پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره معرفی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های معرفی

Instagram
#معرفی چه فکرمیکردیم،چی شد!،کتابی است که به قلم دکتر حسن شاهدی به چاپ رسید،سرفصل جدیدی را درمورد شناخت و روانشناسی گشود.آنچه در هر رابطه، گفتگو و رفتار بشری به وجود میآیدکه به نظر ناخوشايند یا غیر منتظرهاست،اصلی است که در روانشناسی اهمیت بسیار بالایی دارد. گاهی یک سردرد یا اختلال دید ناگهانی، بسیار آزاردهندهتر از عوارض بعد از یک جراحی است چون دلیل آنها را نمیدانیم و علت را نمیشناسیم، مثل بحرانهایی که همه جا در باب روانشناسی آدمها میشناسیم؛ بحران سی سالگی و چهل سالگی یا وقتی غمگین هستیم و نمیدانیم به چه دليل غمگين هستيم. از دست دوستی خشمگین میشویم و نمیدانیم چرا رابطه ما به اینجا رسیده است. در تربیت فرزندی که به نظر خود بسیار تلاش کردهایم، به درماندگی رسیدهایم. اندوهناك هستم چون نميدانم چرا همسرم من را درك نميكند؟ يا چرا فرزندم بیاراده است؟ يا چرا نمیتوانم محیط کاریام را مدیریت کنم؟ و... این کتاب با تأكيد بر پایه اصل شناخته شده علم روانشناسی؛ بالغ، والد، کودک، به جوابهای این سؤالها میپردازد. دکتر اریک برن میگوید: تغییرات حالت به حالت افراد از طریق تغییر در طرز رفتار ظاهری آنان نمایان است. این جنبهها یا حالتها روانی نیستند بلکه واقعی هستند. والد: انبوه عظیمی از اتفاقات و پیامهای کوتاه از طریق مادر و پدر یا هر کسی است که اطراف کودک است و تا پنج سالگی از او مراقبت و مثل یک کد در مغز او رشد کرده باشد. مسئله مهم درباره این احکام صرفنظر از خوبی و بديشان این است که برای شخص، حقیقت محض هستند و هیچکس نمیتواند این پیامها را از مغزش پاک کند. کودک: تمام اولین شور و شوقها، قوه خلاقانه، کنجکاویها و احساسهايي که فرد بهدست میآورد، بخش کودک شخص را میسازد. بالغ: اطلاعات را جمعآوری میکند و یکی از کارهای مهم آن، بررسی اطلاعات بهدست آمده از والد است که همچنان معتبر و قابل استفاده است یا قدیمی شده است. 🔹🔸🔹🔸🔹  کتاب من سه نفر هستم نوشته: حسن شاهدی قیمت:۱۹.۹۰۰ تومان امتیاز اهدایی: ۲.۱۰۰ ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰.۰۰۰ تومان تا پایان آبان تهیه از وبسایت نسل نواندیش ./-.
#معرفی چه فکرمیکردیم،چی شد!،کتابی است که به قلم دکتر حسن شاهدی به چاپ رسید،سرفصل جدیدی را درمورد شناخت و روانشناسی گشود.آنچه در هر رابطه، گفتگو و رفتار بشری به وجود میآیدکه به نظر ناخوشايند یا غیر منتظرهاست،اصلی است که در روانشناسی اهمیت بسیار بالایی دارد. گاهی یک سردرد یا اختلال دید ناگهانی، بسیار آزاردهندهتر از عوارض بعد از یک جراحی است چون دلیل آنها را نمیدانیم و علت را نمیشناسیم، مثل بحرانهایی که همه جا در باب روانشناسی آدمها میشناسیم؛ بحران سی سالگی و چهل سالگی یا وقتی غمگین هستیم و نمیدانیم به چه دليل غمگين هستيم. از دست دوستی خشمگین میشویم و نمیدانیم چرا رابطه ما به اینجا رسیده است. در تربیت فرزندی که به نظر خود بسیار تلاش کردهایم، به درماندگی رسیدهایم. اندوهناك هستم چون نميدانم چرا همسرم من را درك نميكند؟ يا چرا فرزندم بیاراده است؟ يا چرا نمیتوانم محیط کاریام را مدیریت کنم؟ و... این کتاب با تأكيد بر پایه اصل شناخته شده علم روانشناسی؛ بالغ، والد، کودک، به جوابهای این سؤالها میپردازد. دکتر اریک برن میگوید: تغییرات حالت به حالت افراد از طریق تغییر در طرز رفتار ظاهری آنان نمایان است. این جنبهها یا حالتها روانی نیستند بلکه واقعی هستند. والد: انبوه عظیمی از اتفاقات و پیامهای کوتاه از طریق مادر و پدر یا هر کسی است که اطراف کودک است و تا پنج سالگی از او مراقبت و مثل یک کد در مغز او رشد کرده باشد. مسئله مهم درباره این احکام صرفنظر از خوبی و بديشان این است که برای شخص، حقیقت محض هستند و هیچکس نمیتواند این پیامها را از مغزش پاک کند. کودک: تمام اولین شور و شوقها، قوه خلاقانه، کنجکاویها و احساسهايي که فرد بهدست میآورد، بخش کودک شخص را میسازد. بالغ: اطلاعات را جمعآوری میکند و یکی از کارهای مهم آن، بررسی اطلاعات بهدست آمده از والد است که همچنان معتبر و قابل استفاده است یا قدیمی شده است. 🔹🔸🔹🔸🔹 کتاب من سه نفر هستم نوشته: حسن شاهدی قیمت:۱۹.۹۰۰ تومان امتیاز اهدایی: ۲.۱۰۰ ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰.۰۰۰ تومان تا پایان آبان تهیه از وبسایت نسل نواندیش ./-.
