پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره ሙዚቃ در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های ሙዚቃ

Instagram
 ():   ...   ,     ...  ,     ...    ...    ...        ...   ...   ,       ...    ...   ...       ...   ...     - ...   ...      ... (...)    #音楽 #موسيقى     #ሙዚቃ #երաժշտություն  #সঙ্গীত  #музыка
(): ... , ... , ... ... ... ... ... , ... ... ... ... ... - ... ... ... (...) #音楽 #موسيقى #ሙዚቃ #երաժշտություն #সঙ্গ ীত #музыка
 ():   ...   ,     ...  ,     ...    ...    ...        ...   ...   ,       ...    ...   ...       ...   ...     - ...   ...      ... (...)    #音楽 #موسيقى     #ሙዚቃ #երաժշտություն  #সঙ্গীত  #музыка
(): ... , ... , ... ... ... ... ... , ... ... ... ... ... - ... ... ... (...) #音楽 #موسيقى #ሙዚቃ #երաժշտություն #সঙ্গ ীত #музыка
#شور   #شکیلا#غوغای_ستارگان.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#شور #شکیلا #غوغای_ستارگان .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
#شور   #شکیلا#غوغای_ستارگان.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#شور #شکیلا #غوغای_ستارگان .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
#شور      #شکیلا#آشفته_حالی.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور
#شور #شکیلا #آشفته_حالی .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور
#دشتی   #پرویز_یاحقی#فرهنگ_شریف#جهانگیر_ملک.دشتی لا دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :#------- :------- :------- :-------     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور
#دشتی #پرویز_یاحقی #فرهنگ_شریف #جهانگیر_ملک .دشتی لا دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :#------- :------- :------- :------- #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور
#فرهنگ_شریف.ابوعطای سل بمل دیاپازون    کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#---     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#فرهنگ_شریف .ابوعطای سل بمل دیاپازون کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#--- #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
#فرهنگ_شریف.ابوعطای سل بمل دیاپازون    کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#---     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#فرهنگ_شریف .ابوعطای سل بمل دیاپازون کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#--- #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
#دشتی      #زهره_جویا#گل_پامچال.دشتی لا بمل دیاپازون. کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و ویولن و اجرا روی پرده دشتی لا. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر=سی-سل بمل-لا بمل-ر بمل دیاپازون. کوک ویولن:ر-سل-ر-سل=ر بمل-سل بمل-ر بمل-سل بمل دیاپازون. دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :------- :------- :-------      ă#ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی
#دشتی #زهره_جویا #گل_پامچال .دشتی لا بمل دیاپازون. کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و ویولن و اجرا روی پرده دشتی لا. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر=سی-سل بمل-لا بمل-ر بمل دیاپازون. کوک ویولن:ر-سل-ر-سل=ر بمل-سل بمل-ر بمل-سل بمل دیاپازون. دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :------- :------- :------- ă#ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی
#حسام_الدین_سراج#هجران :       =  این آهنگ در دستگاه ماهور سی بمل دیاپازون است. کوک یک پرده پایین سه تار و اجرا در پرده ماهور دو. کوک سه تار:دو-سل-دو=سی بمل-فا-سی بمل دیاپازون. ماهور دو:دو-ر-می-فا-سل-لا-سی-دو. ماهور ر:ر-می-فا دیز-سل-لا-سی-دو دیز-ر. ماهور فا:فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر-می-فا. ماهور سل:سل-لا-سی-دو-ر-می-فا دیز-سل. ماهور لا:لا-سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل دیز-لا. ماهور سی بمل:سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل-لا-سی بمل. :-------. :--#----#-. :-------. :------#-. :--#---#-#-. :-------.      ă#ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی
#حسام_الدین_سراج #هجران : = این آهنگ در دستگاه ماهور سی بمل دیاپازون است. کوک یک پرده پایین سه تار و اجرا در پرده ماهور دو. کوک سه تار:دو-سل-دو=سی بمل-فا-سی بمل دیاپازون. ماهور دو:دو-ر-می-فا-سل-لا-سی-دو. ماهور ر:ر-می-فا دیز-سل-لا-سی-دو دیز-ر. ماهور فا:فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر-می-فا. ماهور سل:سل-لا-سی-دو-ر-می-فا دیز-سل. ماهور لا:لا-سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل دیز-لا. ماهور سی بمل:سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل-لا-سی بمل. :-------. :--#----#-. :-------. :------#-. :--#---#-#-. :-------. ă#ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی
     ! 😩😍😘  ቴዲያችን 💚💚💚💛💛💛️️️   #ወደፍቅርጉዞ    #ሙዚቃ 🙌🏾
! 😩😍😘 ቴዲያችን 💚💚💚💛💛💛️️️ #ወደፍቅርጉዞ #ሙዚቃ 🙌🏾