پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره عبدالرحمان جامی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های عبدالرحمان جامی

Instagram
آوازافشاری۳ استادمحمودکریمی شعرازعبدالرحمان جامی ((نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود)) #آموزش#ردیف#دستگاه#آواز#افشاری#گوشه#حصار#استاد#محمود_کریمی#شعر#عبدالرحمان_جامی#تاج#قوامی#بنان#شهیدی#گلپا#ایرج#گلچین#شجریان#منتشری#موسیقی_اصیل_ایرانی#ساز#آواز#آوازدوست
آوازافشاری۳ استادمحمودکریمی شعرازعبدالرحمان جامی ((نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود)) #آموزش #ردیف #دستگاه #آواز #افشاری #گوشه #حصار #استاد #محمود_کریمی #شعر #عبدالرحمان_جامی #تاج #قوامی #بنان #شهیدی #گلپا #ایرج #گلچین #شجریان #منتشری #موسیقی_اصیل_ایرانی #ساز #آواز #آوازدوست
آوازافشاری۳ استادمحمودکریمی شعرازعبدالرحمان جامی ((نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود)) #آموزش#ردیف#دستگاه#آواز#افشاری#گوشه#حصار#استاد#محمود_کریمی#شعر#عبدالرحمان_جامی#تاج#قوامی#بنان#شهیدی#گلپا#ایرج#گلچین#شجریان#منتشری#موسیقی_اصیل_ایرانی#ساز#آواز#آوازدوست
آوازافشاری۳ استادمحمودکریمی شعرازعبدالرحمان جامی ((نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود)) #آموزش #ردیف #دستگاه #آواز #افشاری #گوشه #حصار #استاد #محمود_کریمی #شعر #عبدالرحمان_جامی #تاج #قوامی #بنان #شهیدی #گلپا #ایرج #گلچین #شجریان #منتشری #موسیقی_اصیل_ایرانی #ساز #آواز #آوازدوست
حکایت #نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
حکایت #نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
 , : 🌺 حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. 😁😜😁😜😁😜😁😜😁😜 حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی 🌺
, : 🌺 حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. 😁😜😁😜😁😜😁😜😁😜 حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی 🌺
لوایح جامی در عرفان و تصوف چاپ اصل سلفون کلکسیونی جهت اطلاع از قیمت در دایرکت پیام داده یا با شماره تماس حاصل فرمایید. #لوایح #عرفان #تصوف #صوفی #صوفیگری #جامی #عبدالرحمان_جامی ح لوایح اثر نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف و شاعر قرن نهم هجری انجام گرفت۰ اساس این پژوهش به تبعیت از اصل کتاب، بر دو بخش عرفان نظری و عملی استوار می باشد که در بخش اول ابتدا با رد پندار سوفسطائی، به بحث از وجود حق می پردازد۰ سپس به تفاوت نظر حکما و عرفا درباره وجود اشاره کرده و در ادامه با آوردن براهینی از عرفا، بر وحدت وجود تاکید می کند۰ همچنین به بحث درباره چگونگی صدور کثرت از واحد پرداخته و به طور مشروح به مباحثی مانند، تعین اول و انسان کامل، سر جامعیت او، مقام احدیت و واحدیت و عوالم خلقی به طور مجزا می پردازد۰ بعلاوه در این شرح به توضیح مباحث عملی سیر و سلوک پرداخته و به عنوان نمونه درباره مسائل عملی - مراقبه ذکر و یاد کرد حق، فناء و ۰۰۰ بحث می کند۰ نتیجه ای که بر این اثر مترتب می باشد این است که: خواننده را از لحاظ نظری به وحدت حقیقت وجود معتقد ساخته و زمینه را برای شهود وحدت حقیقت وجود فراهم می سازد۰
لوایح جامی در عرفان و تصوف چاپ اصل سلفون کلکسیونی جهت اطلاع از قیمت در دایرکت پیام داده یا با شماره تماس حاصل فرمایید. #لوایح #عرفان #تصوف #صوفی #صوفیگری #جامی #عبدالرحمان_جامی ح لوایح اثر نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف و شاعر قرن نهم هجری انجام گرفت۰ اساس این پژوهش به تبعیت از اصل کتاب، بر دو بخش عرفان نظری و عملی استوار می باشد که در بخش اول ابتدا با رد پندار سوفسطائی، به بحث از وجود حق می پردازد۰ سپس به تفاوت نظر حکما و عرفا درباره وجود اشاره کرده و در ادامه با آوردن براهینی از عرفا، بر وحدت وجود تاکید می کند۰ همچنین به بحث درباره چگونگی صدور کثرت از واحد پرداخته و به طور مشروح به مباحثی مانند، تعین اول و انسان کامل، سر جامعیت او، مقام احدیت و واحدیت و عوالم خلقی به طور مجزا می پردازد۰ بعلاوه در این شرح به توضیح مباحث عملی سیر و سلوک پرداخته و به عنوان نمونه درباره مسائل عملی - مراقبه ذکر و یاد کرد حق، فناء و ۰۰۰ بحث می کند۰ نتیجه ای که بر این اثر مترتب می باشد این است که: خواننده را از لحاظ نظری به وحدت حقیقت وجود معتقد ساخته و زمینه را برای شهود وحدت حقیقت وجود فراهم می سازد۰
