پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره ژان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های ژان

Instagram
قسمتی از سخنان نیچه از کتاب چنین گفت زرتشت ،،سخن معروف او خدا مرده است در رمان وقتی نیچه گریست به قلم اروین یالوم که روایت گر خیالی دیدار نیچه با یوزف برویر پزشک اتریشی وفراز ونشیب این دو بسیار دیدنی وقابل تامل است،،وهمینطور حضور شخصیت هایی نظیر زیگموندفروید،شوپنهاور،زیگموند اکسنر، مالویدا،ووو.. وهمینطور کلمات قصار وقابل تأمل از کتاب های چنین گفت زرتشت وانسانی زیاده انسانی ودانش طربناک نیز،در این کتاب نقل شده فیلمی با همین نام به کارگردانی پینکاس پری ساخته شد که البته قدرت رمان خود کتاب را ندارد اما مورد استقبال بسیاری قرار گرفت،در فیلم وقتی نیچه گریست، که با بازی آرماندو آسانته در نقش نیچه ،غرق در اندیشه های فلسفی است داستان فیلم از نوشتن نامه کاترین وینیک در نقس لو سالومه به بن کراس در نقش دکتر بروئر آغاز می شه،، نامه ای که اندیشه ی خودکشی در نیچه رو بازگو می کنه،،اما چیزی که از نظر دوستداران نیچه اهمیت داره تناقض در سلیقه ی نویسنده با خودِ واقعی نیچه است،کسی که در تمام نوشته هایش انسانها را به ابر انسانی فرا می خواند نمی تواند اینگونه به مرگ بیندیشد نیچه در کتاب فرا سوی نیک وبد چنین می نویسد ((آری، شاید این خصلتِ بنیادیِ هستی باشد که اگر کسی در بابِ آن به معرفتِ کامل دست یابد، کار اش به نابودی کشد؛ تا بدان جا که توانِ هر جان را با این سنجه میتوان سنجید که تابِ چه اندازه از حقیقت را دارد؛ و یا به زبانی روشن تر، تا چه اندازه نیاز دارد که حقیقتی آبکی و بَزَک شده و شیرین شده و تیزی گرفته و دروغ آمیز باشد...)) بزرگمهر #اعتراضات #اروین_یالوم #ریچارد_فاینمن #آرتور_شوپنهاور #سیزیف #مولانا #تعجبنکنید #صادق_هدایت #سقراط #وقتی_نیچه_گریست #کارل یونگ#آزادی مدنی#صلحکودکان کار#نیچه#دمکراسی#ژان پل سارتر
قسمتی از سخنان نیچه از کتاب چنین گفت زرتشت ،،سخن معروف او خدا مرده است در رمان وقتی نیچه گریست به قلم اروین یالوم که روایت گر خیالی دیدار نیچه با یوزف برویر پزشک اتریشی وفراز ونشیب این دو بسیار دیدنی وقابل تامل است،،وهمینطور حضور شخصیت هایی نظیر زیگموندفروید،شوپنهاور،زیگموند اکسنر، مالویدا،ووو.. وهمینطور کلمات قصار وقابل تأمل از کتاب های چنین گفت زرتشت وانسانی زیاده انسانی ودانش طربناک نیز،در این کتاب نقل شده فیلمی با همین نام به کارگردانی پینکاس پری ساخته شد که البته قدرت رمان خود کتاب را ندارد اما مورد استقبال بسیاری قرار گرفت،در فیلم وقتی نیچه گریست، که با بازی آرماندو آسانته در نقش نیچه ،غرق در اندیشه های فلسفی است داستان فیلم از نوشتن نامه کاترین وینیک در نقس لو سالومه به بن کراس در نقش دکتر بروئر آغاز می شه،، نامه ای که اندیشه ی خودکشی در نیچه