#معرفی چه فکرمیکردیم،چی شد!،کتابی است که به قلم دکتر حسن شاهدی به چاپ رسید،سرفصل جدیدی را درمورد شناخت و روانشناسی گشود.آنچه در هر رابطه، گفتگو و رفتار بشری به وجود میآیدکه به نظر ناخوشايند یا غیر منتظرهاست،اصلی است که در روانشناسی اهمیت بسیار بالایی دارد. گاهی یک سردرد یا اختلال دید ناگهانی، بسیار آزاردهندهتر از عوارض بعد از یک جراحی است چون دلیل آنها را نمیدانیم و علت را نمیشناسیم، مثل بحرانهایی که همه جا در باب روانشناسی آدمها میشناسیم؛ بحران سی سالگی و چهل سالگی یا وقتی غمگین هستیم و نمیدانیم به چه دليل غمگين هستيم. از دست دوستی خشمگین میشویم و نمیدانیم چرا رابطه ما به اینجا رسیده است. در تربیت فرزندی که به نظر خود بسیار تلاش کردهایم، به درماندگی رسیدهایم. اندوهناك هستم چون نميدانم چرا همسرم من را درك نميكند؟ يا چرا فرزندم بیاراده است؟ يا چرا نمیتوانم محیط کاریام را مدیریت کنم؟ و... این کتاب با تأكيد بر پایه اصل شناخته شده علم روانشناسی؛ بالغ، والد، کودک، به جوابهای این سؤالها میپردازد. دکتر اریک برن میگوید: تغییرات حالت به حالت افراد از طریق تغییر در طرز رفتار ظاهری آنان نمایان است. این جنبهها یا حالتها روانی نیستند بلکه واقعی هستند. والد: انبوه عظیمی از اتفاقات و پیامهای کوتاه از طریق مادر و پدر یا هر کسی است که اطراف کودک است و تا پنج سالگی از او مراقبت و مثل یک کد در مغز او رشد کرده باشد. مسئله مهم درباره این احکام صرفنظر از خوبی و بديشان این است که برای شخص، حقیقت محض هستند و هیچکس نمیتواند این پیامها را از مغزش پاک کند. کودک: تمام اولین شور و شوقها، قوه خلاقانه، کنجکاویها و احساسهايي که فرد بهدست میآورد، بخش کودک شخص را میسازد. بالغ: اطلاعات را جمعآوری میکند و یکی از کارهای مهم آن، بررسی اطلاعات بهدست آمده از والد است که همچنان معتبر و قابل استفاده است یا قدیمی شده است. 🔹🔸🔹🔸🔹  کتاب من سه نفر هستم نوشته: حسن شاهدی قیمت:۱۹.۹۰۰ تومان امتیاز اهدایی: ۲.۱۰۰ ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰.۰۰۰ تومان تا پایان آبان تهیه از وبسایت نسل نواندیش ./-.
#معرفی چه فکرمیکردیم،چی شد!،کتابی است که به قلم دکتر حسن شاهدی به چاپ رسید،سرفصل جدیدی را درمورد شناخت و روانشناسی گشود.آنچه در هر رابطه، گفتگو و رفتار بشری به وجود میآیدکه به نظر ناخوشايند یا غیر منتظرهاست،اصلی است که در روانشناسی اهمیت بسیار بالایی دارد. گاهی یک سردرد یا اختلال دید ناگهانی، بسیار آزاردهندهتر از عوارض بعد از یک جراحی است چون دلیل آنها را نمیدانیم و علت را نمیشناسیم، مثل بحرانهایی که همه جا در باب روانشناسی آدمها میشناسیم؛ بحران سی سالگی و چهل سالگی یا وقتی غمگین هستیم و نمیدانیم به چه دليل غمگين هستيم. از دست دوستی خشمگین میشویم و نمیدانیم چرا رابطه ما به اینجا رسیده است. در تربیت فرزندی که به نظر خود بسیار تلاش کردهایم، به درماندگی رسیدهایم. اندوهناك هستم چون نميدانم چرا همسرم من را درك نميكند؟ يا چرا فرزندم بیاراده است؟ يا چرا نمیتوانم محیط کاریام را مدیریت کنم؟ و... این کتاب با تأكيد بر پایه اصل شناخته شده علم روانشناسی؛ بالغ، والد، کودک، به جوابهای این سؤالها میپردازد. دکتر اریک برن میگوید: تغییرات حالت به حالت افراد از طریق تغییر در طرز رفتار ظاهری آنان نمایان است. این جنبهها یا حالتها روانی نیستند بلکه واقعی هستند. والد: انبوه عظیمی از اتفاقات و پیامهای کوتاه از طریق مادر و پدر یا هر کسی است که اطراف کودک است و تا پنج سالگی از او مراقبت و مثل یک کد در مغز او رشد کرده باشد. مسئله مهم درباره این احکام صرفنظر از خوبی و بديشان این است که برای شخص، حقیقت محض هستند و هیچکس نمیتواند این پیامها را از مغزش پاک کند. کودک: تمام اولین شور و شوقها، قوه خلاقانه، کنجکاویها و احساسهايي که فرد بهدست میآورد، بخش کودک شخص را میسازد. بالغ: اطلاعات را جمعآوری میکند و یکی از کارهای مهم آن، بررسی اطلاعات بهدست آمده از والد است که همچنان معتبر و قابل استفاده است یا قدیمی شده است. 🔹🔸🔹🔸🔹 کتاب من سه نفر هستم نوشته: حسن شاهدی قیمت:۱۹.۹۰۰ تومان امتیاز اهدایی: ۲.۱۰۰ ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰.۰۰۰ تومان تا پایان آبان تهیه از وبسایت نسل نواندیش ./-.