لوایح جامی در عرفان و تصوف چاپ اصل سلفون کلکسیونی جهت اطلاع از قیمت در دایرکت پیام داده یا با شماره تماس حاصل فرمایید. #لوایح #عرفان #تصوف #صوفی #صوفیگری #جامی #عبدالرحمان_جامی ح لوایح اثر نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف و شاعر قرن نهم هجری انجام گرفت۰ اساس این پژوهش به تبعیت از اصل کتاب، بر دو بخش عرفان نظری و عملی استوار می باشد که در بخش اول ابتدا با رد پندار سوفسطائی، به بحث از وجود حق می پردازد۰ سپس به تفاوت نظر حکما و عرفا درباره وجود اشاره کرده و در ادامه با آوردن براهینی از عرفا، بر وحدت وجود تاکید می کند۰ همچنین به بحث درباره چگونگی صدور کثرت از واحد پرداخته و به طور مشروح به مباحثی مانند، تعین اول و انسان کامل، سر جامعیت او، مقام احدیت و واحدیت و عوالم خلقی به طور مجزا می پردازد۰ بعلاوه در این شرح به توضیح مباحث عملی سیر و سلوک پرداخته و به عنوان نمونه درباره مسائل عملی - مراقبه ذکر و یاد کرد حق، فناء و ۰۰۰ بحث می کند۰ نتیجه ای که بر این اثر مترتب می باشد این است که: خواننده را از لحاظ نظری به وحدت حقیقت وجود معتقد ساخته و زمینه را برای شهود وحدت حقیقت وجود فراهم می سازد۰
لوایح جامی در عرفان و تصوف چاپ اصل سلفون کلکسیونی جهت اطلاع از قیمت در دایرکت پیام داده یا با شماره تماس حاصل فرمایید. #لوایح #عرفان #تصوف #صوفی #صوفیگری #جامی #عبدالرحمان_جامی ح لوایح اثر نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف و شاعر قرن نهم هجری انجام گرفت۰ اساس این پژوهش به تبعیت از اصل کتاب، بر دو بخش عرفان نظری و عملی استوار می باشد که در بخش اول ابتدا با رد پندار سوفسطائی، به بحث از وجود حق می پردازد۰ سپس به تفاوت نظر حکما و عرفا درباره وجود اشاره کرده و در ادامه با آوردن براهینی از عرفا، بر وحدت وجود تاکید می کند۰ همچنین به بحث درباره چگونگی صدور کثرت از واحد پرداخته و به طور مشروح به مباحثی مانند، تعین اول و انسان کامل، سر جامعیت او، مقام احدیت و واحدیت و عوالم خلقی به طور مجزا می پردازد۰ بعلاوه در این شرح به توضیح مباحث عملی سیر و سلوک پرداخته و به عنوان نمونه درباره مسائل عملی - مراقبه ذکر و یاد کرد حق، فناء و ۰۰۰ بحث می کند۰ نتیجه ای که بر این اثر مترتب می باشد این است که: خواننده را از لحاظ نظری به وحدت حقیقت وجود معتقد ساخته و زمینه را برای شهود وحدت حقیقت وجود فراهم می سازد۰
🌿 تاک آویزان از سر در قدیمی زنجان، کوی زینبیه #تاک #درخت_مو #انگور #شراب #شراب_طهور بودم آن روز من از طایفه ی دُرد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان #جامی #عبدالرحمان_جامی #عبدالرحمن_جامی
🌿 تاک آویزان از سر در قدیمی زنجان، کوی زینبیه #تاک #درخت_مو #انگور #شراب #شراب_طهور بودم آن روز من از طایفه ی دُرد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان #جامی #عبدالرحمان_جامی #عبدالرحمن_جامی
📃 باشد اندر صورتِ هر قصّهای خُردهبینانرا ز معنی حِصّهای (بهره) . صورتِ اینقصّه چون اتمامیافت بایدت از معنیِآن کامیافت . عبدالرحمانِ جامی . محمودِ افغان کهبهآهنگِغارتِکرمان سپاهمیآراست، همبازیداشت (شریکی...) بنامِ اَماناللّه، که بنا بود هرچهیافتند، میانِهم قسمتکُنند؛ و اینان در باورشان نمیگُنجید کهکارِ دزدیشان، بهبراندازیِ سلسلهیصفوی و بر سر نهادنِ تاجِشاهی بِکِشد! چراکه شوکتِصفویان آوازهایجهانیداشت و کَسنمیدانست که یکقیامِگستردهیمَردُمی، یا یورشِ نیمبَندِ یک یاغی، برایسرنگونیِ آنحاکمیّت کافیست! . . و حالا تاج بر سرِ دزداناست، تاجی که سلطانحسینِصفوی - بهخواریِتمام - بهدستِخود بر سرِ محمود نهاد. حال کهتاجرا نمیتوان با کَسی قسمتکَرد، اَمانالله چهمیکُنَد؟ مخالفانرا برمیانگیزد... . . پساز شکستِسهبارهی افغان در برابرِ مَردُمِیکپارچهییزد، و همچُنین شکست از قومِدلاورِ بختیاری، بیاعتباری بر سرِ محمود سایهگسترد و آوایمخالفتِهمراهان بالا گرفت. محمود برایاحیایاعتبارِ خود، در اندیشهرَفت. شنیدهبود کهمرتاضانِهند و قندهار، قِداسَتی میانِمَردُمِنادان دارند؛ پس چارهرا در ریاضتِچهلروزهیخویش دید و در بر همهی اطرافیان بَست و از دیدگان نهانشد. . ریاضت امّا حالِ او را بهجنونکِشاند! . سپس مخالفان برای تضعیفِروحیهیاو، شایعکَردند کهیکیاز پسرهایشاهسلطانحسین، از حصر جَسته و در پِیِ فراهمآوردنِ سپاهاست. محمود بی هیچپرسوُجو از راستی و چند و چونِ خبر، چو گرگِزخمی بهمحلِّ حصرِ شاه و خانواده و کَسانش رَفت. . بهفرمانِاو، همهرا - جز شاه - بهبند کِشیدند - صد و شصت کودک و زن و مَرد - و محمود با سربازانِافغان، پیشِچشمِسلطانحسین، همهی فرزندان و خویشان و پارههایتَنَشرا تکّهتکّه و سر از تَنجدا نمود. در اینهنگامهی صجّه و فریاد و اشک و خون، کودکی خود را از بند بیرونکِشید و بسویِپدر دوید وُ محمود در پِیِاو؛ درست آنگاهکه کودکِزار در آغوشِپدر جایگرفت، شمشیرِ محمود، آمد فرود... . آنکودک کُشتهنشد؛ شمشیر شانهیشاهرا درید و جلّـاد از ادامهیکار صرفِنظر کَرد. . آری! تاریخ اینها را بهخود دیدهاست... . ١١ مِهرِ ١٣٩٧ فریبرزِ فرهنگمِهر . . #رحیم_معینی_کرمانشاهی #عبدالرحمان_جامی #ایرج_افشار #عباس_اقبال_آشتیانی #حسن_پیرنیا #عبدالحسین_زرین_کوب #محمد_دبیرسیاقی #سعید_نفیسی #علی_اصغر_حکمت #شجاع_الدین_شفا #سعیدی_سیرجانی #محمد_ابراهیم_باستانی_پاریزی #تاریخ #ایران #عاشورا . .
📃 باشد اندر صورتِ هر قصّهای خُردهبینانرا ز معنی حِصّهای (بهره) . صورتِ اینقصّه چون اتمامیافت بایدت از معنیِآن کامیافت . عبدالرحمانِ جامی . محمودِ افغان کهبهآهنگِغارتِکرمان سپاهمیآراست، همبازیداشت (شریکی...) بنامِ اَماناللّه، که بنا بود هرچهیافتند، میانِهم قسمتکُنند؛ و اینان در باورشان نمیگُنجید کهکارِ دزدیشان، بهبراندازیِ سلسلهیصفوی و بر سر نهادنِ تاجِشاهی بِکِشد! چراکه شوکتِصفویان آوازهایجهانیداشت و کَسنمیدانست که یکقیامِگستردهیمَردُمی، یا یورشِ نیمبَندِ یک یاغی، برایسرنگونیِ آنحاکمیّت کافیست! . . و حالا تاج بر سرِ دزداناست، تاجی که سلطانحسینِصفوی - بهخواریِتمام - بهدستِخود بر سرِ محمود نهاد. حال کهتاجرا نمیتوان با کَسی قسمتکَرد، اَمانالله چهمیکُنَد؟ مخالفانرا برمیانگیزد... . . پساز شکستِسهبارهی افغان در برابرِ مَردُمِیکپارچهییزد، و همچُنین شکست از قومِدلاورِ بختیاری، بیاعتباری بر سرِ محمود سایهگسترد و آوایمخالفتِهمراهان بالا گرفت. محمود برایاحیایاعتبارِ خود، در اندیشهرَفت. شنیدهبود کهمرتاضانِهند و قندهار، قِداسَتی میانِمَردُمِنادان دارند؛ پس چارهرا در ریاضتِچهلروزهیخویش دید و در بر همهی اطرافیان بَست و از دیدگان نهانشد. . ریاضت امّا حالِ او را بهجنونکِشاند! . سپس مخالفان برای تضعیفِروحیهیاو، شایعکَردند کهیکیاز پسرهایشاهسلطانحسین، از حصر جَسته و در پِیِ فراهمآوردنِ سپاهاست. محمود بی هیچپرسوُجو از راستی و چند و چونِ خبر، چو گرگِزخمی بهمحلِّ حصرِ شاه و خانواده و کَسانش رَفت. . بهفرمانِاو، همهرا - جز شاه - بهبند کِشیدند - صد و شصت کودک و زن و مَرد - و محمود با سربازانِافغان، پیشِچشمِسلطانحسین، همهی فرزندان و خویشان و پارههایتَنَشرا تکّهتکّه و سر از تَنجدا نمود. در اینهنگامهی صجّه و فریاد و اشک و خون، کودکی خود را از بند بیرونکِشید و بسویِپدر دوید وُ محمود در پِیِاو؛ درست آنگاهکه کودکِزار در آغوشِپدر جایگرفت، شمشیرِ محمود، آمد فرود... . آنکودک کُشتهنشد؛ شمشیر شانهیشاهرا درید و جلّـاد از ادامهیکار صرفِنظر کَرد. . آری! تاریخ اینها را بهخود دیدهاست... . ١١ مِهرِ ١٣٩٧ فریبرزِ فرهنگمِهر . . #رحیم_معینی_کرمانشاهی #عبدالرحمان_جامی #ایرج_افشار #عباس_اقبال_آشتیانی #حسن_پیرنیا #عبدالحسین_زرین_کوب #محمد_دبیرسیاقی #سعید_نفیسی #علی_اصغر_حکمت #شجاع_الدین_شفا #سعیدی_سیرجانی #محمد_ابراهیم_باستانی_پاریزی #تاریخ #ایران #عاشورا . .