رو بازگو می کنه،،اما چیزی که از نظر دوستداران نیچه اهمیت داره تناقض در سلیقه ی نویسنده با خودِ واقعی نیچه است،کسی که در تمام نوشته هایش انسانها را به ابر انسانی فرا می خواند نمی تواند اینگونه به مرگ بیندیشد نیچه در کتاب فرا سوی نیک وبد چنین می نویسد ((آری، شاید این خصلتِ بنیادیِ هستی باشد که اگر کسی در بابِ آن به معرفتِ کامل دست یابد، کار اش به نابودی کشد؛ تا بدان جا که توانِ هر جان را با این سنجه میتوان سنجید که تابِ چه اندازه از حقیقت را دارد؛ و یا به زبانی روشن تر، تا چه اندازه نیاز دارد که حقیقتی آبکی و بَزَک شده و شیرین شده و تیزی گرفته و دروغ آمیز باشد...)) بزرگمهر #اعتراضات #اروین_یالوم #ریچارد_فاینمن #آرتور_شوپنهاور #سیزیف #مولانا #تعجبنکنید #صادق_هدایت #سقراط #وقتی_نیچه_گریست #کارل یونگ#آزادی مدنی#صلحکودکان کار#نیچه #دمکراسی #ژان پل سارتر
قسمتی از سخنان نیچه از کتاب چنین گفت زرتشت ،،سخن معروف او خدا مرده است در رمان وقتی نیچه گریست به قلم اروین یالوم که روایت گر خیالی دیدار نیچه با یوزف برویر پزشک اتریشی وفراز ونشیب این دو بسیار دیدنی وقابل تامل است،،وهمینطور حضور شخصیت هایی نظیر زیگموندفروید،شوپنهاور،زیگموند اکسنر، مالویدا،ووو.. وهمینطور کلمات قصار وقابل تأمل از کتاب های چنین گفت زرتشت وانسانی زیاده انسانی ودانش طربناک نیز،در این کتاب نقل شده فیلمی با همین نام به کارگردانی پینکاس پری ساخته شد که البته قدرت رمان خود کتاب را ندارد اما مورد استقبال بسیاری قرار گرفت،در فیلم وقتی نیچه گریست، که با بازی آرماندو آسانته در نقش نیچه ،غرق در اندیشه های فلسفی است داستان فیلم از نوشتن نامه کاترین وینیک در نقس لو سالومه به بن کراس در نقش دکتر بروئر آغاز می شه،، نامه ای که اندیشه ی خودکشی در نیچه رو بازگو می کنه،،اما چیزی که از نظر دوستداران نیچه اهمیت داره تناقض در سلیقه ی نویسنده با خودِ واقعی نیچه است،کسی که در تمام نوشته هایش انسانها را به ابر انسانی فرا می خواند نمی تواند اینگونه به مرگ بیندیشد نیچه در کتاب فرا سوی نیک وبد چنین می نویسد ((آری، شاید این خصلتِ بنیادیِ هستی باشد که اگر کسی در بابِ آن به معرفتِ کامل دست یابد، کار اش به نابودی کشد؛ تا بدان جا که توانِ هر جان را با این سنجه میتوان سنجید که تابِ چه اندازه از حقیقت را دارد؛ و یا به زبانی روشن تر، تا چه اندازه نیاز دارد که حقیقتی آبکی و بَزَک شده و شیرین شده و تیزی گرفته و دروغ آمیز باشد...)) بزرگمهر #اعتراضات #اروین_یالوم #ریچارد_فاینمن #آرتور_شوپنهاور #سیزیف #مولانا #تعجبنکنید #صادق_هدایت #سقراط #وقتی_نیچه_گریست #کارل یونگ#آزادی مدنی#صلحکودکان کار#نیچه#دمکراسی#ژان پل سارتر
