پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره مغز در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های مغز

Instagram
رابطه ای میان عقل و زبان است،رابطه ای از جنس شعور فقدان و سندروم شعور در انسان ها رابطه ای مستقیم با میزان فهم و درک گنجانده شده در مغز دارد هرکه این سندروم را دارد هوای اطرافش از حرف های آلوده پر است. صرفا برای اثبات خودش که به ظاهر قصد پوشاندن سندروم را دارد دست به کارهایی میزند که مهر تاکیدی بر بی شعوری اش زده است. . . . سعی کنیم هوای اطرافمان را با حرفهایمان کثیف نکنیم #مغز#مغزهای_کوچک_زنگ_زده#کتاب#رمان#کتابخوانی#نویسنده_جوان
رابطه ای میان عقل و زبان است،رابطه ای از جنس شعور فقدان و سندروم شعور در انسان ها رابطه ای مستقیم با میزان فهم و درک گنجانده شده در مغز دارد هرکه این سندروم را دارد هوای اطرافش از حرف های آلوده پر است. صرفا برای اثبات خودش که به ظاهر قصد پوشاندن سندروم را دارد دست به کارهایی میزند که مهر تاکیدی بر بی شعوری اش زده است. . . . سعی کنیم هوای اطرافمان را با حرفهایمان کثیف نکنیم #مغز #مغزهای_کوچک_زنگ_زده #کتاب #رمان #کتابخوانی #نویسنده_جوان
رابطه ای میان عقل و زبان است،رابطه ای از جنس شعور فقدان و سندروم شعور در انسان ها رابطه ای مستقیم با میزان فهم و درک گنجانده شده در مغز دارد هرکه این سندروم را دارد هوای اطرافش از حرف های آلوده پر است. صرفا برای اثبات خودش که به ظاهر قصد پوشاندن سندروم را دارد دست به کارهایی میزند که مهر تاکیدی بر بی شعوری اش زده است. . . . سعی کنیم هوای اطرافمان را با حرفهایمان کثیف نکنیم #مغز#مغزهای_کوچک_زنگ_زده#کتاب#رمان#کتابخوانی#نویسنده_جوان
رابطه ای میان عقل و زبان است،رابطه ای از جنس شعور فقدان و سندروم شعور در انسان ها رابطه ای مستقیم با میزان فهم و درک گنجانده شده در مغز دارد هرکه این سندروم را دارد هوای اطرافش از حرف های آلوده پر است. صرفا برای اثبات خودش که به ظاهر قصد پوشاندن سندروم را دارد دست به کارهایی میزند که مهر تاکیدی بر بی شعوری اش زده است. . . . سعی کنیم هوای اطرافمان را با حرفهایمان کثیف نکنیم #مغز #مغزهای_کوچک_زنگ_زده #کتاب #رمان #کتابخوانی #نویسنده_جوان
#مغز های کوچک زنگ زده😂😂
#مغز های کوچک زنگ زده😂😂
. زندگی به نوبهی خود خالی است ، هیچ ندارد ، هیچ است... از آن روز و ساعت و لحظه که تو به دنیا میآیی ، این محیطهای رنگ با رنگ و صداها و تصاویر خیلی زیاد و آدمهای اطرافت ، آرام آرام چیزی به اسم زندگی کردن را به تو میخواهند نشان دهند زندگیِ ما در واقع فقط یک چیز است نحوهی انتخاب و رفتار ما در این محیط بیرونی که این انتخاب ها و رفتارهایمان نیز بر میگردد به نوع تفکری که نسبت به آنها داریم و این نوع تفکر نیز صرفن چیزی جز ارتباطات نورونی و تجزیه و تحلیلی که نورونهایمان انجام میدهند نیست... اما راستش مغز ما سفر در زمانش فوقالعاده است یعنی یکی از کارهای هرروز و هرشبش این است که میرود به گذشته ، میپرد به آینده و استاد تمام معنا دادن است یعنی شما یک دانه کبریت ، یک تکه ابر و یک چنگال به او بدهید آنچنان با این عناصر معناسازی میکند و یک داستان میسازد که انگار برایتان یا در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده حتمن اتفاق میافتد و خبر خیلی بد این است که مغز ما تمایل بسیار قوی به منفی دیدن زندگی، شرایط ، گذشته و یا آینده دارد ، تمایل خیلی زیادی به نیمه خالی لیوان داریم #میلاد_نوشت #مغز #تفکر #زندگی #نورون #انسان
. زندگی به نوبهی خود خالی است ، هیچ ندارد ، هیچ است... از آن روز و ساعت و لحظه که تو به دنیا میآیی ، این محیطهای رنگ با رنگ و صداها و تصاویر خیلی زیاد و آدمهای اطرافت ، آرام آرام چیزی به اسم زندگی کردن را به تو میخواهند نشان دهند زندگیِ ما در واقع فقط یک چیز است نحوهی انتخاب و رفتار ما در این محیط بیرونی که این انتخاب ها و رفتارهایمان نیز بر میگردد به نوع تفکری که نسبت به آنها داریم و این نوع تفکر نیز صرفن چیزی جز ارتباطات نورونی و تجزیه و تحلیلی که نورونهایمان انجام میدهند نیست... اما راستش مغز ما سفر در زمانش فوقالعاده است یعنی یکی از کارهای هرروز و هرشبش این است که میرود به گذشته ، میپرد به آینده و استاد تمام معنا دادن است یعنی شما یک دانه کبریت ، یک تکه ابر و یک چنگال به او بدهید آنچنان با این عناصر معناسازی میکند و یک داستان میسازد که انگار برایتان یا در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده حتمن اتفاق میافتد و خبر خیلی بد این است که مغز ما تمایل بسیار قوی به منفی دیدن زندگی، شرایط ، گذشته و یا آینده دارد ، تمایل خیلی زیادی به نیمه خالی لیوان داریم #میلاد_نوشت #مغز #تفکر #زندگی #نورون #انسان
