پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره گلپا در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های گلپا

Instagram
اسداله ملک:شبی که صدای اکبر گلپایگانی برای اولین بار از رادیو پخش شد صبح روز بعد مردم در کوچه و بازار از یکدیگر میپرسیدند این صدا چه بود؟از که بود؟ این صدای جاودانه و رسا برای مردم تازگی داشت و تقاضای پخش مجدد آن را میکردند و همان روز همه مردم اکبر گلپایگانی را شناختند.من سالهای سال است که با گلپا اشنایی دارم و میدانم با این که در دبیرستان نظام و دانشکده افسری و دانشکده علوم درس میخوانده است و در رشته نقشه برداری تخصص دارد عاشق چیز دیگری بوده و گذشته از این که مراحل تحصیلی را در سطح بالا طی کرده به دلیل عشق به موسیقی تمام مدارج علمی این رشته را کسب نموده است. گلپا شاگرد استاد صبا و نورعلی خان برومند بود و به یاد دارم که شبها در پشت بام کلاس برادرم حسین ملک از نورعلی خان درس میگرفت و با سختگیریهای نور علی خان برای یاد گیری هر گوشه ای شاید سه چهار ماه وقت میگذاشت. خداوند در وجود گلپا حنجره ای بی نظیر و صدایی متفاوت خلق کرده است و تصور میکنم همه در این ادعا یکسان فکر میکنند.در تمامی برنامه های گلها مثل گلهای رنگارنگ گلهای تازه و گلهای جاویدان برنامه اجرا می کرد و همه کارهایش مورد توجه قرار میگرفت گلپا ردیفهای موسیقی و حتی مرکب خوانی را به طور کامل فرا گرفت که فکر می کنم هیچ خواننده ای به اندازه او توانائی اجرای مرکب خوانی را نداشته باشد.گلپا به قدری در موسیقی تبحر یافته بود که نواری با صدای استاد برومند شنیدم که میگفت:من گاهگاهی گوشه هائی را از اکبر گلپا یاد میگرفتم و استفاده می بردم گلپا نه تنها در اواز بلکه در تصنیف هم اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است.و اولین تصنیفی را که از من خواند دلم گرفته بود و پس از ان (پس از تو نمونم) و تصنیفهای دیگر که همگی با استادی و زیبائی اجرا و با استقبال مردم روبه رو شده اند. من فکر نمیکنم بتوانم شخصیت اجتماعی و هنری گلپا را ان طور که باید و شاید وصف کنم.تنها میگویم:گلپا اواز و موسیقی سنتی را زنده کرد.صدایش نرمی و لطافت را به نحو اکمل دارد.صاحب ذوق و خلاقیتی بی نظیر است و حتی در اواز اهنگسازی می کرد و اوازهایش را نیز لطیف و پر ملودی اجرا مینمود.بد نیست به خاطره ای اشاره کنم:در جمعی بودیم که مرحوم بنان و اکبر گلپا هم حضور داشتند.گلپا شروع به خواندن کرد و سپس بنان به ردیف خوانی و مدلاسیون در دستگاههای مختلف پرداخت.گلپا مو به مو با استاد بنان همراهی کرد و پس از پایان کار مرحوم بنان گفت:من نمیدانستم که گلپایگانی این قدر به ردیفها تسلط دارد #هنر#موسیقی#ایران#سنتی#اصیل#گلها#گلهای_رنگارنگ#گلهای_تازه#یک_شاخه_گل#گلهای_جاویدان#گلپا#ایرج#شجریان
اسداله ملک:شبی که صدای اکبر گلپایگانی برای اولین بار از رادیو پخش شد صبح روز بعد مردم در کوچه و بازار از یکدیگر میپرسیدند این صدا چه بود؟از که بود؟ این صدای جاودانه و رسا برای مردم تازگی داشت و تقاضای پخش مجدد آن را میکردند و همان روز همه مردم اکبر گلپایگانی را شناختند.من سالهای سال است که با گلپا اشنایی دارم و میدانم با این که در دبیرستان نظام و دانشکده افسری و دانشکده علوم درس میخوانده است و در رشته نقشه برداری تخصص دارد عاشق چیز دیگری بوده و گذشته از این که مراحل تحصیلی را در سطح بالا طی کرده به دلیل عشق به موسیقی تمام مدارج علمی این رشته را کسب نموده است. گلپا شاگرد استاد صبا و نورعلی خان برومند بود و به یاد دارم که شبها در پشت بام کلاس برادرم حسین ملک از نورعلی خان درس میگرفت و با سختگیریهای نور علی خان برای یاد گیری هر گوشه ای شاید سه چهار ماه وقت میگذاشت. خداوند در وجود گلپا حنجره ای بی نظیر و صدایی متفاوت خلق کرده است و تصور میکنم همه در این ادعا یکسان فکر میکنند.در تمامی برنامه های گلها مثل گلهای رنگارنگ گلهای تازه و گلهای جاویدان برنامه اجرا می کرد و همه کارهایش مورد توجه قرار میگرفت گلپا ردیفهای موسیقی و حتی مرکب خوانی را به طور کامل فرا گرفت که فکر می کنم هیچ خواننده ای به اندازه او توانائی اجرای مرکب خوانی را نداشته باشد.گلپا به قدری در موسیقی تبحر یافته بود که نواری با صدای استاد برومند شنیدم که میگفت:من گاهگاهی گوشه هائی را از اکبر گلپا یاد میگرفتم و استفاده می بردم گلپا نه تنها در اواز بلکه در تصنیف هم اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است.