پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره پیانیست ایرانی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های پیانیست ایرانی

Instagram
مرد تنها از فرهاد مهراد عزیز با صدای بیصدا مث یه کوه ، بلند مث یه خواب ، کوتاه یه مرد بود ، یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود ، یه مرد شب ، با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک سایه شم نمی موند هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عکس یه چشمه نرسید تا ببینه قطره ، قطره قطرهی آب قطرهی آب در شب بیتپش این طرف، اون طرف میافتاد تا بشنفه صدا ، صدا صدای پا ، صدای پا #پیانو🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #پیانو_نوازی #پیانو#پیانو_کودک #پیانو_آکوستیک #پیانو_دیجیتال #تدریس_پیانو #پیانیست #پیانیست_ایرانی#موسیقی_کلاسیک #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_موسيقي #آموزش_موسیقی_کودکان #آموزش_موسیقی_کودک#باخ #بتهوون #شوپن #موتسارت  #پیانوایرانی#پیانوکلاسیک #پیانونوازی#کلاویه#پیانیست🎹#پیانو_برای_همه#پیانیست_جوان
مرد تنها از فرهاد مهراد عزیز با صدای بیصدا مث یه کوه ، بلند مث یه خواب ، کوتاه یه مرد بود ، یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود ، یه مرد شب ، با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک سایه شم نمی موند هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عکس یه چشمه نرسید تا ببینه قطره ، قطره قطرهی آب قطرهی آب در شب بیتپش این طرف، اون طرف میافتاد تا بشنفه صدا ، صدا صدای پا ، صدای پا #پیانو 🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #پیانو_نوازی #پیانو #پیانو_کودک #پیانو_آکوستیک #پیانو_دیجیتال #تدریس_پیانو #پیانیست #پیانیست_ایرانی #موسیقی_کلاسیک #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_موسيقي #آموزش_موسیقی_کودکان #آموزش_موسیقی_کودک #باخ #بتهوون #شوپن #موتسارت #پیانوایرانی #پیانوکلاسیک #پیانونوازی #کلاویه #پیانیست 🎹#پیانو_برای_همه #پیانیست_جوان
مرد تنها از فرهاد مهراد عزیز با صدای بیصدا مث یه کوه ، بلند مث یه خواب ، کوتاه یه مرد بود ، یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود ، یه مرد شب ، با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک سایه شم نمی موند هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عکس یه چشمه نرسید تا ببینه قطره ، قطره قطرهی آب قطرهی آب در شب بیتپش این طرف، اون طرف میافتاد تا بشنفه صدا ، صدا صدای پا ، صدای پا #پیانو🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #پیانو_نوازی #پیانو#پیانو_کودک #پیانو_آکوستیک #پیانو_دیجیتال #تدریس_پیانو #پیانیست #پیانیست_ایرانی#موسیقی_کلاسیک #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_موسيقي #آموزش_موسیقی_کودکان #آموزش_موسیقی_کودک#باخ #بتهوون #شوپن #موتسارت  #پیانوایرانی#پیانوکلاسیک #پیانونوازی#کلاویه#پیانیست🎹#پیانو_برای_همه#پیانیست_جوان
مرد تنها از فرهاد مهراد عزیز با صدای بیصدا مث یه کوه ، بلند مث یه خواب ، کوتاه یه مرد بود ، یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود ، یه مرد شب ، با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک سایه شم نمی موند هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عکس یه چشمه نرسید تا ببینه قطره ، قطره قطرهی آب قطرهی آب در شب بیتپش این طرف، اون طرف میافتاد تا بشنفه صدا ، صدا صدای پا ، صدای پا #پیانو 🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #پیانو_نوازی #پیانو #پیانو_کودک #پیانو_آکوستیک #پیانو_دیجیتال #تدریس_پیانو #پیانیست #پیانیست_ایرانی #موسیقی_کلاسیک #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_موسيقي #آموزش_موسیقی_کودکان #آموزش_موسیقی_کودک #باخ #بتهوون #شوپن #موتسارت #پیانوایرانی #پیانوکلاسیک #پیانونوازی #کلاویه #پیانیست 🎹#پیانو_برای_همه #پیانیست_جوان