قسمتی از سخنان نیچه از کتاب چنین گفت زرتشت ،،سخن معروف او خدا مرده است در رمان وقتی نیچه گریست به قلم اروین یالوم که روایت گر خیالی دیدار نیچه با یوزف برویر پزشک اتریشی وفراز ونشیب این دو بسیار دیدنی وقابل تامل است،،وهمینطور حضور شخصیت هایی نظیر زیگموندفروید،شوپنهاور،زیگموند اکسنر، مالویدا،ووو.. وهمینطور کلمات قصار وقابل تأمل از کتاب های چنین گفت زرتشت وانسانی زیاده انسانی ودانش طربناک نیز،در این کتاب نقل شده فیلمی با همین نام به کارگردانی پینکاس پری ساخته شد که البته قدرت رمان خود کتاب را ندارد اما مورد استقبال بسیاری قرار گرفت،در فیلم وقتی نیچه گریست، که با بازی آرماندو آسانته در نقش نیچه ،غرق در اندیشه های فلسفی است داستان فیلم از نوشتن نامه کاترین وینیک در نقس لو سالومه به بن کراس در نقش دکتر بروئر آغاز می شه،، نامه ای که اندیشه ی خودکشی در نیچه رو بازگو می کنه،،اما چیزی که از نظر دوستداران نیچه اهمیت داره تناقض در سلیقه ی نویسنده با خودِ واقعی نیچه است،کسی که در تمام نوشته هایش انسانها را به ابر انسانی فرا می خواند نمی تواند اینگونه به مرگ بیندیشد نیچه در کتاب فرا سوی نیک وبد چنین می نویسد ((آری، شاید این خصلتِ بنیادیِ هستی باشد که اگر کسی در بابِ آن به معرفتِ کامل دست یابد، کار اش به نابودی کشد؛ تا بدان جا که توانِ هر جان را با این سنجه میتوان سنجید که تابِ چه اندازه از حقیقت را دارد؛ و یا به زبانی روشن تر، تا چه اندازه نیاز دارد که حقیقتی آبکی و بَزَک شده و شیرین شده و تیزی گرفته و دروغ آمیز باشد...)) بزرگمهر #اعتراضات #اروین_یالوم #ریچارد_فاینمن #آرتور_شوپنهاور #سیزیف #مولانا #تعجبنکنید #صادق_هدایت #سقراط #وقتی_نیچه_گریست #کارل یونگ#آزادی مدنی#صلحکودکان کار#نیچه #دمکراسی #ژان پل سارتر
ﻣﻮﺭﭼﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ حرف می زنند... ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺟﻤﻊ می کنند. ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ می کنند. براستی ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ...! #ژان پل سارتر
ﻣﻮﺭﭼﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ حرف می زنند... ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺟﻤﻊ می کنند. ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ می کنند. براستی ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ...! #ژان پل سارتر
. #جان_بول_سارتر في أحضان والدته. . إنه فيلسوف ، ورائد ، و#كاتب مسرحي ، وناقد فرنسي. . #ژان-پل سارْتْرْ در آغوش مادرش ..او #فیلسوف، اگزیستانسیالیست، #رمان_نویس، نمایشنامهنویس و منتقد فرانسوی است #فرانسه . -    . .   , , , ,  . . .
. #جان_بول_سارتر في أحضان والدته. . إنه فيلسوف ، ورائد ، و#كاتب مسرحي ، وناقد فرنسي. . #ژان -پل سارْتْرْ در آغوش مادرش ..او #فیلسوف ، اگزیستانسیالیست، #رمان_نویس ، نمایشنامهنویس و منتقد فرانسوی است #فرانسه . - . . , , , , . . .
