگرگون میکنند تا نزد مردم، روزهدار بنمایند. آمین، به شما میگویم، که پاداش خود را بهتمامی یافتهاند.۱۷امّا تو چون روزه میگیری، به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوی۱۸تا روزۀ تو بر مردم عیان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است، و پدرِ نهانبینِ تو، به تو پاداش خواهد , #آمین #عیسی #مسیح #صلیب #ایمان #توبه #کلیسا #رستاخیز_مسیح #تعمید #تولد_تازه #مسیحیت #⛪ #✝ #یکشنبه
 : . چون برگ خزان خسته ام ای باد! لحظه ای دستم را بگیر #مرتضی_محمودی ____________________  : :   : _  :  : /  : /   : ______________ : #انجمن_عکاسان_جوان . #دزفول #عکس #عکاسی       __                  . #انجمن_عکاسان_جوان #ایراسوگرافی #سیاه_قلم #پنجره #صلیب #محمد_خاجوی_عورکی
: . چون برگ خزان خسته ام ای باد! لحظه ای دستم را بگیر #مرتضی_محمودی ____________________ : : : _ : : / : / : ______________ : #انجمن_عکاسان_جوان . #دزفول #عکس #عکاسی __ . #انجمن_عکاسان_جوان #ایراسوگرافی #سیاه_قلم #پنجره #صلیب #محمد_خاجوی_عورکی
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 بکارت سکوت را...اگرچه داده ام زدست. نطفه مسیح عشق بردلمنشسته است...✝ 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ------------------------------------ #کاتولیک #مسیحیت #صلیب #انجیل #🇹🇷🇹🇷 ------------------------------------
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 بکارت سکوت را...اگرچه داده ام زدست. نطفه مسیح عشق بردلمنشسته است...✝ 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ------------------------------------ #کاتولیک #مسیحیت #صلیب #انجیل #🇹🇷🇹🇷 ------------------------------------
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 بکارت سکوت را...اگرچه داده ام زدست. نطفه مسیح عشق بردلمنشسته است...✝ 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ------------------------------------ #کاتولیک #مسیحیت #صلیب #انجیل #🇹🇷🇹🇷 ------------------------------------
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 بکارت سکوت را...اگرچه داده ام زدست. نطفه مسیح عشق بردلمنشسته است...✝ 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ------------------------------------ #کاتولیک #مسیحیت #صلیب #انجیل #🇹🇷🇹🇷 ------------------------------------
 : ✝. .    ! . . خدا را شكر برای هديهاش عيسی مسيح، هديهای عالی كه با كلمات قابل وصف نيست! ‮‮دوم قرنتیان‬ ‭:‬✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
: ✝. . ! . . خدا را شكر برای هديهاش عيسی مسيح، هديهای عالی كه با كلمات قابل وصف نيست! ‮‮دوم قرنتیان‬ ‭:‬✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او میگفت: این عیسی که او را به شما اعلام میکنم، همان مسیح است. اعمال ۱۷:۳  فردای آن روز، یحیی چون عیسی را دید که به سویش میآید، گفت: این است برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد! یوحنا ۱:۲۹ (بره:موجود پاکی که برای گناهان قربانی میشود تا تاوان گناه دیگر مرگ نباشد.) سگان مرا احاطه کردهاند؛ دستۀ اوباش گِردَم حلقه زدهاند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کردهاند! میتوانم همۀ استخوانهایم را بشمارم. آنان خیره بر من چشم دوختهاند. جامههایم را میان خود تقسیم کردهاند و بر تنپوش من قرعه افکندهاند. مزمور ۲۲:۱۶‭-‬۱۸    ,     ,   , .  :     , ,   ,    .  :    :    :    .    :   .    ,   .  :-‬  #مسیحیت_راه_نجات #عیسی_مسیح#ناصری#روح_القدس#کلیسا#صلیب#رستاخیز#پدر_آسمانی#کتاب_مقدس#قدوس#عمانوئیل🌷#خدا#با#ماست🌷 #حیات_ابدی #خدای #واقعی #نجات #عیسی
