پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره مهدی ابراهیمی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های مهدی ابراهیمی

Instagram
از نکات جالب روزگارما نفاق موجود در ادم هاست. 🤔🤔 موقعی که از خود منابع سلطنت طلب مثلا پسرخاله فرح مطلب میگذاری میشوی دورغ گو، اما زمانی که مطلب بدون سند را رد نمیکنی، میشوی طرفدار مردم. اگر بگویی داخل پیچتان یه دونه مطلب باسند نداری میشوی بی سواد اما اگر هوچی گری کنی میشوی با سواد. اگر بگویی این مطلب که گذاشتی سند نداره و تهمت است میشوی جیره خوار نظام، و اگر تاییدشان کنی میشوی عاشق ایران. 😏😏 انچه گفتیم شاید نوعی درد دل بود. اما بدانید ما کم نمی اوریم و تا اخر هستیم.😉😉 بله میدان جنگ است توی این میدون زخمی داری، تهمت داری،فحش داری ، ... پ.ن: انچه در بالا نوشته شده متن و صحبت اقای انصاری پسرخاله فرح است . اگر دروغ است چرا به خودش نمی گویی؟ فیلم کامل را داخل گذاشتیم. پس انچه گفتیم نه دروغ است و نه تهمت و نه غیبت. اگر دروغ است مدرک و سند بفرستید. ولی طبق معلوم نه مدرک دارید و نه سند و تنها هنر شما فحاشی است. پ.ن: اگر فحاشی ها را پاک نمی کنم نه دنبال کامنت هستم و نه دنبال معروفیت، فقط می خواهم نشان دهم ان موقع که داشتن ادب را تقسیم می کردند انچه گیر سلطنت طلب ها امده فقط بی ادبی است.☺☺ حال فکرش را کنید اینها حکومت دستشان بی افته خدا را بنده نیستند؟! 😃😃 #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
از نکات جالب روزگارما نفاق موجود در ادم هاست. 🤔🤔 موقعی که از خود منابع سلطنت طلب مثلا پسرخاله فرح مطلب میگذاری میشوی دورغ گو، اما زمانی که مطلب بدون سند را رد نمیکنی، میشوی طرفدار مردم. اگر بگویی داخل پیچتان یه دونه مطلب باسند نداری میشوی بی سواد اما اگر هوچی گری کنی میشوی با سواد. اگر بگویی این مطلب که گذاشتی سند نداره و تهمت است میشوی جیره خوار نظام، و اگر تاییدشان کنی میشوی عاشق ایران. 😏😏 انچه گفتیم شاید نوعی درد دل بود. اما بدانید ما کم نمی اوریم و تا اخر هستیم.😉😉 بله میدان جنگ است توی این میدون زخمی داری، تهمت داری،فحش داری ، ... پ.ن: انچه در بالا نوشته شده متن و صحبت اقای انصاری پسرخاله فرح است . اگر دروغ است چرا به خودش نمی گویی؟ فیلم کامل را داخل گذاشتیم. پس انچه گفتیم نه دروغ است و نه تهمت و نه غیبت. اگر دروغ است مدرک و سند بفرستید. ولی طبق معلوم نه مدرک دارید و نه سند و تنها هنر شما فحاشی است. پ.ن: اگر فحاشی ها را پاک نمی کنم نه دنبال کامنت هستم و نه دنبال معروفیت، فقط می خواهم نشان دهم ان موقع که داشتن ادب را تقسیم می کردند انچه گیر سلطنت طلب ها امده فقط بی ادبی است.☺☺ حال فکرش را کنید اینها حکومت دستشان بی افته خدا را بنده نیستند؟! 😃😃 #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
از نکات جالب روزگارما نفاق موجود در ادم هاست. 🤔🤔 موقعی که از خود منابع سلطنت طلب مثلا پسرخاله فرح مطلب میگذاری میشوی دورغ گو، اما زمانی که مطلب بدون سند را رد نمیکنی، میشوی طرفدار مردم. اگر بگویی داخل پیچتان یه دونه مطلب باسند نداری میشوی بی سواد اما اگر هوچی گری کنی میشوی با سواد. اگر بگویی این مطلب که گذاشتی سند نداره و تهمت است میشوی جیره خوار نظام، و اگر تاییدشان کنی میشوی عاشق ایران. 😏😏 انچه گفتیم شاید نوعی درد دل بود. اما بدانید ما کم نمی اوریم و تا اخر هستیم.😉😉 بله میدان جنگ است توی این میدون زخمی داری، تهمت داری،فحش داری ، ... پ.ن: انچه در بالا نوشته شده متن و صحبت اقای انصاری پسرخاله فرح است . اگر دروغ است چرا به خودش نمی گویی؟ فیلم کامل را داخل گذاشتیم. پس انچه گفتیم نه دروغ است و نه تهمت و نه غیبت. اگر دروغ است مدرک و سند بفرستید. ولی طبق معلوم نه مدرک دارید و نه سند و تنها هنر شما فحاشی است. پ.ن: اگر فحاشی ها را پاک نمی کنم نه دنبال کامنت هستم و نه دنبال معروفیت، فقط می خواهم نشان دهم ان موقع که داشتن ادب را تقسیم می کردند انچه گیر سلطنت طلب ها امده فقط بی ادبی است.☺☺ حال فکرش را کنید اینها حکومت دستشان بی افته خدا را بنده نیستند؟! 😃😃 #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