. زندگی به نوبهی خود خالی است ، هیچ ندارد ، هیچ است... از آن روز و ساعت و لحظه که تو به دنیا میآیی ، این محیطهای رنگ با رنگ و صداها و تصاویر خیلی زیاد و آدمهای اطرافت ، آرام آرام چیزی به اسم زندگی کردن را به تو میخواهند نشان دهند زندگیِ ما در واقع فقط یک چیز است نحوهی انتخاب و رفتار ما در این محیط بیرونی که این انتخاب ها و رفتارهایمان نیز بر میگردد به نوع تفکری که نسبت به آنها داریم و این نوع تفکر نیز صرفن چیزی جز ارتباطات نورونی و تجزیه و تحلیلی که نورونهایمان انجام میدهند نیست... اما راستش مغز ما سفر در زمانش فوقالعاده است یعنی یکی از کارهای هرروز و هرشبش این است که میرود به گذشته ، میپرد به آینده و استاد تمام معنا دادن است یعنی شما یک دانه کبریت ، یک تکه ابر و یک چنگال به او بدهید آنچنان با این عناصر معناسازی میکند و یک داستان میسازد که انگار برایتان یا در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده حتمن اتفاق میافتد و خبر خیلی بد این است که مغز ما تمایل بسیار قوی به منفی دیدن زندگی، شرایط ، گذشته و یا آینده دارد ، تمایل خیلی زیادی به نیمه خالی لیوان داریم #میلاد_نوشت #مغز #تفکر #زندگی #نورون #انسان
. زندگی به نوبهی خود خالی است ، هیچ ندارد ، هیچ است... از آن روز و ساعت و لحظه که تو به دنیا میآیی ، این محیطهای رنگ با رنگ و صداها و تصاویر خیلی زیاد و آدمهای اطرافت ، آرام آرام چیزی به اسم زندگی کردن را به تو میخواهند نشان دهند زندگیِ ما در واقع فقط یک چیز است نحوهی انتخاب و رفتار ما در این محیط بیرونی که این انتخاب ها و رفتارهایمان نیز بر میگردد به نوع تفکری که نسبت به آنها داریم و این نوع تفکر نیز صرفن چیزی جز ارتباطات نورونی و تجزیه و تحلیلی که نورونهایمان انجام میدهند نیست... اما راستش مغز ما سفر در زمانش فوقالعاده است یعنی یکی از کارهای هرروز و هرشبش این است که میرود به گذشته ، میپرد به آینده و استاد تمام معنا دادن است یعنی شما یک دانه کبریت ، یک تکه ابر و یک چنگال به او بدهید آنچنان با این عناصر معناسازی میکند و یک داستان میسازد که انگار برایتان یا در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده حتمن اتفاق میافتد و خبر خیلی بد این است که مغز ما تمایل بسیار قوی به منفی دیدن زندگی، شرایط ، گذشته و یا آینده دارد ، تمایل خیلی زیادی به نیمه خالی لیوان داریم #میلاد_نوشت #مغز #تفکر #زندگی #نورون #انسان
. جالبه بدونید مغز خانما در دوران بارداری کاهش میابد و قدرت حافظه آنها نیز ضعیف میشود. #مغز #حافظه #بارداری #دوران_بارداری #خانما #بانوان #مادرانه #جالب #دانستنیها #نیوشا #مشاوره #سلامتی #زندگی
. جالبه بدونید مغز خانما در دوران بارداری کاهش میابد و قدرت حافظه آنها نیز ضعیف میشود. #مغز #حافظه #بارداری #دوران_بارداری #خانما #بانوان #مادرانه #جالب #دانستنیها #نیوشا #مشاوره #سلامتی #زندگی
#سلامتی🌱 برنج را با ماست نخورید‼️ از اشتباهات مردم این است که برنج را همراه با ماست مصرف میکنند که خود موجب افزایش سردی و تری مغز میشود غلبه بلغم در مغز موجب #فراموشی سستی و تنبلی میشود #برنج #ماست #سردی #مغز #بلغم #تنبلی #گودفود #شببخیر #خوشمزه #شام
#سلامتی 🌱 برنج را با ماست نخورید‼️ از اشتباهات مردم این است که برنج را همراه با ماست مصرف میکنند که خود موجب افزایش سردی و تری مغز میشود غلبه بلغم در مغز موجب #فراموشی سستی و تنبلی میشود #برنج #ماست #سردی #مغز #بلغم #تنبلی #گودفود #شببخیر #خوشمزه #شام
جراحی بدون بیهوشی کانال نخاعی به وسیله دستگاه لیزر... #جراحی_بسته_دیسک_کمر کلینیک صدرا آدرس: تهران سعادت آباد بلوار دریا پلاک ۱۷۳ شماره تماس  . . . . . #بیماران_دیسکی #فیزیوتراپی#جراحی #مغز #پزشکی #درمان #دیسک #دیسک_کمر #جراحی #ستونفقرات #مغزواعصاب #کمر #کمر_درد #مغز   #تومور #اعصاب #سردرد #سلامتی #شماتیک #فیلم #آموزش #آموزشی
جراحی بدون بیهوشی کانال نخاعی به وسیله دستگاه لیزر... #جراحی_بسته_دیسک_کمر کلینیک صدرا آدرس: تهران سعادت آباد بلوار دریا پلاک ۱۷۳ شماره تماس . . . . . #بیماران_دیسکی #فیزیوتراپی #جراحی #مغز #پزشکی #درمان #دیسک #دیسک_کمر #جراحی #ستونفقرات #مغزواعصاب #کمر #کمر_درد #مغز #تومور #اعصاب #سردرد #سلامتی #شماتیک #فیلم #آموزش #آموزشی
جراحی بدون بیهوشی کانال نخاعی به وسیله دستگاه لیزر... #جراحی_بسته_دیسک_کمر کلینیک صدرا آدرس: تهران سعادت آباد بلوار دریا پلاک ۱۷۳ شماره تماس  . . . . . #بیماران_دیسکی #فیزیوتراپی#جراحی #مغز #پزشکی #درمان #دیسک #دیسک_کمر #جراحی #ستونفقرات #مغزواعصاب #کمر #کمر_درد #مغز   #تومور #اعصاب #سردرد #سلامتی #شماتیک #فیلم #آموزش #آموزشی
جراحی بدون بیهوشی کانال نخاعی به وسیله دستگاه لیزر... #جراحی_بسته_دیسک_کمر کلینیک صدرا آدرس: تهران سعادت آباد بلوار دریا پلاک ۱۷۳ شماره تماس . . . . . #بیماران_دیسکی #فیزیوتراپی #جراحی #مغز #پزشکی #درمان #دیسک #دیسک_کمر #جراحی #ستونفقرات #مغزواعصاب #کمر #کمر_درد #مغز #تومور #اعصاب #سردرد #سلامتی #شماتیک #فیلم #آموزش #آموزشی
#تفاوت_مغز_آقایان_و_خانم_ها #پارت_ ●مردان منطقی، زنان شهودی● نیمکره چپ مغز که بیشتر با تفکر منطقی سروکار دارد و نیمکره راست مغز که محل افکار شهودی و خلاقانه است، در زنان بیشتر از مردان با هم ارتباط دارند. این ارتباط بیشتر بین دو نیمکره در زنان باعث میشود که آنها در تفکر شهودی که شامل تصمیم گیری تحلیل و کشف و شهود است قویتر از مردان عمل کنند. این قابلیت باعث میشود که زنان در مدیریت روابط، همدلیکردن با دیگران، توصیف خلاقانه احساسات درونی خودشان و لذتبردن از زیبایی بهتر از مردان عمل کنند. حجم ماده خاکستری مغز زنان در بخشی از مغز که به آن لوب آهیانه میگویند بیشتر از مردان است. همین موضوع باعث میشود که بهتر از مردان بتوانند نشانههای کلامی را تفسیر کنند، معنای پشت واژهها و چیزهای گفتهنشده را بسنجند، چهرهها را به خاطر بسپارند و رفتار غیرکلامی دیگران را درک کنند. #مغز #مغزواعصاب #زن #مرد #تفاوت #لوب_آهیانه #نیم_کره