و اولین تصنیفی را که از من خواند دلم گرفته بود و پس از ان (پس از تو نمونم) و تصنیفهای دیگر که همگی با استادی و زیبائی اجرا و با استقبال مردم روبه رو شده اند. من فکر نمیکنم بتوانم شخصیت اجتماعی و هنری گلپا را ان طور که باید و شاید وصف کنم.تنها میگویم:گلپا اواز و موسیقی سنتی را زنده کرد.صدایش نرمی و لطافت را به نحو اکمل دارد.صاحب ذوق و خلاقیتی بی نظیر است و حتی در اواز اهنگسازی می کرد و اوازهایش را نیز لطیف و پر ملودی اجرا مینمود.بد نیست به خاطره ای اشاره کنم:در جمعی بودیم که مرحوم بنان و اکبر گلپا هم حضور داشتند.گلپا شروع به خواندن کرد و سپس بنان به ردیف خوانی و مدلاسیون در دستگاههای مختلف پرداخت.گلپا مو به مو با استاد بنان همراهی کرد و پس از پایان کار مرحوم بنان گفت:من نمیدانستم که گلپایگانی این قدر به ردیفها تسلط دارد #هنر #موسیقی #ایران #سنتی #اصیل #گلها #گلهای_رنگارنگ #گلهای_تازه #یک_شاخه_گل #گلهای_جاویدان #گلپا #ایرج #شجریان
اسداله ملک:شبی که صدای اکبر گلپایگانی برای اولین بار از رادیو پخش شد صبح روز بعد مردم در کوچه و بازار از یکدیگر میپرسیدند این صدا چه بود؟از که بود؟ این صدای جاودانه و رسا برای مردم تازگی داشت و تقاضای پخش مجدد آن را میکردند و همان روز همه مردم اکبر گلپایگانی را شناختند.من سالهای سال است که با گلپا اشنایی دارم و میدانم با این که در دبیرستان نظام و دانشکده افسری و دانشکده علوم درس میخوانده است و در رشته نقشه برداری تخصص دارد عاشق چیز دیگری بوده و گذشته از این که مراحل تحصیلی را در سطح بالا طی کرده به دلیل عشق به موسیقی تمام مدارج علمی این رشته را کسب نموده است. گلپا شاگرد استاد صبا و نورعلی خان برومند بود و به یاد دارم که شبها در پشت بام کلاس برادرم حسین ملک از نورعلی خان درس میگرفت و با سختگیریهای نور علی خان برای یاد گیری هر گوشه ای شاید سه چهار ماه وقت میگذاشت. خداوند در وجود گلپا حنجره ای بی نظیر و صدایی متفاوت خلق کرده است و تصور میکنم همه در این ادعا یکسان فکر میکنند.در تمامی برنامه های گلها مثل گلهای رنگارنگ گلهای تازه و گلهای جاویدان برنامه اجرا می کرد و همه کارهایش مورد توجه قرار میگرفت گلپا ردیفهای موسیقی و حتی مرکب خوانی را به طور کامل فرا گرفت که فکر می کنم هیچ خواننده ای به اندازه او توانائی اجرای مرکب خوانی را نداشته باشد.گلپا به قدری در موسیقی تبحر یافته بود که نواری با صدای استاد برومند شنیدم که میگفت:من گاهگاهی گوشه هائی را از اکبر گلپا یاد میگرفتم و استفاده می بردم گلپا نه تنها در اواز بلکه در تصنیف هم اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است.و اولین تصنیفی را که از من خواند دلم گرفته بود و پس از ان (پس از تو نمونم) و تصنیفهای دیگر که همگی با استادی و زیبائی اجرا و با استقبال مردم روبه رو شده اند. من فکر نمیکنم بتوانم شخصیت اجتماعی و هنری گلپا را ان طور که باید و شاید وصف کنم.تنها میگویم:گلپا اواز و موسیقی سنتی را زنده کرد.صدایش نرمی و لطافت را به نحو اکمل دارد.صاحب ذوق و خلاقیتی بی نظیر است و حتی در اواز اهنگسازی می کرد و اوازهایش را نیز لطیف و پر ملودی اجرا مینمود.بد نیست به خاطره ای اشاره کنم:در جمعی بودیم که مرحوم بنان و اکبر گلپا هم حضور داشتند.گلپا شروع به خواندن کرد و سپس بنان به ردیف خوانی و مدلاسیون در دستگاههای مختلف پرداخت.گلپا مو به مو با استاد بنان همراهی کرد و پس از پایان کار مرحوم بنان گفت:من نمیدانستم که گلپایگانی این قدر به ردیفها تسلط دارد #هنر#موسیقی#ایران#سنتی#اصیل#گلها#گلهای_رنگارنگ#گلهای_تازه#یک_شاخه_گل#گلهای_جاویدان#گلپا#ایرج#شجریان
اسداله ملک:شبی که صدای اکبر گلپایگانی برای اولین بار از رادیو پخش شد صبح روز بعد مردم در کوچه و بازار از یکدیگر میپرسیدند این صدا چه بود؟از که بود؟ این صدای جاودانه و رسا برای مردم تازگی داشت و تقاضای پخش مجدد آن را میکردند و همان روز همه مردم اکبر گلپایگانی را شناختند.