پاتوقکده اصفهانیها Profile Image - @patogh.kadeh

صفحه اينستاگرام پاتوقکده اصفهانیها (@patogh.kadeh)

  • وب سايت      : http://t.me/patoghkadehh
  • پاتوقکده اصفهانیها . سلاملیکوم...آ چِد هس حالا؟؟ دلِد گرفتِس ... خو وخی بیا تو پیجی ما تا حالِدا خُب کونم سیاسی گری آ توهین هم نداریم☺ . . کانال ما👇👇👇👇 .

2277 پست

50.9k دنبال کننده

1.1k دنبال شونده

loading...
سال ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩﻡ... ﺳﺎﻝ ١٣٤٠، ﻭﺳﻄﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ، ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ، ﺍﺯ ﺷﻬﺮﯼ ﻏﺮﯾﺐ... ﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﻧﺎﺭ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺁﺏ ﺑﺎﺑﺎ... ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ، ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ! ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺩﺭﺳﮑﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻡ. ﺗﻮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﺪﻡ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻼﺱ! ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺑﯽ حوﺻﻠﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺩﺷﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﻦ! ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ: ﻣﯽﺧﻮﺍﯼ ﺑﺸﯽ ﻓﻼﻧﯽ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻣﻦِ ﺑﯿﻨﻮﺍ ﺑﻮﺩﻡ! ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻼﺱ ﺩﻭﻡ! ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﻣﻦ، ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻤﻤﺎﻥ!!! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻪ ﮐﻼﺱ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺮﻭﺩ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﻢ! ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ! ﮐﻼﺱ ﺳﻮﻡ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺁﻣﺪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺎﻥ! ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﻼﺱ ﻧﺸﺴﺘﻢ. ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ! ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩ، ﻣﺸﻖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ. ﺍٓﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻢ، ﻭﻟﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻼﺱ ﭼﯿﺴﺖ! ﻓﺮﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ، ﯾﮏ ﺧﻮﺩﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﻖ ﻫﺎ... ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎﺥ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ!! ﺁﺧﻪ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮﻥ ﺭو ﯾﺎ ﺧﻂ ﻣﯿﺰﺩﻥ ﯾﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ... ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻣﯽﻟﺮﺯﯾﺪ ﻭ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﯽﺯﺩ... ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﻣﺸﻘﯽ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽنوﺷﺖ... ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺮﺍ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻪ؟ ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺖ: ﻋﺎﻟﯽ! ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ... ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﺭﺩ ﺷﺪ. ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﻓﺘﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ. ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻼﺳﻢ... ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ... ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻡ. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ. ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ... ﭼﺮﺍ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﻎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺎ ﭘﺪﺭﺍﻥ، ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ، ﺭﺋﻴﺴﺎﻥ ﻭ ... ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺩﺭﯼِ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ - ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﻨﺖ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎن . . مرسی از همراهیتون...شبتون عسل❤ . . #اصفهان #عکس #خاطره #نوستالژی #امیرمحمدنادری_قشقایی