🗓 مهر /  ▪️سالروز درگذشت عارف نامی عبدالرحمن جامی خاتم شعرای ایران      #اینفوگرافیک #انفوجرافيك #اطلاع_نگاشت #جامی #عبدالرحمان_جامی #ادیب #شاعر
🗓 مهر / ▪️سالروز درگذشت عارف نامی عبدالرحمن جامی خاتم شعرای ایران #اینفوگرافیک #انفوجرافيك #اطلاع_نگاشت #جامی #عبدالرحمان_جامی #ادیب #شاعر
نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
ساز و آوازی با استاد روزگاری استاد عثمان با این دو تا سیم جواب آواز اساتید بزرگی چون استاد محمدرضا شجریان رو میدادند ، به قول زنده یاد #مجتبی_کاشانیانگار این دو سیم در دستان استاد مثل دوتا شاهراه آسمانی بود. رویش آن مظهر صافیست که بر صورت اهل آشکار است در او عکس جمال ازلی . #دوتار #عثمان_محمدپرست #عثمان_خوافی #ساز#عبدالرحمان_جامی#دوتارخراسان #نوایی#زخمه_های_شیدایی#امید_محمدپرست
ساز و آوازی با استاد روزگاری استاد عثمان با این دو تا سیم جواب آواز اساتید بزرگی چون استاد محمدرضا شجریان رو میدادند ، به قول زنده یاد #مجتبی_کاشانیانگار این دو سیم در دستان استاد مثل دوتا شاهراه آسمانی بود. رویش آن مظهر صافیست که بر صورت اهل آشکار است در او عکس جمال ازلی . #دوتار #عثمان_محمدپرست #عثمان_خوافی #ساز #عبدالرحمان_جامی #دوتارخراسان #نوایی #زخمه_های_شیدایی #امید_محمدپرست
حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
* لوایح در عرفان و تصوف * نوشته عبدالرحمان جامی * سال چاپ * صفحه * قیمت هزار تومان . **کتاب شامل لایحه می باشد که هر لایحه یک مرحله از سیر و سلوک عرفانی و ربانی را شرح می دهد .ا برای مشاهده دیگر کتابها، از کانال تلگرام ما دیدن فرمایید . | | | #لوایح_در_عرفان_و_تصوف #عبدالرحمان_جامی #عرفان #تصوف #کتاب_کمیاب #کتاب_قدیمی #کتاب_نایاب #خرید_کتاب #کتابفروشی #کتاب_خوب #ادبیات_کلاسیک #داستان #رمان #افسانه #مطالعه #کتابخوانی #کتابخانه #کتاب_تاریخی #پرسپولیس #استقلال #طنز #تاریخی #کتاب_خوب #شعر #نویسنده #قفسه_کتاب #داستان_کوتاه #شکسپیر
* لوایح در عرفان و تصوف * نوشته عبدالرحمان جامی * سال چاپ * صفحه * قیمت هزار تومان . **کتاب شامل لایحه می باشد که هر لایحه یک مرحله از سیر و سلوک عرفانی و ربانی را شرح می دهد .ا برای مشاهده دیگر کتابها، از کانال تلگرام ما دیدن فرمایید . | | | #لوایح_در_عرفان_و_تصوف #عبدالرحمان_جامی #عرفان #تصوف #کتاب_کمیاب #کتاب_قدیمی #کتاب_نایاب #خرید_کتاب #کتابفروشی #کتاب_خوب #ادبیات_کلاسیک #داستان #رمان #افسانه #مطالعه #کتابخوانی #کتابخانه #کتاب_تاریخی #پرسپولیس #استقلال #طنز #تاریخی #کتاب_خوب #شعر #نویسنده #قفسه_کتاب #داستان_کوتاه #شکسپیر
. ای حیات دل هر زنده دلی سرخ رویی ده هر جا خجلی چاشنی بخش شکر گفتاران کار شیرین کن شیرین کاران جرم بخشندهٔ بخشاینده در بروی همه بگشاینده مرهم داغ جگر سوختگان شادی جان غم اندوختگان مونس خلوت تنهاشدگان قبلهٔ وحدت یکتاشدگان هر چه غیر تو رقم کردهٔ توست گرچه پروردهٔ تو، پردهٔ توست چند بر طلعت خود پرده نهی؟ پرده بردار که بیپرده، بهی! بانگ بر سلسلهٔ عالم زن! سلک این سلسله را بر هم زن! هر چه القصه بود زنگ نمای، همه ز آئینهٔ هستی بزدای! نور پاکی تو و، عالم سایه سایه با نور بود همسایه حق همسایگیام دار نگاه! سایهوارم مفکن خوار به راه! معنی نیک سرانجامی را، جام صورت بشکن جامی را! باشد از سایگیان دور شود ظلمت سایگیاش نور شود آرد از رنگ به بیرنگی روی یابد از گلشن بیرنگی بوی #عبدالرحمان_جامی پ ن: شعر بالا مختصری از هفت اورنگ خلاصه سبحه الابرار هستش که #محمد_معتمدی نیز بانام مناجات این اشعار را بازخوانی کرده
. ای حیات دل هر زنده دلی سرخ رویی ده هر جا خجلی چاشنی بخش شکر گفتاران کار شیرین کن شیرین کاران جرم بخشندهٔ بخشاینده در بروی همه بگشاینده مرهم داغ جگر سوختگان شادی جان غم اندوختگان مونس خلوت تنهاشدگان قبلهٔ وحدت یکتاشدگان هر چه غیر تو رقم کردهٔ توست گرچه پروردهٔ تو، پردهٔ توست چند بر طلعت خود پرده نهی؟ پرده بردار که بیپرده، بهی! بانگ بر سلسلهٔ عالم زن! سلک این سلسله را بر هم زن! هر چه القصه بود زنگ نمای، همه ز آئینهٔ هستی بزدای! نور پاکی تو و، عالم سایه سایه با نور بود همسایه حق همسایگیام دار نگاه! سایهوارم مفکن خوار به راه! معنی نیک سرانجامی را، جام صورت بشکن جامی را! باشد از سایگیان دور شود ظلمت سایگیاش نور شود آرد از رنگ به بیرنگی روی یابد از گلشن بیرنگی بوی #عبدالرحمان_جامی پ ن: شعر بالا مختصری از هفت اورنگ خلاصه سبحه الابرار هستش که #محمد_معتمدی نیز بانام مناجات این اشعار را بازخوانی کرده
🌱🕊 ⭕️✍حکایتی بسیار زیبا و خواندنی 🌺🍃🍁🍃🍂🍃🍁🍃🍂 🍃 نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
🌱🕊 ⭕️✍حکایتی بسیار زیبا و خواندنی 🌺🍃🍁🍃🍂🍃🍁🍃🍂 🍃 نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
#اشعار_کهن #السلام_علیک_یا_علی_بن_موسی_الرضا سلام ٌعلی آل طه ویاسین سلام ٌ علی آل خیر النّبیّین سلام ٌعلی روضهٍ حلَّ فیها امامً یباهی بِهِ المُلک َوَالدّین علیّ بن موسی الّرضاکز خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین زفضل وشرف بینی او را جهاندار اگر نبوّدت تیره چشم جهان بین پی عطر روبند حوران جنّت غبار دیارش به گیسوی مشکین اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جزاوست برچین چو جامی چشد لذّت تیغ مهرش چه غم گر مخالف کشد خنجر کین #عبدالرحمان_جامی 🔸 محفل شعر آیینه داران 🔶
#اشعار_کهن #السلام_علیک_یا_علی_بن_موسی_الرضا سلام ٌعلی آل طه ویاسین سلام ٌ علی آل خیر النّبیّین سلام ٌعلی روضهٍ حلَّ فیها امامً یباهی بِهِ المُلک َوَالدّین علیّ بن موسی الّرضاکز خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین زفضل وشرف بینی او را جهاندار اگر نبوّدت تیره چشم جهان بین پی عطر روبند حوران جنّت غبار دیارش به گیسوی مشکین اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جزاوست برچین چو جامی چشد لذّت تیغ مهرش چه غم گر مخالف کشد خنجر کین #عبدالرحمان_جامی 🔸 محفل شعر آیینه داران 🔶