از نکات جالب روزگارما نفاق موجود در ادم هاست. 🤔🤔 موقعی که از خود منابع سلطنت طلب مثلا پسرخاله فرح مطلب میگذاری میشوی دورغ گو، اما زمانی که مطلب بدون سند را رد نمیکنی، میشوی طرفدار مردم. اگر بگویی داخل پیچتان یه دونه مطلب باسند نداری میشوی بی سواد اما اگر هوچی گری کنی میشوی با سواد. اگر بگویی این مطلب که گذاشتی سند نداره و تهمت است میشوی جیره خوار نظام، و اگر تاییدشان کنی میشوی عاشق ایران. 😏😏 انچه گفتیم شاید نوعی درد دل بود. اما بدانید ما کم نمی اوریم و تا اخر هستیم.😉😉 بله میدان جنگ است توی این میدون زخمی داری، تهمت داری،فحش داری ، ... پ.ن: انچه در بالا نوشته شده متن و صحبت اقای انصاری پسرخاله فرح است . اگر دروغ است چرا به خودش نمی گویی؟ فیلم کامل را داخل گذاشتیم. پس انچه گفتیم نه دروغ است و نه تهمت و نه غیبت. اگر دروغ است مدرک و سند بفرستید. ولی طبق معلوم نه مدرک دارید و نه سند و تنها هنر شما فحاشی است. پ.ن: اگر فحاشی ها را پاک نمی کنم نه دنبال کامنت هستم و نه دنبال معروفیت، فقط می خواهم نشان دهم ان موقع که داشتن ادب را تقسیم می کردند انچه گیر سلطنت طلب ها امده فقط بی ادبی است.☺☺ حال فکرش را کنید اینها حکومت دستشان بی افته خدا را بنده نیستند؟! 😃😃 #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
برخی فکر می کنند که ما با دنیا مشکل داریم نه اقا این نیست مشکل ما با جوی استکباری ان ها است ما حتی می توانیم با امریکا رابطه داشته باشیم اما به شرطی که از جوی استکباریش دست بردارد که این هم نشدنی است . این سختی ها هم میگذرد دیر یا زود ولی روسیاهی ان بر ذغال می ماند. فرق ما با ژاپن دقیقا در همین موضوع است. می توانید تفاوت های ما را باژاپن در تصویر ملاحظه بفرمایید #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
برخی فکر می کنند که ما با دنیا مشکل داریم نه اقا این نیست مشکل ما با جوی استکباری ان ها است ما حتی می توانیم با امریکا رابطه داشته باشیم اما به شرطی که از جوی استکباریش دست بردارد که این هم نشدنی است . این سختی ها هم میگذرد دیر یا زود ولی روسیاهی ان بر ذغال می ماند. فرق ما با ژاپن دقیقا در همین موضوع است. می توانید تفاوت های ما را باژاپن در تصویر ملاحظه بفرمایید #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
برخی فکر می کنند که ما با دنیا مشکل داریم نه اقا این نیست مشکل ما با جوی استکباری ان ها است ما حتی می توانیم با امریکا رابطه داشته باشیم اما به شرطی که از جوی استکباریش دست بردارد که این هم نشدنی است . این سختی ها هم میگذرد دیر یا زود ولی روسیاهی ان بر ذغال می ماند. فرق ما با ژاپن دقیقا در همین موضوع است. می توانید تفاوت های ما را باژاپن در تصویر ملاحظه بفرمایید #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
برخی فکر می کنند که ما با دنیا مشکل داریم نه اقا این نیست مشکل ما با جوی استکباری ان ها است ما حتی می توانیم با امریکا رابطه داشته باشیم اما به شرطی که از جوی استکباریش دست بردارد که این هم نشدنی است . این سختی ها هم میگذرد دیر یا زود ولی روسیاهی ان بر ذغال می ماند. فرق ما با ژاپن دقیقا در همین موضوع است. می توانید تفاوت های ما را باژاپن در تصویر ملاحظه بفرمایید #پهلوی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #گفته_نشده #خارج_از_دید #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تراژدی_اعتماد_به_آمریکا #جنگی_که_بود_جنگی_که_هست #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
تارقیه کاری بسیار عالی و زیبا به کارگردانی پریسا سلمانی خدا قووت.بازی عالی از ساجده لطفی عزیز و تیم قوی ان شاالله که عجر و سلامتی نصیب تک تک عوامل و بازیگرا بشه.تشکر ویژه از خانواده محترم لطفی.تشکر از امیر حسین اتیش پاره عزیز و دوست داشتنی #تا_رقیه#تاتر#کارگردان #دستیار_کارگردان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #مذهبی #سینما #تلویزیون #صفر #بازیگران_زن #بازیگر #پریسا_سلمانی#ساجده_لطفی #مهدی_ابراهیمی #تاتا_بخشی
تارقیه کاری بسیار عالی و زیبا به کارگردانی پریسا سلمانی خدا قووت.بازی عالی از ساجده لطفی عزیز و تیم قوی ان شاالله که عجر و سلامتی نصیب تک تک عوامل و بازیگرا بشه.تشکر ویژه از خانواده محترم لطفی.تشکر از امیر حسین اتیش پاره عزیز و دوست داشتنی #تا_رقیه #تاتر #کارگردان #دستیار_کارگردان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #مذهبی #سینما #تلویزیون #صفر #بازیگران_زن #بازیگر #پریسا_سلمانی #ساجده_لطفی #مهدی_ابراهیمی #تاتا_بخشی
کاری با احساس از ابی که خودم خیلی دوستش دارم... #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
کاری با احساس از ابی که خودم خیلی دوستش دارم... #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
محمد امین قلیچ خانی عزیز و بسیار با استعداد هنرجوی یک ماهه کلاس من در آموزشگاه موسیقی پاسارگاد #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
محمد امین قلیچ خانی عزیز و بسیار با استعداد هنرجوی یک ماهه کلاس من در آموزشگاه موسیقی پاسارگاد #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