#تفاوت_مغز_آقایان_و_خانم_ها #پارت_ ●مردان منطقی، زنان شهودی● نیمکره چپ مغز که بیشتر با تفکر منطقی سروکار دارد و نیمکره راست مغز که محل افکار شهودی و خلاقانه است، در زنان بیشتر از مردان با هم ارتباط دارند. این ارتباط بیشتر بین دو نیمکره در زنان باعث میشود که آنها در تفکر شهودی که شامل تصمیم گیری تحلیل و کشف و شهود است قویتر از مردان عمل کنند. این قابلیت باعث میشود که زنان در مدیریت روابط، همدلیکردن با دیگران، توصیف خلاقانه احساسات درونی خودشان و لذتبردن از زیبایی بهتر از مردان عمل کنند. حجم ماده خاکستری مغز زنان در بخشی از مغز که به آن لوب آهیانه میگویند بیشتر از مردان است. همین موضوع باعث میشود که بهتر از مردان بتوانند نشانههای کلامی را تفسیر کنند، معنای پشت واژهها و چیزهای گفتهنشده را بسنجند، چهرهها را به خاطر بسپارند و رفتار غیرکلامی دیگران را درک کنند. #مغز #مغزواعصاب #زن #مرد #تفاوت #لوب_آهیانه #نیم_کره
آگهی استخدام ... حقوق، مزایا و شرایط عالی + بلیط فرست کلاس به واشنگتن و اقامت دائم. به تعداد حدودا ۲۰۰ هزار قصاب کار آزموده و مجرب جهت ختنه ۱۶۰ میلیون تازه مسلمان امریکایی نیازمندیم #فضانورد #مستی #هپروت #پنبه_دانه #شتر #اندیشمند #روانی #مغز #سخنوری #امریکا #ختنه_سورون #ختنه #دهل #شوت
آگهی استخدام ... حقوق، مزایا و شرایط عالی + بلیط فرست کلاس به واشنگتن و اقامت دائم. به تعداد حدودا ۲۰۰ هزار قصاب کار آزموده و مجرب جهت ختنه ۱۶۰ میلیون تازه مسلمان امریکایی نیازمندیم #فضانورد #مستی #هپروت #پنبه_دانه #شتر #اندیشمند #روانی #مغز #سخنوری #امریکا #ختنه_سورون #ختنه #دهل #شوت
دورهمی #تناسب_اندام به روش #ان_ال_پی 🗓سهشنبه ۲۲ آبانماه هیچ وقت شده از خودتون بپرسید: چطوری میشه از شر چاقی برای همیشه خلاص بشم؟ یا اینکه چرا من به نتیجه دلخواه نمیرسم! چرا نمیتونم یه رژیم غذایی رو تا آخر ادامه بدم و بعد چند وقت رژیمم رو میشکونم! چرا به محض دیدن غذا کنترل خودم رو از دست میدم!! و دوباره برمیگردم به همون عادت های غذایی قبلی..!!! تا کی قراره رژیم رو ادامه بدم و از غذاهایی که دوست دارم پرهیز کنم؟ واقعا قراره تا آخر عمر لذت خوردن غذاهایی که دوست دارم رو از دست بدم؟ نکنه واقعا من استعداد چاقی دارم و خودم خبر ندارم! پس چرا بعضی ها هر چی دلشون میخواد میخورند، حتی بیشتر از من میخورن ولی چاق نمیشند...! راستش لاغری و در معنای گستردهتر تناسب اندام، راحت تر از اون چیزیه که فکرش می کنید. به شرطی که با کارکردهای ذهنتون آشنا باشید! توی این دورهمی در مورد مسائل زیر حرف زدیم: با کارکرد ذهنمون آشنا شدیم و تکنیکهایی یاد گرفتیم تا از قدرت ذهن برای لاغری استفاده کنیم. یاد گرفتیم با استفاده از قدرت ذهن رعایت یک برنامه غذایی رو راحتتر دنبال کنیم و خیالمون راحت باشه که بعد از اتمام رژیم به عادتهای قبل برنمیگردیم. #علیرضا_آزاد برگزار کننده این رویداد بود: مربی مهارتهای زندگی دارای مدرک مربیگری رسمی فدراسیون بدنسازی نویسنده کتاب با فکر خود را لاغر کنیم برای اطلاع از جزئیات دورهمیها به کانال تلگرام کافه ایونت سر بزنید.   #لاغری #کاهش_وزن #تناسب_اندام #ان_ال_پی #لاغری_با_ان_ال_پی #لاغري #لاغری_ذهنی #قدرت_ذهن #برنامه_ریزی_عصبی_کلامی #مغز #فکر #مسیر_عصبی #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغری #دوره #کارگاه #کلاس #دوره #آموزش#کافه_گردی #رویداد #ایونت #دورهمی #کافه_ایونت #کافه #مدیریت_استراتژیک_بدن #علیرضا_آزاد
دورهمی #تناسب_اندام به روش #ان_ال_پی 🗓سهشنبه ۲۲ آبانماه هیچ وقت شده از خودتون بپرسید: چطوری میشه از شر چاقی برای همیشه خلاص بشم؟ یا اینکه چرا من به نتیجه دلخواه نمیرسم! چرا نمیتونم یه رژیم غذایی رو تا آخر ادامه بدم و بعد چند وقت رژیمم رو میشکونم! چرا به محض دیدن غذا کنترل خودم رو از دست میدم!! و دوباره برمیگردم به همون عادت های غذایی قبلی..!!! تا کی قراره رژیم رو ادامه بدم و از غذاهایی که دوست دارم پرهیز کنم؟ واقعا قراره تا آخر عمر لذت خوردن غذاهایی که دوست دارم رو از دست بدم؟ نکنه واقعا من استعداد چاقی دارم و خودم خبر ندارم! پس چرا بعضی ها هر چی دلشون میخواد میخورند، حتی بیشتر از من میخورن ولی چاق نمیشند...! راستش لاغری و در معنای گستردهتر تناسب اندام، راحت تر از اون چیزیه که فکرش می کنید. به شرطی که با کارکردهای ذهنتون آشنا باشید! توی این دورهمی در مورد مسائل زیر حرف زدیم: با کارکرد ذهنمون آشنا شدیم و تکنیکهایی یاد گرفتیم تا از قدرت ذهن برای لاغری استفاده کنیم. یاد گرفتیم با استفاده از قدرت ذهن رعایت یک برنامه غذایی رو راحتتر دنبال کنیم و خیالمون راحت باشه که بعد از اتمام رژیم به عادتهای قبل برنمیگردیم. #علیرضا_آزاد برگزار کننده این رویداد بود: مربی مهارتهای زندگی دارای مدرک مربیگری رسمی فدراسیون بدنسازی نویسنده کتاب با فکر خود را لاغر کنیم برای اطلاع از جزئیات دورهمیها به کانال تلگرام کافه ایونت سر بزنید. #لاغری #کاهش_وزن #تناسب_اندام #ان_ال_پی #لاغری_با_ان_ال_پی #لاغري #لاغری_ذهنی #قدرت_ذهن #برنامه_ریزی_عصبی_کلامی #مغز #فکر #مسیر_عصبی #چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغری #دوره #کارگاه #کلاس #دوره #آموزش #کافه_گردی #رویداد #ایونت #دورهمی #کافه_ایونت #کافه #مدیریت_استراتژیک_بدن #علیرضا_آزاد