از سختیها نترس سختی آدم را سرسخت میکند میخهایی در دیوار محکمتر هستند کـه ضربات سختتری تحمل کرده باشند..!! #ژان ژاک راسو ❤
از سختیها نترس سختی آدم را سرسخت میکند میخهایی در دیوار محکمتر هستند کـه ضربات سختتری تحمل کرده باشند..!! #ژان ژاک راسو ❤
.  ,  .   ,   .     نه میتوانیم بمیریم، نه میتوانیم زندگی کنیم! نه میتوانیم همدیگر را ببینیم، نه میتوانیم همدیگر را ترک کنیم! به تنگنای عجیبی افتاده ایم... . . #ژان_پل_سارتر . . . . .            _
. , . , . نه میتوانیم بمیریم، نه میتوانیم زندگی کنیم! نه میتوانیم همدیگر را ببینیم، نه میتوانیم همدیگر را ترک کنیم! به تنگنای عجیبی افتاده ایم... . . #ژان_پل_سارتر . . . . . _
#ژان _پل_ سارتر
#ژان _پل_ سارتر
#ژان- کلود-ون -دام #فرانکی
#ژان - کلود-ون -دام #فرانکی
️گاهی باید دورتان یک دیوار بکشید، نه برای اینکه دیگران را از خودتان دور کنید، بلکه برای اینکه ببینید چهکسی برای دیدنتان دیوار را خراب میکند... #ژان_پل_سارتر
️گاهی باید دورتان یک دیوار بکشید، نه برای اینکه دیگران را از خودتان دور کنید، بلکه برای اینکه ببینید چهکسی برای دیدنتان دیوار را خراب میکند... #ژان_پل_سارتر
️گاهی باید دورتان یک دیوار بکشید، نه برای اینکه دیگران را از خودتان دور کنید، بلکه برای اینکه ببینید چهکسی برای دیدنتان دیوار را خراب میکند... #ژان_پل_سارتر
️گاهی باید دورتان یک دیوار بکشید، نه برای اینکه دیگران را از خودتان دور کنید، بلکه برای اینکه ببینید چهکسی برای دیدنتان دیوار را خراب میکند... #ژان_پل_سارتر
روستای زیبای ژان، کردستان ,  : .
روستای زیبای ژان، کردستان , : .
_ #گوشه_دنج_کتابخوانی_من قرن من نیکوکار میبود اگر انسان دشمن سفاکی نمی داشت که از عهد ازل در کمینش نشسته است. حیوان گوشتخوار خون اشامی که سوگند به نابودی او خورده است. جانور موذی بی مویی که نامش انسان است. #نمایشنامه#گوشه_نشینان_آلتونا #ژان#پل#سارتر
_ #گوشه_دنج_کتابخوانی_من قرن من نیکوکار میبود اگر انسان دشمن سفاکی نمی داشت که از عهد ازل در کمینش نشسته است. حیوان گوشتخوار خون اشامی که سوگند به نابودی او خورده است. جانور موذی بی مویی که نامش انسان است. #نمایشنامه #گوشه_نشینان_آلتونا #ژان #پل #سارتر
🎤گـــۆراݩـــێ ۆاچــاݩ 🎤ڪاڪ عــەێــزت رنــجــبــر(نـۆدشی) 🎤ڪاڪ ســەتــاڕرنـــجـبــر 🌺پــێــش ڪش تــــا بـــۆ #گورانی#هورامی#هورامان#هورامان_تخت#هیشور#هجیج#هلبجە#پاوه#پالنگان#نوسود#نودشە#نوین#کردستان#کامیاران #ژان#ژونی
🎤گـــۆراݩـــێ ۆاچــاݩ 🎤ڪاڪ عــەێــزت رنــجــبــر(نـۆدشی) 🎤ڪاڪ ســەتــاڕرنـــجـبــر 🌺پــێــش ڪش تــــا بـــۆ #گورانی #هورامی #هورامان #هورامان_تخت #هیشور #هجیج #هلبجە #پاوه #پالنگان #نوسود #نودشە #نوین #کردستان #کامیاران #ژان #ژونی
گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید نه برای اینکه دیگران را از خود دور کنی بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند... #ژان پل سارتر
گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید نه برای اینکه دیگران را از خود دور کنی بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند... #ژان پل سارتر
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 هیچکس کامل نیست، خوشبختی در آن است که انسان حد خود را بشناسد و آن را دوست بدارد ... #ژان کریستف #رومن_رولان :.                 #پرتره #استایل #استایلیست #مد_روز #مدل