محمد امین قلیچ خانی عزیز و بسیار با استعداد هنرجوی یک ماهه کلاس من در آموزشگاه موسیقی پاسارگاد #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
محمد امین قلیچ خانی عزیز و بسیار با استعداد هنرجوی یک ماهه کلاس من در آموزشگاه موسیقی پاسارگاد #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
کاری با احساس از گوگوش با صدای دوست عزیزم مجید بنداد #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی#گوگوش#کمکم کن
کاری با احساس از گوگوش با صدای دوست عزیزم مجید بنداد #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی #گوگوش #کمکم کن
اجرای قطعه پایانی از کتاب مل بی جلد توسط حسین شادمان فرد هنرجوی پرتلاش بنده در آموزشگاه موسیقی سایه که کتاب مل بی جلد را با موفقیت پشت سر گذاشتن به امید پیشرفت روزافزون  #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
اجرای قطعه پایانی از کتاب مل بی جلد توسط حسین شادمان فرد هنرجوی پرتلاش بنده در آموزشگاه موسیقی سایه که کتاب مل بی جلد را با موفقیت پشت سر گذاشتن به امید پیشرفت روزافزون #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
سلام به همه عزیزان. چند وقتی هست که یه سوالی حسابی ذهن ما را به خودش مشغول کرده است. 🙋🙋 شاهزاده میگیه من کار نمی کنم کارم برانداز کردنه. بعد میگن پول برانداز کردن را از کجا می اوری میگه مامی فرح میده. بعد می پرسیم مامی فرح از کجا پول در می اوره که به تو بده؟ خیلی معنا دار سکوت میکنه🤔🤔🤔 به نظر شما کار مامی فرح چیه ؟ 🙂🙂 سلطنت طلبها میگیند شاه حتی یه ریال از ایران خارج نکرده پس چطور فرح پول دار است.🤔🤔 پ.ن: عکس فوق عکس مامی فرح با معشوقه خودش فریدون جوادی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
سلام به همه عزیزان. چند وقتی هست که یه سوالی حسابی ذهن ما را به خودش مشغول کرده است. 🙋🙋 شاهزاده میگیه من کار نمی کنم کارم برانداز کردنه. بعد میگن پول برانداز کردن را از کجا می اوری میگه مامی فرح میده. بعد می پرسیم مامی فرح از کجا پول در می اوره که به تو بده؟ خیلی معنا دار سکوت میکنه🤔🤔🤔 به نظر شما کار مامی فرح چیه ؟ 🙂🙂 سلطنت طلبها میگیند شاه حتی یه ریال از ایران خارج نکرده پس چطور فرح پول دار است.🤔🤔 پ.ن: عکس فوق عکس مامی فرح با معشوقه خودش فریدون جوادی #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
یکی از سوالاتی که نسل جوان داره ، اینکه مگر نمی گفتند اب و نفت و بنزین مفت خوب کو؟ این حرف را اولین باراقای انتظام گفتند تقریبا در اسفند ماه و بعد به امام منتسب شد. دقیقا کار لیبرال ها همین است مثل اقای #روحانی به عنوان مثال تا دیروز می گفت تمام حواشی برجام به گردنه من است اما الان که دیدند بد بخت شدند یکی یکی می ایند میگویند برجام خواست نظام بوده و اگر نظام بخواهد ان را حذف می کنیم. کی ما از دست تفکر خیانتکاری رها میشویم خدا میداند. #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
یکی از سوالاتی که نسل جوان داره ، اینکه مگر نمی گفتند اب و نفت و بنزین مفت خوب کو؟ این حرف را اولین باراقای انتظام گفتند تقریبا در اسفند ماه و بعد به امام منتسب شد. دقیقا کار لیبرال ها همین است مثل اقای #روحانی به عنوان مثال تا دیروز می گفت تمام حواشی برجام به گردنه من است اما الان که دیدند بد بخت شدند یکی یکی می ایند میگویند برجام خواست نظام بوده و اگر نظام بخواهد ان را حذف می کنیم. کی ما از دست تفکر خیانتکاری رها میشویم خدا میداند. #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر
هنوزم جز خیالش آرزو نیست به لبهایم به غیر نام او نیست... #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی#عمادرام
هنوزم جز خیالش آرزو نیست به لبهایم به غیر نام او نیست... #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی #عمادرام
#صدای_مهربانی به همراه آقای #هادی_حسینی☺️ موزیک جدید #عشق_جان به زودی...😉💜 ➰ - |😽 -  |👽 ✔️ #موزیک #جدید #به_زودی #انفجار #خواننده #میثم_ابراهیمی #مسعود_جهانی #مهدی_ابراهیمی #هادی_حسینی #حامد_فریزند ➖➖➖🎶➖➖➖         ➖➖➖🎵➖➖➖  . ➖➖➖🎧➖➖➖
#صدای_مهربانی به همراه آقای #هادی_حسینی ☺️ موزیک جدید #عشق_جان به زودی...😉💜 ➰ - |😽 - |👽 ✔️ #موزیک #جدید #به_زودی #انفجار #خواننده #میثم_ابراهیمی #مسعود_جهانی #مهدی_ابراهیمی #هادی_حسینی #حامد_فریزند ➖➖➖🎶➖➖➖ ➖➖➖🎵➖➖➖ . ➖➖➖🎧➖➖➖
#صدای_مهربانی به همراه آقای #هادی_حسینی☺️ موزیک جدید #عشق_جان به زودی...😉💜 ➰ - |😽 -  |👽 ✔️ #موزیک #جدید #به_زودی #انفجار #خواننده #میثم_ابراهیمی #مسعود_جهانی #مهدی_ابراهیمی #هادی_حسینی #حامد_فریزند ➖➖➖🎶➖➖➖         ➖➖➖🎵➖➖➖  . ➖➖➖🎧➖➖➖