#مغز-بادوم-من
#مغز -بادوم-من
 🤔😯 ویدئوهای بیشتر در👇
🤔😯 ویدئوهای بیشتر در👇
قسمت آخر سریال معرفی موثرترین تکنولوژی حاضر در این زمینه و پاسخ سوالاتی که در این مورد اکثرا پرسیده میشه . مدت زمان: کمتر از دقیقه! . _______ دوستاتون و زیر این پست تگ کنید وسوالاتتون و توکامنت بنویسین 🌹 _______ 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 _______ 🙏🙏🌲🙏🙏 . #سریال_هزارسرو_ . #ذهن #مغز #امواج_مغزی #سطح_آلفا #آلفا #باورها #تغییر_زندگی #تغییر #خوشبختی #بی_پولی #زندگی_بهتر #تلاش #موفقیت_فردی #رشد #تحول #تفکر #پشتکار #اعتماد_به_نفس #شاد_زیستن #عزت_نفس #هدفمند #سریال_هزارسرو #رضا_بالغی #هزارسرو
قسمت آخر سریال معرفی موثرترین تکنولوژی حاضر در این زمینه و پاسخ سوالاتی که در این مورد اکثرا پرسیده میشه . مدت زمان: کمتر از دقیقه! . _______ دوستاتون و زیر این پست تگ کنید وسوالاتتون و توکامنت بنویسین 🌹 _______ 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 _______ 🙏🙏🌲🙏🙏 . #سریال_هزارسرو_ . #ذهن #مغز #امواج_مغزی #سطح_آلفا #آلفا #باورها #تغییر_زندگی #تغییر #خوشبختی #بی_پولی #زندگی_بهتر #تلاش #موفقیت_فردی #رشد #تحول #تفکر #پشتکار #اعتماد_به_نفس #شاد_زیستن #عزت_نفس #هدفمند #سریال_هزارسرو #رضا_بالغی #هزارسرو
. فروش انواع خوشمزه جات ترش و شیرین خانگی و تازه   بدون هیچ ماده افزودنی و نگهدارنده 👈با قیمت بسیار مناسب👉 لطفا با فالو کردنتون از محصولات ایرانی حمایت کنید🌷🌷 ارسال به تمام نقاط ایران🚛 #لواشک #برگه زردالو #آلو نمکی #عسل طبیعی #گز #مغز گردو ((پست بعد از ۲۴ ساعت برداشته میشه))
. فروش انواع خوشمزه جات ترش و شیرین خانگی و تازه بدون هیچ ماده افزودنی و نگهدارنده 👈با قیمت بسیار مناسب👉 لطفا با فالو کردنتون از محصولات ایرانی حمایت کنید🌷🌷 ارسال به تمام نقاط ایران🚛 #لواشک #برگه زردالو #آلو نمکی #عسل طبیعی #گز #مغز گردو ((پست بعد از ۲۴ ساعت برداشته میشه))
. . . درمان تنبلی چشم. تنبلی چشم در صورتیکه در زمان مناسب تشخیص داده شود براحتی قابل درمان است. درمان تنبلی چشم معمولاً به صورت بستن چشم سالم و وادار کردن مغز به دیدن با چشم تنبل است. این درمان ممکن است هفتهها یا حتی ماهها طول بکشد که البته چشم سالم باید به تناوب باز شود. در مواردی که تنبلی ناشی از عیوب انکساری است تجویز عینک یا لنز توسط اپتومتریست سبب وضوح تصویر در چشم معیوب و درمان تنبلی خواهد شد. مواردی نیز که تنبلی ناشی از انحراف چشم است با جراحی و اصلاح انحراف قابل درمان است. . تکامل سیستم بینایی تا سنین ۸ تا ۱۰ سالگی صورت میگیرد و درمان تنبلی چشم بعد از این سنین بسیار بعید است؛ بنابراین در صورتیکه چشم تنبل در سنین پایین درمان نشود بعد از سن ۱۰ سالگی در اکثر موارد هیچ درمانی نخواهد داشت و ممکن است منجر به از دست رفتن شدید دید در یک چشم شود. . برای جلوگیری از تنبلی چشم، کودک باید بعد از تولد در زایشگاه توسط متخصص کودکان و در سنین ۳ تا ۴ ماهگی و ۲ تا ۳ سالگی توسط اپتومتریست معاینه شود. محققان میگویند، تماشای انیمیشنهای سه بعدی با استفاده از عینک سه بعدی، میتواند یک گزینه مناسب برای درمان تنبلی چشم در کودکان باشد. . . . #تنبلی_چشم #کودکی #عیوب_انکساری #دوربینی #نزدیک_بینی #آستیگماتیسم #انحراف_چشم #مسیر_بینایی #بینایی #شفافیت #آب_مروارید #کدورت_قرنیه #افتادگی_پلک #چشم_بیمار #چشم_سالم #مغز #والدین #ضعف_بینایی #خستگی_چشم #سردرد #انحراف_چشم #کودکان
. . . درمان تنبلی چشم. تنبلی چشم در صورتیکه در زمان مناسب تشخیص داده شود براحتی قابل درمان است. درمان تنبلی چشم معمولاً به صورت بستن چشم سالم و وادار کردن مغز به دیدن با چشم تنبل است. این درمان ممکن است هفتهها یا حتی ماهها طول بکشد که البته چشم سالم باید به تناوب باز شود. در مواردی که تنبلی ناشی از عیوب انکساری است تجویز عینک یا لنز توسط اپتومتریست سبب وضوح تصویر در چشم معیوب و درمان تنبلی خواهد شد. مواردی نیز که تنبلی ناشی از انحراف چشم است با جراحی و اصلاح انحراف قابل درمان است. . تکامل سیستم بینایی تا سنین ۸ تا ۱۰ سالگی صورت میگیرد و درمان تنبلی چشم بعد از این سنین بسیار بعید است؛ بنابراین در صورتیکه چشم تنبل در سنین پایین درمان نشود بعد از سن ۱۰ سالگی در اکثر موارد هیچ درمانی نخواهد داشت و ممکن است منجر به از دست رفتن شدید دید در یک چشم شود. . برای جلوگیری از تنبلی چشم، کودک باید بعد از تولد در زایشگاه توسط متخصص کودکان و در سنین ۳ تا ۴ ماهگی و ۲ تا ۳ سالگی توسط اپتومتریست معاینه شود. محققان میگویند، تماشای انیمیشنهای سه بعدی با استفاده از عینک سه بعدی، میتواند یک گزینه مناسب برای درمان تنبلی چشم در کودکان باشد. . . . #تنبلی_چشم #کودکی #عیوب_انکساری #دوربینی #نزدیک_بینی #آستیگماتیسم #انحراف_چشم #مسیر_بینایی #بینایی #شفافیت #آب_مروارید #کدورت_قرنیه #افتادگی_پلک #چشم_بیمار #چشم_سالم #مغز #والدین #ضعف_بینایی #خستگی_چشم #سردرد #انحراف_چشم #کودکان
