پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره پیانو ایرانی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های پیانو ایرانی

Instagram
. پدال ها, پايين پيانو در برابر پاهاي نوازنده قرار دارند و با قسمت توليد صدا در ارتباط هستند. با کمک پدال ها نوازنده مي تواند کيفيت صدا را تغيير دهد, با پدال سمت راست صداي نت نواخته شده را تداوم مي دهد و با پدال سمت چپ مي تواند صدا را نرم تر و خفيف تر کند. پدال سوم در بعضي پيانوها مي تواند صداهاي بعضي نت ها را تداوم بدهد . (وسعت صدايي ): وسعت صداي پيانو عبارت است از هفت اکتاو يا کمي بيشتر, به علت بزرگي وسعت صداي پيانو, نت نويسي آن بر روي دو حامل صورت مي گيرد, کهمعمولا حامل زيرين( حامل بم يا کليدفا) براي اجرا با دست چپ و حامل بالايي(حامل زير يا کليدسل) براي اجرا با دست راست اختصاص يافته است . (بزرگان ): امکانات صوتي پيانو از همان ابتدا توجه آهنگسازان را به خود جلب کرد. در قرن هاي هيجدهم ونوزدهم ميلادي موتسارت, بتهون و لیست بسياري از آثار خود را براي پيانو نوشتند, هر سه آنها از نوازندگان چيره دست اين سازها نيزبودند.شوپن تقريبا همه ي آثار خود را براي پيانو نوشت. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آهنگسازاني چون دبوسي, راول و راخمانيف, آثار برجسته اي براي پيانو ساختند. در قرن بيستم بلابارتوک آهنگساز مجار مجموعه اي ارزشمند براي آموزش نواختن سازهاي شستي دار, به ويژه براي پيانو, نوشت . جان کيج آهنگساز آمريکايي با قرار دادن چيزهايي مثل سنجاق, کاغذ, چوب در لابه لاي سيم هاي پيانو مي توانست بر امکانات صوتي پيانو بيفزايد. بعضي از نوازندگان پيانو به شهرت جهاني دست يافته اند از جمله ولا ديميرهوروتيس(روسي), گلن گولد(کانادايي) و آرتور روبينشتاين(آلماني ( . محمد صادق خان سرور الملوک نوازنده سنتور نخستين نوازنده ايراني است که با تغيير کوک پيانو توانست بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز اجرا کند. سپس غلامرضا خان سالار معزز بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز نواخت. بعدها نوازندگان و آهنگسازاني چون مشیر همايون شهردار(نوازنده) و مرتضي محبوبي, جواد معروفي(آهنگساز و نوازنده)نيز پيانو را براي اجراي موسيقي ايراني به کار گرفتند . آهنگسازاني چون امانوئل ملک اصلانيان, فوزيه مجد , عليرضا مشايخي و فرهاد دهخدا نيز آثاري در زمينه ي موسيقي معاصر براي پيانو ساخته اند .