ترانه ی جمعه از زنده یاد فرهاد که محمد مهدی عزیزم یاد گرفته قطعات رو از هر سازی برای پیانو(دو دست) تنظیم کنه. این قطعه رو از کتاب آوای سازدهنی برای پیانو تنظیم و اجرا کرد. من هم کمی همراهیش کردم❤👏 #پیانو_نوازی#پیانوایرانی #ارمانقاصدیان#آرمانقاصدیان#قاصدیان #سازدهنی #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست_کلایسک #پیانیست🎹 #پیانیست_کلاسیک  🎹 #هارمونیکا_کروماتیک #پیانیست_حرفه_ای #هارمونیکا_دیاتونیک  #هارمونیکا #سازدهنی_دیاتونیک #پیانو_دیجیتال #پیانو_آکوستیک #پیانوکلاسیک #سازدهنی_کروماتیک
ترانه ی جمعه از زنده یاد فرهاد که محمد مهدی عزیزم یاد گرفته قطعات رو از هر سازی برای پیانو(دو دست) تنظیم کنه. این قطعه رو از کتاب آوای سازدهنی برای پیانو تنظیم و اجرا کرد. من هم کمی همراهیش کردم❤👏 #پیانو_نوازی #پیانوایرانی #ارمانقاصدیان #آرمانقاصدیان #قاصدیان #سازدهنی #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو 🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست_کلایسک #پیانیست 🎹 #پیانیست_کلاسیک 🎹 #هارمونیکا_کروماتیک #پیانیست_حرفه_ای #هارمونیکا_دیاتونیک #هارمونیکا #سازدهنی_دیاتونیک #پیانو_دیجیتال #پیانو_آکوستیک #پیانوکلاسیک #سازدهنی_کروماتیک
. . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانـــوی فرهــیـخـتهء هــنــــر ، اُســــتاد فــریــبــا جـواهـــرێ ؛ ثـبـتِ جایـگاه دســت نایافــتـنــے تان را در مـکـتـبِ ورّاث و رَهــــروانِ اُســـــتاد جـــواد مـــعـــروفــے و در فــهـــرســـتِ مـــیراث ( معنوی ) فــرهـنـگـے کـشــور ، شـــادباش عرض مـــیـنـماېم. 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 ... ثـبـتِ نـیــم قــرن تــلاش و پشــتکار 👌 . ... پــنـج دهـــه سـڪوت و خـلـوت گــُـزېـده گے ... .... و روایـتِ پـنـجـاه ســال تــداوم ، در ارائـهۦ موســیـقـےِ فاخــر را به حـضــور شایـسـتـه و قـلـب ِ دریائـےتـان ، تـبـرېک مــیـگــــویـم ❤🌹❤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسیقی متن : قــطـعـهء ژیــلا از اســــتاد فـقـیـد ؛ جـــــواد مــــــعــــــروفــے --------------------------------------------------------------------- در بارهء مــیـراث ( معنوی/ نا مـَـلـمـوس ) فرهـنـگـے : میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و مـعــنوی ایران در یونسکو به آثــار فرهــنگی و هـنـری ای گـفــته مـیشود که ایـران بـعـد از ســال ۲۰۰۶ در یونـســکو به ثبت رســانده اســت. 💞[ چـنـدی پــیـش ، #ربنا ی #استاد_شجریان تـحـتِ هـمـېن عـنـوان ، ثـبـت گــردیــد و به تاریــخ پـیـوســت ]💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ❤#امید_کامیاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #استاد #اسطوره #فریبا_جواهری #پیانو #تکنوازی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #موسیقی_خوب #موسیقی_فاخر #هنرمند #هنر_فاخر #هنر #عشق #جواد_معروفی #ژیلا #خوابهای_طلایی #پیانو_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوستالژی #نوستالژیک #نویسنده #شاعر #عاشقانه #طهران #شیراز
. . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانـــوی فرهــیـخـتهء هــنــــر ، اُســــتاد فــریــبــا جـواهـــرێ ؛ ثـبـتِ جایـگاه دســت نایافــتـنــے تان را در مـکـتـبِ ورّاث و رَهــــروانِ اُســـــتاد جـــواد مـــعـــروفــے و در فــهـــرســـتِ مـــیراث ( معنوی ) فــرهـنـگـے کـشــور ، شـــادباش عرض مـــیـنـماېم. 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 ... ثـبـتِ نـیــم قــرن تــلاش و پشــتکار 👌 . ... پــنـج دهـــه سـڪوت و خـلـوت گــُـزېـده گے ... .... و روایـتِ پـنـجـاه ســال تــداوم ، در ارائـهۦ موســیـقـےِ فاخــر را به حـضــور شایـسـتـه و قـلـب ِ دریائـےتـان ، تـبـرېک مــیـگــــویـم ❤🌹❤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسیقی متن : قــطـعـهء ژیــلا از اســــتاد فـقـیـد ؛ جـــــواد مــــــعــــــروفــے --------------------------------------------------------------------- در بارهء مــیـراث ( معنوی/ نا مـَـلـمـوس ) فرهـنـگـے : میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و مـعــنوی ایران در یونسکو به آثــار فرهــنگی و هـنـری ای گـفــته مـیشود که ایـران بـعـد از ســال ۲۰۰۶ در یونـســکو به ثبت رســانده اســت. 💞[ چـنـدی پــیـش ، #ربنا ی #استاد_شجریان تـحـتِ هـمـېن عـنـوان ، ثـبـت گــردیــد و به تاریــخ پـیـوســت ]💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ❤#امید_کامیاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #استاد #اسطوره #فریبا_جواهری #پیانو #تکنوازی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #موسیقی_خوب #موسیقی_فاخر #هنرمند #هنر_فاخر #هنر #عشق #جواد_معروفی #ژیلا #خوابهای_طلایی #پیانو_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوستالژی #نوستالژیک #نویسنده #شاعر #عاشقانه #طهران #شیراز
. . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانـــوی فرهــیـخـتهء هــنــــر ، اُســــتاد فــریــبــا جـواهـــرێ ؛ ثـبـتِ جایـگاه دســت نایافــتـنــے تان را در مـکـتـبِ ورّاث و رَهــــروانِ اُســـــتاد جـــواد مـــعـــروفــے و در فــهـــرســـتِ مـــیراث ( معنوی ) فــرهـنـگـے کـشــور ، شـــادباش عرض مـــیـنـماېم. 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 ... ثـبـتِ نـیــم قــرن تــلاش و پشــتکار 👌 . ... پــنـج دهـــه سـڪوت و خـلـوت گــُـزېـده گے ... .... و روایـتِ پـنـجـاه ســال تــداوم ، در ارائـهۦ موســیـقـےِ فاخــر را به حـضــور شایـسـتـه و قـلـب ِ دریائـےتـان ، تـبـرېک مــیـگــــویـم ❤🌹❤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسیقی متن : قــطـعـهء ژیــلا از اســــتاد فـقـیـد ؛ جـــــواد مــــــعــــــروفــے --------------------------------------------------------------------- در بارهء مــیـراث ( معنوی/ نا مـَـلـمـوس ) فرهـنـگـے : میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و مـعــنوی ایران در یونسکو به آثــار فرهــنگی و هـنـری ای گـفــته مـیشود که ایـران بـعـد از ســال ۲۰۰۶ در یونـســکو به ثبت رســانده اســت. 💞[ چـنـدی پــیـش ، #ربنا ی #استاد_شجریان تـحـتِ هـمـېن عـنـوان ، ثـبـت گــردیــد و به تاریــخ پـیـوســت ]💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ❤#امید_کامیاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #استاد #اسطوره #فریبا_جواهری #پیانو #تکنوازی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #موسیقی_خوب #موسیقی_فاخر #هنرمند #هنر_فاخر #هنر #عشق #جواد_معروفی #ژیلا #خوابهای_طلایی #پیانو_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوستالژی #نوستالژیک #نویسنده #شاعر #عاشقانه #طهران #شیراز
. . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانـــوی فرهــیـخـتهء هــنــــر ، اُســــتاد فــریــبــا جـواهـــرێ ؛ ثـبـتِ جایـگاه دســت نایافــتـنــے تان را در مـکـتـبِ ورّاث و رَهــــروانِ اُســـــتاد جـــواد مـــعـــروفــے و در فــهـــرســـتِ مـــیراث ( معنوی ) فــرهـنـگـے کـشــور ، شـــادباش عرض مـــیـنـماېم. 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 ... ثـبـتِ نـیــم قــرن تــلاش و پشــتکار 👌 . ... پــنـج دهـــه سـڪوت و خـلـوت گــُـزېـده گے ... .... و روایـتِ پـنـجـاه ســال تــداوم ، در ارائـهۦ موســیـقـےِ فاخــر را به حـضــور شایـسـتـه و قـلـب ِ دریائـےتـان ، تـبـرېک مــیـگــــویـم ❤🌹❤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسیقی متن : قــطـعـهء ژیــلا از اســــتاد فـقـیـد ؛ جـــــواد مــــــعــــــروفــے --------------------------------------------------------------------- در بارهء مــیـراث ( معنوی/ نا مـَـلـمـوس ) فرهـنـگـے : میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و مـعــنوی ایران در یونسکو به آثــار فرهــنگی و هـنـری ای گـفــته مـیشود که ایـران بـعـد از ســال ۲۰۰۶ در یونـســکو به ثبت رســانده اســت. 💞[ چـنـدی پــیـش ، #ربنا ی #استاد_شجریان تـحـتِ هـمـېن عـنـوان ، ثـبـت گــردیــد و به تاریــخ پـیـوســت ]💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ❤#امید_کامیاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #استاد #اسطوره #فریبا_جواهری #پیانو #تکنوازی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #موسیقی_خوب #موسیقی_فاخر #هنرمند #هنر_فاخر #هنر #عشق #جواد_معروفی #ژیلا #خوابهای_طلایی #پیانو_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوستالژی #نوستالژیک #نویسنده #شاعر #عاشقانه #طهران #شیراز
🎹🎶👇🏿 قطعه ی زیبایِ رقص عذرا از شهرداد روحانی اجرا توسط هنرمندِ عزیز👇🏿 _             #پیانو #پیانیست #رقص_عذرا #شهردادروحانی #شهرداد_روحانی #پیانیست_ایرانی #هنرمند_ایرانی #پیانو_ایرانی 🔥👇🏿
🎹🎶👇🏿 قطعه ی زیبایِ رقص عذرا از شهرداد روحانی اجرا توسط هنرمندِ عزیز👇🏿 _ #پیانو #پیانیست #رقص_عذرا #شهردادروحانی #شهرداد_روحانی #پیانیست_ایرانی #هنرمند_ایرانی #پیانو_ایرانی 🔥👇🏿
هر روز روبا گفتن این جمله شروع کن: باور دارم امروز یک اتفاق فوق العاده برام میفته....❤️  #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانو #نوازنده #پیانو_نوازی #تدریس #پیانوایرانی #پیانوکلاس #تدریس_خصوصی #خانم #بانوی_ایرانی #کودکان #کلاسیک
هر روز روبا گفتن این جمله شروع کن: باور دارم امروز یک اتفاق فوق العاده برام میفته....❤️ #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانو #نوازنده #پیانو_نوازی #تدریس #پیانوایرانی #پیانوکلاس #تدریس_خصوصی #خانم #بانوی_ایرانی #کودکان #کلاسیک
اگه فک میکنی کسی به موسیقی علاقه داره تگش کن تا اونم از آموزش هایی که قراره تو پیج بذاریم استفاده کنه❤🎹  🎹               #پیانوایرانی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانونوازی#موزیک #آموزش #اموزش #اموزش_موسیقی
اگه فک میکنی کسی به موسیقی علاقه داره تگش کن تا اونم از آموزش هایی که قراره تو پیج بذاریم استفاده کنه❤🎹 🎹 #پیانوایرانی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانونوازی #موزیک #آموزش #اموزش #اموزش_موسیقی