که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او میگفت: این عیسی که او را به شما اعلام میکنم، همان مسیح است. اعمال ۱۷:۳ فردای آن روز، یحیی چون عیسی را دید که به سویش میآید، گفت: این است برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد! یوحنا ۱:۲۹ (بره:موجود پاکی که برای گناهان قربانی میشود تا تاوان گناه دیگر مرگ نباشد.) سگان مرا احاطه کردهاند؛ دستۀ اوباش گِردَم حلقه زدهاند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کردهاند! میتوانم همۀ استخوانهایم را بشمارم. آنان خیره بر من چشم دوختهاند. جامههایم را میان خود تقسیم کردهاند و بر تنپوش من قرعه افکندهاند. مزمور ۲۲:۱۶‭-‬۱۸ , , , . : , , , . : : : . : . , . :-‬ #مسیحیت_راه_نجات #عیسی_مسیح #ناصری #روح_القدس #کلیسا #صلیب #رستاخیز #پدر_آسمانی #کتاب_مقدس #قدوس #عمانوئیل 🌷#خدا #با #ماست 🌷 #حیات_ابدی #خدای #واقعی #نجات #عیسی
 :✝ . ,    ,     ,    . . . بلكه بگذاريد باطن و سيرت شما زيبا باشد. باطن خود را با زيبايی پايدار يعنی با روحيهٔ آرام و ملايم زينت دهيد كه مورد پسند خداست. ‮‮اول پطرس‬ ‭:‬✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
:✝ . , , , . . . بلكه بگذاريد باطن و سيرت شما زيبا باشد. باطن خود را با زيبايی پايدار يعنی با روحيهٔ آرام و ملايم زينت دهيد كه مورد پسند خداست. ‮‮اول پطرس‬ ‭:‬✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
💖💖💖 اما تو ای خداوند سپر هستی به دورم جلال من و سر فرازنده من خداوند را به فریاد بلند میخواندم و او از کوه مقدسش اجابتم فرمود. من آرمیده، به خواب رفتم، و باز بیدار شدم، زیرا خداوند نگاهم میدارد. از هزاران هزار نخواهم ترسید که از هر سو بر من صف آراستهاند خداوندا، چه بسیارند دشمنانم! بسیاری بر ضد من برمیخیزند. خداوندا، برخیز! ای خدای من، نجاتم ده! زیرا تو بر رخسار همۀ دشمنانم میزنی و دندانهای شریران را خُرد میکنی. نجات از آن خداوند است؛ برکت تو بر قومت باد! مزمور ۳: ۴_۸ هَلِلویاه تو هستی تا ابد پابرجا هَلِلویاه تو هستی یگانه خالقِ یکتا هَلِلویاه تو هستی زنده در بین ما 🙏❤ #یهوه_صبایوت #شبان_نیکو #خالق_یکتا #خدای_محبت #خدای_زنده #صخره_ابدی #عیسی_مسیح #صلیب #انجیل #کتاب_مقدس #قادر_مطلق #فال
💖💖💖 اما تو ای خداوند سپر هستی به دورم جلال من و سر فرازنده من خداوند را به فریاد بلند میخواندم و او از کوه مقدسش اجابتم فرمود. من آرمیده، به خواب رفتم، و باز بیدار شدم، زیرا خداوند نگاهم میدارد. از هزاران هزار نخواهم ترسید که از هر سو بر من صف آراستهاند خداوندا، چه بسیارند دشمنانم! بسیاری بر ضد من برمیخیزند. خداوندا، برخیز! ای خدای من، نجاتم ده! زیرا تو بر رخسار همۀ دشمنانم میزنی و دندانهای شریران را خُرد میکنی. نجات از آن خداوند است؛ برکت تو بر قومت باد! مزمور ۳: ۴_۸ هَلِلویاه تو هستی تا ابد پابرجا هَلِلویاه تو هستی یگانه خالقِ یکتا هَلِلویاه تو هستی زنده در بین ما 🙏❤ #یهوه_صبایوت #شبان_نیکو #خالق_یکتا #خدای_محبت #خدای_زنده #صخره_ابدی #عیسی_مسیح #صلیب #انجیل #کتاب_مقدس #قادر_مطلق #فال
... وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوشناپذیر است و راههایش درکناشدنی. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او بازپس داده شود؟ زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین. رومیان ۱۱:۳۳‭-‬۳۶  #خدا#یهوه#خدای_پدر#پدر_آسمانی#هللویاه#عیسی_مسیح#مسیح#مسیحیت#مسیحیان#کلیسا#کتابمقدس#کتاب_مقدس#تثلیث#روح_القدوس#صلیب#خدای_زنده#تنها_راه_رسیدن_بخدا
... وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوشناپذیر است و راههایش درکناشدنی. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او بازپس داده شود؟ زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین. رومیان ۱۱:۳۳‭-‬۳۶ #خدا #یهوه #خدای_پدر #پدر_آسمانی #هللویاه #عیسی_مسیح #مسیح #مسیحیت #مسیحیان #کلیسا #کتابمقدس #کتاب_مقدس #تثلیث #روح_القدوس #صلیب #خدای_زنده #تنها_راه_رسیدن_بخدا
... وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوشناپذیر است و راههایش درکناشدنی. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او بازپس داده شود؟ زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین. رومیان ۱۱:۳۳‭-‬۳۶  #خدا#یهوه#خدای_پدر#پدر_آسمانی#هللویاه#عیسی_مسیح#مسیح#مسیحیت#مسیحیان#کلیسا#کتابمقدس#کتاب_مقدس#تثلیث#روح_القدوس#صلیب#خدای_زنده#تنها_راه_رسیدن_بخدا
... وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوشناپذیر است و راههایش درکناشدنی. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او بازپس داده شود؟ زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین. رومیان ۱۱:۳۳‭-‬۳۶ #خدا #یهوه #خدای_پدر #پدر_آسمانی #هللویاه #عیسی_مسیح #مسیح #مسیحیت #مسیحیان #کلیسا #کتابمقدس #کتاب_مقدس #تثلیث #روح_القدوس #صلیب #خدای_زنده #تنها_راه_رسیدن_بخدا
 : ✝. .       .  .    ,  . . . ما میدانيم كه خدا چقدر ما را دوست میدارد، زيرا گرمی محبت او را چشيدهايم. ما محبت او را باور میكنيم. خدا محبت است! و هر كه با محبت زندگی میكند، با خدا زندگی میكند و خدا در وجود اوست. ‮‮اول يوحنا‬ ‭:‬✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
: ✝. . . . , . . . ما میدانيم كه خدا چقدر ما را دوست میدارد، زيرا گرمی محبت او را چشيدهايم. ما محبت او را باور میكنيم. خدا محبت است! و هر كه با محبت زندگی میكند، با خدا زندگی میكند و خدا در وجود اوست. ‮‮اول يوحنا‬ ‭:‬✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 :✝. .  ,           . . . اطمينان دارم خدا كه اين عمل نيكو را در شما آغاز نمود، شما را ياری خواهد داد تا در فيض او رشد كنيد تا به هنگام بازگشت عيسی مسيح، كار او در شما تكميل شده باشد. ‮‮فيليپیان‬ ‭:‬ ✝‬ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
:✝. . , . . . اطمينان دارم خدا كه اين عمل نيكو را در شما آغاز نمود، شما را ياری خواهد داد تا در فيض او رشد كنيد تا به هنگام بازگشت عيسی مسيح، كار او در شما تكميل شده باشد. ‮‮فيليپیان‬ ‭:‬ ✝‬ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 : ✝. .     . . ‮‮سپاس بر خدا برای عطای وصفناپذیرش! ۲قرنتیان : ✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
: ✝. . . . ‮‮سپاس بر خدا برای عطای وصفناپذیرش! ۲قرنتیان : ✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
کد:  به صورت تک و عمده برای سفارش و اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت در ارتباط باشید ☎️️: ۰۹۱۹۱۲۴۸۳۲۰ #گل_سینه#مروارید#بالن#پاپیون#سیبیل#کلاه#تزئینی#سنجاق_سینه#گربه#انار#صلیب
کد: به صورت تک و عمده برای سفارش و اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت در ارتباط باشید ☎️️: ۰۹۱۹۱۲۴۸۳۲۰ #گل_سینه #مروارید #بالن #پاپیون #سیبیل #کلاه #تزئینی #سنجاق_سینه #گربه #انار #صلیب