من سالهای سال است که با گلپا اشنایی دارم و میدانم با این که در دبیرستان نظام و دانشکده افسری و دانشکده علوم درس میخوانده است و در رشته نقشه برداری تخصص دارد عاشق چیز دیگری بوده و گذشته از این که مراحل تحصیلی را در سطح بالا طی کرده به دلیل عشق به موسیقی تمام مدارج علمی این رشته را کسب نموده است. گلپا شاگرد استاد صبا و نورعلی خان برومند بود و به یاد دارم که شبها در پشت بام کلاس برادرم حسین ملک از نورعلی خان درس میگرفت و با سختگیریهای نور علی خان برای یاد گیری هر گوشه ای شاید سه چهار ماه وقت میگذاشت. خداوند در وجود گلپا حنجره ای بی نظیر و صدایی متفاوت خلق کرده است و تصور میکنم همه در این ادعا یکسان فکر میکنند.در تمامی برنامه های گلها مثل گلهای رنگارنگ گلهای تازه و گلهای جاویدان برنامه اجرا می کرد و همه کارهایش مورد توجه قرار میگرفت گلپا ردیفهای موسیقی و حتی مرکب خوانی را به طور کامل فرا گرفت که فکر می کنم هیچ خواننده ای به اندازه او توانائی اجرای مرکب خوانی را نداشته باشد.گلپا به قدری در موسیقی تبحر یافته بود که نواری با صدای استاد برومند شنیدم که میگفت:من گاهگاهی گوشه هائی را از اکبر گلپا یاد میگرفتم و استفاده می بردم گلپا نه تنها در اواز بلکه در تصنیف هم اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است.و اولین تصنیفی را که از من خواند دلم گرفته بود و پس از ان (پس از تو نمونم) و تصنیفهای دیگر که همگی با استادی و زیبائی اجرا و با استقبال مردم روبه رو شده اند. من فکر نمیکنم بتوانم شخصیت اجتماعی و هنری گلپا را ان طور که باید و شاید وصف کنم.تنها میگویم:گلپا اواز و موسیقی سنتی را زنده کرد.صدایش نرمی و لطافت را به نحو اکمل دارد.صاحب ذوق و خلاقیتی بی نظیر است و حتی در اواز اهنگسازی می کرد و اوازهایش را نیز لطیف و پر ملودی اجرا مینمود.بد نیست به خاطره ای اشاره کنم:در جمعی بودیم که مرحوم بنان و اکبر گلپا هم حضور داشتند.گلپا شروع به خواندن کرد و سپس بنان به ردیف خوانی و مدلاسیون در دستگاههای مختلف پرداخت.گلپا مو به مو با استاد بنان همراهی کرد و پس از پایان کار مرحوم بنان گفت:من نمیدانستم که گلپایگانی این قدر به ردیفها تسلط دارد #هنر #موسیقی #ایران #سنتی #اصیل #گلها #گلهای_رنگارنگ #گلهای_تازه #یک_شاخه_گل #گلهای_جاویدان #گلپا #ایرج #شجریان
اجرای آواز بیات زند باصدای مرد حنجره طلایی استاد اکبر گلپایگانی همراه با تار استاد جلیل شهناز #اکبر_گلپایگانی🎶🎵 #گلپایگانی #گلپا #آواز_بیات_زند #آواز_بیات_ترک #جلیل_شهناز #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل_ایرانی .
اجرای آواز بیات زند باصدای مرد حنجره طلایی استاد اکبر گلپایگانی همراه با تار استاد جلیل شهناز #اکبر_گلپایگانی 🎶🎵 #گلپایگانی #گلپا #آواز_بیات_زند #آواز_بیات_ترک #جلیل_شهناز #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل_ایرانی .
🖤🖤🖤استاداکبرگلپایگانی#گلپا
🖤🖤🖤استاداکبرگلپایگانی#گلپا
.........آهنگ بينظير و جاويدان قهروناز اولين آهنگ و ترانه اي كه استاد اكبرگلپايگاني بعد از هفده سال آوازخواني اجرا كردن و ماندگار شد. شعر و آهنگ:فضل الله توكل . . . . #گلپا#ترانه#قهروناز#فضل_الله_توكل#گلپا_تنها_نیست#گلپا_استثناء_آواز #گلپا_همتا_ندارد#فرق_آواز_و_روضه_را_بدانیم #اكبرگلپايگانى اسدالله ملک: هیچ خواننده ای به اندازه گلپا توانایی اجرای مرکب خوانی را نداشت
.........آهنگ بينظير و جاويدان قهروناز اولين آهنگ و ترانه اي كه استاد اكبرگلپايگاني بعد از هفده سال آوازخواني اجرا كردن و ماندگار شد. شعر و آهنگ:فضل الله توكل . . . . #گلپا #ترانه #قهروناز #فضل_الله_توكل #گلپا_تنها_نیست #گلپا_استثناء_آواز #گلپا_همتا_ندارد #فرق_آواز_و_روضه_را_بدانیم #اكبرگلپايگانى اسدالله ملک: هیچ خواننده ای به اندازه گلپا توانایی اجرای مرکب خوانی را نداشت
عیش هاتان، نوش بادا، هر زمان، ای عاشقان، وز شما کان شکر باد این جهان، ای عاشقان، تصنیف ای عاشقان، استاد علیرضا افتخاری، بداهه نوازی و بداهه خوانی سه تار: استاد جلال ذوالفنون، بر اساس ملودی هایی، از استاد علیرضا افتخاری، تبک: داوود یاسری، دف: فرزاد عندلیبی آلبوم شب عاشقان، شب عاشقان، گل نغمه های باغ دقایق عارفانه و پروازهای، عاشقانه است، گل بانگ هایی روحانی که در لحظه، شکفته است. #علیرضا_افتخاری #استاد_علیرضا_افتخاری #افتخاری #شعر#آهنگ#موزیک#موسیقی_ایرانی#موسیقی_سنتی#تار#سه_تار#کمانچه#نی #ویلن#ویولن#سنتور#سعدی#مولانا#مولوی#حافظ#سهراب_سپهری #احمد_شاملو #قیصر_امین_پور #جلال_ذوالفنون #گلپا #گلپایگانی #ایرج#ایرج_خواجه_امیری #جلیل_عندلیبی    _