#صدای_مهربانی به همراه آقای #هادی_حسینی ☺️ موزیک جدید #عشق_جان به زودی...😉💜 ➰ - |😽 - |👽 ✔️ #موزیک #جدید #به_زودی #انفجار #خواننده #میثم_ابراهیمی #مسعود_جهانی #مهدی_ابراهیمی #هادی_حسینی #حامد_فریزند ➖➖➖🎶➖➖➖ ➖➖➖🎵➖➖➖ . ➖➖➖🎧➖➖➖
اهورا هنرمند کوچولوی بسیار شیرین، دوست داشتنی و با استعداد که  سالشه و دو جلسه هست میاد کلاس گیتار. اهورا جان گفت که این آهنگ رو خیلی دوست داره ، این بود که سرکلاس با اون احساس و قلب پاکش برامون اجرا کرد #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
اهورا هنرمند کوچولوی بسیار شیرین، دوست داشتنی و با استعداد که سالشه و دو جلسه هست میاد کلاس گیتار. اهورا جان گفت که این آهنگ رو خیلی دوست داره ، این بود که سرکلاس با اون احساس و قلب پاکش برامون اجرا کرد #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
اشک، سرفصل محبت و مودت است و برخاسته از عشقى است كه خداوند در دلها قرار داده كه نسبت به حسين بن على علیهالسلام مجذوب میشود. به فرموده رسول خدا صلیالله علیه وآله و سلم: ان لقتل الحسين حرارة فى قلوب المؤمنين لاتبرد ابداً (): براى شهادت حسین علیهالسلام حرارت و گرمايى در دلهای مؤمنان است كه هرگز سرد و خاموش نمیشود. كدام عاشق در اين ره در بلا نيست؟ كدامين دل شما را مبتلا نيست؟ اگر در سوگتان شد ديده نمناك اگر از عشقتان دل گشت غمناك گواه عشق ما اين ديده و دل رساند اشک و غم ما را به منزل كنون ماييم و درد داغدارى كنون ماييم و اشک و سوگوارى هنوز اشک عزا پيوسته جارى است رواق چشممان آیینهکاری است غدير ما محرم دارد امروز محرم، بذر غم میکارد امروز؛ () امروز هم اشک و گريه، رابط ما با حسين است و ما با شور اشکهایمان، سر سفره محبت سیدالشهدا نشستهایم و نمکپرورده اباعبدالله هستيم؛ ازاینرو، اين مهر با شیر مادر در جان ما واردشده و باجان هم به در میشود. پینوشت: ) جامع احاديث الشيعه، جلد ، صفحه ) از مثنوىاهلبیت آفتاب از مؤلف #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
اشک، سرفصل محبت و مودت است و برخاسته از عشقى است كه خداوند در دلها قرار داده كه نسبت به حسين بن على علیهالسلام مجذوب میشود. به فرموده رسول خدا صلیالله علیه وآله و سلم: ان لقتل الحسين حرارة فى قلوب المؤمنين لاتبرد ابداً (): براى شهادت حسین علیهالسلام حرارت و گرمايى در دلهای مؤمنان است كه هرگز سرد و خاموش نمیشود. كدام عاشق در اين ره در بلا نيست؟ كدامين دل شما را مبتلا نيست؟ اگر در سوگتان شد ديده نمناك اگر از عشقتان دل گشت غمناك گواه عشق ما اين ديده و دل رساند اشک و غم ما را به منزل كنون ماييم و درد داغدارى كنون ماييم و اشک و سوگوارى هنوز اشک عزا پيوسته جارى است رواق چشممان آیینهکاری است غدير ما محرم دارد امروز محرم، بذر غم میکارد امروز؛ () امروز هم اشک و گريه، رابط ما با حسين است و ما با شور اشکهایمان، سر سفره محبت سیدالشهدا نشستهایم و نمکپرورده اباعبدالله هستيم؛ ازاینرو، اين مهر با شیر مادر در جان ما واردشده و باجان هم به در میشود. پینوشت: ) جامع احاديث الشيعه، جلد ، صفحه ) از مثنوىاهلبیت آفتاب از مؤلف #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
یزید رومی، طوری در شهرها طبل ترس از مرگ را کوبید که سر باز زدن از دستورات آنان، آنقدر برای مردم هولناک شده بود که جنگ با شمشیرهای آنان چنان ترسناک نبود؛ رها شدن مردم از دام ترس، با نصیحت نه بلکه فقط با شهادت امام حسین (علیهالسلام) ممکن شد و ایشان به همه فهماند که ترس از مرگ، نابودی یک فرهنگ اسلام اصیل است () و خلاصی از دام ترس، پایان فرهنگ غربی در هر زمان است؛ شهید قهرمان، محسن حججی و علی اکبر با نترسیدن از مرگ، شعلههای شجاعت را در همه روشن کردند. پینوشت: ) امام حسین (علیهالسلام) فرمودند: إِنِّی لَاأَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً: من مرگ را در چنین شرایطی جز سعادت نمیبینم؛ بحار الأنوار، جلد ، صفحه ، باب مكارم أخلاقه. #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
یزید رومی، طوری در شهرها طبل ترس از مرگ را کوبید که سر باز زدن از دستورات آنان، آنقدر برای مردم هولناک شده بود که جنگ با شمشیرهای آنان چنان ترسناک نبود؛ رها شدن مردم از دام ترس، با نصیحت نه بلکه فقط با شهادت امام حسین (علیهالسلام) ممکن شد و ایشان به همه فهماند که ترس از مرگ، نابودی یک فرهنگ اسلام اصیل است () و خلاصی از دام ترس، پایان فرهنگ غربی در هر زمان است؛ شهید قهرمان، محسن حججی و علی اکبر با نترسیدن از مرگ، شعلههای شجاعت را در همه روشن کردند. پینوشت: ) امام حسین (علیهالسلام) فرمودند: إِنِّی لَاأَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً: من مرگ را در چنین شرایطی جز سعادت نمیبینم؛ بحار الأنوار، جلد ، صفحه ، باب مكارم أخلاقه. #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