اگر روش های درمانی با دارو و درمان با در بیماری #افسردگی را با هم مقایسه کنیم ، این نتایج را بدست می آوریم :  در درمانهای دارویی بیمار مجبور است که ماهها و یا سالها از دارو استفاده کند و همانطوری که می دانید دارو خالی از عوارض دارویی و شیمیایی نمی باشد و درست است که داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص برای درمان افسردگی مفید می باشد و باید مصرف شود ولی واقعیت این است که دارو در معده حل شده و توسط دستگاه گوارش جذب و وارد خون می شود و توسط گردش خون در کل نقاط بدن پخش می گردد. درست است که این دارو برای درمان افسردگی مناسب است ولی ممکن است برای سایر اعضای بدن از جمله #کبد و #طحال ، #کلیه ها و دستگاه گوارش ، قلب و عروق و ریه ها ، #مغز و غیره زیان آور باشد ولی لازم است که بدانید که در درمان توسط دستگاه  به صورت موضعی عمل می کند یعنی فقط در آن ناحیه از مغز که در اثر بیماری آسیب دیده و سلولهای آن ناحیه به خوبی وظیفه خود را انجام نمی دهند دخالت می کند و سلولهای آسیب دیده مغزی را اصلاح ، تقویت ، تعدیل و تنظیم می کند و کاری با سایر اعضای بدن ندارد و در سرتاسر بدن پخش نمی شود .  مزیت دیگری که بکارگیری دستگاه در مقایسه با دارو درمانی دارد ، طول درمان است همانطوری که می دانید برای درمان بیماری افسردگی ماهها و سالها باید از دارو استفاده شود و اگر دارو قطع شود احتمال عود بیماری زیاد است و در بعضی مواقع لازم می شود که بیمار تا آخر عمر از دارو استفاده کند ولی در مورد روش درمان با دستگاه پس از یک دوره درمان  جلسه ای که معمولا جلسات هر روز و هفته ای الی جلسه انجام می شود ، بیمار ظرف حداکثر روز بهبودی پیدا می کند و حتی پس از بهبودی با صلاحدید پزشک معالج می توان بتدریج دارو های تجویزی را کم و حتی قطع کرد . پس ملاحظه می کنید که طول درمان توسط دستگاه برای درمان بیماریافسردگی کمتر از دارو درمانی است .  یکی دیگر از مزایای مهم درمان با دستگاه مقرون بصرفه بودن آن است . بسیاری از بیماران می پرسند که بظاهر این درمان گرانتر و لوکستر است ولی در واقع اینطور نیست. اگر ما این واقعیت را در نظر بگیریم که در درمان دارویی بیمار باید سالها دارو بخورد و هزینه آن را محاسبه کنیم و در ضمن هزینه ای که ناشی از عوارض دارویی پیش می آید محاسبه کنیم و این را هم در نظر بگیریم که طول درمان با دستگاه خیلی کمتر است و در ضمن عاری از کوچکترین عارضه می باشد ، به آسانی به این نتیجه خواهیم رسید ، که درمان با خیلی با صرفه تر است. ☎️ ☎️
اگر روش های درمانی با دارو و درمان با در بیماری #افسردگی را با هم مقایسه کنیم ، این نتایج را بدست می آوریم : در درمانهای دارویی بیمار مجبور است که ماهها و یا سالها از دارو استفاده کند و همانطوری که می دانید دارو خالی از عوارض دارویی و شیمیایی نمی باشد و درست است که داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص برای درمان افسردگی مفید می باشد و باید مصرف شود ولی واقعیت این است که دارو در معده حل شده و توسط دستگاه گوارش جذب و وارد خون می شود و توسط گردش خون در کل نقاط بدن پخش می گردد. درست است که این دارو برای درمان افسردگی مناسب است ولی ممکن است برای سایر اعضای بدن از جمله #کبد و #طحال ، #کلیه ها و دستگاه گوارش ، قلب و عروق و ریه ها ، #مغز و غیره زیان آور باشد ولی لازم است که بدانید که در درمان توسط دستگاه به صورت موضعی عمل می کند یعنی فقط در آن ناحیه از مغز که در اثر بیماری آسیب دیده و سلولهای آن ناحیه به خوبی وظیفه خود را انجام نمی دهند دخالت می کند و سلولهای آسیب دیده مغزی را اصلاح ، تقویت ، تعدیل و تنظیم می کند و کاری با سایر اعضای بدن ندارد و در سرتاسر بدن پخش نمی شود . مزیت دیگری که بکارگیری دستگاه در مقایسه با دارو درمانی دارد ، طول درمان است همانطوری که می دانید برای درمان بیماری افسردگی ماهها و سالها باید از دارو استفاده شود و اگر دارو قطع شود احتمال عود بیماری زیاد است و در بعضی مواقع لازم می شود که بیمار تا آخر عمر از دارو استفاده کند ولی در مورد روش درمان با دستگاه پس از یک دوره درمان جلسه ای که معمولا جلسات هر روز و هفته ای الی جلسه انجام می شود ، بیمار ظرف حداکثر روز بهبودی پیدا می کند و حتی پس از بهبودی با صلاحدید پزشک معالج می توان بتدریج دارو های تجویزی را کم و حتی قطع کرد . پس ملاحظه می کنید که طول درمان توسط دستگاه برای درمان بیماریافسردگی کمتر از دارو درمانی است . یکی دیگر از مزایای مهم درمان با دستگاه مقرون بصرفه بودن آن است . بسیاری از بیماران می پرسند که بظاهر این درمان گرانتر و لوکستر است ولی در واقع اینطور نیست. اگر ما این واقعیت را در نظر بگیریم که در درمان دارویی بیمار باید سالها دارو بخورد و هزینه آن را محاسبه کنیم و در ضمن هزینه ای که ناشی از عوارض دارویی پیش می آید محاسبه کنیم و این را هم در نظر بگیریم که طول درمان با دستگاه خیلی کمتر است و در ضمن عاری از کوچکترین عارضه می باشد ، به آسانی به این نتیجه خواهیم رسید ، که درمان با خیلی با صرفه تر است. ☎️ ☎️