#معرفی چه فکرمیکردیم،چی شد!،کتابی است که به قلم دکتر حسن شاهدی به چاپ رسید،سرفصل جدیدی را درمورد شناخت و روانشناسی گشود.آنچه در هر رابطه، گفتگو و رفتار بشری به وجود میآیدکه به نظر ناخوشايند یا غیر منتظرهاست،اصلی است که در روانشناسی اهمیت بسیار بالایی دارد. گاهی یک سردرد یا اختلال دید ناگهانی، بسیار آزاردهندهتر از عوارض بعد از یک جراحی است چون دلیل آنها را نمیدانیم و علت را نمیشناسیم، مثل بحرانهایی که همه جا در باب روانشناسی آدمها میشناسیم؛ بحران سی سالگی و چهل سالگی یا وقتی غمگین هستیم و نمیدانیم به چه دليل غمگين هستيم. از دست دوستی خشمگین میشویم و نمیدانیم چرا رابطه ما به اینجا رسیده است. در تربیت فرزندی که به نظر خود بسیار تلاش کردهایم، به درماندگی رسیدهایم. اندوهناك هستم چون نميدانم چرا همسرم من را درك نميكند؟ يا چرا فرزندم بیاراده است؟ يا چرا نمیتوانم محیط کاریام را مدیریت کنم؟ و... این کتاب با تأكيد بر پایه اصل شناخته شده علم روانشناسی؛ بالغ، والد، کودک، به جوابهای این سؤالها میپردازد. دکتر اریک برن میگوید: تغییرات حالت به حالت افراد از طریق تغییر در طرز رفتار ظاهری آنان نمایان است. این جنبهها یا حالتها روانی نیستند بلکه واقعی هستند. والد: انبوه عظیمی از اتفاقات و پیامهای کوتاه از طریق مادر و پدر یا هر کسی است که اطراف کودک است و تا پنج سالگی از او مراقبت و مثل یک کد در مغز او رشد کرده باشد. مسئله مهم درباره این احکام صرفنظر از خوبی و بديشان این است که برای شخص، حقیقت محض هستند و هیچکس نمیتواند این پیامها را از مغزش پاک کند. کودک: تمام اولین شور و شوقها، قوه خلاقانه، کنجکاویها و احساسهايي که فرد بهدست میآورد، بخش کودک شخص را میسازد. بالغ: اطلاعات را جمعآوری میکند و یکی از کارهای مهم آن، بررسی اطلاعات بهدست آمده از والد است که همچنان معتبر و قابل استفاده است یا قدیمی شده است. 🔹🔸🔹🔸🔹  کتاب من سه نفر هستم نوشته: حسن شاهدی قیمت:۱۹.۹۰۰ تومان امتیاز اهدایی: ۲.۱۰۰ ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰.۰۰۰ تومان تا پایان آبان تهیه از وبسایت نسل نواندیش ./-.