دوستان عزیز آموزشگاه کانن با مدیریت بنده و آقای سعادتی از امروز علاوه بر پیانو و کیبورد آمادگی خود را مبنی بر آموزش ساز های گیتار در انواع سبک ها ، آواز ، سازهای کوبه ای، ویولن و ... اعلام می کند. امیدوارم مسیر پیشرفت را در این آموزشگاه باهم ادامه دهیم. ☘️🎼🎶 #مدرس_پیانو_محمدحسین_دادفر🎹 #تدریس_خصوصی_پیانو #تدریس_خصوصی_موسیقی #ایران #آموزش_موسیقی #نوازنده #نوازندگان #هنرجو #هنرجویان #پیانو #جان_تامسون #تایتانیک #هنر #پیانیست_ایرانی #پیانیست #ساری_گلین
دوستان عزیز آموزشگاه کانن با مدیریت بنده و آقای سعادتی از امروز علاوه بر پیانو و کیبورد آمادگی خود را مبنی بر آموزش ساز های گیتار در انواع سبک ها ، آواز ، سازهای کوبه ای، ویولن و ... اعلام می کند. امیدوارم مسیر پیشرفت را در این آموزشگاه باهم ادامه دهیم. ☘️🎼🎶 #مدرس_پیانو_محمدحسین_دادفر 🎹 #تدریس_خصوصی_پیانو #تدریس_خصوصی_موسیقی #ایران #آموزش_موسیقی #نوازنده #نوازندگان #هنرجو #هنرجویان #پیانو #جان_تامسون #تایتانیک #هنر #پیانیست_ایرانی #پیانیست #ساری_گلین
. انسان زودپشیمان میشود گاه ازگفته و گاه ازنگفته هایش اماسراغ ندارم کسی را که ازمهربانی پشیمان باشد خوش بحال آنکه خوب میداند مهربانی منطقی ترين گفتگوی زندگیست . . . .                    #سمانه_اوستا #پیانو #پیانیست_ایرانی #نوازنده #پیانیست
. انسان زودپشیمان میشود گاه ازگفته و گاه ازنگفته هایش اماسراغ ندارم کسی را که ازمهربانی پشیمان باشد خوش بحال آنکه خوب میداند مهربانی منطقی ترين گفتگوی زندگیست . . . . #سمانه_اوستا #پیانو #پیانیست_ایرانی #نوازنده #پیانیست
. انسان زودپشیمان میشود گاه ازگفته و گاه ازنگفته هایش اماسراغ ندارم کسی را که ازمهربانی پشیمان باشد خوش بحال آنکه خوب میداند مهربانی منطقی ترين گفتگوی زندگیست . . . .                    #سمانه_اوستا #پیانو #پیانیست_ایرانی #نوازنده #پیانیست
. انسان زودپشیمان میشود گاه ازگفته و گاه ازنگفته هایش اماسراغ ندارم کسی را که ازمهربانی پشیمان باشد خوش بحال آنکه خوب میداند مهربانی منطقی ترين گفتگوی زندگیست . . . . #سمانه_اوستا #پیانو #پیانیست_ایرانی #نوازنده #پیانیست
🎹🎶👇🏿 هنرنماییِ زیبایِ دوستِ عزیزمون👇🏿 .        #پیانو #پیانیست #اتود #اتود_پیانو #پیانیست_ایرانی #هنرمند_ایرانی #موزیسین_ایرانی . 🔥👇🏿👇🏿👇🏿
🎹🎶👇🏿 هنرنماییِ زیبایِ دوستِ عزیزمون👇🏿 . #پیانو #پیانیست #اتود #اتود_پیانو #پیانیست_ایرانی #هنرمند_ایرانی #موزیسین_ایرانی . 🔥👇🏿👇🏿👇🏿
اجرای قاضی
اجرای قاضی
بهار محمدی هنرجوی ۸ ساله کیبورد آموزشگاه موسیقی سفیرهنرپارسیان جلسه ۷ آموزش (توانایی نت خوانی، شناخت ریتم ساده ، آکوردهای ماژور و مینور) . . #پیانو_ایرانی #پیانو🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست_کلایسک #پیانیست🎹 #پیانیست_کلاسیک  🎹 #آموزشگاه #آموزشگاه_موسیقی #سفیرهنرپارسیان #آموزش_موسیقی #موسیقی #آموزش_پیانو
بهار محمدی هنرجوی ۸ ساله کیبورد آموزشگاه موسیقی سفیرهنرپارسیان جلسه ۷ آموزش (توانایی نت خوانی، شناخت ریتم ساده ، آکوردهای ماژور و مینور) . . #پیانو_ایرانی #پیانو 🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست_کلایسک #پیانیست 🎹 #پیانیست_کلاسیک 🎹 #آموزشگاه #آموزشگاه_موسیقی #سفیرهنرپارسیان #آموزش_موسیقی #موسیقی #آموزش_پیانو
سلام دوستای خوبم🌹🌺 قطعه(خواب ستاره)اثر پرویز رحمان پناه از کتاب پیانیست۱ خواننده: عارف . نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره سکوت شب یه آسمون و یک ستاره بارون گل شاد خواب ستاره به انتظاره بغض ابر پاره پاره تا قلب آسمون میبارم با تو تنها فصل من و تو باز رسیده روی ابرا کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره #آرتین_میرشاهی #خواب_ستاره #پرویز_رحمان_پناه #پیانو #پیانو🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست🎹        🎹