#اشعار_کهن #السلام_علیک_یا_علی_بن_موسی_الرضا سلام ٌعلی آل طه ویاسین سلام ٌ علی آل خیر النّبیّین سلام ٌعلی روضهٍ حلَّ فیها امامً یباهی بِهِ المُلک َوَالدّین علیّ بن موسی الّرضاکز خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین زفضل وشرف بینی او را جهاندار اگر نبوّدت تیره چشم جهان بین پی عطر روبند حوران جنّت غبار دیارش به گیسوی مشکین اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جزاوست برچین چو جامی چشد لذّت تیغ مهرش چه غم گر مخالف کشد خنجر کین #عبدالرحمان_جامی 🔸 محفل شعر آیینه داران 🔶
#اشعار_کهن #السلام_علیک_یا_علی_بن_موسی_الرضا سلام ٌعلی آل طه ویاسین سلام ٌ علی آل خیر النّبیّین سلام ٌعلی روضهٍ حلَّ فیها امامً یباهی بِهِ المُلک َوَالدّین علیّ بن موسی الّرضاکز خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین زفضل وشرف بینی او را جهاندار اگر نبوّدت تیره چشم جهان بین پی عطر روبند حوران جنّت غبار دیارش به گیسوی مشکین اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جزاوست برچین چو جامی چشد لذّت تیغ مهرش چه غم گر مخالف کشد خنجر کین #عبدالرحمان_جامی 🔸 محفل شعر آیینه داران 🔶
🌍🌥          بار الهی؛ غشاوه غفلت از بصر بصیرت ما بگشای و هر چیز را چنانکه هست به ما بنمای، نیستی را بر ما در صورت هستی جلوه مده، از نیستی بر جمال هستی پرده منه، این صور خیال را آیینه تجلیات خود گردان، نه علت حجاب و دوری و این نقوش وهمی را سرمایه دانایی و بینایی ما گردان، نه آلت جهالت و کوری و محرومی و محجوری ما، همه از ماست؛ ما را به ما مگذار، ما را از ما رهایی ده و با خود آشنایی دار. #عبدالرحمان_جامی
🌍🌥 بار الهی؛ غشاوه غفلت از بصر بصیرت ما بگشای و هر چیز را چنانکه هست به ما بنمای، نیستی را بر ما در صورت هستی جلوه مده، از نیستی بر جمال هستی پرده منه، این صور خیال را آیینه تجلیات خود گردان، نه علت حجاب و دوری و این نقوش وهمی را سرمایه دانایی و بینایی ما گردان، نه آلت جهالت و کوری و محرومی و محجوری ما، همه از ماست؛ ما را به ما مگذار، ما را از ما رهایی ده و با خود آشنایی دار. #عبدالرحمان_جامی
لب ببستم ز سخن لیڪ بہ خلوتگه جان گاه دل با تو و گاهی تو بہ دل در سخنی #عبدالرحمان_جامی
لب ببستم ز سخن لیڪ بہ خلوتگه جان گاه دل با تو و گاهی تو بہ دل در سخنی #عبدالرحمان_جامی
ساز و آوازی با استاد روزگاری استاد عثمان با این دو تا سیم جواب آواز اساتید بزرگی چون استاد محمدرضا شجریان رو میدادند ، به قول زنده یاد #مجتبی_کاشانی انگار این دو سیم در دستان استاد مثل دوتا شاهراه آسمانی بود. رویش آن مظهر صافیست که بر صورت اهل آشکار است در او عکس جمال ازلی . #دوتار #عثمان_محمدپرست #عثمان_خوافی #ساز #عبدالرحمان_جامی#دوتارخراسان #نوایی#زخمه_های_شیدایی
ساز و آوازی با استاد روزگاری استاد عثمان با این دو تا سیم جواب آواز اساتید بزرگی چون استاد محمدرضا شجریان رو میدادند ، به قول زنده یاد #مجتبی_کاشانی انگار این دو سیم در دستان استاد مثل دوتا شاهراه آسمانی بود. رویش آن مظهر صافیست که بر صورت اهل آشکار است در او عکس جمال ازلی . #دوتار #عثمان_محمدپرست #عثمان_خوافی #ساز #عبدالرحمان_جامی #دوتارخراسان #نوایی #زخمه_های_شیدایی
🔴دردِ ما این است ........ یک هموطن متولد مینویسد: ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و ﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺩا ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯم. ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ! ﻧﺎﻇﻤﺶ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻮﺩ! ﻣﻌﻠﻤﻢ ﻓﺪﺍﺋﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﺩ! ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩ! ﻧﺎﻇﻤﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ! ﺩﺑﯿﺮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻣﺎ میگفت ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮐﺸﺘﻨﺪ!! ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺑﯿﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﯾﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺪﺍﺋﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘند ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻢ... ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍنشجویی ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﺪﻡ! ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﺍﺯ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺣﺸﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻭ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﻭ ﭼﺮﯾﮏ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭ ﻓﺪﺍﺋﯽ... ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺴﺮﻭﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ!! ﭘﺴﺮ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ!! ﺧﺮ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﻫﺎ!! ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻧﺪ! ﯾﮑﯽ ﻣﺎﺭﮐﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ، ﯾﮑﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎﻟﯿﻦ! ﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺟﻼﻝ آﻝ ﺍﺣﻤﺪ، ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺎﺋﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ، ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ، ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺯﯾﻨﺐ ﻭﺍﺭ ﺷﻮﺩ!!! ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩﻡ اﺴﺖ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎ، ﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ: ﺁﻗﺎ ﻣﺎ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯿﺪ؟! ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮﺩ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﯼ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺑﺎﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ!! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺎﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ!! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ!!! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟! و ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮔﻔﺖ: ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ!!!! ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺁﻥ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﻠﻮﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ، ﻧﺎﻡ ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﯿﺪ!! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺣﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺁﻥ مملکتی ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ!! ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻥ ﻣﻠﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺎ، ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد! دشت مان، گرگ اگر داشت، نمی نالیدم نیمی از گلّه ی ما را سگ ِ چوپان خورده! #دکتر_ابراهیم_بنی_احمد#رضاشاه_کبیر#سعدی#عبدالرحمان_جامی#روشنفکر#استالین#دکتر_شریعتی#دکتر_مصدق#تاریخ#تاریخ_ایران
🔴دردِ ما این است ........ یک هموطن متولد مینویسد: ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و ﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺩا ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯم. ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ! ﻧﺎﻇﻤﺶ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻮﺩ! ﻣﻌﻠﻤﻢ ﻓﺪﺍﺋﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﺩ! ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩ! ﻧﺎﻇﻤﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ! ﺩﺑﯿﺮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻣﺎ میگفت ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮐﺸﺘﻨﺪ!! ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺑﯿﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﯾﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺪﺍﺋﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘند ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻢ... ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍنشجویی ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﺪﻡ! ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﺍﺯ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺣﺸﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻭ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﻭ ﭼﺮﯾﮏ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭ ﻓﺪﺍﺋﯽ... ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺴﺮﻭﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ!! ﭘﺴﺮ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ!! ﺧﺮ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﻫﺎ!! ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻧﺪ! ﯾﮑﯽ ﻣﺎﺭﮐﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ، ﯾﮑﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎﻟﯿﻦ! ﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺟﻼﻝ آﻝ ﺍﺣﻤﺪ، ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺎﺋﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ، ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ، ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺯﯾﻨﺐ ﻭﺍﺭ ﺷﻮﺩ!!! ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩﻡ اﺴﺖ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎ، ﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ: ﺁﻗﺎ ﻣﺎ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯿﺪ؟! ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮﺩ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﯼ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺑﺎﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ!! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺎﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ!! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ!!! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟! و ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮔﻔﺖ: ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ!!!! ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺁﻥ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﻠﻮﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ، ﻧﺎﻡ ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﯿﺪ!! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺣﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺁﻥ مملکتی ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ!! ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻥ ﻣﻠﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺎ، ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد! دشت مان، گرگ اگر داشت، نمی نالیدم نیمی از گلّه ی ما را سگ ِ چوپان خورده! #دکتر_ابراهیم_بنی_احمد #رضاشاه_کبیر #سعدی #عبدالرحمان_جامی #روشنفکر #استالین #دکتر_شریعتی #دکتر_مصدق #تاریخ #تاریخ_ایران
. گفتی: بگوی، عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق توام، تو بگو یار کیستی؟ #شاعر #عبدالرحمان_جامی #غزل #شعر_پارسی #ادبیات #ایران #پارس  ,   ,   ?   , ,  ? .     -..