سیدالشهدا بعد از شنیدن شهادت مسلم بن عقیل تلاش کردند که قیامش را از هر انگیزه غیر خدایی پاک نمایند. برای همین نفرمودند که من عازم کوفه نیستم، بلکه به یارانش فرمودند: شما برگردید؛ اگر امام عاشق دنیا بودند، باید یارانش هم با ایشان به کوفه برای جنگ بیایند؛ امام (علیه السلام) فرمودند: هر کسی که عاشق شهادت است با ما بیاید تا خالصترین اشخاص یار او باشند، نه اینکه عاشق دنیا باشند؛ () تقوا، باعث پیروزی جبهه امام بر یزید شد، پس با زیاد کردن تقوا، قدرت ما در مبارزه با آمریکا بیشتر میشود. پینوشت: ) مَنْ كَانَ فِينَا بَاذِلًا مُهْجَتَهُ مُوَطِّناً عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا؛ بحارالانوار، جلد ، صفحه ، باب  #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
سیدالشهدا بعد از شنیدن شهادت مسلم بن عقیل تلاش کردند که قیامش را از هر انگیزه غیر خدایی پاک نمایند. برای همین نفرمودند که من عازم کوفه نیستم، بلکه به یارانش فرمودند: شما برگردید؛ اگر امام عاشق دنیا بودند، باید یارانش هم با ایشان به کوفه برای جنگ بیایند؛ امام (علیه السلام) فرمودند: هر کسی که عاشق شهادت است با ما بیاید تا خالصترین اشخاص یار او باشند، نه اینکه عاشق دنیا باشند؛ () تقوا، باعث پیروزی جبهه امام بر یزید شد، پس با زیاد کردن تقوا، قدرت ما در مبارزه با آمریکا بیشتر میشود. پینوشت: ) مَنْ كَانَ فِينَا بَاذِلًا مُهْجَتَهُ مُوَطِّناً عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا؛ بحارالانوار، جلد ، صفحه ، باب #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
عاشورا تابلویی است که هرچه از زیبایی که در عالم سراغ داری، در آن نقشی است؛ عرفان، ادب، عشق، ایثار، وقار، وفا، عزت، مبارزه، شریعت مداری، ولایت مداری، استکبارستیزی؛ اما برخی تلاش میکنند این تابلوی هزار نقش را به رنگ عافیتطلبی تعبیر کنند؛ عاشورا در عین اینکه بزرگترین صحنه عرفانی بود، عرفانش از جنس قیام بود. برخی عرفانها و اسلامها از جنس قعود است؛ قعود یعنی نشستن، ساکن بودن، حرکت نکردن، تن به عافیت دادن یا همان عافیتطلبی؛ چقدر راحت است کنج عزلت گزیدن و سبحه در دست چرخاندن؛ ولی عرفانِ حسین علیهالسلام از جنس قیام بود؛ قیام در برابر قعود است. قیام یعنی حرکت، بلند شدن، اقدام کردن، بهپیش رفتن، دل به خطر زدن، آماده خطر شدن، مرگ را به آغوش کشیدن، شهادت را طلب کردن. قیام یعنی دل از دنیا کندن، چشم به هدف دوختن، برای انجاموظیفه از عالم و آدم نهراسیدن. قیام نام دیگر ولایت مداری است؛ کسی که دل به ولایت میسپارد، خود را برای مبارزه آماده کرده است؛ چراکه امامان معصوم علیهمالسلام، بزرگترین پرچمداران مبارزه در طول تاریخ بودهاند؛ کسی که ولایت مدار میشود، یعنی در مدار امام معصوم علیهالسلام به مبارزه با کفر، شرک، طاغوت، شیطان، نفس و خودخواهی قیام کرده است. پس: عاشورا درس مبارزه بود، نه مذاکره عاشورا درس قیام بود، نه قعود عاشورا درس شهادتطلبی بود، نه عافیتطلبی اجازه ندهیم ماهیت عاشورا را تحریف کنند. #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
عاشورا تابلویی است که هرچه از زیبایی که در عالم سراغ داری، در آن نقشی است؛ عرفان، ادب، عشق، ایثار، وقار، وفا، عزت، مبارزه، شریعت مداری، ولایت مداری، استکبارستیزی؛ اما برخی تلاش میکنند این تابلوی هزار نقش را به رنگ عافیتطلبی تعبیر کنند؛ عاشورا در عین اینکه بزرگترین صحنه عرفانی بود، عرفانش از جنس قیام بود. برخی عرفانها و اسلامها از جنس قعود است؛ قعود یعنی نشستن، ساکن بودن، حرکت نکردن، تن به عافیت دادن یا همان عافیتطلبی؛ چقدر راحت است کنج عزلت گزیدن و سبحه در دست چرخاندن؛ ولی عرفانِ حسین علیهالسلام از جنس قیام بود؛ قیام در برابر قعود است. قیام یعنی حرکت، بلند شدن، اقدام کردن، بهپیش رفتن، دل به خطر زدن، آماده خطر شدن، مرگ را به آغوش کشیدن، شهادت را طلب کردن. قیام یعنی دل از دنیا کندن، چشم به هدف دوختن، برای انجاموظیفه از عالم و آدم نهراسیدن. قیام نام دیگر ولایت مداری است؛ کسی که دل به ولایت میسپارد، خود را برای مبارزه آماده کرده است؛ چراکه امامان معصوم علیهمالسلام، بزرگترین پرچمداران مبارزه در طول تاریخ بودهاند؛ کسی که ولایت مدار میشود، یعنی در مدار امام معصوم علیهالسلام به مبارزه با کفر، شرک، طاغوت، شیطان، نفس و خودخواهی قیام کرده است. پس: عاشورا درس مبارزه بود، نه مذاکره عاشورا درس قیام بود، نه قعود عاشورا درس شهادتطلبی بود، نه عافیتطلبی اجازه ندهیم ماهیت عاشورا را تحریف کنند. #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