. پدال ها, پايين پيانو در برابر پاهاي نوازنده قرار دارند و با قسمت توليد صدا در ارتباط هستند. با کمک پدال ها نوازنده مي تواند کيفيت صدا را تغيير دهد, با پدال سمت راست صداي نت نواخته شده را تداوم مي دهد و با پدال سمت چپ مي تواند صدا را نرم تر و خفيف تر کند. پدال سوم در بعضي پيانوها مي تواند صداهاي بعضي نت ها را تداوم بدهد . (وسعت صدايي ): وسعت صداي پيانو عبارت است از هفت اکتاو يا کمي بيشتر, به علت بزرگي وسعت صداي پيانو, نت نويسي آن بر روي دو حامل صورت مي گيرد, کهمعمولا حامل زيرين( حامل بم يا کليدفا) براي اجرا با دست چپ و حامل بالايي(حامل زير يا کليدسل) براي اجرا با دست راست اختصاص يافته است . (بزرگان ): امکانات صوتي پيانو از همان ابتدا توجه آهنگسازان را به خود جلب کرد. در قرن هاي هيجدهم ونوزدهم ميلادي موتسارت, بتهون و لیست بسياري از آثار خود را براي پيانو نوشتند, هر سه آنها از نوازندگان چيره دست اين سازها نيزبودند.شوپن تقريبا همه ي آثار خود را براي پيانو نوشت. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آهنگسازاني چون دبوسي, راول و راخمانيف, آثار برجسته اي براي پيانو ساختند. در قرن بيستم بلابارتوک آهنگساز مجار مجموعه اي ارزشمند براي آموزش نواختن سازهاي شستي دار, به ويژه براي پيانو, نوشت . جان کيج آهنگساز آمريکايي با قرار دادن چيزهايي مثل سنجاق, کاغذ, چوب در لابه لاي سيم هاي پيانو مي توانست بر امکانات صوتي پيانو بيفزايد. بعضي از نوازندگان پيانو به شهرت جهاني دست يافته اند از جمله ولا ديميرهوروتيس(روسي), گلن گولد(کانادايي) و آرتور روبينشتاين(آلماني ( . محمد صادق خان سرور الملوک نوازنده سنتور نخستين نوازنده ايراني است که با تغيير کوک پيانو توانست بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز اجرا کند. سپس غلامرضا خان سالار معزز بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز نواخت. بعدها نوازندگان و آهنگسازاني چون مشیر همايون شهردار(نوازنده) و مرتضي محبوبي, جواد معروفي(آهنگساز و نوازنده)نيز پيانو را براي اجراي موسيقي ايراني به کار گرفتند . آهنگسازاني چون امانوئل ملک اصلانيان, فوزيه مجد , عليرضا مشايخي و فرهاد دهخدا نيز آثاري در زمينه ي موسيقي معاصر براي پيانو ساخته اند .
. پدال ها, پايين پيانو در برابر پاهاي نوازنده قرار دارند و با قسمت توليد صدا در ارتباط هستند. با کمک پدال ها نوازنده مي تواند کيفيت صدا را تغيير دهد, با پدال سمت راست صداي نت نواخته شده را تداوم مي دهد و با پدال سمت چپ مي تواند صدا را نرم تر و خفيف تر کند. پدال سوم در بعضي پيانوها مي تواند صداهاي بعضي نت ها را تداوم بدهد . (وسعت صدايي ): وسعت صداي پيانو عبارت است از هفت اکتاو يا کمي بيشتر, به علت بزرگي وسعت صداي پيانو, نت نويسي آن بر روي دو حامل صورت مي گيرد, کهمعمولا حامل زيرين( حامل بم يا کليدفا) براي اجرا با دست چپ و حامل بالايي(حامل زير يا کليدسل) براي اجرا با دست راست اختصاص يافته است . (بزرگان ): امکانات صوتي پيانو از همان ابتدا توجه آهنگسازان را به خود جلب کرد. در قرن هاي هيجدهم ونوزدهم ميلادي موتسارت, بتهون و لیست بسياري از آثار خود را براي پيانو نوشتند, هر سه آنها از نوازندگان چيره دست اين سازها نيزبودند.شوپن تقريبا همه ي آثار خود را براي پيانو نوشت. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آهنگسازاني چون دبوسي, راول و راخمانيف, آثار برجسته اي براي پيانو ساختند. در قرن بيستم بلابارتوک آهنگساز مجار مجموعه اي ارزشمند براي آموزش نواختن سازهاي شستي دار, به ويژه براي پيانو, نوشت . جان کيج آهنگساز آمريکايي با قرار دادن چيزهايي مثل سنجاق, کاغذ, چوب در لابه لاي سيم هاي پيانو مي توانست بر امکانات صوتي پيانو بيفزايد. بعضي از نوازندگان پيانو به شهرت جهاني دست يافته اند از جمله ولا ديميرهوروتيس(روسي), گلن گولد(کانادايي) و آرتور روبينشتاين(آلماني ( . محمد صادق خان سرور الملوک نوازنده سنتور نخستين نوازنده ايراني است که با تغيير کوک پيانو توانست بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز اجرا کند. سپس غلامرضا خان سالار معزز بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز نواخت. بعدها نوازندگان و آهنگسازاني چون مشیر همايون شهردار(نوازنده) و مرتضي محبوبي, جواد معروفي(آهنگساز و نوازنده)نيز پيانو را براي اجراي موسيقي ايراني به کار گرفتند . آهنگسازاني چون امانوئل ملک اصلانيان, فوزيه مجد , عليرضا مشايخي و فرهاد دهخدا نيز آثاري در زمينه ي موسيقي معاصر براي پيانو ساخته اند .
