پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره محسن لرستانی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های محسن لرستانی

Instagram
غلط است  هرکه گوید دل به دل راه دارد دل من زغصه خون شد اون خبر نداره#درددل  دلشکسته ها تک بشن  #دل #دل شکسته#دلنوشته#دلم گرفته#دلتنگی یعنی حال من#غمگین#مرگم#غم#درد#غم#درددل#درد#مرگ#بی اعصاب#جدای#جداییمون#رگ زنی#رگ#فازسنگین##غم#درددل#درد#مرگ#بی اعصاب#جدایی#جداییمون#رگ زنی#رگ#فازسنگین#عاشقانه مهراب_خسته#فازسنگین#حرف_دل#موسیقیت#تنهایی#خسته ام#دیونه بازیشاد#محسن_لرستانی#دیسلاو#حال بد من
غلط است هرکه گوید دل به دل راه دارد دل من زغصه خون شد اون خبر نداره#درددل دلشکسته ها تک بشن #دل #دل شکسته#دلنوشته #دلم گرفته#دلتنگی یعنی حال من#غمگین #مرگم #غم #درد #غم #درددل #درد #مرگ #بی اعصاب#جدای #جداییمون #رگ زنی#رگ #فازسنگین ##غم #درددل #درد #مرگ #بی اعصاب#جدایی #جداییمون #رگ زنی#رگ #فازسنگین #عاشقانه مهراب_خسته#فازسنگین #حرف_دل #موسیقیت #تنهایی #خسته ام#دیونه بازیشاد#محسن_لرستانی #دیسلاو #حال بد من
اوج غم این قصه دراین شعر همین بود من بی تو پریشان  و تو انگار ن انگار##درددل  دلشکسته ها تک بشن  #دل #دل شکسته#دلنوشته#دلم گرفته#دلتنگی یعنی حال من#غمگین#مرگم#غم#درد#غم#درددل#درد#مرگ#بی اعصاب#جدای#جداییمون#رگ زنی#رگ#فازسنگین##غم#درددل#درد#مرگ#بی اعصاب#جدایی#جداییمون#رگ زنی#رگ#فازسنگین#عاشقانه مهراب_خسته#فازسنگین#حرف_دل#موسیقیت#تنهایی#خسته ام#دیونه بازیشاد#محسن_لرستانی#دیسلاو#حال بد من
اوج غم این قصه دراین شعر همین بود من بی تو پریشان و تو انگار ن انگار##درددل دلشکسته ها تک بشن #دل #دل شکسته#دلنوشته #دلم گرفته#دلتنگی یعنی حال من#غمگین #مرگم #غم #درد #غم #درددل #درد #مرگ #بی اعصاب#جدای #جداییمون #رگ زنی#رگ #فازسنگین ##غم #درددل #درد #مرگ #بی اعصاب#جدایی #جداییمون #رگ زنی#رگ #فازسنگین #عاشقانه مهراب_خسته#فازسنگین #حرف_دل #موسیقیت #تنهایی #خسته ام#دیونه بازیشاد#محسن_لرستانی #دیسلاو #حال بد من