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 هیچکس کامل نیست، خوشبختی در آن است که انسان حد خود را بشناسد و آن را دوست بدارد ... #ژان کریستف #رومن_رولان :. #پرتره #استایل #استایلیست #مد_روز #مدل
🎤گـــۆراݩــێ ۆاچ 🎤مــامــۆســـا ســـەبـــاح هـــەۆرامــێ 🎼مــەڕدا مــەڕدا 🌺پـــێــش ڪش تـــابــــۆ #سەباح_هەورامی#صباح_هورامی#گورانی#هورامی#هورامان#هورامان_تخت#هیشور#هجیج#نوسود#نوین#نودشە#پاوه#پالنگان #هلپرکه#شاد#ژان
🎤گـــۆراݩــێ ۆاچ 🎤مــامــۆســـا ســـەبـــاح هـــەۆرامــێ 🎼مــەڕدا مــەڕدا 🌺پـــێــش ڪش تـــابــــۆ #سەباح_هەورامی #صباح_هورامی #گورانی #هورامی #هورامان #هورامان_تخت #هیشور #هجیج #نوسود #نوین #نودشە #پاوه #پالنگان #هلپرکه #شاد #ژان
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند #حافظ #تصویر#فیلم#مودیلیانی#ژان #سایکوتاک ژان: چرا چشمهایم بسته است ؟ مودی: هر وقت روحت را شناختم ؛ چشمانت را خواهم کشید .   #روانشناسی#ساختار_شناختی#ادراک
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند #حافظ #تصویر #فیلم #مودیلیانی #ژان #سایکوتاک ژان: چرا چشمهایم بسته است ؟ مودی: هر وقت روحت را شناختم ؛ چشمانت را خواهم کشید . #روانشناسی #ساختار_شناختی #ادراک
 اجرای زیبایی از نمایشنامه کلفت ها، اثر ژان ژنه. برای دیدنش هنوز چند شب فرصت هست #نمایشنامه_فرانسه #تئاتريها #ژان  ,
اجرای زیبایی از نمایشنامه کلفت ها، اثر ژان ژنه. برای دیدنش هنوز چند شب فرصت هست #نمایشنامه_فرانسه #تئاتريها #ژان ,
 اجرای زیبایی از نمایشنامه کلفت ها، اثر ژان ژنه. برای دیدنش هنوز چند شب فرصت هست #نمایشنامه_فرانسه #تئاتريها #ژان  ,
اجرای زیبایی از نمایشنامه کلفت ها، اثر ژان ژنه. برای دیدنش هنوز چند شب فرصت هست #نمایشنامه_فرانسه #تئاتريها #ژان ,
( نامۀ #شاملو به ژان پل ساتر ) پس از #پیروزی _انقلاب بنا به دوستی و آشنایی که با #ژان _پل _سارتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی داشتم سرمست از سرنگونی رژیم گذشته نامهای به او نوشتم ، در انتهای نامهام گفتم : جناب #سارتر شما چرا بابت پیروزی انقلاب ایران به ما تبریک نگفتید ؟؟ شاملو ادامه میدهد سارتر پاسخی به من داد که هرروز در مغزم تکرار میشود ، سارتر نوشت : شما چگونه قیامی که رهبران آن روحانی و نتیجه آن حاکمیتی مذهبی بوده است #انقلاب مینامید ؟ مگر نه اینکه انقلاب دگرگونی رو به جلو است ؟ شما برگشت به #قهقرا کردهاید ... این انقلاب نیست اما یقین دارم روزی شما ناچار به انقلابی حقیقی خواهید شد!!
( نامۀ #شاملو به ژان پل ساتر ) پس از #پیروزی _انقلاب بنا به دوستی و آشنایی که با #ژان _پل _سارتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی داشتم سرمست از سرنگونی رژیم گذشته نامهای به او نوشتم ، در انتهای نامهام گفتم : جناب #سارتر شما چرا بابت پیروزی انقلاب ایران به ما تبریک نگفتید ؟؟ شاملو ادامه میدهد سارتر پاسخی به من داد که هرروز در مغزم تکرار میشود ، سارتر نوشت : شما چگونه قیامی که رهبران آن روحانی و نتیجه آن حاکمیتی مذهبی بوده است #انقلاب مینامید ؟ مگر نه اینکه انقلاب دگرگونی رو به جلو است ؟ شما برگشت به #قهقرا کردهاید ... این انقلاب نیست اما یقین دارم روزی شما ناچار به انقلابی حقیقی خواهید شد!!