سلام دوستای خوبم🌹🌺 قطعه(خواب ستاره)اثر پرویز رحمان پناه از کتاب پیانیست۱ خواننده: عارف . نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره سکوت شب یه آسمون و یک ستاره بارون گل شاد خواب ستاره به انتظاره بغض ابر پاره پاره تا قلب آسمون میبارم با تو تنها فصل من و تو باز رسیده روی ابرا کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره #آرتین_میرشاهی #خواب_ستاره #پرویز_رحمان_پناه #پیانو #پیانو 🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست 🎹 🎹
سلام دوستای خوبم🌹🌺 قطعه(خواب ستاره)اثر پرویز رحمان پناه از کتاب پیانیست۱ خواننده: عارف . نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره سکوت شب یه آسمون و یک ستاره بارون گل شاد خواب ستاره به انتظاره بغض ابر پاره پاره تا قلب آسمون میبارم با تو تنها فصل من و تو باز رسیده روی ابرا کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره #آرتین_میرشاهی #خواب_ستاره #پرویز_رحمان_پناه #پیانو #پیانو🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست🎹        🎹
سلام دوستای خوبم🌹🌺 قطعه(خواب ستاره)اثر پرویز رحمان پناه از کتاب پیانیست۱ خواننده: عارف . نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره سکوت شب یه آسمون و یک ستاره بارون گل شاد خواب ستاره به انتظاره بغض ابر پاره پاره تا قلب آسمون میبارم با تو تنها فصل من و تو باز رسیده روی ابرا کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بی چراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره شب من و تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بی قراره کنار تو آروم میام پا میزارم چراغی تو دست شبا جا میزارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه ی عشق بازی چرخ روزگاره #آرتین_میرشاهی #خواب_ستاره #پرویز_رحمان_پناه #پیانو #پیانو 🎹 #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست 🎹 🎹
اجرای اورتور قطعه پاییز پاییز 🍂🍁 اثر استاد فریبرز لاچینی توسط مهشید . .  #موسیقی #پیانو_ایرانی     #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #تدریس_پیانو #ایرانی
اجرای اورتور قطعه پاییز پاییز 🍂🍁 اثر استاد فریبرز لاچینی توسط مهشید . . #موسیقی #پیانو_ایرانی #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #تدریس_پیانو #ایرانی
صبح بارونیتون خوش☺️ ٫ 🌸اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی، باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشتهای☔️🌧🌱 . . . . پس نیکی را بکار، بالای هر زمینی و زیر هر آسمانی. برای هر کسی... تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت 🌾🌷 . . .(اورتورقطعه پاییز پاییز پاییز🍂🍃🍁) اثراستاد لاچینی.  #موسیقی #پیانو_ایرانی     #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #تدریس_پیانو ایرانی
صبح بارونیتون خوش☺️ ٫ 🌸اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی، باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشتهای☔️🌧🌱 . . . . پس نیکی را بکار، بالای هر زمینی و زیر هر آسمانی. برای هر کسی... تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت 🌾🌷 . . .(اورتورقطعه پاییز پاییز پاییز🍂🍃🍁) اثراستاد لاچینی. #موسیقی #پیانو_ایرانی #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو_نوازی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #تدریس_پیانو ایرانی