عیش هاتان، نوش بادا، هر زمان، ای عاشقان، وز شما کان شکر باد این جهان، ای عاشقان، تصنیف ای عاشقان، استاد علیرضا افتخاری، بداهه نوازی و بداهه خوانی سه تار: استاد جلال ذوالفنون، بر اساس ملودی هایی، از استاد علیرضا افتخاری، تبک: داوود یاسری، دف: فرزاد عندلیبی آلبوم شب عاشقان، شب عاشقان، گل نغمه های باغ دقایق عارفانه و پروازهای، عاشقانه است، گل بانگ هایی روحانی که در لحظه، شکفته است. #علیرضا_افتخاری #استاد_علیرضا_افتخاری #افتخاری #شعر #آهنگ #موزیک #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #تار #سه_تار #کمانچه #نی #ویلن #ویولن #سنتور #سعدی #مولانا #مولوی #حافظ #سهراب_سپهری #احمد_شاملو #قیصر_امین_پور #جلال_ذوالفنون #گلپا #گلپایگانی #ایرج #ایرج_خواجه_امیری #جلیل_عندلیبی _
اسدالله ملک: هیچ خواننده ای به اندازه #گلپا توانایی اجرای مرکب خوانی را نداشت. _شبی که صدای اکبر گلپایگانی برای اولین بار از رادیو پخش شد صبح روز بعد مردم در کوچه و بازار از یکدیگر میپرسیدند این صدا چه بود؟از که بود؟ این صدای جاودانه و رسا برای مردم تازگی داشت و تقاضای پخش مجدد آن را میکردند و همان روز همه مردم اکبر گلپایگانی را شناختند.من سالهای سال است که با گلپا اشنایی دارم و میدانم با این که در دبیرستان نظام و دانشکده افسری و دانشکده علوم درس میخوانده است و در رشته نقشه برداری تخصص دارد عاشق چیز دیگری بوده و گذشته از این که مراحل تحصیلی را در سطح بالا طی کرده به دلیل عشق به موسیقی تمام مدارج علمی این رشته را کسب نموده است. گلپا شاگرد استاد صبا و نورعلی خان برومند بود و به یاد دارم که شبها در پشت بام کلاس برادرم حسین ملک از نورعلی خان درس میگرفت و با سختگیریهای نور علی خان برای یاد گیری هر گوشه ای شاید سه چهار ماه وقت میگذاشت. خداوند در وجود گلپا حنجره ای بی نظیر و صدایی متفاوت خلق کرده است و تصور میکنم همه در این ادعا یکسان فکر میکنند.در تمامی برنامه های گلها مثل گلهای رنگارنگ گلهای تازه و گلهای جاویدان برنامه اجرا می کرد و همه کارهایش مورد توجه قرار میگرفت. گلپا ردیفهای موسیقی و حتی مرکب خوانی را به طور کامل فرا گرفت که فکر می کنم هیچ خواننده ای به اندازه او توانائی اجرای مرکب خوانی را نداشته باشد.گلپا به قدری در موسیقی تبحر یافته بود که نواری با صدای استاد برومند شنیدم که میگفت:من گاهگاهی گوشه هائی را از اکبر گلپا یاد میگرفتم و استفاده می بردم. گلپا نه تنها در اواز بلکه در تصنیف هم اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است.و اولین تصنیفی را که از من خواند دلم گرفته بود و پس از ان (پس از تو نمونم) و تصنیفهای دیگر که همگی با استادی و زیبائی اجرا و با استقبال مردم روبه رو شده اند. من فکر نمیکنم بتوانم شخصیت اجتماعی و هنری گلپا را ان طور که باید و شاید وصف کنم.تنها میگویم:گلپا اواز و موسیقی سنتی را زنده کرد.صدایش نرمی و لطافت را به نحو اکمل دارد.صاحب ذوق و خلاقیتی بی نظیر است و حتی در اواز اهنگسازی می کرد و اوازهایش را نیز لطیف و پر ملودی اجرا مینمود.بد نیست به خاطره ای اشاره کنم:در جمعی بودیم که مرحوم بنان و اکبر گلپا هم حضور داشتند.گلپا شروع به خواندن کرد و سپس بنان به ردیف خوانی و مدلاسیون در دستگاههای مختلف پرداخت.گلپا مو به مو با استاد بنان همراهی کرد و پس از پایان کار مرحوم بنان گفت:من نمیدانستم که گلپایگانی این قدر به ردیفها تسلط دارد. #مدولاسیون #افشاری #نوا
اسدالله ملک: هیچ خواننده ای به اندازه #گلپا توانایی اجرای مرکب خوانی را نداشت. _شبی که صدای اکبر گلپایگانی برای اولین بار از رادیو پخش شد صبح روز بعد مردم در کوچه و بازار از یکدیگر میپرسیدند این صدا چه بود؟از که بود؟ این صدای جاودانه و رسا برای مردم تازگی داشت و تقاضای پخش مجدد آن را میکردند و همان روز همه مردم اکبر گلپایگانی را شناختند.من سالهای سال است که با گلپا اشنایی دارم و میدانم با این که در دبیرستان نظام و دانشکده افسری و دانشکده علوم درس میخوانده است و در رشته نقشه برداری تخصص دارد عاشق چیز دیگری بوده و گذشته از این که مراحل تحصیلی را در سطح بالا طی کرده به دلیل عشق به موسیقی تمام مدارج علمی این رشته را کسب نموده است. گلپا شاگرد استاد صبا و نورعلی خان برومند بود و به یاد دارم که شبها در پشت بام کلاس برادرم حسین ملک از نورعلی خان درس میگرفت و با سختگیریهای نور علی خان برای یاد گیری هر گوشه ای شاید سه چهار ماه وقت میگذاشت. خداوند در وجود گلپا حنجره ای بی نظیر و صدایی متفاوت خلق کرده است و تصور میکنم همه در این ادعا یکسان فکر میکنند.