پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره نوح در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های نوح

Instagram
#نوح لو يدري بالوادم بس #نفاق چا تندم عالسفينه الدگدگاها
#نوح لو يدري بالوادم بس #نفاق چا تندم عالسفينه الدگدگاها
مطالعه شود 👇 #امام_صادق_علیه_السلام میفرمایند : حق تعالے هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر آنڪه در زمان او #دو شیطان بودند ڪه او را آزار میڪردند و در میان امّت او فتنه میڪردند و مردم را گمراه میڪردند بعد از آن پیغمبر پس در زمان #نوح علیه السلام #قطیفوس و #عزام بودند ؛ در زمان #ابراهیم علیه السلام #مڪیل و #زدام ؛ و در زمان #موسے علیه السلام #سامری و #مرعقیبا ؛ و در زمان #عیسے علیه السلام #مولس و #مریسان ، و در زمان #محمد صلے الله علیه وآله #ابوبڪر و #عمر لعنةالله علیھما بودند 📚 #حیاةالقلوب ، ج ۱ ؛ ص۶۸۶ . . #امیرالمؤمنین_علیه_السلام ❤️ : . #وحدت با اهل #حق است اگرچه تعدادشان #اندك باشد ؛ و #تفرقه همراهے با اهل #باطل است هر چه تعدادشان #بسیار باشد 📚 #ڪتاب_سلیم ج۲ ؛ ص۹۶۴ . . . #حضرت_صادق_علیه_السلام از پدران گرامیش علیھم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میڪنند ڪه رسول خدا صلّے الله علیه وآله فرمود : ای علے ! همانا ولایت و دوستے با تو ، جز با برائت از دشمنانت برائت از دشمنان امامان از فرزندانت ، پذیرفته نمیشود 📚 #ڪنز_الفوائد ، ج۲ ؛ ص ۱۲ . . . شادی دل اهلبیت : ✊ بر شورای ڪثیف سقیفه لعنت ✊️ بر غاصبین ولایت لعنت ✊️ بر شیاطین زمان پیغمبر خاتم لعنت ✊ بر ابوبڪر لعنت ✊ بر عمر حرامزاده لعنت ✊ بر عثمان لعنت ✊ بر عایشه فاحشه لعنت ✊ بر مغیره لعنت ✊ بر قنفذ لعنت ✊ بر سنے و سنے دوست لعنت ✊ بر وحدت و عاملین وحدت با امت ڪفر لعنت ✊ بر دشمن مرتضے علے لعنت
مطالعه شود 👇 #امام_صادق_علیه_السلام میفرمایند : حق تعالے هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر آنڪه در زمان او #دو شیطان بودند ڪه او را آزار میڪردند و در میان امّت او فتنه میڪردند و مردم را گمراه میڪردند بعد از آن پیغمبر پس در زمان #نوح علیه السلام #قطیفوس و #عزام بودند ؛ در زمان #ابراهیم علیه السلام #مڪیل و #زدام ؛ و در زمان #موسے علیه السلام #سامری و #مرعقیبا ؛ و در زمان #عیسے علیه السلام #مولس و #مریسان ، و در زمان #محمد صلے الله علیه وآله #ابوبڪر و #عمر لعنةالله علیھما بودند 📚 #حیاةالقلوب ، ج ۱ ؛ ص۶۸۶ . . #امیرالمؤمنین_علیه_السلام ❤️ : . #وحدت با اهل #حق است اگرچه تعدادشان #اندك باشد ؛ و #تفرقه همراهے با اهل #باطل است هر چه تعدادشان #بسیار باشد 📚 #ڪتاب_سلیم ج۲ ؛ ص۹۶۴ . . . #حضرت_صادق_علیه_السلام از پدران گرامیش علیھم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میڪنند ڪه رسول خدا صلّے الله علیه وآله فرمود : ای علے ! همانا ولایت و دوستے با تو ، جز با برائت از دشمنانت برائت از دشمنان امامان از فرزندانت ، پذیرفته نمیشود 📚 #ڪنز_الفوائد ، ج۲ ؛ ص ۱۲ . . . شادی دل اهلبیت : ✊ بر شورای ڪثیف سقیفه لعنت ✊️ بر غاصبین ولایت لعنت ✊️ بر شیاطین زمان پیغمبر خاتم لعنت ✊ بر ابوبڪر لعنت ✊ بر عمر حرامزاده لعنت ✊ بر عثمان لعنت ✊ بر عایشه فاحشه لعنت ✊ بر مغیره لعنت ✊ بر قنفذ لعنت ✊ بر سنے و سنے دوست لعنت ✊ بر وحدت و عاملین وحدت با امت ڪفر لعنت ✊ بر دشمن مرتضے علے لعنت