. پدال ها, پايين پيانو در برابر پاهاي نوازنده قرار دارند و با قسمت توليد صدا در ارتباط هستند. با کمک پدال ها نوازنده مي تواند کيفيت صدا را تغيير دهد, با پدال سمت راست صداي نت نواخته شده را تداوم مي دهد و با پدال سمت چپ مي تواند صدا را نرم تر و خفيف تر کند. پدال سوم در بعضي پيانوها مي تواند صداهاي بعضي نت ها را تداوم بدهد . (وسعت صدايي ): وسعت صداي پيانو عبارت است از هفت اکتاو يا کمي بيشتر, به علت بزرگي وسعت صداي پيانو, نت نويسي آن بر روي دو حامل صورت مي گيرد, کهمعمولا حامل زيرين( حامل بم يا کليدفا) براي اجرا با دست چپ و حامل بالايي(حامل زير يا کليدسل) براي اجرا با دست راست اختصاص يافته است . (بزرگان ): امکانات صوتي پيانو از همان ابتدا توجه آهنگسازان را به خود جلب کرد. در قرن هاي هيجدهم ونوزدهم ميلادي موتسارت, بتهون و لیست بسياري از آثار خود را براي پيانو نوشتند, هر سه آنها از نوازندگان چيره دست اين سازها نيزبودند.شوپن تقريبا همه ي آثار خود را براي پيانو نوشت. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آهنگسازاني چون دبوسي, راول و راخمانيف, آثار برجسته اي براي پيانو ساختند. در قرن بيستم بلابارتوک آهنگساز مجار مجموعه اي ارزشمند براي آموزش نواختن سازهاي شستي دار, به ويژه براي پيانو, نوشت . جان کيج آهنگساز آمريکايي با قرار دادن چيزهايي مثل سنجاق, کاغذ, چوب در لابه لاي سيم هاي پيانو مي توانست بر امکانات صوتي پيانو بيفزايد. بعضي از نوازندگان پيانو به شهرت جهاني دست يافته اند از جمله ولا ديميرهوروتيس(روسي), گلن گولد(کانادايي) و آرتور روبينشتاين(آلماني ( . محمد صادق خان سرور الملوک نوازنده سنتور نخستين نوازنده ايراني است که با تغيير کوک پيانو توانست بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز اجرا کند. سپس غلامرضا خان سالار معزز بعضي از آهنگ هاي ايراني را با اين ساز نواخت. بعدها نوازندگان و آهنگسازاني چون مشیر همايون شهردار(نوازنده) و مرتضي محبوبي, جواد معروفي(آهنگساز و نوازنده)نيز پيانو را براي اجراي موسيقي ايراني به کار گرفتند . آهنگسازاني چون امانوئل ملک اصلانيان, فوزيه مجد , عليرضا مشايخي و فرهاد دهخدا نيز آثاري در زمينه ي موسيقي معاصر براي پيانو ساخته اند .