مه یاس محیط مافی هنرجوی کیبورد اجرای قطعه دستای تو آهنگساز حسن شماعی زاده خواننده داریوش اقبالی . . . . #پیانو_ایرانی #پیانو🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست_کلایسک #پیانیست🎹 #پیانیست_کلاسیک  🎹 #آموزشگاه #آموزشگاه_موسیقی #سفیرهنرپارسیان #آموزش_موسیقی #موسیقی #آموزش_پیانو
مه یاس محیط مافی هنرجوی کیبورد اجرای قطعه دستای تو آهنگساز حسن شماعی زاده خواننده داریوش اقبالی . . . . #پیانو_ایرانی #پیانو 🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست_کلایسک #پیانیست 🎹 #پیانیست_کلاسیک 🎹 #آموزشگاه #آموزشگاه_موسیقی #سفیرهنرپارسیان #آموزش_موسیقی #موسیقی #آموزش_پیانو
اجرای اثری زیبا از استاد جواد معروفی نام اثر:پرلود شماره ی نوازنده:سینا علامرودشتی جواد معروفی و پدرش،از نخستین کسانی به شمار می آیند که قطعاتی در دامنه موسیقی ایرانی برای پیانوساخته و تنظیم کردهاند. اولین قطعه جواد معروفی،ترانههای خیام، بر اساس رباعیات خیام بود که در ۱۳۱۵ اجرا شد. از جمله خدمات فرهنگی و آموزشی جواد معروفی، میتوان به سالهای تدریس در دانشگاه تهران اشاره کرد. در آن زمان روش ساخت آهنگ و فرمهای اصیل موسیقی را تدریس میکرد. استاد در سالهای عمرش در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی شاگردان بسیاری تربیت کرد که از هنرمندان بنام کشور هستند. اردشیر روحانی،افلیا پرتو، انوشیروان روحانی، پرویز اتابیگ (اتابکی)،مهین زرین پنجه و ساسان محبی. خود استاد چنین میگوید: سبک من را انوشیروان روحانی، اردشیر روحانی، افلیا پرتو، مهین زرین پنجه وساسان محبی خوب مینوازند. آنها شاگردان خوبم بودهاند. #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانوایرانی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست🎹 #پیانیست_کلاسیک #جوادمعروفی #جواد_معروفی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_کلاسیک #موزیک_قدیمی #انوشیروان_روحانی #موسیقی_بیکلام #موزیک_غمگین #اهنگ_غمگین #هایده #معین #گوگوش #حمیرا #ابی #سیاوش_قمیشی #شجریان #داریوش #عارف #مهستی #بنان
اجرای اثری زیبا از استاد جواد معروفی نام اثر:پرلود شماره ی نوازنده:سینا علامرودشتی جواد معروفی و پدرش،از نخستین کسانی به شمار می آیند که قطعاتی در دامنه موسیقی ایرانی برای پیانوساخته و تنظیم کردهاند. اولین قطعه جواد معروفی،ترانههای خیام، بر اساس رباعیات خیام بود که در ۱۳۱۵ اجرا شد. از جمله خدمات فرهنگی و آموزشی جواد معروفی، میتوان به سالهای تدریس در دانشگاه تهران اشاره کرد. در آن زمان روش ساخت آهنگ و فرمهای اصیل موسیقی را تدریس میکرد. استاد در سالهای عمرش در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی شاگردان بسیاری تربیت کرد که از هنرمندان بنام کشور هستند. اردشیر روحانی،افلیا پرتو، انوشیروان روحانی، پرویز اتابیگ (اتابکی)،مهین زرین پنجه و ساسان محبی. خود استاد چنین میگوید: سبک من را انوشیروان روحانی، اردشیر روحانی، افلیا پرتو، مهین زرین پنجه وساسان محبی خوب مینوازند. آنها شاگردان خوبم بودهاند. #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو 🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانوایرانی #پیانیست #پیانیست_ایرانی #پیانیست 🎹 #پیانیست_کلاسیک #جوادمعروفی #جواد_معروفی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_کلاسیک #موزیک_قدیمی #انوشیروان_روحانی #موسیقی_بیکلام #موزیک_غمگین #اهنگ_غمگین #هایده #معین #گوگوش #حمیرا #ابی #سیاوش_قمیشی #شجریان #داریوش #عارف #مهستی #بنان