مطالعه شود 👇 #امام_صادق_علیه_السلام میفرمایند : حق تعالے هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر آنڪه در زمان او #دو شیطان بودند ڪه او را آزار میڪردند و در میان امّت او فتنه میڪردند و مردم را گمراه میڪردند بعد از آن پیغمبر پس در زمان #نوح علیه السلام #قطیفوس و #عزام بودند ؛ در زمان #ابراهیم علیه السلام #مڪیل و #زدام ؛ و در زمان #موسے علیه السلام #سامری و #مرعقیبا ؛ و در زمان #عیسے علیه السلام #مولس و #مریسان ، و در زمان #محمد صلے الله علیه وآله #ابوبڪر و #عمر لعنةالله علیھما بودند 📚 #حیاةالقلوب ، ج ۱ ؛ ص۶۸۶ . . #امیرالمؤمنین_علیه_السلام ❤️ : . #وحدت با اهل #حق است اگرچه تعدادشان #اندك باشد ؛ و #تفرقه همراهے با اهل #باطل است هر چه تعدادشان #بسیار باشد 📚 #ڪتاب_سلیم ج۲ ؛ ص۹۶۴ . . . #حضرت_صادق_علیه_السلام از پدران گرامیش علیھم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میڪنند ڪه رسول خدا صلّے الله علیه وآله فرمود : ای علے ! همانا ولایت و دوستے با تو ، جز با برائت از دشمنانت برائت از دشمنان امامان از فرزندانت ، پذیرفته نمیشود 📚 #ڪنز_الفوائد ، ج۲ ؛ ص ۱۲ . . . شادی دل اهلبیت : ✊ بر شورای ڪثیف سقیفه لعنت ✊️ بر غاصبین ولایت لعنت ✊️ بر شیاطین زمان پیغمبر خاتم لعنت ✊ بر ابوبڪر لعنت ✊ بر عمر حرامزاده لعنت ✊ بر عثمان لعنت ✊ بر عایشه فاحشه لعنت ✊ بر مغیره لعنت ✊ بر قنفذ لعنت ✊ بر سنے و سنے دوست لعنت ✊ بر وحدت و عاملین وحدت با امت ڪفر لعنت ✊ بر دشمن مرتضے علے لعنت
مطالعه شود 👇 #امام_صادق_علیه_السلام میفرمایند : حق تعالے هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر آنڪه در زمان او #دو شیطان بودند ڪه او را آزار میڪردند و در میان امّت او فتنه میڪردند و مردم را گمراه میڪردند بعد از آن پیغمبر پس در زمان #نوح علیه السلام #قطیفوس و #عزام بودند ؛ در زمان #ابراهیم علیه السلام #مڪیل و #زدام ؛ و در زمان #موسے علیه السلام #سامری و #مرعقیبا ؛ و در زمان #عیسے علیه السلام #مولس و #مریسان ، و در زمان #محمد صلے الله علیه وآله #ابوبڪر و #عمر لعنةالله علیھما بودند 📚 #حیاةالقلوب ، ج ۱ ؛ ص۶۸۶ . . #امیرالمؤمنین_علیه_السلام ❤️ : . #وحدت با اهل #حق است اگرچه تعدادشان #اندك باشد ؛ و #تفرقه همراهے با اهل #باطل است هر چه تعدادشان #بسیار باشد 📚 #ڪتاب_سلیم ج۲ ؛ ص۹۶۴ . . . #حضرت_صادق_علیه_السلام از پدران گرامیش علیھم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میڪنند ڪه رسول خدا صلّے الله علیه وآله فرمود : ای علے ! همانا ولایت و دوستے با تو ، جز با برائت از دشمنانت برائت از دشمنان امامان از فرزندانت ، پذیرفته نمیشود 📚 #ڪنز_الفوائد ، ج۲ ؛ ص ۱۲ . . . شادی دل اهلبیت : ✊ بر شورای ڪثیف سقیفه لعنت ✊️ بر غاصبین ولایت لعنت ✊️ بر شیاطین زمان پیغمبر خاتم لعنت ✊ بر ابوبڪر لعنت ✊ بر عمر حرامزاده لعنت ✊ بر عثمان لعنت ✊ بر عایشه فاحشه لعنت ✊ بر مغیره لعنت ✊ بر قنفذ لعنت ✊ بر سنے و سنے دوست لعنت ✊ بر وحدت و عاملین وحدت با امت ڪفر لعنت ✊ بر دشمن مرتضے علے لعنت