تاريخچه نخستين سازهايي که شبيه پيانو بودند در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در اروپا ساخته شدند. اين سازها کلاويکورد و کلاوسن( هارپسیکورد) نام داشتند. در سال بارتولومئو کريستوفوري, اهل فلورانس ايتاليا, سازي ساخت که طرز کاري شبيه پيانو امروزي داشت و هارسپيکورد پيانو فورته نام داشت. اين ساز به تدريج تکامل پيدا کرد و به طور اختصاصي پيانو فورته و سپس پيانو ناميده شد . در طول يک قرن افراد ديگري نيز در تکميل ساز کريستوفوري کوشيدند. در سال م اشتاين وی آلماني با استفاده از همه اين دستاوردهاي پيانويي ساخت که پايه هاي پيانوي بزرگ امروزي است . نخستين پيانو در حدود سال هـ .ش(م) به ايران آورده شد. اين پيانو را ناپلئون بناپارت به فتحعليشاه قاجار هديه کرده بود
تاريخچه نخستين سازهايي که شبيه پيانو بودند در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در اروپا ساخته شدند. اين سازها کلاويکورد و کلاوسن( هارپسیکورد) نام داشتند. در سال بارتولومئو کريستوفوري, اهل فلورانس ايتاليا, سازي ساخت که طرز کاري شبيه پيانو امروزي داشت و هارسپيکورد پيانو فورته نام داشت. اين ساز به تدريج تکامل پيدا کرد و به طور اختصاصي پيانو فورته و سپس پيانو ناميده شد . در طول يک قرن افراد ديگري نيز در تکميل ساز کريستوفوري کوشيدند. در سال م اشتاين وی آلماني با استفاده از همه اين دستاوردهاي پيانويي ساخت که پايه هاي پيانوي بزرگ امروزي است . نخستين پيانو در حدود سال هـ .ش(م) به ايران آورده شد. اين پيانو را ناپلئون بناپارت به فتحعليشاه قاجار هديه کرده بود
دوست عزیز دوران دانشگاه و کنسرواتوار،، هومن ((جان)) لطفعلی، کسی که با تمام محدودیتهای جسمی از جمله بینایی، مشکلات ناهماهنگی شدید پاها و همچنین دستان و انگشتان، قدرتمند تمرین کرد و در زمینه های تدریس در دانشگاه، خواننده، نوازنده و آهنگسازی فعالیت دارند،،، زنده باشی هومن جان که مایه ی افتخاری . #موسیقی_سنتی #پاپ #روشن_دل #آهنگساز #پیانو_ایرانی #انوشیروان_روحانی #حسین_مرادی #موج_شفا #آرامش #اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #غرور #مهربانی #باور #خودباوری
دوست عزیز دوران دانشگاه و کنسرواتوار،، هومن ((جان)) لطفعلی، کسی که با تمام محدودیتهای جسمی از جمله بینایی، مشکلات ناهماهنگی شدید پاها و همچنین دستان و انگشتان، قدرتمند تمرین کرد و در زمینه های تدریس در دانشگاه، خواننده، نوازنده و آهنگسازی فعالیت دارند،،، زنده باشی هومن جان که مایه ی افتخاری . #موسیقی_سنتی #پاپ #روشن_دل #آهنگساز #پیانو_ایرانی #انوشیروان_روحانی #حسین_مرادی #موج_شفا #آرامش #اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #غرور #مهربانی #باور #خودباوری
دوست عزیز دوران دانشگاه و کنسرواتوار،، هومن ((جان)) لطفعلی، کسی که با تمام محدودیتهای جسمی از جمله بینایی، مشکلات ناهماهنگی شدید پاها و همچنین دستان و انگشتان، قدرتمند تمرین کرد و در زمینه های تدریس در دانشگاه، خواننده، نوازنده و آهنگسازی فعالیت دارند،،، زنده باشی هومن جان که مایه ی افتخاری . #موسیقی_سنتی #پاپ #روشن_دل #آهنگساز #پیانو_ایرانی #انوشیروان_روحانی #حسین_مرادی #موج_شفا #آرامش #اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #غرور #مهربانی #باور #خودباوری
دوست عزیز دوران دانشگاه و کنسرواتوار،، هومن ((جان)) لطفعلی، کسی که با تمام محدودیتهای جسمی از جمله بینایی، مشکلات ناهماهنگی شدید پاها و همچنین دستان و انگشتان، قدرتمند تمرین کرد و در زمینه های تدریس در دانشگاه، خواننده، نوازنده و آهنگسازی فعالیت دارند،،، زنده باشی هومن جان که مایه ی افتخاری . #موسیقی_سنتی #پاپ #روشن_دل #آهنگساز #پیانو_ایرانی #انوشیروان_روحانی #حسین_مرادی #موج_شفا #آرامش #اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #غرور #مهربانی #باور #خودباوری
    آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ ..  ..  ..  . _
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ .. .. .. . _
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ ..  ..  ..  . _
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ .. .. .. . _
آهنگ:سلطان قلبها خواننده:عارف آهنگساز:انوشیروان روحانی ترانه سرا:محمد علی شیرازی ساخته شده برای فیلمی به همین نام. محصول سال ۱۳۴۷. یه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیش عشق ای زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا با یاد توام هرجا هرجا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی یه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیش عشق ای زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا با یاد توام هرجا هرجا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا💖 #پیانو #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #سلطان_قلبها #عارف #انوشیروان_روحانی #محمد_علی_شیرازی #فیلم
آهنگ:سلطان قلبها خواننده:عارف آهنگساز:انوشیروان روحانی ترانه سرا:محمد علی شیرازی ساخته شده برای فیلمی به همین نام. محصول سال ۱۳۴۷. یه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیش عشق ای زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا با یاد توام هرجا هرجا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی یه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیش عشق ای زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا با یاد توام هرجا هرجا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا💖 #پیانو #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #سلطان_قلبها #عارف #انوشیروان_روحانی #محمد_علی_شیرازی #فیلم
اینم همینجوری دلی گفتیم بزنیمو بزاریم❤️🙏🏻 ((یه جمله خوب یا یک شعر بنویس زیر این پست))❤️ . پ.ن:ببخشید بابت هر کم کسری که داره🙏🏻 . .       🎹 #پیانو #پیانو_ایرانی #موزیک #موزیسین #شیراز
اینم همینجوری دلی گفتیم بزنیمو بزاریم❤️🙏🏻 ((یه جمله خوب یا یک شعر بنویس زیر این پست))❤️ . پ.ن:ببخشید بابت هر کم کسری که داره🙏🏻 . . 🎹 #پیانو #پیانو_ایرانی #موزیک #موزیسین #شیراز
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #همای_مستان #خصوصی #موسیقی_کودک _#دهلچی ..  ..  ..  . _ .
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #همای_مستان #خصوصی #موسیقی_کودک _#دهلچی .. .. .. . _ .
بـسـه دنـیـا دیـگـه بـسـه .. تـو دیـگـه کـار نـده دسـتـم .. مـن بـه سـاز تـو میـرقـصم .. تـو بـزن تـا مـن بـرقصـم 🌸.. آهنگی بینظیر و خاطره انگیز از جانِ دل صادق جانِ نوجوکی که تقدیم میکنم به روحِ پاک بانو مهستی و 🌸شما🌸.. درضمن خودم بعد از فیلم فهمیدم رنگ لباسم با اون شمع ها یکیه 😅🙈 کاملش رو در کانال تلگرامم میتونین مشاهده کنین🙏🏼🌸..         #صادق_نوجوکی #پیام_صمیمی #مهستی #پیانو_ایرانی #پیانیست #مروارید
بـسـه دنـیـا دیـگـه بـسـه .. تـو دیـگـه کـار نـده دسـتـم .. مـن بـه سـاز تـو میـرقـصم .. تـو بـزن تـا مـن بـرقصـم 🌸.. آهنگی بینظیر و خاطره انگیز از جانِ دل صادق جانِ نوجوکی که تقدیم میکنم به روحِ پاک بانو مهستی و 🌸شما🌸.. درضمن خودم بعد از فیلم فهمیدم رنگ لباسم با اون شمع ها یکیه 😅🙈 کاملش رو در کانال تلگرامم میتونین مشاهده کنین🙏🏼🌸.. #صادق_نوجوکی #پیام_صمیمی #مهستی #پیانو_ایرانی #پیانیست #مروارید