#معرفی چه فکرمیکردیم،چی شد!،کتابی است که به قلم دکتر حسن شاهدی به چاپ رسید،سرفصل جدیدی را درمورد شناخت و روانشناسی گشود.آنچه در هر رابطه، گفتگو و رفتار بشری به وجود میآیدکه به نظر ناخوشايند یا غیر منتظرهاست،اصلی است که در روانشناسی اهمیت بسیار بالایی دارد. گاهی یک سردرد یا اختلال دید ناگهانی، بسیار آزاردهندهتر از عوارض بعد از یک جراحی است چون دلیل آنها را نمیدانیم و علت را نمیشناسیم، مثل بحرانهایی که همه جا در باب روانشناسی آدمها میشناسیم؛ بحران سی سالگی و چهل سالگی یا وقتی غمگین هستیم و نمیدانیم به چه دليل غمگين هستيم. از دست دوستی خشمگین میشویم و نمیدانیم چرا رابطه ما به اینجا رسیده است. در تربیت فرزندی که به نظر خود بسیار تلاش کردهایم، به درماندگی رسیدهایم. اندوهناك هستم چون نميدانم چرا همسرم من را درك نميكند؟ يا چرا فرزندم بیاراده است؟ يا چرا نمیتوانم محیط کاریام را مدیریت کنم؟ و... این کتاب با تأكيد بر پایه اصل شناخته شده علم روانشناسی؛ بالغ، والد، کودک، به جوابهای این سؤالها میپردازد. دکتر اریک برن میگوید: تغییرات حالت به حالت افراد از طریق تغییر در طرز رفتار ظاهری آنان نمایان است. این جنبهها یا حالتها روانی نیستند بلکه واقعی هستند. والد: انبوه عظیمی از اتفاقات و پیامهای کوتاه از طریق مادر و پدر یا هر کسی است که اطراف کودک است و تا پنج سالگی از او مراقبت و مثل یک کد در مغز او رشد کرده باشد. مسئله مهم درباره این احکام صرفنظر از خوبی و بديشان این است که برای شخص، حقیقت محض هستند و هیچکس نمیتواند این پیامها را از مغزش پاک کند. کودک: تمام اولین شور و شوقها، قوه خلاقانه، کنجکاویها و احساسهايي که فرد بهدست میآورد، بخش کودک شخص را میسازد. بالغ: اطلاعات را جمعآوری میکند و یکی از کارهای مهم آن، بررسی اطلاعات بهدست آمده از والد است که همچنان معتبر و قابل استفاده است یا قدیمی شده است. 🔹🔸🔹🔸🔹 کتاب من سه نفر هستم نوشته: حسن شاهدی قیمت:۱۹.۹۰۰ تومان امتیاز اهدایی: ۲.۱۰۰ ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰.۰۰۰ تومان تا پایان آبان تهیه از وبسایت نسل نواندیش ./-.
.  ()🎬 . 💭ژانر : #کمدی | #درام . 📊نمره:./ . 🌎محصول : مکزیک, آمریکا . 🎥کارگردان :  . 😎بازيگران : , , , . ✏خلاصه داستان : مت و هالی پس از سال ها عاشق یکدیگر بودن احساس میکنند که زندگی مشترکشان در حال فروپاشی است... . . . . . . . . #فیلم#سینما#معرفی#فیلم#بازیگر#هنر#اکشن#جنایی#عاشقانه#درام#کمدی#وسترن#علمی_تخیلی#مستند#کلاسیک#قدیمی#چُسِ_فیلم#خانوادگی#انیمیشن #هیجان_انگیز#بیوگرافی#موسیقی#زندگی_نامه#ترسناک#سریال#جنگی#تاریخی#معمایی#فانتزی
. ()🎬 . 💭ژانر : #کمدی | #درام . 📊نمره:./ . 🌎محصول : مکزیک, آمریکا . 🎥کارگردان : . 😎بازيگران : , , , . ✏خلاصه داستان : مت و هالی پس از سال ها عاشق یکدیگر بودن احساس میکنند که زندگی مشترکشان در حال فروپاشی است... . . . . . . . . #فیلم #سینما #معرفی #فیلم #بازیگر #هنر #اکشن #جنایی #عاشقانه #درام #کمدی #وسترن #علمی_تخیلی #مستند #کلاسیک #قدیمی #چُسِ_فیلم #خانوادگی #انیمیشن #هیجان_انگیز #بیوگرافی #موسیقی #زندگی_نامه #ترسناک #سریال #جنگی #تاریخی #معمایی #فانتزی
.  ()🎬 . 💭ژانر : #کمدی | #درام . 📊نمره:./ . 🌎محصول : مکزیک, آمریکا . 🎥کارگردان :  . 😎بازيگران : , , , . ✏خلاصه داستان : مت و هالی پس از سال ها عاشق یکدیگر بودن احساس میکنند که زندگی مشترکشان در حال فروپاشی است... . . . . . . . . #فیلم#سینما#معرفی#فیلم#بازیگر#هنر#اکشن#جنایی#عاشقانه#درام#کمدی#وسترن#علمی_تخیلی#مستند#کلاسیک#قدیمی#چُسِ_فیلم#خانوادگی#انیمیشن #هیجان_انگیز#بیوگرافی#موسیقی#زندگی_نامه#ترسناک#سریال#جنگی#تاریخی#معمایی#فانتزی