بین تمام #مغزها #مغز #گردو شبیه ترین مغز به مغز ماست است ؟؟؟؟ امیدوارم بین تمام مغزها مغز ما #شبیه ترین مغز به مغز گردو نباشد. با مشاوره گرفتن بصورت دوره ایی توانایی های شناختی وکاربردی معز وذهن خود را تقویت کنیم باشگاه تقویت کاربردی معز و شناختی ذهن ما با پیشرفته ترین تجهیزات اماده خدمتگذاری به شما وهمه هموطنان عزیز است رزرو وقت ۰۲۱-۴۴۰۲۷۵۷۱ ۰۹۳۰۳۲۰۲۵۲۱ ۰۹۱۰۱۶۵۳۰۳۰ #زندی_روانشناس_بالینی
بین تمام #مغزها #مغز #گردو شبیه ترین مغز به مغز ماست است ؟؟؟؟ امیدوارم بین تمام مغزها مغز ما #شبیه ترین مغز به مغز گردو نباشد. با مشاوره گرفتن بصورت دوره ایی توانایی های شناختی وکاربردی معز وذهن خود را تقویت کنیم باشگاه تقویت کاربردی معز و شناختی ذهن ما با پیشرفته ترین تجهیزات اماده خدمتگذاری به شما وهمه هموطنان عزیز است رزرو وقت ۰۲۱-۴۴۰۲۷۵۷۱ ۰۹۳۰۳۲۰۲۵۲۱ ۰۹۱۰۱۶۵۳۰۳۰ #زندی_روانشناس_بالینی
💡 برای برطرف کردن سردرد قرص های مسکن را ترجیح می دهید یا گیاهان دارویی؟ یکی از گیاهانی که در بهبود جریان خون و برطرف کردن انسداد در عروق خونی بسیار تاثیر دارد، گیاه گانودرماست. تری ترپن ها و آدنوزین مونوفسفات موجود در این گیاه به خوبی کلسترول ناخواسته و لخته های خونی را که باعث انسداد رگ های خونی مغز می شوند، از بین می برد. به علاوه، گیاه گانودرما سبب تمدد اعصاب می گردد؛ بنابراین، به بهبود سردردهای ناشی از دردهای عصبی کمک می کند. یک مکمل خوب دیگر برای اعصاب که در این گیاه وجود دارد، لیسیتین است که لایه محافظتی اطراف اعصاب مغز را تقویت می کند. با سبک زندگی سالم و مصرف گیاهان دارویی می توانید به صورت طبیعی سردردهای خود را بهبود بخشید. ☺     #کافه #آرامش #میگرن #مغز #اعصاب #گانودرما #گانودرما_لوسیدوم #کافه_گانودرما #قارچ #دارویی #گیاه_دارویی #درمان_سرطان #سلامتی #تناسب_اندام #انرژی_زا #بیخوابی #خواب #زندگی_سالم #تقویت_حافظه
💡 برای برطرف کردن سردرد قرص های مسکن را ترجیح می دهید یا گیاهان دارویی؟ یکی از گیاهانی که در بهبود جریان خون و برطرف کردن انسداد در عروق خونی بسیار تاثیر دارد، گیاه گانودرماست. تری ترپن ها و آدنوزین مونوفسفات موجود در این گیاه به خوبی کلسترول ناخواسته و لخته های خونی را که باعث انسداد رگ های خونی مغز می شوند، از بین می برد. به علاوه، گیاه گانودرما سبب تمدد اعصاب می گردد؛ بنابراین، به بهبود سردردهای ناشی از دردهای عصبی کمک می کند. یک مکمل خوب دیگر برای اعصاب که در این گیاه وجود دارد، لیسیتین است که لایه محافظتی اطراف اعصاب مغز را تقویت می کند. با سبک زندگی سالم و مصرف گیاهان دارویی می توانید به صورت طبیعی سردردهای خود را بهبود بخشید. ☺ #کافه #آرامش #میگرن #مغز #اعصاب #گانودرما #گانودرما_لوسیدوم #کافه_گانودرما #قارچ #دارویی #گیاه_دارویی #درمان_سرطان #سلامتی #تناسب_اندام #انرژی_زا #بیخوابی #خواب #زندگی_سالم #تقویت_حافظه
شروع اولین جراحی در بیمارستان رفیده با آبسه پری ساکرال به دنبال ویلچر باند طولانی. #جراحی#مغز و #اعصاب #جراحی#ستون #فقرات #توانبخشی صدمات #نخاع #جراحی قاعده جمجمه.
شروع اولین جراحی در بیمارستان رفیده با آبسه پری ساکرال به دنبال ویلچر باند طولانی. #جراحی #مغز و #اعصاب #جراحی #ستون #فقرات #توانبخشی صدمات #نخاع #جراحی قاعده جمجمه.
✅ #مغز بادام ارگانیک دارای گواهی ارگانیک از شرکت گواه سبز فردوس #مزرعه#ارگانیک#تبریز
#مغز بادام ارگانیک دارای گواهی ارگانیک از شرکت گواه سبز فردوس #مزرعه #ارگانیک #تبریز
آیا،میدانید ⚛⇦ چاقی مفرط موجب پير شدن مغز می شود چاقی زیاد سبب پیری زودرس مغز شده و همچنین موجب دیابت، پوکی استخوان و کاهش عمر می شود. #رازسلامتی #راز_جوانی #چاقی #مغز #پیری_مغز
آیا،میدانید ⚛⇦ چاقی مفرط موجب پير شدن مغز می شود چاقی زیاد سبب پیری زودرس مغز شده و همچنین موجب دیابت، پوکی استخوان و کاهش عمر می شود. #رازسلامتی #راز_جوانی #چاقی #مغز #پیری_مغز
آیا،میدانید ⚛⇦ چاقی مفرط موجب پير شدن مغز می شود چاقی زیاد سبب پیری زودرس مغز شده و همچنین موجب دیابت، پوکی استخوان و کاهش عمر می شود. #رازسلامتی #راز_جوانی #چاقی #مغز #پیری_مغز
آیا،میدانید ⚛⇦ چاقی مفرط موجب پير شدن مغز می شود چاقی زیاد سبب پیری زودرس مغز شده و همچنین موجب دیابت، پوکی استخوان و کاهش عمر می شود. #رازسلامتی #راز_جوانی #چاقی #مغز #پیری_مغز
. . . علائم تنبلی چشم. تنبلی چشم معمولاً در سنین زیر ۶ سال ایجاد شده و اغلب توسط والدین کشف میشود. در سنینی که کودک قادر به بیان مشکلات خود میباشد ممکن است از ضعف بینایی، خستگی چشم یا سردرد شکایت داشته باشد. اما در اغلب موارد کودک شکایتی ندارد. ممکن است علایم بیماریهای مسبب تنبلی چشم نظیر انحراف چشم و آب مروارید منجر به تشخیص شوند؛ ولی زمانیکه تنبلی چشم ناشی از عیوب انکساری باشد تشخیص آن مشکل است زیرا کودکان به راحتی توسط چشم دیگر میبینند و کمبود دید در چشم بیمار را جبران میکنند. . . . #تنبلی_چشم #کودکی #عیوب_انکساری #دوربینی #نزدیک_بینی #آستیگماتیسم #انحراف_چشم #مسیر_بینایی #بینایی #شفافیت #آب_مروارید #کدورت_قرنیه #افتادگی_پلک #چشم_بیمار #چشم_سالم #مغز #والدین #ضعف_بینایی #خستگی_چشم #سردرد #انحراف_چشم #کودکان