 🔵ورق بزنید🔵 ✔آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. 🔸مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. . ◀آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ، طبقه ، واحد ◀تلفن: 📞- 📞- . 🔸ساخت ويديو از: . . _ ..  ..  ..  . _ . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک #آموزشگاه_موسیقی #موزیک #موسیقی #آموزشگاه_موسیقی_زریاب
🔵ورق بزنید🔵 ✔آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. 🔸مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. . ◀آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ، طبقه ، واحد ◀تلفن: 📞- 📞- . 🔸ساخت ويديو از: . . _ .. .. .. . _ . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک #آموزشگاه_موسیقی #موزیک #موسیقی #آموزشگاه_موسیقی_زریاب
 آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت میباشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان است. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴، واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴      ساخت ويديو از: .   #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک  _ ..  ..  ..  . _
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت میباشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان است. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴، واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از: . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ .. .. .. . _
. ورق بزنید آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ ..  ..  ..  . _
. ورق بزنید آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ .. .. .. . _
. ورق بزنید آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ ..  ..  ..  . _
. ورق بزنید آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ .. .. .. . _
 آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود#دف#تنبک#اواز_ایرانی#اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ ..  ..  ..  . _
آموزشگاه موسیقی زریاب با مجوز درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت خانم گلناز جمشیدی کارشناس ارشد موسیقی ، آهنگساز و نوازنده سنتور و سرپرست گروه موسیقی نریمان قریب به چهارده سال است که با اساتید مجرب مشغول به فعالیت می باشد. مهمترین هدف زریاب نشر و اشاعه فرهنگ ، هنر و موسیقی به شیوه آکادمیک به کودکان، بزرگسالان و هنرجویان می باشد. آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان خرسند، پلاک ۷۶، طبقه۴،واحد۱۴ تلفن:۲۶۲۰۱۰۵۳_۲۶۲۰۱۰۵۴ ساخت ويديو از : . #تار #سه_تار #سنتور #عود #دف #تنبک #اواز_ایرانی #اواز #اواز_سنتی #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #ویلن #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #گیتار #گیتار_پاپ #گیتار_کلاسیک #گیتار_فلامنکو #گیتار_جز #ارف #موسیقی_کودک _ .. .. .. . _
سلام به همه ی علاقمندان به پیانو شرکت نوای کلاویه از پیانو های جدید خودش رونمایی کرده و با شرایط استثنایی در خدمت شما علاقمندان به پیانو خواهند بود #پیانو_ایرانی #پیانو🎹 #ایباخ
سلام به همه ی علاقمندان به پیانو شرکت نوای کلاویه از پیانو های جدید خودش رونمایی کرده و با شرایط استثنایی در خدمت شما علاقمندان به پیانو خواهند بود #پیانو_ایرانی #پیانو 🎹 #ایباخ
* اجرای سینا از هنرجوهای خوبم نام قطعه: خواب های طلایی آهنگساز: جواد معروفی         #پیانو #پیانیست #آموزش_پیانو #تدریس_پیانو #آموزشگاه_موسیقی #پیانو_ایرانی #خوابهای_طلایی #جواد_معروفی
* اجرای سینا از هنرجوهای خوبم نام قطعه: خواب های طلایی آهنگساز: جواد معروفی #پیانو #پیانیست #آموزش_پیانو #تدریس_پیانو #آموزشگاه_موسیقی #پیانو_ایرانی #خوابهای_طلایی #جواد_معروفی