در تمامی برنامه های گلها مثل گلهای رنگارنگ گلهای تازه و گلهای جاویدان برنامه اجرا می کرد و همه کارهایش مورد توجه قرار میگرفت. گلپا ردیفهای موسیقی و حتی مرکب خوانی را به طور کامل فرا گرفت که فکر می کنم هیچ خواننده ای به اندازه او توانائی اجرای مرکب خوانی را نداشته باشد.گلپا به قدری در موسیقی تبحر یافته بود که نواری با صدای استاد برومند شنیدم که میگفت:من گاهگاهی گوشه هائی را از اکبر گلپا یاد میگرفتم و استفاده می بردم. گلپا نه تنها در اواز بلکه در تصنیف هم اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است.و اولین تصنیفی را که از من خواند دلم گرفته بود و پس از ان (پس از تو نمونم) و تصنیفهای دیگر که همگی با استادی و زیبائی اجرا و با استقبال مردم روبه رو شده اند. من فکر نمیکنم بتوانم شخصیت اجتماعی و هنری گلپا را ان طور که باید و شاید وصف کنم.تنها میگویم:گلپا اواز و موسیقی سنتی را زنده کرد.صدایش نرمی و لطافت را به نحو اکمل دارد.صاحب ذوق و خلاقیتی بی نظیر است و حتی در اواز اهنگسازی می کرد و اوازهایش را نیز لطیف و پر ملودی اجرا مینمود.بد نیست به خاطره ای اشاره کنم:در جمعی بودیم که مرحوم بنان و اکبر گلپا هم حضور داشتند.گلپا شروع به خواندن کرد و سپس بنان به ردیف خوانی و مدلاسیون در دستگاههای مختلف پرداخت.گلپا مو به مو با استاد بنان همراهی کرد و پس از پایان کار مرحوم بنان گفت:من نمیدانستم که گلپایگانی این قدر به ردیفها تسلط دارد. #مدولاسیون #افشاری #نوا
. استاد اکبر گلپایگانی ازسنین نوجوانی بیشترین دوران آموزش را دربین خوانندگان آواز گذرانده است استاد اسدالله ملک درکتاب مردان موسیقی سنتی نوشته ی حبیب الله نصیری فر میفرماید کاش پشت بام و دردیوار منزل برادرم حسین ملک و منزل آقا محمد ایرانی ضبط صوت داشتند تا گواهی میدادند که چه آوازهای بی نظیری ازاین مرد بزرگ شنیده ام و همچنین از شاگردی اکبر گلپایگانی نزد استاد صبا درهمین کلاسهای خانه ی حسین ملک میگوید و گواهی میدهد که چه آموزه هایی از گوشه های سخت و مهجور ی را گلپای جوان نزد استاد صبا فرا گرفته استاد گلپایگانی تنها خواننده ی درقید حیات هستند که محضر استاد حسین طاهر زاده را نیز درک کردند ایشان توسط استاد علی تجویدی به نورعلی برومند معرفی میشود و طولانی ترین دوره ی آموزشی را نزد برومند ( حدود ده سال )فرا میگیرد همانگونه که پیشتر مدتی نزد حسن یکرنگی از شاگردان اقبال آذر گذرانده بود و همزمان باآموزش نزد برومند از استاد اسماعیل قهرمانی و حسین طاهرزاده و صبا می آموخت و نیز مدتی از استاد ادیب خوانساری و محمد مجرد ایرانی بهره برد بصورتی که روزهای جمعه درمنزل استاد ادیب و روزهای دوشنبه درمنزل حاج آقا محمد ایرانی گرد می آمدند و همراه تجویدی عبدالله دوامی و یوسف فروتن و محمود کریمی نکاتی ازایشان می آموختند اما نکته ای که اورا متمایز میکند جدای درک محضر بزرگترین اساتید و محشور بودن و همنشینی با بزرگانی چون اساتید محجوبی خالقی و تجویدی وشهناز و بهاری و تهرانی .... درمحافل و مجالس و مهمانیهای نورعلی خان ، نبوغ و هوش ذاتی ایشان است در ترکیب این آموزه ها و خلاقیت و تلاش برای اجرای کاری نوین که در آواز متقدمین نظیرش دیده نشده بود که منجر به سبکی منحصر به فرد شد که تا به امروز در متاخرین هم دیده نشد و بکر ترین و دست نیافتنی ترین قله ی تاریخ آواز ایران باقی مانده است آواز سگاه (شعرحافظ) نوازندگان:فرهنگ شریف_امیرناصر افتتاح #گلپا. #فرهنگ _شریف. #حمیرا. #مهستی #هایده. #برادران_محجوبی #صبا. #خالقی. #داوود_پیر_نیا
. استاد اکبر گلپایگانی ازسنین نوجوانی بیشترین دوران آموزش را دربین خوانندگان آواز گذرانده است استاد اسدالله ملک درکتاب مردان موسیقی سنتی نوشته ی حبیب الله نصیری فر میفرماید کاش پشت بام و دردیوار منزل برادرم حسین ملک و منزل آقا محمد ایرانی ضبط صوت داشتند تا گواهی میدادند که چه آوازهای بی نظیری ازاین مرد بزرگ شنیده ام و همچنین از شاگردی اکبر گلپایگانی نزد استاد صبا درهمین کلاسهای خانه ی حسین ملک میگوید و گواهی میدهد که چه آموزه هایی از گوشه های سخت و مهجور ی را گلپای جوان نزد استاد صبا فرا گرفته استاد گلپایگانی تنها خواننده ی درقید حیات هستند که محضر استاد حسین طاهر زاده را نیز درک کردند ایشان توسط استاد علی تجویدی به نورعلی برومند معرفی میشود و طولانی ترین دوره ی