. گفتی: بگوی، عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق توام، تو بگو یار کیستی؟ #شاعر #عبدالرحمان_جامی #غزل #شعر_پارسی #ادبیات #ایران #پارس , , ? , , ? . -..
 سبدى هست در اندیشه ى من که پر از گل بدهم هدیه به تو غافل از آنکه تو خود نابترى یک جهان گل بخورد غبطه به تو #عبدالرحمان_جامی#سحرمن #خداوندگارم💖
سبدى هست در اندیشه ى من که پر از گل بدهم هدیه به تو غافل از آنکه تو خود نابترى یک جهان گل بخورد غبطه به تو #عبدالرحمان_جامی #سحرمن #خداوندگارم 💖
جامی (۸۱۷ ق) در جام متولد شد. وی ملقب به خاتم الشعرا؛ شاعر، موسیقی دان و ادیب نامدار ایرانی بوده است. در دیوان جامی به مواردی چون سفر، حوادث و دل آزردگی ها و ملالت ها و نیایش اشاره شده است. از آثار جامی علاوه بر دیوان جامی میتوان بر : -هفت اورنگ -بهارستان اشاره کرد. ببین نعمت و شکر نعمت بگوی ببین زلت و دل ز زلت بشوی ز شکر است نعمت فزایش پذیر اگر مرد راهی ره شکر گیر جامی در سال ۸۹۸ ق در شهر هرات در گذشت و آرامگاه وی نیز در شهر هرات می باشد. منبع: زندگینامه شاعران ایرانی حسن گُل #عبدالرحمان_جامی #فرهنگ_ادب
جامی (۸۱۷ ق) در جام متولد شد. وی ملقب به خاتم الشعرا؛ شاعر، موسیقی دان و ادیب نامدار ایرانی بوده است. در دیوان جامی به مواردی چون سفر، حوادث و دل آزردگی ها و ملالت ها و نیایش اشاره شده است. از آثار جامی علاوه بر دیوان جامی میتوان بر : -هفت اورنگ -بهارستان اشاره کرد. ببین نعمت و شکر نعمت بگوی ببین زلت و دل ز زلت بشوی ز شکر است نعمت فزایش پذیر اگر مرد راهی ره شکر گیر جامی در سال ۸۹۸ ق در شهر هرات در گذشت و آرامگاه وی نیز در شهر هرات می باشد. منبع: زندگینامه شاعران ایرانی حسن گُل #عبدالرحمان_جامی #فرهنگ_ادب
. به فرخندگی #جشن_چله_نخست و #شب_یلدا این قطعه کوتاه زیبا و روح نواز و خواستنی با صدای اهورایی #خسرو_آواز_ایران آقای #شجریان را به دوستان خوبم ارزانی میکنم. این قطعه برگرفته از آلبوم #رسوای_دل است که در دستگاه #مخالف_سه_گاه و با همکاری #گروه_آوا در سال هفتاد و پنج بر روی شعرهایی از زنده نامان #عبدالرحمان_جامی و #بابا_طاهر به کوشش آقای #علی_اکبر_شیدا اجرا شده است. چله تان آمیخته با شادیها باد . #شب_چله #چله_بزرگ #عبدالرحمن_جامی #بابا_طاهر_عریان #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_آوازی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #همایون_شجریان #جشن #جشنهای_ایرانی #جشنهای_ملی #جشنهای_باستانی #شادی
. به فرخندگی #جشن_چله_نخست و #شب_یلدا این قطعه کوتاه زیبا و روح نواز و خواستنی با صدای اهورایی #خسرو_آواز_ایران آقای #شجریان را به دوستان خوبم ارزانی میکنم. این قطعه برگرفته از آلبوم #رسوای_دل است که در دستگاه #مخالف_سه_گاه و با همکاری #گروه_آوا در سال هفتاد و پنج بر روی شعرهایی از زنده نامان #عبدالرحمان_جامی و #بابا_طاهر به کوشش آقای #علی_اکبر_شیدا اجرا شده است. چله تان آمیخته با شادیها باد . #شب_چله #چله_بزرگ #عبدالرحمن_جامی #بابا_طاهر_عریان #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_آوازی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #همایون_شجریان #جشن #جشنهای_ایرانی #جشنهای_ملی #جشنهای_باستانی #شادی
. به فرخندگی #جشن_چله_نخست و #شب_یلدا این قطعه کوتاه زیبا و روح نواز و خواستنی با صدای اهورایی #خسرو_آواز_ایران آقای #شجریان را به دوستان خوبم ارزانی میکنم. این قطعه برگرفته از آلبوم #رسوای_دل است که در دستگاه #مخالف_سه_گاه و با همکاری #گروه_آوا در سال هفتاد و پنج بر روی شعرهایی از زنده نامان #عبدالرحمان_جامی و #بابا_طاهر به کوشش آقای #علی_اکبر_شیدا اجرا شده است. چله تان آمیخته با شادیها باد . #شب_چله #چله_بزرگ #عبدالرحمن_جامی #بابا_طاهر_عریان #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_آوازی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #همایون_شجریان #جشن #جشنهای_ایرانی #جشنهای_ملی #جشنهای_باستانی #شادی