. ()🎬 . 💭ژانر : #کمدی | #درام . 📊نمره:./ . 🌎محصول : مکزیک, آمریکا . 🎥کارگردان : . 😎بازيگران : , , , . ✏خلاصه داستان : مت و هالی پس از سال ها عاشق یکدیگر بودن احساس میکنند که زندگی مشترکشان در حال فروپاشی است... . . . . . . . . #فیلم #سینما #معرفی #فیلم #بازیگر #هنر #اکشن #جنایی #عاشقانه #درام #کمدی #وسترن #علمی_تخیلی #مستند #کلاسیک #قدیمی #چُسِ_فیلم #خانوادگی #انیمیشن #هیجان_انگیز #بیوگرافی #موسیقی #زندگی_نامه #ترسناک #سریال #جنگی #تاریخی #معمایی #فانتزی
. ()🎬 . . 💭ژانر : #درام | #رازآلود | #هیجانی . 📊نمره:./ . 🌎محصول : آمریکا . 🎥کارگردان :  . 😎بازيگران : , , , . ✏خلاصه داستان : پس از اینکه یک دختر ۱۶ ساله ناپدید میشود، پدرش سعی دارد تا با بررسی محتوای لپ تاپ دخترش او را پیدا کند اما . . . . . . . . #فیلم#سینما#معرفی#فیلم#بازیگر#هنر#اکشن#جنایی#عاشقانه#درام#کمدی#وسترن#علمی_تخیلی#مستند#کلاسیک#قدیمی#چُسِ_فیلم#خانوادگی#انیمیشن #هیجان_انگیز#بیوگرافی#موسیقی#زندگی_نامه#ترسناک#سریال#جنگی#تاریخی#معمایی#فانتزی
. ()🎬 . . 💭ژانر : #درام | #رازآلود | #هیجانی . 📊نمره:./ . 🌎محصول : آمریکا . 🎥کارگردان : . 😎بازيگران : , , , . ✏خلاصه داستان : پس از اینکه یک دختر ۱۶ ساله ناپدید میشود، پدرش سعی دارد تا با بررسی محتوای لپ تاپ دخترش او را پیدا کند اما . . . . . . . . #فیلم #سینما #معرفی #فیلم #بازیگر #هنر #اکشن #جنایی #عاشقانه #درام #کمدی #وسترن #علمی_تخیلی #مستند #کلاسیک #قدیمی #چُسِ_فیلم #خانوادگی #انیمیشن #هیجان_انگیز #بیوگرافی #موسیقی #زندگی_نامه #ترسناک #سریال #جنگی #تاریخی #معمایی #فانتزی
شوسرت شلوار گرم نو تگ دار ۱تا ۲ سال قیمت:۳۵هزار آیدی: ._. #حراج#حراجی#سیسمونی#اگهی#تبلیغات#ارزون#ارزان#دخترانه#پسرانه#نی نی#کودک#نوزاد#نو#در حد نو#دست دوم#معرفی#شلوار#پیراهن#سرهمی#بلوز#مارک#برند#ست#۲تکه#۳تکه#کلاه
شوسرت شلوار گرم نو تگ دار ۱تا ۲ سال قیمت:۳۵هزار آیدی: ._. #حراج #حراجی #سیسمونی #اگهی #تبلیغات #ارزون #ارزان #دخترانه #پسرانه #نی نی#کودک #نوزاد #نو #در حد نو#دست دوم#معرفی #شلوار #پیراهن #سرهمی #بلوز #مارک #برند #ست #۲تکه#۳تکه#کلاه
. #معرفی . امین غفاریان  متولد اردیبهشت ۱۳۵۳ پنج سال هست عکاسی می کند و علاقه اصلی او عکاسی ماکرو و حیات وحش می باشد. . ورق بزنید و لذت ببرید. . #عکاس #حیاتوحش . ⚘بهترینها رو برای ایشان آرزومندیم⚘
. #معرفی . امین غفاریان متولد اردیبهشت ۱۳۵۳ پنج سال هست عکاسی می کند و علاقه اصلی او عکاسی ماکرو و حیات وحش می باشد. . ورق بزنید و لذت ببرید. . #عکاس #حیاتوحش . ⚘بهترینها رو برای ایشان آرزومندیم⚘
. #معرفی . امین غفاریان  متولد اردیبهشت ۱۳۵۳ پنج سال هست عکاسی می کند و علاقه اصلی او عکاسی ماکرو و حیات وحش می باشد. . ورق بزنید و لذت ببرید. . #عکاس #حیاتوحش . ⚘بهترینها رو برای ایشان آرزومندیم⚘
. #معرفی . امین غفاریان متولد اردیبهشت ۱۳۵۳ پنج سال هست عکاسی می کند و علاقه اصلی او عکاسی ماکرو و حیات وحش می باشد. . ورق بزنید و لذت ببرید. . #عکاس #حیاتوحش . ⚘بهترینها رو برای ایشان آرزومندیم⚘
معرفی نژاد بلدرچین 🐤🐤بلدرچین چینی🐤🐤 این نژاد از بلدرچین ها که به آبی آسیایی و پادشاه بلدرچین ها معروف است، بسیار پر جنب و جوش بوده و ظاهر بسیار زیبایی دارد. نام علمی آن  و نام انگلیسی آن  است. طول بلدرچین بالغ چینی به ۱۴ سانتی متر و وزن آن بین ۲۸ الی ۴۰ گرم می باشد. پرورش اصولی را با مزرعه سلامت تجربه کنید... #معرفی #نژاد #بلدرچین #چینی #پرورش #ماکیان #کسب_کار #بالغ #مزرعه_سلامت