. . . علائم تنبلی چشم. تنبلی چشم معمولاً در سنین زیر ۶ سال ایجاد شده و اغلب توسط والدین کشف میشود. در سنینی که کودک قادر به بیان مشکلات خود میباشد ممکن است از ضعف بینایی، خستگی چشم یا سردرد شکایت داشته باشد. اما در اغلب موارد کودک شکایتی ندارد. ممکن است علایم بیماریهای مسبب تنبلی چشم نظیر انحراف چشم و آب مروارید منجر به تشخیص شوند؛ ولی زمانیکه تنبلی چشم ناشی از عیوب انکساری باشد تشخیص آن مشکل است زیرا کودکان به راحتی توسط چشم دیگر میبینند و کمبود دید در چشم بیمار را جبران میکنند. . . . #تنبلی_چشم #کودکی #عیوب_انکساری #دوربینی #نزدیک_بینی #آستیگماتیسم #انحراف_چشم #مسیر_بینایی #بینایی #شفافیت #آب_مروارید #کدورت_قرنیه #افتادگی_پلک #چشم_بیمار #چشم_سالم #مغز #والدین #ضعف_بینایی #خستگی_چشم #سردرد #انحراف_چشم #کودکان
👉👉👉. #خوردن_گردو چطوری منو لاغر و خوش اندام میکنه؟🤔 شاید اولین سوالی که بعد از دیدن این تصویر براتون پیش بیاره همینه! حتما با #امگا_ آشنا هستین😉 اگه نیستین هم عب نداره تو پستهاو استوری های دیگه میگم .تاز تو این هشتگ بالا هم میتونین ببینین!😊 گردو امگا سه داره و این جناب امگا سه اگه بطور منظم ب بدنتون برسه (خصوصا خوردن گردو) باعث میشه اشتهاتون نسبت ب خوردن بعضی #خوراکی ها کم بشه😀 عجب #رژیم_لاغری 😙 پس گردو هم باعث کاهش #وزن میشه و هم از چاقی مفرط جلوگیری میکنه😋 دلیلش هم اینه ی بخش از #مغز به اسم #اینسولا که کنترل #اشتها رو ب عهده داره فعال بشه و دستور بده ک #کمتر_بخور 😉 این زیر کسایی که #معجزه_گردو رو دیدن ، نظرشونو بگن👇👇👇👇 #مغز_گردو #گردوی_تازه #لاغری #رژیم #رژیم_گردویی #خرید_گردو
👉👉👉. #خوردن_گردو چطوری منو لاغر و خوش اندام میکنه؟🤔 شاید اولین سوالی که بعد از دیدن این تصویر براتون پیش بیاره همینه! حتما با #امگا_ آشنا هستین😉 اگه نیستین هم عب نداره تو پستهاو استوری های دیگه میگم .تاز تو این هشتگ بالا هم میتونین ببینین!😊 گردو امگا سه داره و این جناب امگا سه اگه بطور منظم ب بدنتون برسه (خصوصا خوردن گردو) باعث میشه اشتهاتون نسبت ب خوردن بعضی #خوراکی ها کم بشه😀 عجب #رژیم_لاغری 😙 پس گردو هم باعث کاهش #وزن میشه و هم از چاقی مفرط جلوگیری میکنه😋 دلیلش هم اینه ی بخش از #مغز به اسم #اینسولا که کنترل #اشتها رو ب عهده داره فعال بشه و دستور بده ک #کمتر_بخور 😉 این زیر کسایی که #معجزه_گردو رو دیدن ، نظرشونو بگن👇👇👇👇 #مغز_گردو #گردوی_تازه #لاغری #رژیم #رژیم_گردویی #خرید_گردو
نوروفیدبک نوروفیدبک نوعی آموزش مغز برای عملکرد بهتر است. در نوروفیدبک مغز بهتر عمل کردن را یاد می گیرد. در نتیجه، مشکلات و اختلالاتی که در اثر بد عملکردی مغز بوجود می آید، کاهش یافته و یا حتی از بین می رود. استفاده از این روش، عوارض قابل توجهی ندارد، و ماندگاری آن به مراتب بیشتر از دارو میباشد #نوروتراپی #نوروفیدبک #بیوفیدبک #درمان #مغز درمان اختلالات رفتاری توسط دکتر احسان علیپور
نوروفیدبک نوروفیدبک نوعی آموزش مغز برای عملکرد بهتر است. در نوروفیدبک مغز بهتر عمل کردن را یاد می گیرد. در نتیجه، مشکلات و اختلالاتی که در اثر بد عملکردی مغز بوجود می آید، کاهش یافته و یا حتی از بین می رود. استفاده از این روش، عوارض قابل توجهی ندارد، و ماندگاری آن به مراتب بیشتر از دارو میباشد #نوروتراپی #نوروفیدبک #بیوفیدبک #درمان #مغز درمان اختلالات رفتاری توسط دکتر احسان علیپور
#خنده چگونه باعث شفای بدن می شود؟ وقتی پزشكان به نورمن كازينز گفتند كه به بيماری آنكيلو اسپونديليتيس مبتلاست اضافه كردند كه هيچ كمكی نمی توانند به او بكنند و بايد آماده باشد كه بعد از دوره ای درد جانكاه از دنيا برود. كازينز اتاقی در يک هتل گرفت و هر فيلم خنده داری را كه می توانست پيدا كند كرايه كرد. او بارها و بارها نشست و اين فيلم ها را تماشا كرد و از ته دل خنديد. پس از شش ماه خنده درمانی ای كه خودش برای خودش تجويز كرد پزشكان در نهايت تعجب دريافتند كه بیماری او كاملا درمان شده و هيچ اثری از آن نيست...! اين نتيجه حيرت انگيز باعث شد تا كازينز كتاب آناتومی يك بيماری را بنويسد و منتشر كند. سپس او #پژوهش گسترده ای پيرامون كاركرد آندورفين ها آغاز كرد. آندورفين ها مواد شيميايي ای هستند كه وقتی می خنديم در #مغز آزاد می شوند. آن ها همان تركيب شیمیایی #مورفين و #هروئین را دارند و ضمن اين كه اثر آرام بخشی روی بدن می گذارند، #سيستم_ایمنی بدن را تقويت می كنند. اين امر توضيح می دهد كه چرا آدم های شاد به ندرت بيمار می شوند و خیلی جوان به نظر میرسند در حالی كه کسانی كه مدام گله و شكايت می كنند اغلب اوقات بيمار هستند...! #روانشناسی #روانشناس