. ادعای نیویورک پست: کشف بقایای کشتی نوح بر فراز قله ای در تخت سلیمان . به نوشته نیویورک پست، گروهی از محققان مدعی شدند بقایای کشتی نوح را بر روی قله کوهی در آذربایجانغربی کشف کرده اند. . بیشتر بخوانید؛ .// . 🇦🇿 .     ə        #آذربایجان #تورک #تبریز #اورمیه #زنگان #اردبیل #همدان #تخت_سلیمان #تختسلیمان #نوح
. ادعای نیویورک پست: کشف بقایای کشتی نوح بر فراز قله ای در تخت سلیمان . به نوشته نیویورک پست، گروهی از محققان مدعی شدند بقایای کشتی نوح را بر روی قله کوهی در آذربایجانغربی کشف کرده اند. . بیشتر بخوانید؛ .// . 🇦🇿 . ə #آذربایجان #تورک #تبریز #اورمیه #زنگان #اردبیل #همدان #تخت_سلیمان #تختسلیمان #نوح
وانه شمدريني گلبك چان شايل ناس أكثر من سفينة #نوح
وانه شمدريني گلبك چان شايل ناس أكثر من سفينة #نوح
سودەکانی ( #استغفرالله ) ١- جێبەجێ کردنی فەرمانی #خوایە . ٢- هۆکارێکە بۆ #رزق . ٣- هۆکارێکە بۆ چوونە #بەهەشت . ٤- هۆکاری سڕینەوەی #تاوانەکانە . ٥- هۆکارێکە بۆ بەرزکردنەوەی #پلەوپایە دوای مردن . . ٦- هۆکارێکە بۆ پاكکردنەوەی #دڵەکان . . ٨- هۆکارێکە بۆ #مناڵ بوون . . ٩- هۆکارێکە بۆ ئەوەی #تەندروستیەکی باش و هێزت هەبێ . . #خودایی_گەورە لە سورەتی #نوح ئەفەرموێ : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) . . واتە: #استغفرالله بکەن #خوا لێبووردەیە، بارانتان بەسەردا ئەبارێنێ و پارە و مناڵتان پێئەبەخشێ و باخچە و ڕووبارتان پێ ئەبەخشێ لە بەهەشت . . #کلیلی_دەرگا_داخراوەکانە
سودەکانی ( #استغفرالله ) ١- جێبەجێ کردنی فەرمانی #خوایە . ٢- هۆکارێکە بۆ #رزق . ٣- هۆکارێکە بۆ چوونە #بەهەشت . ٤- هۆکاری سڕینەوەی #تاوانەکانە . ٥- هۆکارێکە بۆ بەرزکردنەوەی #پلەوپایە دوای مردن . . ٦- هۆکارێکە بۆ پاكکردنەوەی #دڵەکان . . ٨- هۆکارێکە بۆ #مناڵ بوون . . ٩- هۆکارێکە بۆ ئەوەی #تەندروستیەکی باش و هێزت هەبێ . . #خودایی_گەورە لە سورەتی #نوح ئەفەرموێ : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) . . واتە: #استغفرالله بکەن #خوا لێبووردەیە، بارانتان بەسەردا ئەبارێنێ و پارە و مناڵتان پێئەبەخشێ و باخچە و ڕووبارتان پێ ئەبەخشێ لە بەهەشت . . #کلیلی_دەرگا_داخراوەکانە
بۆ ئه م شه ویش به شداری ئه م زکرانە بن سودەکانی ( #استغفرالله ) ١- جێبەجێ کردنی فەرمانی #خوایە ٢- هۆکارێکە بۆ #رزق ٣- هۆکارێکە بۆ چوونە #بەهەشت ٤- هۆکاری سڕینەوەی #تاوانەکانە ٥- هۆکارێکە بۆ بەرزکردنەوەی #پلەوپایە دوای مردن ٦- هۆکارێکە بۆ پاكکردنەوەی #دڵەکان ٨- هۆکارێکە بۆ #مناڵ بوون ٩- هۆکارێکە بۆ ئەوەی #تەندروستیەکی باش و هێزت هەبێ #خوا لە سورەتی #نوح ئەفەرموێ : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. واتە: #استغفرالله بکەن #خوا لێبووردەیە، بارانتان بەسەرا ئەبارێنێ و پارە و مناڵتان پێئەبەخشێ و باخچە و ڕووبارتان پێئەبخشێ