گاهی مشغلههای زندگی آنقدر انسانها را درگیر خودش میکند، که در برخی از سختیها و گرفتاریها به دنبال خدا میگردیم؛ مشکلات مالی، ازدواج، خانواده، مسکن، شغل و تحصیل برای همه است ولی مهم اینه در این فضاها خدا را گم نکنیم و مثل امام حسین علیهالسلام اینگونه صدایش بزنیم: مَتَی غِبتَ حَتَّی تَحتاجَ اِلَی دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیک (): تو کِی غایب بودی که نیاز به دلیلی داشته باشی که بر تو دلالت کند. غائب نبوده ای که شوم طالب حضور پنهان نبودهای که هویدا کنم تو را پینوشت: ) اقبال الا عمال، (فرازی از دعای عرفه)، جلد ، صفحه #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
گاهی مشغلههای زندگی آنقدر انسانها را درگیر خودش میکند، که در برخی از سختیها و گرفتاریها به دنبال خدا میگردیم؛ مشکلات مالی، ازدواج، خانواده، مسکن، شغل و تحصیل برای همه است ولی مهم اینه در این فضاها خدا را گم نکنیم و مثل امام حسین علیهالسلام اینگونه صدایش بزنیم: مَتَی غِبتَ حَتَّی تَحتاجَ اِلَی دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیک (): تو کِی غایب بودی که نیاز به دلیلی داشته باشی که بر تو دلالت کند. غائب نبوده ای که شوم طالب حضور پنهان نبودهای که هویدا کنم تو را پینوشت: ) اقبال الا عمال، (فرازی از دعای عرفه)، جلد ، صفحه #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
دیدید آدمهایی را که در کارشون حرفهای هستند؟ خیلی خلاقانه کارشان را انجام میدهند و به زیبایی آن را تمام میکنند؛ علت اصلی موفقیتشان، آگاهی و شناخت دقیق به کارشان است؛ انسانها هم هرچه معرفتشان به ٫خداوند بیشتر باشد، وجود حاضر خدای مهربان را همیشه حس میکنند و خودشان را در محضرش میبینند و از جلوه رحمت الهی بهرهمند میشه. این حس را میشه بسیار زیبا در این کلام امام حسین علیهالسلام مشاهده کرد: هَوَّنَ عَلَیَّ مَا نَزَلَ بِی أَنَّهُ بِعَیْنِ اللَّهِ (): آنچه اندوه مصيبت را برايم آسان كند، اين است كه خداوند میبیند. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را پینوشت: ) اللهوف، صفحه #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
دیدید آدمهایی را که در کارشون حرفهای هستند؟ خیلی خلاقانه کارشان را انجام میدهند و به زیبایی آن را تمام میکنند؛ علت اصلی موفقیتشان، آگاهی و شناخت دقیق به کارشان است؛ انسانها هم هرچه معرفتشان به ٫خداوند بیشتر باشد، وجود حاضر خدای مهربان را همیشه حس میکنند و خودشان را در محضرش میبینند و از جلوه رحمت الهی بهرهمند میشه. این حس را میشه بسیار زیبا در این کلام امام حسین علیهالسلام مشاهده کرد: هَوَّنَ عَلَیَّ مَا نَزَلَ بِی أَنَّهُ بِعَیْنِ اللَّهِ (): آنچه اندوه مصيبت را برايم آسان كند، اين است كه خداوند میبیند. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را پینوشت: ) اللهوف، صفحه #سوگواره_ #ماندگارهمچوحسین #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
اقارضا رب پهلوی هستند و در کمال پروری تشریف میبرند تلویزیون بن سلمان و برای نجات مردم ایران شو اف میدهند درحالی که مردم ایران ۸ سال با انها جنگیدن و یه وجب از خاک این مملکت را به عربهای وهابی ندادند. و خاندان این اقا بدون درگیری هر وقت فشاربه آنها می امد مثل اب خوردن می دادند میرفتند. حالا اینها شدند اریایی ماها شدیم عرب پرست. موقعی که ارزش ها عوض شوند عوض ها با ارزش میشوند. #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
اقارضا رب پهلوی هستند و در کمال پروری تشریف میبرند تلویزیون بن سلمان و برای نجات مردم ایران شو اف میدهند درحالی که مردم ایران ۸ سال با انها جنگیدن و یه وجب از خاک این مملکت را به عربهای وهابی ندادند. و خاندان این اقا بدون درگیری هر وقت فشاربه آنها می امد مثل اب خوردن می دادند میرفتند. حالا اینها شدند اریایی ماها شدیم عرب پرست. موقعی که ارزش ها عوض شوند عوض ها با ارزش میشوند. #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
وقتی که سیدجواد مصلی نژاد این گل پسر زرنگ آهنگ درخواستی میده #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
وقتی که سیدجواد مصلی نژاد این گل پسر زرنگ آهنگ درخواستی میده #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