آموزشی را نزد برومند ( حدود ده سال )فرا میگیرد همانگونه که پیشتر مدتی نزد حسن یکرنگی از شاگردان اقبال آذر گذرانده بود و همزمان باآموزش نزد برومند از استاد اسماعیل قهرمانی و حسین طاهرزاده و صبا می آموخت و نیز مدتی از استاد ادیب خوانساری و محمد مجرد ایرانی بهره برد بصورتی که روزهای جمعه درمنزل استاد ادیب و روزهای دوشنبه درمنزل حاج آقا محمد ایرانی گرد می آمدند و همراه تجویدی عبدالله دوامی و یوسف فروتن و محمود کریمی نکاتی ازایشان می آموختند اما نکته ای که اورا متمایز میکند جدای درک محضر بزرگترین اساتید و محشور بودن و همنشینی با بزرگانی چون اساتید محجوبی خالقی و تجویدی وشهناز و بهاری و تهرانی .... درمحافل و مجالس و مهمانیهای نورعلی خان ، نبوغ و هوش ذاتی ایشان است در ترکیب این آموزه ها و خلاقیت و تلاش برای اجرای کاری نوین که در آواز متقدمین نظیرش دیده نشده بود که منجر به سبکی منحصر به فرد شد که تا به امروز در متاخرین هم دیده نشد و بکر ترین و دست نیافتنی ترین قله ی تاریخ آواز ایران باقی مانده است آواز سگاه (شعرحافظ) نوازندگان:فرهنگ شریف_امیرناصر افتتاح #گلپا . #فرهنگ _شریف. #حمیرا . #مهستی #هایده . #برادران_محجوبی #صبا . #خالقی . #داوود_پیر_نیا
#بهترین_موسیقی ترانه جاودانه و ماندگار و بینهایت زیبای 🌿 باغ رویا 🌿 ( تو بمان ) اثرِ تحسین برانگیز ؛ استاد عباس خوشدل سروده شیوای ؛ بانو لُعبت والا باصدای ؛ بانو #پریسا #جلیل_شهناز #بیژن_ترقی #ابوعطا #حبیب_الله_بدیعی #ایرج #شجریان #احمد_عبادی #موسیقی_سنتی #موزیک #شهناز #گلپا #بهترین #آهنگ_زیبا #کلیپ #منوتو #فیلم #یاحقی #فرهنگ_شریف
#بهترین_موسیقی ترانه جاودانه و ماندگار و بینهایت زیبای 🌿 باغ رویا 🌿 ( تو بمان ) اثرِ تحسین برانگیز ؛ استاد عباس خوشدل سروده شیوای ؛ بانو لُعبت والا باصدای ؛ بانو #پریسا #جلیل_شهناز #بیژن_ترقی #ابوعطا #حبیب_الله_بدیعی #ایرج #شجریان #احمد_عبادی #موسیقی_سنتی #موزیک #شهناز #گلپا #بهترین #آهنگ_زیبا #کلیپ #منوتو #فیلم #یاحقی #فرهنگ_شریف
#گلپا #من_تورا_آسان_نیاوردم_بدست  ای از عشق پاک من همیشه مست من تو را آسان نیاوردم به دست من تو را آسان نیاوردم به دست بارها این کودک احساس من زیرِ باران های اشک من نشست من تو را آسان نیاوردم به دست در دل آتش نشستن کار آسانی نبود راه را بر اشک بستن کار آسانی نبود با غروری هم قد و بالای بامِ آسمان بارها در خود شکستن کار آسانی نبود . #اکبر_گلپایگانی #عشق_پاک  ترانه سرا و آهنگساز ؛ #جهانبخش_پازوکی تنظیم کننده ؛ #کاظم_عالمی آلبوم ؛ #تقدیر (به همراه #مهستی) ()  ___
#گلپا #من_تورا_آسان_نیاوردم_بدست ای از عشق پاک من همیشه مست من تو را آسان نیاوردم به دست من تو را آسان نیاوردم به دست بارها این کودک احساس من زیرِ باران های اشک من نشست من تو را آسان نیاوردم به دست در دل آتش نشستن کار آسانی نبود راه را بر اشک بستن کار آسانی نبود با غروری هم قد و بالای بامِ آسمان بارها در خود شکستن کار آسانی نبود . #اکبر_گلپایگانی #عشق_پاک ترانه سرا و آهنگساز ؛ #جهانبخش_پازوکی تنظیم کننده ؛ #کاظم_عالمی آلبوم ؛ #تقدیر (به همراه #مهستی ) () ___
#بانومهستی #بنشین_کنار_من #طنین  بنشین کنار من، بنشین که داغونم اگه موندنی باشم، به عشق تو می مونم بنشین کنار من، خیلی دلم تنگه دارم هوای گریه، دلداریت قشنگه همیشه توی سینه، می زدم تو رو فریاد وقتی یادت می کردم، گریه مهلت نمی داد برای درد دل هام، یه هم زبون می خواستم یه جون پناه برای، یه خسته جون می خواستم #مهستی #بنشین_کنارمن #طنین ترانه سرا و آهنگساز ؛ #جهانبخش_پازوکی تنظیم کننده ؛ #کاظم_عالمی آلبوم ؛ #تقدیر به همراه #گلپا () دریافت آهنگ اورجينال توی کانال تلگرام (لينک کانال در بیو 👆)  _
#بانومهستی #بنشین_کنار_من #طنین بنشین کنار من، بنشین که داغونم اگه موندنی باشم، به عشق تو می مونم بنشین کنار من، خیلی دلم تنگه دارم هوای گریه، دلداریت قشنگه همیشه توی سینه، می زدم تو رو فریاد وقتی یادت می کردم، گریه مهلت نمی داد برای درد دل هام، یه هم زبون می خواستم یه جون پناه برای، یه خسته جون می خواستم #مهستی #بنشین_کنارمن #طنین ترانه سرا و آهنگساز ؛ #جهانبخش_پازوکی تنظیم کننده ؛ #کاظم_عالمی آلبوم ؛ #تقدیر به همراه #گلپا () دریافت آهنگ اورجينال توی کانال تلگرام (لينک کانال در بیو 👆) _