معرفی نژاد بلدرچین 🐤🐤بلدرچین چینی🐤🐤 این نژاد از بلدرچین ها که به آبی آسیایی و پادشاه بلدرچین ها معروف است، بسیار پر جنب و جوش بوده و ظاهر بسیار زیبایی دارد. نام علمی آن و نام انگلیسی آن است. طول بلدرچین بالغ چینی به ۱۴ سانتی متر و وزن آن بین ۲۸ الی ۴۰ گرم می باشد. پرورش اصولی را با مزرعه سلامت تجربه کنید... #معرفی #نژاد #بلدرچین #چینی #پرورش #ماکیان #کسب_کار #بالغ #مزرعه_سلامت
*** *** رفت ... رهایم کرد... تنها ماندم ! در شبی تاریک و سرد زمستان اوایل دی ماه بود قبل رفتن چهره اش برافروخته شد پرازخشم فریادکشید دوستم نداشته باش! و با سرعتی هزار دورشد من ماندم ُ سرمای زمستان من ماندم سرمای نبودن باز هم من ماندم شهری بادیوارهای بلند و خیابانهای طولانی ُ و سیاه به سیاهی همان شب رفتنش سطح تمامی خیابان های شهر ازین رو سیاه شد که هربار دختری تنها رهاشد که هربار پسری تنها طرد شد خیابان های شهر ازین رو سیاه شد #کلمه #قلم #زبرا_نویس **یادگیری علی_صفری** #بداهه_نویسی#حرف_دل #پاییز🍁#عشق#زرد💛 #مخاطب_خاص #ادمین#لایک فالو جهت #معرفی و #حمایت
*** *** رفت ... رهایم کرد... تنها ماندم ! در شبی تاریک و سرد زمستان اوایل دی ماه بود قبل رفتن چهره اش برافروخته شد پرازخشم فریادکشید دوستم نداشته باش! و با سرعتی هزار دورشد من ماندم ُ سرمای زمستان من ماندم سرمای نبودن باز هم من ماندم شهری بادیوارهای بلند و خیابانهای طولانی ُ و سیاه به سیاهی همان شب رفتنش سطح تمامی خیابان های شهر ازین رو سیاه شد که هربار دختری تنها رهاشد که هربار پسری تنها طرد شد خیابان های شهر ازین رو سیاه شد #کلمه #قلم #زبرا_نویس **یادگیری علی_صفری** #بداهه_نویسی #حرف_دل #پاییز 🍁#عشق #زرد 💛 #مخاطب_خاص #ادمین #لایک فالو جهت #معرفی و #حمایت
هرسه شنبه با معرفی یک کتاب کلینک روانشناختی و مشاوره روزبه همدان با کادری توانمند و متخصص آماده ارائه خدمات تخصصی روانشناختی میباشد. . . . 📞 ☎ . همدان. آرامگاه بوعلی،ابتدای بلوار خواجه رشید، جنب پاساژ خواجه رشید کوچه هواپیمایی. ساختمان پزشکان پاسارگاد.طبقه سوم. واحد ۱ #سه شنبه ها با کتاب #معرفی کتاب #کتاب روانشناسی #ازدواج #رابطه عاطفی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_شغلی #مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده #برنامه_ریزی #روانشناس #روانشناس_بالینی #روانشناس_کودک #روانشناس_نوجوانان #مشاوره_پیش_از_ازدواج #مشاوره_زناشویی #مشاوره #همدان #مرکز_مشاوره_روزبه #روزبه_کلینیک_همدان #مرکز_مشاوره_روزبه_همدان #مشاوره پیش از ازدواج_در_همدان
هرسه شنبه با معرفی یک کتاب کلینک روانشناختی و مشاوره روزبه همدان با کادری توانمند و متخصص آماده ارائه خدمات تخصصی روانشناختی میباشد. . . . 📞 ☎ . همدان. آرامگاه بوعلی،ابتدای بلوار خواجه رشید، جنب پاساژ خواجه رشید کوچه هواپیمایی. ساختمان پزشکان پاسارگاد.طبقه سوم. واحد ۱ #سه شنبه ها با کتاب #معرفی کتاب #کتاب روانشناسی #ازدواج #رابطه عاطفی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_شغلی #مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده #برنامه_ریزی #روانشناس #روانشناس_بالینی #روانشناس_کودک #روانشناس_نوجوانان #مشاوره_پیش_از_ازدواج #مشاوره_زناشویی #مشاوره #همدان #مرکز_مشاوره_روزبه #روزبه_کلینیک_همدان #مرکز_مشاوره_روزبه_همدان #مشاوره پیش از ازدواج_در_همدان
هرسه شنبه با معرفی یک کتاب کلینک روانشناختی و مشاوره روزبه همدان با کادری توانمند و متخصص آماده ارائه خدمات تخصصی روانشناختی میباشد. . . . 📞 ☎ . همدان. آرامگاه بوعلی،ابتدای بلوار خواجه رشید، جنب پاساژ خواجه رشید کوچه هواپیمایی. ساختمان پزشکان پاسارگاد.طبقه سوم. واحد ۱ #سه شنبه ها با کتاب #معرفی کتاب #کتاب روانشناسی #ازدواج #رابطه عاطفی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_شغلی #مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده #برنامه_ریزی #روانشناس #روانشناس_بالینی #روانشناس_کودک #روانشناس_نوجوانان #مشاوره_پیش_از_ازدواج #مشاوره_زناشویی #مشاوره #همدان #مرکز_مشاوره_روزبه #روزبه_کلینیک_همدان #مرکز_مشاوره_روزبه_همدان #مشاوره پیش از ازدواج_در_همدان