اینم به خاطر دوستان که میگفتن چرا کلاسیک نمیزنی🙏🏻 آهنگ: عروسی عشق ( ) اهنگساز: ریچارد کلایدرمن #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو🎹 #پیانو_کلاسیک #کلاسیک #عروسی_عشق  _
اینم به خاطر دوستان که میگفتن چرا کلاسیک نمیزنی🙏🏻 آهنگ: عروسی عشق ( ) اهنگساز: ریچارد کلایدرمن #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو 🎹 #پیانو_کلاسیک #کلاسیک #عروسی_عشق _
. اجرای هنرجوی خوب و با استعداد آتنا طهماسب پور آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان #پیانو#آموزش_پیانو#آموزش_پیانو_کودکان #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #علی_افشارآموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان
. اجرای هنرجوی خوب و با استعداد آتنا طهماسب پور آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان #پیانو #آموزش_پیانو #آموزش_پیانو_کودکان #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #علی_افشارآموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان
. اجرای هنرجوی خوب و با استعداد آتنا طهماسب پور آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان #پیانو#آموزش_پیانو#آموزش_پیانو_کودکان #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #علی_افشارآموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان
. اجرای هنرجوی خوب و با استعداد آتنا طهماسب پور آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان #پیانو #آموزش_پیانو #آموزش_پیانو_کودکان #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #علی_افشارآموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان
 - #تم_عاشقانه❤ . قسم به عشقمون قسم همش برات دلواپسم قرار نبود اینجوری شه یهو بشی همه کسم راستی چی شد چه جوری شد اینجوری عاشقت شدم شاید میگم تقصیر توست تا کم شه از جرم خودم..... . #معین #پیانو #پیانیست #پیانو_ایرانی #قسم #ملاقات #معین_ملاقات #معین_پیانو #کاورپیانو #پیانو🎹 #عاشقانه #اشتهارد #باران #عشق #کاوه #اندرزگو_قیطریه_تهران .
- #تم_عاشقانه ❤ . قسم به عشقمون قسم همش برات دلواپسم قرار نبود اینجوری شه یهو بشی همه کسم راستی چی شد چه جوری شد اینجوری عاشقت شدم شاید میگم تقصیر توست تا کم شه از جرم خودم..... . #معین #پیانو #پیانیست #پیانو_ایرانی #قسم #ملاقات #معین_ملاقات #معین_پیانو #کاورپیانو #پیانو 🎹 #عاشقانه #اشتهارد #باران #عشق #کاوه #اندرزگو_قیطریه_تهران .
اجرای دوم قطعه ای زیبا و نوستالژی از استاد عارف💙 با پیانو نوازی فوق العاده استاد عزیزم آقای موسوی و با اجرای خودم با کمی اشتباه 😉 #نوستالژی #استاد_عارف#موسیقی #پیانو #پیانو_ایرانی #آواز #خواننده #صدای_غایب #عشق#موسیقی #زندگی
اجرای دوم قطعه ای زیبا و نوستالژی از استاد عارف💙 با پیانو نوازی فوق العاده استاد عزیزم آقای موسوی و با اجرای خودم با کمی اشتباه 😉 #نوستالژی #استاد_عارف #موسیقی #پیانو #پیانو_ایرانی #آواز #خواننده #صدای_غایب #عشق #موسیقی #زندگی
آهنگ ستاره استاد محسن لرستانی #محسنلرستانی #موسیقی #گیتار_پاپ #پیانو_ایرانی
آهنگ ستاره استاد محسن لرستانی #محسنلرستانی #موسیقی #گیتار_پاپ #پیانو_ایرانی
... . تکنوازی پیانو استاد انوشیروان روحانی . . 👉 👉 👉 . دانلود ویدیو کامل در کانال تلگرام فرهنگ موسیقی . با کلیک روی لینک کانال تلگرام فرهنگ موسیقی در بیو پیج به ما بپیوندید و ویدیوها را کامل مشاهده فرمایید. . #فرهنگ_موسیقی #پیانو #پیانو_ایرانی
... . تکنوازی پیانو استاد انوشیروان روحانی . . 👉 👉 👉 . دانلود ویدیو کامل در کانال تلگرام فرهنگ موسیقی . با کلیک روی لینک کانال تلگرام فرهنگ موسیقی در بیو پیج به ما بپیوندید و ویدیوها را کامل مشاهده فرمایید. . #فرهنگ_موسیقی #پیانو #پیانو_ایرانی