دوست به کین است و آسمان به کمینم/ خسته دل از دست آسمان و زمینم/ خسته دل از دست آسمان و زمینم/ با صدای استاد اکبر گلپایگانیگلپا/ نوازنده تار استاد فرهنگ شریف/شعر از پژمان بختیاری/دستگاه شور/ برگ سبز برنامه شماره /اساتید:#گلپا#تار#فرهنگ_شریف#اشعار#شعر#شهریار#عمادخراسانی#فرصت_شیرازی#پژمان_بختیاری#ویلون#اسدالله_ملک#تنبک#جهانگیرملک#غزل#آواز#گلپایگانی#خواننده#هنر#هنرمندان#موسیقی#اصیل#سنتی#ایرانی#قدیمی#خسته#دل#آسمان#زمین#موسیقی_ملی#دستگاه_شور
دوست به کین است و آسمان به کمینم/ خسته دل از دست آسمان و زمینم/ خسته دل از دست آسمان و زمینم/ با صدای استاد اکبر گلپایگانیگلپا/ نوازنده تار استاد فرهنگ شریف/شعر از پژمان بختیاری/دستگاه شور/ برگ سبز برنامه شماره /اساتید:#گلپا #تار #فرهنگ_شریف #اشعار #شعر #شهریار #عمادخراسانی #فرصت_شیرازی #پژمان_بختیاری #ویلون #اسدالله_ملک #تنبک #جهانگیرملک #غزل #آواز #گلپایگانی #خواننده #هنر #هنرمندان #موسیقی #اصیل #سنتی #ایرانی #قدیمی #خسته #دل #آسمان #زمین #موسیقی_ملی #دستگاه_شور
اولین پیج اسباب بازی در گلپایگان #گلپا #گلپایگان #بچه #اسباببازی
اولین پیج اسباب بازی در گلپایگان #گلپا #گلپایگان #بچه #اسباببازی
اولین پیج اسباب بازی در گلپایگان #گلپا #گلپایگان #بچه #اسباببازی
اولین پیج اسباب بازی در گلپایگان #گلپا #گلپایگان #بچه #اسباببازی
#گوشه_مخالف سه گاه #آلبوم_آسمان_عشق #مخالف #سه_گاه #شجریان_محمدرضا #همایون_شجریان #ایرج #اعظمی_کیا_منصور_مدرس_پژوهشگرآواز_نویسنده کتاب راه و رسم منزل ها #طباطبایی_نیا #سیدرضا مدرس آواز شاگرد ممتاز تاج اصفهانی #طباطبایی_نیا_پیمان مدرس آواز #طباطبایی_نیا_مائده مدرس آواز #کلانتری_فرامرز مدرس تار و سه تار و تنبک #فوداز #افتخاری #فرامرز_پایور #آواز #تحریر #بسطامی #پرویز_یاحقی #ردیف #دستگاه_موسیقی #بنان #شاهزیدی #لطفی #موسیقی_سنتی #هایده #گلپا #طباطبایی_نیا  برای یافتن گوشه های بیشتر به کانال تلکرام زیر مراجعه کرده و نام گوشه مورد نظر را سرچ کنید👇👇 ://./
#گوشه_مخالف سه گاه #آلبوم_آسمان_عشق #مخالف #سه_گاه #شجریان_محمدرضا #همایون_شجریان #ایرج #اعظمی_کیا_منصور_مدرس_پژوهشگرآواز_نویسنده کتاب راه و رسم منزل ها #طباطبایی_نیا #سیدرضا مدرس آواز شاگرد ممتاز تاج اصفهانی #طباطبایی_نیا_پیمان مدرس آواز #طباطبایی_نیا_مائده مدرس آواز #کلانتری_فرامرز مدرس تار و سه تار و تنبک #فوداز #افتخاری #فرامرز_پایور #آواز #تحریر #بسطامی #پرویز_یاحقی #ردیف #دستگاه_موسیقی #بنان #شاهزیدی #لطفی #موسیقی_سنتی #هایده #گلپا #طباطبایی_نیا برای یافتن گوشه های بیشتر به کانال تلکرام زیر مراجعه کرده و نام گوشه مورد نظر را سرچ کنید👇👇 ://./
#نوای_جاودان دوشینه شکستیم به یک توبه دو صد جام امروز به یک جام دوصد توبه شکستیم #گلهای_جاویدان برنامه ۱۵۷ آواز: استاد اکبرگلپایگانی #گلپا ویولن: استاد #حبیب_الله_بدیعی در دستگاه #سه_گاه غزل آواز: #فرصت_شیرازی
#نوای_جاودان دوشینه شکستیم به یک توبه دو صد جام امروز به یک جام دوصد توبه شکستیم #گلهای_جاویدان برنامه ۱۵۷ آواز: استاد اکبرگلپایگانی #گلپا ویولن: استاد #حبیب_الله_بدیعی در دستگاه #سه_گاه غزل آواز: #فرصت_شیرازی
لحظات خوش با سام کیانی کاستی ها به خاطر مدت زمان کوتاهی است که سام عزیز تعلیم آواز می بیند . سخنی با هنرآموزان عزیزم در میان توانایی هایی که گوش برای ارایه بهتر موسیقی باید به آن دست پیدا کند , تشخیصِ فواصلِ تعریف شده در موسیقی هر قوم و ملتی است که نهایتا منجر به دستیابی به تواناییِ تمایز بین کوک یا ناکوک بودن یک قطعه می شود که مربوط به مشخصه ی نَواک ( زیری و بمی ) و یا پیچ صدا می باشد و این به نظر حقیر , ساده ترین بخش کار است و سهل الوصول بودن آن باعث می شود که هر شخص از خانواده ی موسیقی ( نوازنده ی هر گونه آلت موسیقی ) یا فردی که موسیقی را به طور جدی پیگیری نمی کند در این مورد صاحب نظر باشد . مشخصه ی دیگر صدا , طنین صداست که موضوعی کاملا سلیقه ای است آنچه به نام زنگ , رنگ , تیمبر , تمبر , شیوش , طنین , جنس در کتب مختلف به آن پرداخته شده و اما به نظر حقیر از اینجا تازه موسیقی شروع می شود , خوانندگان ژوست و نوازندگان کوک بسیاری دیده ام , همچنین استادانی که به حق لقب استادی دارند اما ناکوکی هم کم ندارند , ادیب خوانساری , حسن کسایی , عبدالله دوامی , محمدرضا شجریان , غلامحسین بنان و ... احتمالا تمامیه دوستانی که با نرم افزارهای ساخت موسیقی کار کرده اند در