هرسه شنبه با معرفی یک کتاب کلینک روانشناختی و مشاوره روزبه همدان با کادری توانمند و متخصص آماده ارائه خدمات تخصصی روانشناختی میباشد. . . . 📞 ☎ . همدان. آرامگاه بوعلی،ابتدای بلوار خواجه رشید، جنب پاساژ خواجه رشید کوچه هواپیمایی. ساختمان پزشکان پاسارگاد.طبقه سوم. واحد ۱ #سه شنبه ها با کتاب #معرفی کتاب #کتاب روانشناسی #ازدواج #رابطه عاطفی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_شغلی #مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده #برنامه_ریزی #روانشناس #روانشناس_بالینی #روانشناس_کودک #روانشناس_نوجوانان #مشاوره_پیش_از_ازدواج #مشاوره_زناشویی #مشاوره #همدان #مرکز_مشاوره_روزبه #روزبه_کلینیک_همدان #مرکز_مشاوره_روزبه_همدان #مشاوره پیش از ازدواج_در_همدان
هرسه شنبه با معرفی یک کتاب کلینک روانشناختی و مشاوره روزبه همدان با کادری توانمند و متخصص آماده ارائه خدمات تخصصی روانشناختی میباشد. . . . 📞 ☎ . همدان. آرامگاه بوعلی،ابتدای بلوار خواجه رشید، جنب پاساژ خواجه رشید کوچه هواپیمایی. ساختمان پزشکان پاسارگاد.طبقه سوم. واحد ۱ #سه شنبه ها با کتاب #معرفی کتاب #کتاب روانشناسی #ازدواج #رابطه عاطفی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_شغلی #مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده #برنامه_ریزی #روانشناس #روانشناس_بالینی #روانشناس_کودک #روانشناس_نوجوانان #مشاوره_پیش_از_ازدواج #مشاوره_زناشویی #مشاوره #همدان #مرکز_مشاوره_روزبه #روزبه_کلینیک_همدان #مرکز_مشاوره_روزبه_همدان #مشاوره پیش از ازدواج_در_همدان
هرسه شنبه با معرفی یک کتاب کلینک روانشناختی و مشاوره روزبه همدان با کادری توانمند و متخصص آماده ارائه خدمات تخصصی روانشناختی میباشد. . . . 📞 ☎ . همدان. آرامگاه بوعلی،ابتدای بلوار خواجه رشید، جنب پاساژ خواجه رشید کوچه هواپیمایی. ساختمان پزشکان پاسارگاد.طبقه سوم. واحد ۱ #سه شنبه ها با کتاب #معرفی کتاب #کتاب روانشناسی #ازدواج #رابطه عاطفی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_شغلی #مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده #برنامه_ریزی #روانشناس #روانشناس_بالینی #روانشناس_کودک #روانشناس_نوجوانان #مشاوره_پیش_از_ازدواج #مشاوره_زناشویی #مشاوره #همدان #مرکز_مشاوره_روزبه #روزبه_کلینیک_همدان #مرکز_مشاوره_روزبه_همدان #مشاوره پیش از ازدواج_در_همدان
خانم لیلا خانی عضو حلقه مهربانی فروش اثر در سومین نمایشگاه حلقه مهربانی #معرفی #حلقه_مهربانی #اثر_هنری #هنرمند #هنر #خوشنویسی #خط #نستعلیق #نسخ #نمایشگاه #استاد_قربانی #محمد_علی_قربانی
خانم لیلا خانی عضو حلقه مهربانی فروش اثر در سومین نمایشگاه حلقه مهربانی #معرفی #حلقه_مهربانی #اثر_هنری #هنرمند #هنر #خوشنویسی #خط #نستعلیق #نسخ #نمایشگاه #استاد_قربانی #محمد_علی_قربانی
افتتاحیه #رستوران پیله شکم_ورق بزنین ________ سلام دوستان امروز افتتاحیه رستوران پیله #شکم هست که یک #آفر ویژه ای هم برای روز #افتتاحیه درنظر گرفتن. ورق بزنید و #عکس ها و #کلیپ رو ببینید. #غذا هاشون هم انواع #کباب ها. کباب سماغی. #جگر. #گوشت.#کوبیده. #دل. #قلوه. #شیرین گوشت ___________ آدرس:#گیلان،#رشت،میدان قلیپور،جنب کارواش الماس،مجتمع کیان ___________ #بزن#خوشمزه#معرفی#کجا_بریم_گشنمه    . _  ________________ ❣️پست قبلیو از دست ندید❣️ 🎈ارتباط از طریق دایرکت🎈 ✔️هشتگ #کجا_بریم_گشنمه یادتون نره✔️ . . _ _ . . .