🎤گـــۆراݩــێ ۆاچ 🎤ڪاڪ ســێـرۆاݩ ڪەێــمــݩــەیــێ 🎼ڪەژڵ گــێـــاݩ 🌺پــێــش ڪش تـــا بـــۆ #سیروان_خالدی#گورانی#هورامی#هورامان#هورامان_تخت#هیشور#هجیج#نوسود#نودشە#نوین#سیاوچمانه#ژان#ژونی#ژیوار#کامیاران#پاوه#پالنگان
🎤گـــۆراݩــێ ۆاچ 🎤ڪاڪ ســێـرۆاݩ ڪەێــمــݩــەیــێ 🎼ڪەژڵ گــێـــاݩ 🌺پــێــش ڪش تـــا بـــۆ #سیروان_خالدی #گورانی #هورامی #هورامان #هورامان_تخت #هیشور #هجیج #نوسود #نودشە #نوین #سیاوچمانه #ژان #ژونی #ژیوار #کامیاران #پاوه #پالنگان
ایمان داشته باش به فردایی که بعد از یک شب تاریک می آید ! #ژان کریستف #پدر #حضرت پدر#تکیه_گاه
ایمان داشته باش به فردایی که بعد از یک شب تاریک می آید ! #ژان کریستف #پدر #حضرت پدر#تکیه_گاه
. . قطعه ژان را سال گذشته با همراهي استاد اردشير كامكار اجرا كرديم تا پيشكشي باشد به هموطنان مصيبت زده و عزيزمان در كرمانشاه كه زمين لرزه دردهاي زيادي روي قلبشان آوار كرد. امروز تقريبا حدود يك سال از انتشار اين قطعه مي گذرد و اين اثر را با آرزوي روزهاي شاد براي هموطنانم در كرمانشاه با شما به اشتراك مي گذارم. به اميد روزي كه دنيا از اين همه درد خالي شود.   #ژان#موسیقی_بیکلام #اردشیر_کامکار #کرمانشاه#زکریایوسفی
. . قطعه ژان را سال گذشته با همراهي استاد اردشير كامكار اجرا كرديم تا پيشكشي باشد به هموطنان مصيبت زده و عزيزمان در كرمانشاه كه زمين لرزه دردهاي زيادي روي قلبشان آوار كرد. امروز تقريبا حدود يك سال از انتشار اين قطعه مي گذرد و اين اثر را با آرزوي روزهاي شاد براي هموطنانم در كرمانشاه با شما به اشتراك مي گذارم. به اميد روزي كه دنيا از اين همه درد خالي شود. #ژان #موسیقی_بیکلام #اردشیر_کامکار #کرمانشاه #زکریایوسفی
#ژان پل سارتر
#ژان پل سارتر
جیحون پسر مالیش و مدوسا نوه قهرمانان#ژان و#جمیل ماهه
جیحون پسر مالیش و مدوسا نوه قهرمانان#ژان و#جمیل ماهه
روزها، ماه ها و سال هاى بى انتهايى هستند كه هيچ اتفاقى نمى افتد؛ دقايق و ثانيه هايى هم هستند كه جهانى در خود دارند... #ژان دورمسان#باران#پاییز#شیشه_پنجره_را_باران_شست_از_دل_من_اما_چه #باران #جاده_شمال#جاده_بارانی #جاده_چالوس #جاده_خیس #موسیقی_زیبا #شعر_باران #باز_باران_با_ترانه #بهنام_بانی🎵🎶#موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
روزها، ماه ها و سال هاى بى انتهايى هستند كه هيچ اتفاقى نمى افتد؛ دقايق و ثانيه هايى هم هستند كه جهانى در خود دارند... #ژان دورمسان#باران #پاییز #شیشه_پنجره_را_باران_شست_از_دل_من_اما_چه #باران #جاده_شمال #جاده_بارانی #جاده_چالوس #جاده_خیس #موسیقی_زیبا #شعر_باران #باز_باران_با_ترانه #بهنام_بانی 🎵🎶#موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