اینکه کامپیوتر ژوست ترین و سریع ترین نوازنده ی ممکن هست با بنده هم عقیده هستند , موسیقی ای که از صفر و یک های از پیش تعریف شده با نظمی خارق العاده حاصل می شود . اما بنده شک دارم که بتوان بر خروجی این نرم افزارها نام موسیقی را گذاشت . به عقیده ی بنده ما همه بنده ی سرعت شده ایم سرعتی که در همه ی جوانب زندگیمان نمایان است . دوست داریم سرعت تحریرمان بالاتر از پیشینیان باشد سرعت موسیقی هر چه بالاتر بهتر .... بنده رعایت کوک و داشتن بالاترین تکنیک را برای همگان جزو الزامات می دانم اما چیزی که با آن مخالف هستم فقط کوک و فقط سرعت است . تمامی آوازهایم را مقابل دو بیت و فقط دو بیت از استاد بی بدیل حسین عمومی ( ردیف دان مکتب اصفهان ) می گذارم ( چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی ... ) مقابل یک خط از تصنیف کوروس سرهنگ زاده جایی که فغان می کند که ( ای دل دیگه بال و پر نداری , داری پیر می شی و خبر نداری ... ) مقابل بیان واژه ی عزیز در تصنیف در این سرای بی کسی از استاد شجریان و .... مقابل واژه به واژه یِ افشاریِ لعنتیِ استاد علی اصغر شاهزیدی ( هر کسی را هوسی در سر و و و و و و و ... مقابل مثنوی شور گلپا ( مست مستم ساقیا دستم بگیر ) و ... مقابل همایونِ جلال تاج ( از تو با مصلحت خویش نمی پردازم ) و ... ادامه در کامنت اول ...
لحظات خوش با سام کیانی کاستی ها به خاطر مدت زمان کوتاهی است که سام عزیز تعلیم آواز می بیند . سخنی با هنرآموزان عزیزم در میان توانایی هایی که گوش برای ارایه بهتر موسیقی باید به آن دست پیدا کند , تشخیصِ فواصلِ تعریف شده در موسیقی هر قوم و ملتی است که نهایتا منجر به دستیابی به تواناییِ تمایز بین کوک یا ناکوک بودن یک قطعه می شود که مربوط به مشخصه ی نَواک ( زیری و بمی ) و یا پیچ صدا می باشد و این به نظر حقیر , ساده ترین بخش کار است و سهل الوصول بودن آن باعث می شود که هر شخص از خانواده ی موسیقی ( نوازنده ی هر گونه آلت موسیقی ) یا فردی که موسیقی را به طور جدی پیگیری نمی کند در این مورد صاحب نظر باشد . مشخصه ی دیگر صدا , طنین صداست که موضوعی کاملا سلیقه ای است آنچه به نام زنگ , رنگ , تیمبر , تمبر , شیوش , طنین , جنس در کتب مختلف به آن پرداخته شده و اما به نظر حقیر از اینجا تازه موسیقی شروع می شود , خوانندگان ژوست و نوازندگان کوک بسیاری دیده ام , همچنین استادانی که به حق لقب استادی دارند اما ناکوکی هم کم ندارند , ادیب خوانساری , حسن کسایی , عبدالله دوامی , محمدرضا شجریان , غلامحسین بنان و ... احتمالا تمامیه دوستانی که با نرم افزارهای ساخت موسیقی کار کرده اند در اینکه کامپیوتر ژوست ترین و سریع ترین نوازنده ی ممکن هست با بنده هم عقیده هستند , موسیقی ای که از صفر و یک های از پیش تعریف شده با نظمی خارق العاده حاصل می شود . اما بنده شک دارم که بتوان بر خروجی این نرم افزارها نام موسیقی را گذاشت . به عقیده ی بنده ما همه بنده ی سرعت شده ایم سرعتی که در همه ی جوانب زندگیمان نمایان است . دوست داریم سرعت تحریرمان بالاتر از پیشینیان باشد سرعت موسیقی هر چه بالاتر بهتر .... بنده رعایت کوک و داشتن بالاترین تکنیک را برای همگان جزو الزامات می دانم اما چیزی که با آن مخالف هستم فقط کوک و فقط سرعت است . تمامی آوازهایم را مقابل دو بیت و فقط دو بیت از استاد بی بدیل حسین عمومی ( ردیف دان مکتب اصفهان ) می گذارم ( چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی ... ) مقابل یک خط از تصنیف کوروس سرهنگ زاده جایی که فغان می کند که ( ای دل دیگه بال و پر نداری , داری پیر می شی و خبر نداری ... ) مقابل بیان واژه ی عزیز در تصنیف در این سرای بی کسی از استاد شجریان و .... مقابل واژه به واژه یِ افشاریِ لعنتیِ استاد علی اصغر شاهزیدی ( هر کسی را هوسی در سر و و و و و و و ... مقابل مثنوی شور گلپا ( مست مستم ساقیا دستم بگیر ) و ... مقابل همایونِ جلال تاج ( از تو با مصلحت خویش نمی پردازم ) و ... ادامه در کامنت اول ...
پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست حرم ودل یکیست،کعبه و بت خانه یکیست این همه جنگ و جدل،حاصل کوته نظریست گر نظر پاک کنی کعبه و بت خانه یکیست... #گلپا
پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست حرم ودل یکیست،کعبه و بت خانه یکیست این همه جنگ و جدل،حاصل کوته نظریست گر نظر پاک کنی کعبه و بت خانه یکیست... #گلپا