کی اشکات و پاک میکنه شبا که غصه داری دست رو موهااات کی میکشه وقتی منو نداری....😔😔😔😔 . . . #نوستالژی امشبمون درخواستی ... معذرت دیر شد ... با آقای صدای #ابی
زود تند سریع😀😅😍 . . . #سوال #نظرسنجی #نظرسنجی_ایرانی
سلااااام صبح جمعتون بخیر....آخر ماهتون به خیر و خوشی😂😂😂😂 . . آقااااا خوووو برو پاتو بشور حالش بهم خورد😂😂😂😂😂 . . . #اصفهان #کلیپ #کلیپ_باحال #کلیپ_بامزه #بامزه #خنده #خنده_دار #کلیپ_خنده_دار
#نمیدونی 😢😢😢😢😢 . . . . مرسی از همراهیتون...شبتون زیبا🙏🌹 . . #برادرجان #داریوش #نوستالژی #عشق #دلتنگی #مخاطب_خاص
تا آخرش ببینید😂😂😂😂😂 تو روحت😂😂😂😂😂 . . . #اصفهان #کلیپ #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_باحال #کلیپ_بامزه #خنده #خنده_دار #باحال
شماهام همچی هستین؟😂 یعنی بعضی وقتا خودم انقد از دست خودم حرص میخورم که چرا نمیتونم قهر کنم...همش مث دیونه ها میخندم😂😂 . . #عکس #عکسنوشته #عکسنوشته_های_زیبا #خنده #قهر
واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم😢😢😢😢😢 . . . . مرسی از همراهیتون...شب آرام🙏🌹 . . #اصفهان #قمیشی #ای_پرنده_مهاجر #کلیپ #کلیپ_غمگین #غم #غمگین #عشق #دلتنگی
اینجا ایرانه لباس سیاهتونو در نیارید دو روز قبل تازه جنازه های نمانده #سانچی به ایران بازگشت ... باید خدارو شاکر بود این بار جنازه هامونو بعد از یک ماه و اندی بر نمیگردونن اهوازم که بماند ... ریز گرده و ها غبار داره جون مردمو میگیره اینام بماند کرمانشاهم که از سرما روزی چندصد نفرو از دست میدیم .. اینام بماند . . آقاااا این هواپیما از رادار خارج نشده این هواپیما سالهاست از رده خارجه ... . #کلا_همیشه_ما_خوبیم . . #تسلیت #تسلیت #هواپیما #سقوط_هواپیمای_یاسوج
#سنگ_کاغذ_قیچی اونم از نوع عشقولانش😍😍😍😍 پسرا وقتی با عشقتون بازی میکنید سعی کنید اون ببره😍 بچه ها خیلی تا حالا گفتن اگه به اونی که دوسش داریم بگیم دوستت داریم میره.... نمیگم قبول ندارم...قبول دارم اما فقط برای بچه صفتها..... اونی که مردونه دوستت داشته باشه و عاقل و دانا باشه نه تنها با این جمله که به نظر من قشنگترین جمله دنیاست ازتون دوری نمیکنه ... تازه وابسته تر هم میشه ... به اونی که دوسش دارید بگید دوسش دارید ... از گفتنش کوچیک نمیشید ... من جنس زن و خوب میشناسم ... زن دوست داره ناز کنه و یکی هم باشه نازشو بکشه آی حال میده اصلا هم اون طرف کوچیک نیست و نمیشه ... البته به اونی که واقعا دوسش دارید فقط این جمله رو بگید ... زیباترین جمله دنیارو تقدیم میکنم به بهترینم ... . . ممنونم از همراهیتون...شبتون عسل❤🙏🌹 . . #عشق #کلیپ_عاشقانه #مخاطب_خاص #دوستت_دارم
اجرای زنده #سیمابینا #بیابریم_دشت . . کلیپ کاملش در کانال🌹 . خداییش بعضی روزا پست انتخاب کردن هم خیلی سخت میشه مث امروز😩😩😩 . پ ن : یکمی گلِگی دارم از یکسری از افراد... . اول اینکه دوستانم اگر پستی رو خوشتون اومده همونو برای من نفرستید و در دایرکت نظرتونو بگید من اتفاقا بیشتر خوشحال میشم کامنت بزارید. . دوم اینکه دوست عزیز دوره سلام خوبی تو دایرکت تموم شده منم پیجم یه پیج پابلیکه نه شخصی و میبینی که در پستها و استوریها خودمو نشون نمیدم...چه بسا که اگه خودمو نشون میدادم پیج شاید پر طرفدارتر بود پس این نشون میده باید روی من برای اینجور چیزا حساب نکنی. . سوم اینکه یه سری از افراد هم میان قسم و آیه توروخدااا جوابمو بده سوال مهمی دارم و بعد کاری میکنن که آدم بگه لا اله الا الله بزارید نگم. . چهارم اینکه بعضی دوستان هم که یکبار در کامنتها بهشون اخطار میدم بعد میبینم بی توجهی میکنن میگم کاش همون اول بلاک میکردم پس نکنید همچین. . پنجم اینکه اونی که با آیدی دختر میای چرت و پرت میگی بابا تابلوئه که پسری فکر نکنی به روت نیاوردم یعنی نفهمیدم من گفتم اصفهانی نیستم اما اتفاقا خوبم فامیل اصفهانی دارم. . ششم اینکه یه سری از دوستان خیلی اظهار ناراحتی میکنن که چرا دایرکتشون و جواب ندادم...بچه ها سوالایی مثل شغلت چیه؟اسمت چیه؟کجا میری؟...اینا سوالات شخصی ان و من جواب نمیدم...فقط و فقط سوالات مربوط به پیج و پستها و کانال تلگرام و تبلیغات پاسخ داده میشه. . پس لطفا دایرکت و برای پیشنهادات و سوالات ضروری ... بزاریم... ممنونم از حمایت و همراهی دوستانه شما...
وقتی با هزارتا بدبختی وام می گیری میای خونه😂😂😂 . . . #اصفهان #کلیپ #کلیپ_طنز #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_باحال #کلیپ_بامزه #خنده #خنده_دار