امروز پدر ایران نوین حضرت اقا اب را روی همان نقطه ی سلطنت طلبها که حسابی می سوزد ریخت.😉😉 خلاصه کلام حضرت اقا این بود ان شاءالله دست جمعی نماز را بزودی در قدس خواهیم خواهند، زور نزنید چهل سالگی انقلاب که سهل است، صدچهل سالگی را هم نتیجه های ما ان شاءالله خواهند دید. ان زمانی که ایران ابر قدرت دنیا هست و انوقت نوه های ما بخاطر این مقاومت ها به ما افتخار خواهند کرد.🤗🤗 #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
امروز پدر ایران نوین حضرت اقا اب را روی همان نقطه ی سلطنت طلبها که حسابی می سوزد ریخت.😉😉 خلاصه کلام حضرت اقا این بود ان شاءالله دست جمعی نماز را بزودی در قدس خواهیم خواهند، زور نزنید چهل سالگی انقلاب که سهل است، صدچهل سالگی را هم نتیجه های ما ان شاءالله خواهند دید. ان زمانی که ایران ابر قدرت دنیا هست و انوقت نوه های ما بخاطر این مقاومت ها به ما افتخار خواهند کرد.🤗🤗 #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
امروز پدر ایران نوین حضرت اقا اب را روی همان نقطه ی سلطنت طلبها که حسابی می سوزد ریخت.😉😉 خلاصه کلام حضرت اقا این بود ان شاءالله دست جمعی نماز را بزودی در قدس خواهیم خواهند، زور نزنید چهل سالگی انقلاب که سهل است، صدچهل سالگی را هم نتیجه های ما ان شاءالله خواهند دید. ان زمانی که ایران ابر قدرت دنیا هست و انوقت نوه های ما بخاطر این مقاومت ها به ما افتخار خواهند کرد.🤗🤗 #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
امروز پدر ایران نوین حضرت اقا اب را روی همان نقطه ی سلطنت طلبها که حسابی می سوزد ریخت.😉😉 خلاصه کلام حضرت اقا این بود ان شاءالله دست جمعی نماز را بزودی در قدس خواهیم خواهند، زور نزنید چهل سالگی انقلاب که سهل است، صدچهل سالگی را هم نتیجه های ما ان شاءالله خواهند دید. ان زمانی که ایران ابر قدرت دنیا هست و انوقت نوه های ما بخاطر این مقاومت ها به ما افتخار خواهند کرد.🤗🤗 #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
نمی دونم کی دیشب برنامه رب پهلوی را از شبکه بن سلمان دید. بنده این برنامه فوق علمی از کانالهای تلگرامی دیدم. چند نکته به ذهن حقیر امد گفتیم بیان کنیم ۱. ارتباط عمیق پهلوی باسپاه :😲😲 یعنی پهلوی هم مثل حسن روحانی برای ساخت ایران روی سپاه حساب باز کرده یا خدا باز هم سپاه و بسیج.🙂 ۲. برنامه های عظیم این ابر مرد برای اقتصاد: واقعا این ها را به تنهایی نوشته یا از کسی هم کمک گرفته.☺☺ ۳. ما که متوجه نشدیم این بنده خدا اخر دنبال سلطنت هست یا جمهوری. ۴. انقدر برنامه های این رب خنددار و مضحک بود که خود سلطنت طلبها از او نا امید شدند تاجایی که یکی از معروف ترین سلطنت طلبهای فضای مجازی نوشت بجای این اراجیف حاضرم پشت اقای خامنه ای نماز بخوانم. پ.ن: بهرحال خداوند کریم هست بیاید برای این بنده خدا یکمی دعا کنیم بلکم خدا شفایش داد.😅😅😅 این را یادم رفت بگوییم این مغز تعطیل هر کاری می کند که بن سلمان بیشتر بهش پول بده نمی خواد دعا کنید فایده نداره چون عقل داره غیرت اریایی نداره.😯😯 #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
نمی دونم کی دیشب برنامه رب پهلوی را از شبکه بن سلمان دید. بنده این برنامه فوق علمی از کانالهای تلگرامی دیدم. چند نکته به ذهن حقیر امد گفتیم بیان کنیم ۱. ارتباط عمیق پهلوی باسپاه :😲😲 یعنی پهلوی هم مثل حسن روحانی برای ساخت ایران روی سپاه حساب باز کرده یا خدا باز هم سپاه و بسیج.🙂 ۲. برنامه های عظیم این ابر مرد برای اقتصاد: واقعا این ها را به تنهایی نوشته یا از کسی هم کمک گرفته.☺☺ ۳. ما که متوجه نشدیم این بنده خدا اخر دنبال سلطنت هست یا جمهوری. ۴. انقدر برنامه های این رب خنددار و مضحک بود که خود سلطنت طلبها از او نا امید شدند تاجایی که یکی از معروف ترین سلطنت طلبهای فضای مجازی نوشت بجای این اراجیف حاضرم پشت اقای خامنه ای نماز بخوانم. پ.ن: بهرحال خداوند کریم هست بیاید برای این بنده خدا یکمی دعا کنیم بلکم خدا شفایش داد.😅😅😅 این را یادم رفت بگوییم این مغز تعطیل هر کاری می کند که بن سلمان بیشتر بهش پول بده نمی خواد دعا کنید فایده نداره چون عقل داره غیرت اریایی نداره.😯😯 #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
خدمات رضا شاه کبیر به ایران بسیار است از راه آهن بی فایده گرفته تا ارتشی که حتی ۲ روز نتوانست از کشور دفاع کند. از این ها بگذریم جدا کردن سرزمینهای استراتژیک را کجای دلمان بگذاریم. ۴ مورد ان در عکس نوشته امده است. ولی باز می ایند میگویند رضاشاه روحت شاد . اگر خدا نیامرز مونده بود الان سلطنت طلبهای عزیز به عربها می گفتند خان دایی. فکر کنم همین علت تنفر سلطنت طلب ها از انقلاب بچه انقلابی هاست. این ها انقدر کشته مرده عربهای متحجر منطقه هستند که حاضرند به انها بگویند خان دایی ولی پول توجیبیشان از انها قطع نشود. مثل همین رضاکوچلوی پهلوی که حاضر دست بوسی عربها بکند .... یا فرح پهلوی که عاشق انورسادات است... #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