 :✝. .    .    ,    ?    ,    . . . شما نمک جهان هستيد و به آن طعم میبخشيد. اما اگر شما نيز طعم خود را از دست دهيد، وضع جهان چه خواهد شد؟ در اين صورت، شما را همچون نمكی بیمصرف دور انداخته، پايمال خواهند ساخت. ‮‮متیٰ‬ ‭:‬✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
:✝. . . , ? , . . . شما نمک جهان هستيد و به آن طعم میبخشيد. اما اگر شما نيز طعم خود را از دست دهيد، وضع جهان چه خواهد شد؟ در اين صورت، شما را همچون نمكی بیمصرف دور انداخته، پايمال خواهند ساخت. ‮‮متیٰ‬ ‭:‬✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 : ✝. .   ,     . . . دوست واقعی در هر موقعيتی محبت میكند و برادر برای كمک به هنگام گرفتاری تولد يافته است. ‮‮امثال‬ ‭:‬ ‭✝‬ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
: ✝. . , . . . دوست واقعی در هر موقعيتی محبت میكند و برادر برای كمک به هنگام گرفتاری تولد يافته است. ‮‮امثال‬ ‭:‬ ‭✝‬ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 :✝. . ,   ,       . . عيسی جواب داد: اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمیتوانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه میگويم عين حقيقت است. ‮‮يوحنا‬ ‭:‬✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
:✝. . , , . . عيسی جواب داد: اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمیتوانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه میگويم عين حقيقت است. ‮‮يوحنا‬ ‭:‬✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 :✝. . ,   ,       . . عيسی جواب داد: اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمیتوانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه میگويم عين حقيقت است. ‮‮يوحنا‬ ‭:‬✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
:✝. . , , . . عيسی جواب داد: اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمیتوانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه میگويم عين حقيقت است. ‮‮يوحنا‬ ‭:‬✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 :✝. .      ,   .    ,     ,    . . . با مسیح بر صلیب شدهام، و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند؛ و این زندگی که اکنون در جسم میکنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را بهخاطر من داد. غلاطیان : ✝ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
:✝. . , . , , . . . با مسیح بر صلیب شدهام، و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند؛ و این زندگی که اکنون در جسم میکنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را بهخاطر من داد. غلاطیان : ✝ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
 :✝. .   ,     . . . با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. ‮‮مزامير‬ ‭✝:‬ . .  🙌🏼 ✝.               #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض     _   #قرآن#اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
:✝. . , . . . با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. ‮‮مزامير‬ ‭✝:‬ . . 🙌🏼 ✝. #عیسی_مسیح_خداوند #صلیب #محبت #فیض _ #قرآن #اسلام #راه_درست_زندگى #محبت #خدایا_شکرت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت
🔹️شما عزیزان میتوانید از طریق پیوستن به کانال ./ در تلگرام به تمامی تعالیم و منابع دسترسی داشته باشید. 🔹️#آرامی_دلها - #عیسی_مسیح - #خداوند - #انجیل - #تنها_راه_نجات - #صلیب - #آیات_کتاب_مقدس #مسیح #جلال_بر_خدا #امید #محبت #معجزه #آسمانی #ایمان #نجات #مسیحیت