. به فرخندگی #جشن_چله_نخست و #شب_یلدا این قطعه کوتاه زیبا و روح نواز و خواستنی با صدای اهورایی #خسرو_آواز_ایران آقای #شجریان را به دوستان خوبم ارزانی میکنم. این قطعه برگرفته از آلبوم #رسوای_دل است که در دستگاه #مخالف_سه_گاه و با همکاری #گروه_آوا در سال هفتاد و پنج بر روی شعرهایی از زنده نامان #عبدالرحمان_جامی و #بابا_طاهر به کوشش آقای #علی_اکبر_شیدا اجرا شده است. چله تان آمیخته با شادیها باد . #شب_چله #چله_بزرگ #عبدالرحمن_جامی #بابا_طاهر_عریان #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_آوازی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #همایون_شجریان #جشن #جشنهای_ایرانی #جشنهای_ملی #جشنهای_باستانی #شادی
حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
دریغا که بی ما بسی روزگار . بروید گل و بشکفد نوبهار . بسی تیر و مرداد و اردیبهشت . بیاید که ما خاک باشیم و خشت . . ۲۷ آبان یادبود عبدالرحمان جامی ... #شهر_کتاب #شهر_کتاب_نور #جامی #عبدالرحمان_جامی #مثنوی_هفت_اورنگ  #بزرگداشت
دریغا که بی ما بسی روزگار . بروید گل و بشکفد نوبهار . بسی تیر و مرداد و اردیبهشت . بیاید که ما خاک باشیم و خشت . . ۲۷ آبان یادبود عبدالرحمان جامی ... #شهر_کتاب #شهر_کتاب_نور #جامی #عبدالرحمان_جامی #مثنوی_هفت_اورنگ #بزرگداشت
روستای وردیج مجسمه های سنگی شبیه انسان... گفت ای مجنون شیدا! چیست این؟ مینویسی نامه، بهر کیست این؟ گفت: مشق نام لیلی میکنم خاطر خود را تسلی میکنم چون میسر نیست من را کام او عشقبازی میكنم با نام او... #عبدالرحمان_جامی دوشم جنون دوباره به تن تازیانه زد باز این درخت ریشه دواند و جوانه زد دیدم درون آینه شوریده منظری باز از درونم آتش حسرت زبانه زد نازم به چشم یار که تیر نگاه را بیجا هدر نکرد و به قلبم نشانه زد جز در هوای عشق دگر پر نمیزنم هرچند عشقم این همه آتش به لانه زد #مهدی_اخوان_ثالث  #İ           _
روستای وردیج مجسمه های سنگی شبیه انسان... گفت ای مجنون شیدا! چیست این؟ مینویسی نامه، بهر کیست این؟ گفت: مشق نام لیلی میکنم خاطر خود را تسلی میکنم چون میسر نیست من را کام او عشقبازی میكنم با نام او... #عبدالرحمان_جامی دوشم جنون دوباره به تن تازیانه زد باز این درخت ریشه دواند و جوانه زد دیدم درون آینه شوریده منظری باز از درونم آتش حسرت زبانه زد نازم به چشم یار که تیر نگاه را بیجا هدر نکرد و به قلبم نشانه زد جز در هوای عشق دگر پر نمیزنم هرچند عشقم این همه آتش به لانه زد #مهدی_اخوان_ثالث _
آن ترک مست بین که مستانه میرود شهری اسیر کرده سوی خانه میرود هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد با او هزار عاشق دیوانه میرود جانم ز تن رمید به سودای خال او مرغ از قفس پریده سوی دانه میرود از جانِ رفته پیش رخش میکنم گله با آشنا حکایت بیگانه میرود زاهد به خود مایل و عاشق به کوی دوست بلبل به باغ و جغد به ویرانه میرود جامی ملول شود ز رفیقان کوی زهد پیمان شکست وبر سر پیمانه میرود #عبدالرحمان_جامی
آن ترک مست بین که مستانه میرود شهری اسیر کرده سوی خانه میرود هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد با او هزار عاشق دیوانه میرود جانم ز تن رمید به سودای خال او مرغ از قفس پریده سوی دانه میرود از جانِ رفته پیش رخش میکنم گله با آشنا حکایت بیگانه میرود زاهد به خود مایل و عاشق به کوی دوست بلبل به باغ و جغد به ویرانه میرود جامی ملول شود ز رفیقان کوی زهد پیمان شکست وبر سر پیمانه میرود #عبدالرحمان_جامی
#حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
#حکایت نابینا نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمان_جامی
. بر لوح زمانه نیست یک حرف صواب از حرفه حرف خوانیش روی بتاب بی گوش و زبان چه خوش بود فهم خطاب زین خامش گویا که کتابست کتاب عبدالرحمان جامی در اولین یکشنبه مهرماه #باران_مهر #حاميان_طبيعت #ادبيات_كهن #زبان_فارسی #عبدالرحمان_جامی
. بر لوح زمانه نیست یک حرف صواب از حرفه حرف خوانیش روی بتاب بی گوش و زبان چه خوش بود فهم خطاب زین خامش گویا که کتابست کتاب عبدالرحمان جامی در اولین یکشنبه مهرماه #باران_مهر #حاميان_طبيعت #ادبيات_كهن #زبان_فارسی #عبدالرحمان_جامی