افتتاحیه #رستوران پیله شکم_ورق بزنین ________ سلام دوستان امروز افتتاحیه رستوران پیله #شکم هست که یک #آفر ویژه ای هم برای روز #افتتاحیه درنظر گرفتن. ورق بزنید و #عکس ها و #کلیپ رو ببینید. #غذا هاشون هم انواع #کباب ها. کباب سماغی. #جگر . #گوشت .#کوبیده . #دل . #قلوه . #شیرین گوشت ___________ آدرس:#گیلان ،#رشت ،میدان قلیپور،جنب کارواش الماس،مجتمع کیان ___________ #بزن #خوشمزه #معرفی #کجا_بریم_گشنمه . _ ________________ ❣️پست قبلیو از دست ندید❣️ 🎈ارتباط از طریق دایرکت🎈 ✔️هشتگ #کجا_بریم_گشنمه یادتون نره✔️ . . _ _ . . .
گشتوگذار پاییزی در درکه درکه در واقع اسم یکی از محلههای قدیمی و خوش آبوهوای پایتخت هست که از قدیم الایام به یکی از تفرجگاههای اصلی مردم شهر تهران تبدیل شده. 😍 جذابیتهای این منطقه فقط به آبوهوای اون ختم نمیشه، همجواری با رودخانه درکه که منطقه سرسبزی رو ایجاد کرده و همچنین همجواری با کوههای بلند شمال شهر تهران، به محبوبیت ییلاق درکه اضافه کرده. 🔸 جنگل کارا یکی از زیباترین بخشهای بازدیدتون از درکه، میتونه کوهپیمایی تا جنگل کارا باشه. برای این منظور، از میدان درکه حدود دقیقه مسیر پلنگچال رو بالا برید و از کلبه کارا به سمت چپ تغییر مسیر بدید. از اینجا به بعد، مسیر کمی سخت میشه، ولی مطمئن باشید که تماشای جنگل زیبای کارا ارزش این مسیر رو داره. 😉 . #طبیعت #طبیعت گرد #مسافرت #منظره #تورمسافرتی #مسافرت #زیبایی #معرفی #هتل #هتل گرد
گشتوگذار پاییزی در درکه درکه در واقع اسم یکی از محلههای قدیمی و خوش آبوهوای پایتخت هست که از قدیم الایام به یکی از تفرجگاههای اصلی مردم شهر تهران تبدیل شده. 😍 جذابیتهای این منطقه فقط به آبوهوای اون ختم نمیشه، همجواری با رودخانه درکه که منطقه سرسبزی رو ایجاد کرده و همچنین همجواری با کوههای بلند شمال شهر تهران، به محبوبیت ییلاق درکه اضافه کرده. 🔸 جنگل کارا یکی از زیباترین بخشهای بازدیدتون از درکه، میتونه کوهپیمایی تا جنگل کارا باشه. برای این منظور، از میدان درکه حدود دقیقه مسیر پلنگچال رو بالا برید و از کلبه کارا به سمت چپ تغییر مسیر بدید. از اینجا به بعد، مسیر کمی سخت میشه، ولی مطمئن باشید که تماشای جنگل زیبای کارا ارزش این مسیر رو داره. 😉 . #طبیعت #طبیعت گرد #مسافرت #منظره #تورمسافرتی #مسافرت #زیبایی #معرفی #هتل #هتل گرد
آرامگاه شیخ احمد جامی در تربتجام، یکی از بناهای تاریخی خراسان رضوی و از بهترین جاذبههای گردشگری شهر تربت جام هست. 😍 بد نیست که در سفر به شهر مقدس مشهد، از شهرهای اطراف و جاذبههای گردشگری معروف اونها هم دیدن کنیم. 😌 . #طبیعت #طبیعت گرد #مسافرت #منظره #تورمسافرتی #مسافرت #زیبایی #معرفی #هتل #هتل گرد
آرامگاه شیخ احمد جامی در تربتجام، یکی از بناهای تاریخی خراسان رضوی و از بهترین جاذبههای گردشگری شهر تربت جام هست. 😍 بد نیست که در سفر به شهر مقدس مشهد، از شهرهای اطراف و جاذبههای گردشگری معروف اونها هم دیدن کنیم. 😌 . #طبیعت #طبیعت گرد #مسافرت #منظره #تورمسافرتی #مسافرت #زیبایی #معرفی #هتل #هتل گرد
🌳یکی از جاذبه های گردشگری شهر ارسنجان این درخت میباشد 🌳مروارید سبز نام درختی است که روییده بر روی یک تخته سنگ بزرگ است 🌳این درخت به سنگ صبور هم معروف است . #طبیعت #طبیعت گرد #مسافرت #منظره #تورمسافرتی #مسافرت #زیبایی #معرفی #هتل #هتل گرد
🌳یکی از جاذبه های گردشگری شهر ارسنجان این درخت میباشد 🌳مروارید سبز نام درختی است که روییده بر روی یک تخته سنگ بزرگ است 🌳این درخت به سنگ صبور هم معروف است . #طبیعت #طبیعت گرد #مسافرت #منظره #تورمسافرتی #مسافرت #زیبایی #معرفی #هتل #هتل گرد