خدمات رضا شاه کبیر به ایران بسیار است از راه آهن بی فایده گرفته تا ارتشی که حتی ۲ روز نتوانست از کشور دفاع کند. از این ها بگذریم جدا کردن سرزمینهای استراتژیک را کجای دلمان بگذاریم. ۴ مورد ان در عکس نوشته امده است. ولی باز می ایند میگویند رضاشاه روحت شاد . اگر خدا نیامرز مونده بود الان سلطنت طلبهای عزیز به عربها می گفتند خان دایی. فکر کنم همین علت تنفر سلطنت طلب ها از انقلاب بچه انقلابی هاست. این ها انقدر کشته مرده عربهای متحجر منطقه هستند که حاضرند به انها بگویند خان دایی ولی پول توجیبیشان از انها قطع نشود. مثل همین رضاکوچلوی پهلوی که حاضر دست بوسی عربها بکند .... یا فرح پهلوی که عاشق انورسادات است... #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
ممنون ازلطفتون آقای ابراهیمی عزیز 😊🙏 #پست_تشکر #برادر_باعشق #مهدی_ابراهیمی #مهربون #لایک #بهترین
ممنون ازلطفتون آقای ابراهیمی عزیز 😊🙏 #پست_تشکر #برادر_باعشق #مهدی_ابراهیمی #مهربون #لایک #بهترین
مردم ایران شما یادتان نمی اید ما اینقدر نزد مردم دنیا احترام داشتیم. حتی المان که ما این همه کمکشان میکردیم به محض اینکه می رفتیم کشورشان با لنگ کفش از بزرگ مهر آریامهر شاهنشاه ایران استقبال می کردند . پ.ن: تظاهرات ژوئن دانشجویان ایرانی و آلمانی علیه سفر شاه به آلمان غربی.آیا شاه در دنیا اعتبار داشت ؟ #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
مردم ایران شما یادتان نمی اید ما اینقدر نزد مردم دنیا احترام داشتیم. حتی المان که ما این همه کمکشان میکردیم به محض اینکه می رفتیم کشورشان با لنگ کفش از بزرگ مهر آریامهر شاهنشاه ایران استقبال می کردند . پ.ن: تظاهرات ژوئن دانشجویان ایرانی و آلمانی علیه سفر شاه به آلمان غربی.آیا شاه در دنیا اعتبار داشت ؟ #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
دیشب همین موقع ها هتل ۷۲ ستاره بین الحرمین دعوت بودیم،(البته دیگران دعوت بودند و ما را هم به بهانه آنها آنجاراه دادند. وگرنه به قول حافظ: 🌷🌷🌷 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم ###لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم 🌷🌷🌷 ) دعاگوی همه شما عزیزان بودیم. خیلی زود گذشت والان هم داریم میرویم دست بوسی پدرمادرم که دعا کردند ما بتوانیم کربلا برویم. امیدوارم حساب همه ما ها با اقا امام حسین علیه السلام باشه. وگرنه خیلی سخته جواب دادن. پ.ن: البته این به معنای این نیست، که هر غلطی خواستی بکنی بعد بروید یه زیارت و همه چیز پاک بشه. نه اقاجان تا قرون آخر ازت پس میگیرند، باید جواب پس بدهی. پ.ن: در مورد هزینه سفر هم بگوییم یه بنده خدایی اصلا نتوانسته بود کربلا برود و با اروزی کربلا از دنیا رفت و ما را نایب الزیاره خودشان قرار داده بود. برای شادی روح این عزیز و همه درگذشتگان صلواتی بفرستید ان شاء الله همه آنها هم نشین حضرت سید الشهدا شوند. #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان
دیشب همین موقع ها هتل ۷۲ ستاره بین الحرمین دعوت بودیم،(البته دیگران دعوت بودند و ما را هم به بهانه آنها آنجاراه دادند. وگرنه به قول حافظ: 🌷🌷🌷 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم ###لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم 🌷🌷🌷 ) دعاگوی همه شما عزیزان بودیم. خیلی زود گذشت والان هم داریم میرویم دست بوسی پدرمادرم که دعا کردند ما بتوانیم کربلا برویم. امیدوارم حساب همه ما ها با اقا امام حسین علیه السلام باشه. وگرنه خیلی سخته جواب دادن. پ.ن: البته این به معنای این نیست، که هر غلطی خواستی بکنی بعد بروید یه زیارت و همه چیز پاک بشه. نه اقاجان تا قرون آخر ازت پس میگیرند، باید جواب پس بدهی. پ.ن: در مورد هزینه سفر هم بگوییم یه بنده خدایی اصلا نتوانسته بود کربلا برود و با اروزی کربلا از دنیا رفت و ما را نایب الزیاره خودشان قرار داده بود. برای شادی روح این عزیز و همه درگذشتگان صلواتی بفرستید ان شاء الله همه آنها هم نشین حضرت سید الشهدا شوند. #فرح_پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #ابرقدرت_پوشالی #قلدر_ناتوان #اربعین_رمز_وحدت #رضاپالانی #رضاپالان #رضاپهلوی #علیرضا_پهلوی #رضا_پهلوی #ربع_پهلوی #روحانی #انقلاب #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #اربعین_حسینی_اربعین_اهواز #اقتصاد_مقاومتی_اقتصاد_حسینی #امام_خمینی #آقازاده #روحانی #نه_شوخی_کردم_پدرت_به_اندازه_کافی_خدمت_کرد #مهدی_ابراهیمی #رهبر #میزبان_مهربان