بۆ ئه م شه ویش به شداری ئه م زکرانە بن سودەکانی ( #استغفرالله ) ١- جێبەجێ کردنی فەرمانی #خوایە ٢- هۆکارێکە بۆ #رزق ٣- هۆکارێکە بۆ چوونە #بەهەشت ٤- هۆکاری سڕینەوەی #تاوانەکانە ٥- هۆکارێکە بۆ بەرزکردنەوەی #پلەوپایە دوای مردن ٦- هۆکارێکە بۆ پاكکردنەوەی #دڵەکان ٨- هۆکارێکە بۆ #مناڵ بوون ٩- هۆکارێکە بۆ ئەوەی #تەندروستیەکی باش و هێزت هەبێ #خوا لە سورەتی #نوح ئەفەرموێ : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. واتە: #استغفرالله بکەن #خوا لێبووردەیە، بارانتان بەسەرا ئەبارێنێ و پارە و مناڵتان پێئەبەخشێ و باخچە و ڕووبارتان پێئەبخشێ
 . . . فَقُلتُ استَغفِروا رَبَّكُم إِنَّهُ كانَ غَفّارًا يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا . يقول ابن كثير : من اتصف بصفة الإستغفار يسر الله عليه رزقه وسهّل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. .                القارى #ماهر_المعيقلي سورة : #نوح⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ______________________________ تعليقك🙇🏼♂️️⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ لايك وفولو جعلك والديك ومن تحب بالجنة☹️️. . - -اكتب ماتؤجر عليه🍃- - #قران_كريم#دعاء#اذكار#مكه#مكه_المكرمه#الحرم#قرآن#تلاوة #مشاري_العفاسي#ياسر_الدوسري#سعد_الغامدي #تحفيز #السديس#منصور_السالمي #احمد_العجمي  #بدايه #بدر_المشاري #قران #التوبة #اسلام_صبحي #الاستغفار #اللهم_آمين #اسلام_صبحي #ماهر_المعيقلي
. . . فَقُلتُ استَغفِروا رَبَّكُم إِنَّهُ كانَ غَفّارًا يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا . يقول ابن كثير : من اتصف بصفة الإستغفار يسر الله عليه رزقه وسهّل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. . القارى #ماهر_المعيقلي سورة : #نوح ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ______________________________ تعليقك🙇🏼♂️️⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ لايك وفولو جعلك والديك ومن تحب بالجنة☹️️. . - -اكتب ماتؤجر عليه🍃- - #قران_كريم #دعاء #اذكار #مكه #مكه_المكرمه #الحرم #قرآن #تلاوة #مشاري_العفاسي #ياسر_الدوسري #سعد_الغامدي #تحفيز #السديس #منصور_السالمي #احمد_العجمي #بدايه #بدر_المشاري #قران #التوبة #اسلام_صبحي #الاستغفار #اللهم_آمين #اسلام_صبحي #ماهر_المعيقلي
#طابت_اوقاتكم ..  .رايكم يهمني: .فتى_بدوي . .القرموشي الخولاني . .فتى_الجوف . .فتى القبيلة _ . .ناصر العواضي  #تصميمي #اليمن #مارب #شبوة #حضرموت #القراميش #بلعبيد #العوالق #بلحارث #الكثيري #نوح #المصعبي #النسي #خولان #نهد #قصايد #شعر #اكسبلور #قبايل #نجران
#طابت_اوقاتكم .. .رايكم يهمني: .فتى_بدوي . .القرموشي الخولاني . .فتى_الجوف . .فتى القبيلة _ . .ناصر العواضي #تصميمي #اليمن #مارب #شبوة #حضرموت #القراميش #بلعبيد #العوالق #بلحارث #الكثيري #نوح #المصعبي #النسي #خولان #نهد #قصايد #شعر #اكسبلور #قبايل #نجران
 . . . فَقُلتُ استَغفِروا رَبَّكُم إِنَّهُ كانَ غَفّارًا يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا . يقول ابن كثير : من اتصف بصفة الإستغفار يسر الله عليه رزقه وسهّل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. .                القارى #ماهر_المعيقلي سورة : #نوح⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ______________________________ . - - - #قران_كريم#دعاء#اذكار#مكه#مكه_المكرمه#الحرم#قرآن#تلاوة #مشاري_العفاسي#ياسر_الدوسري#سعد_الغامدي #تحفيز #السديس#منصور_السالمي #احمد_العجمي  #بدايه #بدر_المشاري #قران #التوبة #اسلام_صبحي #الاستغفار #اللهم_آمين #اسلام_صبحي #ماهر_المعيقلي