#خنده چگونه باعث شفای بدن می شود؟ وقتی پزشكان به نورمن كازينز گفتند كه به بيماری آنكيلو اسپونديليتيس مبتلاست اضافه كردند كه هيچ كمكی نمی توانند به او بكنند و بايد آماده باشد كه بعد از دوره ای درد جانكاه از دنيا برود. كازينز اتاقی در يک هتل گرفت و هر فيلم خنده داری را كه می توانست پيدا كند كرايه كرد. او بارها و بارها نشست و اين فيلم ها را تماشا كرد و از ته دل خنديد. پس از شش ماه خنده درمانی ای كه خودش برای خودش تجويز كرد پزشكان در نهايت تعجب دريافتند كه بیماری او كاملا درمان شده و هيچ اثری از آن نيست...! اين نتيجه حيرت انگيز باعث شد تا كازينز كتاب آناتومی يك بيماری را بنويسد و منتشر كند. سپس او #پژوهش گسترده ای پيرامون كاركرد آندورفين ها آغاز كرد. آندورفين ها مواد شيميايي ای هستند كه وقتی می خنديم در #مغز آزاد می شوند. آن ها همان تركيب شیمیایی #مورفين و #هروئین را دارند و ضمن اين كه اثر آرام بخشی روی بدن می گذارند، #سيستم_ایمنی بدن را تقويت می كنند. اين امر توضيح می دهد كه چرا آدم های شاد به ندرت بيمار می شوند و خیلی جوان به نظر میرسند در حالی كه کسانی كه مدام گله و شكايت می كنند اغلب اوقات بيمار هستند...! #روانشناسی #روانشناس
همونطور که در پستهای قبلی هم گفتیم، پوشش #امراض_خاص یکی از پوششهای #بیمه_عمر هست. و در این پست قصد داریم طرح ممتاز #بیمه_سامان رو براتون توضیح بدیم. بیمه سامان در طراحی این پوشش نوآوری زیادی به خرج داده و این محصول در کشور #ایران بی همتاست. در #بازار ایران هیچ شرکتی تا امروز چنین طرحی ارائه نداده و در بازارهای بینالمللی کشورهایی مثل ایسلند، آلمان، کانادا محصول مشابهی به بازارهای خودشون ارائه دادن. طرح #ممتاز امراض خاص #بیمه_عمر_سامان انواع بیماریهای صعب العلاج و شایع رو به تفکیک گروه بندی سنی بزرگسالان و کودکان ( بیماری) تحت پوشش قرار میده که به شرح آنها میپردازیم. در این پست بیماریهای تحت پوشش بزرگسالان ( تا سال) رو توضیح میدیم: سرطانها: #سرطان، پیوند #مغزاستخوان بیماریهای قلبی: #سکته_مغزی، #سکته_قبلی، حمله قلب، #جراحی آئورت، جراحی گرافت، (بافت پیوندی) وبایپس #شریان_کرونر جراحی #دریچه_قلب، پیوند قلب/کلیه، مراحل انتهایی بیماری کلیوی بیماریهای #مغز و #اعصاب: #تومور خوش خیم مغزی، وضعیت پایدار نباتی، دیستروفی عضلانی، #بیماری #پارکینسون ایدیوپاتیک، بیماری #آلزایمر، بیماری عصبی حرکتی، #کما، ترومای شدیدسر(آسیب تروماتیک مغزی)، کاهش #بینایی عمیق، فقدان کامل اندامها، عدم توانایی تکلم، #ناشنوایی، #فلج اندام، آنسفالیت #ویروسی حاد، مولتیپل اسکلروزیس  سایر بیماریها: بیماری وخیم کبدی، بیماری مزمن ریوی، سوختگیهای شدید، هپاتیت ویروسی برقآسا، پانکراتیت مزمن، آرتریت روماتوئید وخیم، پیوند(کبد، ریه، روده کوچک، پانکراس، بافت همبند) اگر خدای نکرده به یکی از بیماریهای بالا دچار بشیم و طرح ممتاز امراض خاص بیمه سامان رو داشته باشیم، حداقل بابت هزینههای سنگین درمانی نگرانی نداریم. بیماریهای تحت پوشش کودکان ( تا سال) رو در پستهای بعدی به طور کامل براتون توضیح میدیم نمایندگی بیمه سامان کد ۴۵۴ _جهاندیده صومعه سرا خ باقر نجفی ۱۳۴۴۳۳۴۵۵۴ #بیمه #بیمه_سامان #یک_عمر_مطمئن #بیمه_عمر_سامان
همونطور که در پستهای قبلی هم گفتیم، پوشش #امراض_خاص یکی از پوششهای #بیمه_عمر هست. و در این پست قصد داریم طرح ممتاز #بیمه_سامان رو براتون توضیح بدیم. بیمه سامان در طراحی این پوشش نوآوری زیادی به خرج داده و این محصول در کشور #ایران بی همتاست. در #بازار ایران هیچ شرکتی تا امروز چنین طرحی ارائه نداده و در بازارهای بینالمللی کشورهایی مثل ایسلند، آلمان، کانادا محصول مشابهی به بازارهای خودشون ارائه دادن. طرح #ممتاز امراض خاص #بیمه_عمر_سامان انواع بیماریهای صعب العلاج و شایع رو به تفکیک گروه بندی سنی بزرگسالان و کودکان ( بیماری) تحت پوشش قرار میده که به شرح آنها میپردازیم. در این پست بیماریهای تحت پوشش بزرگسالان ( تا سال) رو توضیح میدیم: سرطانها: #سرطان ، پیوند #مغزاستخوان بیماریهای قلبی: #سکته_مغزی ، #سکته_قبلی ، حمله قلب، #جراحی آئورت، جراحی گرافت، (بافت پیوندی) وبایپس #شریان_کرونر جراحی #دریچه_قلب ، پیوند قلب/کلیه، مراحل انتهایی بیماری کلیوی بیماریهای #مغز و #اعصاب : #تومور خوش خیم مغزی، وضعیت پایدار نباتی، دیستروفی عضلانی، #بیماری #پارکینسون ایدیوپاتیک، بیماری #آلزایمر ، بیماری عصبی حرکتی، #کما ، ترومای شدیدسر(آسیب تروماتیک مغزی)، کاهش #بینایی عمیق، فقدان کامل اندامها، عدم توانایی تکلم، #ناشنوایی ، #فلج اندام، آنسفالیت #ویروسی حاد، مولتیپل اسکلروزیس سایر بیماریها: بیماری وخیم کبدی، بیماری مزمن ریوی، سوختگیهای شدید، هپاتیت ویروسی برقآسا، پانکراتیت مزمن، آرتریت روماتوئید وخیم، پیوند(کبد، ریه، روده کوچک، پانکراس، بافت همبند) اگر خدای نکرده به یکی از بیماریهای بالا دچار بشیم و طرح ممتاز امراض خاص بیمه سامان رو داشته باشیم، حداقل بابت هزینههای سنگین درمانی نگرانی نداریم. بیماریهای تحت پوشش کودکان ( تا سال) رو در پستهای بعدی به طور کامل براتون توضیح میدیم نمایندگی بیمه سامان کد ۴۵۴ _جهاندیده صومعه سرا خ باقر نجفی ۱۳۴۴۳۳۴۵۵۴ #بیمه #بیمه_سامان #یک_عمر_مطمئن #بیمه_عمر_سامان