. . . فَقُلتُ استَغفِروا رَبَّكُم إِنَّهُ كانَ غَفّارًا يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا . يقول ابن كثير : من اتصف بصفة الإستغفار يسر الله عليه رزقه وسهّل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. . القارى #ماهر_المعيقلي سورة : #نوح ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ______________________________ . - - - #قران_كريم #دعاء #اذكار #مكه #مكه_المكرمه #الحرم #قرآن #تلاوة #مشاري_العفاسي #ياسر_الدوسري #سعد_الغامدي #تحفيز #السديس #منصور_السالمي #احمد_العجمي #بدايه #بدر_المشاري #قران #التوبة #اسلام_صبحي #الاستغفار #اللهم_آمين #اسلام_صبحي #ماهر_المعيقلي
      #نوح لا يعرف العوم
#نوح لا يعرف العوم
#نوح و#سمر بلشو يتغيرو بتردد. #ريما عم تتحدى #مجدي اكتر ما عم تتحدى الحرب. #منال تخطت ظروف حبيبها وكانوا اقوى من ظروف الحرب. و #جهينة و #سمير عيونهن عم تفضحن. معقولي الحب يغلب المؤامرات ويغلب القلوب. معقولي كلن يوصلو لشجاعة #سالم. أو سرعة الرصاص والحرب رح توصلهن قبل ؟! #حبيبي_اللدود
#نوح و#سمر بلشو يتغيرو بتردد. #ريما عم تتحدى #مجدي اكتر ما عم تتحدى الحرب. #منال تخطت ظروف حبيبها وكانوا اقوى من ظروف الحرب. و #جهينة و #سمير عيونهن عم تفضحن. معقولي الحب يغلب المؤامرات ويغلب القلوب. معقولي كلن يوصلو لشجاعة #سالم . أو سرعة الرصاص والحرب رح توصلهن قبل ؟! #حبيبي_اللدود
سودەکانی ( #استغفرالله ) ١- جێبەجێ کردنی فەرمانی #خوایە . ٢- هۆکارێکە بۆ #رزق . ٣- هۆکارێکە بۆ چوونە #بەهەشت . ٤- هۆکاری سڕینەوەی #تاوانەکانە . ٥- هۆکارێکە بۆ بەرزکردنەوەی #پلەوپایە دوای مردن . . ٦- هۆکارێکە بۆ پاكکردنەوەی #دڵەکان . . ٨- هۆکارێکە بۆ #مناڵ بوون . . ٩- هۆکارێکە بۆ ئەوەی #تەندروستیەکی باش و هێزت هەبێ . . #خودایی_گەورە لە سورەتی #نوح ئەفەرموێ : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) . . واتە: #استغفرالله بکەن #خوا لێبووردەیە، بارانتان بەسەردا ئەبارێنێ و پارە و مناڵتان پێئەبەخشێ و باخچە و ڕووبارتان پێ ئەبەخشێ لە بەهەشت . . #کلیلی_دەرگا_داخراوەکانە
سودەکانی ( #استغفرالله ) ١- جێبەجێ کردنی فەرمانی #خوایە . ٢- هۆکارێکە بۆ #رزق . ٣- هۆکارێکە بۆ چوونە #بەهەشت . ٤- هۆکاری سڕینەوەی #تاوانەکانە . ٥- هۆکارێکە بۆ بەرزکردنەوەی #پلەوپایە دوای مردن . . ٦- هۆکارێکە بۆ پاكکردنەوەی #دڵەکان . . ٨- هۆکارێکە بۆ #مناڵ بوون . . ٩- هۆکارێکە بۆ ئەوەی #تەندروستیەکی باش و هێزت هەبێ . . #خودایی_گەورە لە سورەتی #نوح ئەفەرموێ : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) . . واتە: #استغفرالله بکەن #خوا لێبووردەیە، بارانتان بەسەردا ئەبارێنێ و پارە و مناڵتان پێئەبەخشێ و باخچە و ڕووبارتان پێ ئەبەخشێ لە بەهەشت . . #کلیلی_دەرگا_داخراوەکانە
.(: . . . #اكسبلور #سالمين_بن_عايض _ _ ✅🌐 . . . عيضه العفاري _ _ _ شبل العفار . . .
.(: . . . #اكسبلور #سالمين_بن_عايض _ _ ✅🌐 . . . عيضه العفاري _ _ _ شبل العفار . . .